18.234.247.75 انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگر برترنکات مهم :
  • پژوهشگران مهارتی برتر استانی و مرکز تربیت مربی(مربیان و کارشناسان) صرفاً از بین شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس تمام وقت مراکز، ادارات کل استانها و مرکز تربیت مربی و همچنین مربیان تمام وقت آموزشگاههای آزاد انتخاب می‌شوند.
  • اولویت انتخاب پژوهشگران مهارتی برتر با پژوهشگرانی می باشد که طی 2 سال گذشته بعنوان پژوهشگرمهارتی برتر سازمان انتخاب نشده باشند.
  • مدارک و مستندات متقاضیان از تاریخ 1/10/1396 به بعد قابل قبول می باشد. به مدارک و مستندات قبل از تاریخ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • کلیه مدارک و مستندات میبایست بر اساس عنوان جدول، تفکیک و اسکن شده و به همراه فرم ارائه گردد.

ارسال فرم

جدول شاخص های ارزیابی متقاضیان :

چاپ مقاله (شفاهی، چاپ پوستر و چاپ کامل) --حداکثر امتیاز : 4


ارائه مقاله (شفاهی، چاپ پوستر و چاپ کامل) --حداکثر امتیاز : 6
تالیف و ترجمه کتاب (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) --حداکثر امتیاز : 14خلاقیت، ابتکار و نوآوری --حداکثر امتیاز : 14
کسب رتبه از اختراعات و نوآوری ها --حداکثر امتیاز : 4


مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی/ تدوین پودمان تخصصی تربیت مربی --حداکثر امتیاز : 10عضویت در هر یک از کمیته های علمی- پژوهشی- تخصصی و اجرایی مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای --حداکثر امتیاز : 6


اجرای طرح‏های پژوهشی مرتبط با آموزش‌های فنی و حرفه ای --حداکثر امتیاز : 20تولید محتوای آموزشی الکترونیکی (آموزش استاندارد به صورت ویدیویی و یا اسکورم) --حداکثر امتیاز : 14


ترجمه اسناد آموزش فنی و حرفه ای کشور (گزارش های بین المللی، جزوه، کتاب) --حداکثر امتیاز : 8