جستجو
نتایج جستجو :

استاندارد ها

  امور اداری  >  اداره امور دفتری (جمع ساعت : 20)

  ساختمان  >  مدیر دفتر فنی (جمع ساعت : 280)

  امور اداری  >  مسئول دفتر (جمع ساعت : 0)

صفحه تماس با ما

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-90335637-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); تماس با ما imiter"> درباره سامانه ثبت نام در کار گروه های برنامه ریزی درسی دستور العمل ها و بخشنامه ها راهنمای کاربران تماس با ما تماس با ما آدرس خیابان آزادی - نبش خیابان خوش جنوبی- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- دفتر پژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی تلفن : 66583628 دورنگار : 66583658 آدرس الکترونیکی : rpc@irantvto.ir $.post( "http://rpc.irantvto.ir/Ajax/give_counter",{"page":"//home/contactus"}, function( data ) { $( "#result_counter" ).html( data ); console.log(data); //alert( "Load was performed." ); }); تاییدیه حذف آیا مطمئن هستید که میخواهید این مورد را حذف نمایید ؟ بازگشت حذف var z; $(".btn-delete").click(function (a) { var href = $(this).attr("data-href"); $("#confirm_delete .btn-ok").attr("href",href); }); Copyright is reserved for irantvto.ir .footer{ background-color:#9AA3DF; width:1280px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding-top:20px;padding-bottom:30px;padding-left:40px;padding-right:40px; border-bottom-left-radius:5px; border-bottom-right-radius:5px; color: darkblue; font-weight: 700; text-shadow: 1px 1px 1px #999999; }

صفحه در باره ما

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-90335637-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); درباره سامانه > درباره سامانه ثبت نام در کار گروه های برنامه ریزی درسی دستور العمل ها و بخشنامه ها راهنمای کاربران تماس با ما سامانه ملی استاندارد مهارت امروزه، ارتقاء كيفي آموزش هاي مهارتي با مشاركت كليه ذينفعان درتصميم سازي، برنامه ريزي وتربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار، یکی از مهمترين اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد. دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسي درراستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی برای حرف و مشاغل با رویکرد تقاضا محوری آموزش ها ، اقدام به تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی با همکاری صاحبان حرف، صنوف،اتحادیه ها، ذینفعان و مربیان بخش های دولتی و آزاد سازمان می نماید. بر این اساس، این دفتر به منظورتدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی مورد نیازبازار کار و ممیزی منابع آموزشی ، مشارکت کلیه ذینفعان آموزشی را از طریق ایجاد سامانه ملی استاندارد مهارت با قابلیت های ذیل در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و همگام نمودن استانداردها و منابع آموزشی با نیازهای آموزشی گروه های هدف در دستور کار خود قرار داده است . امکان عضویت کارشناسان مجرب درون و برون سازمانی در کارگروه های برنامه ریزی درسی تسریع در انجام فرآیند تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و ممیزی منابع آموزشی بصورت الکترونیکی وجود بانک اطلاعاتی استاندارد ها ی آموزشی با قابلیت جستجوی و دریافت آنها بصورت موضوعی رصد و پایش فرایند تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی قابلیت کار با سامانه از طریق نرم افزار بر روی تلفن همراه قابلیت گزارش گیری نرم افزار اکسل و همخوانی با پرتال آموزش و آزمون قابليت ثبت نظرات و پیشنهادات در خصوص استانداردهای آموزشی لذا از طریق این سامانه زمینه لازم برای مشارکت و همکاری کلیه متخصصان، صاحبان حرف، صنوف، اتحادیه ها، ذینفعان ، مربیان آموزش های فنی و حرفه ای ، اساتید دانشگاه و موسسات و مراکز علمی و پژوهشی ،فراهم شده است. امید است این تعامل در بهبود و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای نقش بسزایی را ایفا نماید. $.post( "http://rpc.irantvto.ir/Ajax/give_counter",{"page":"//home/aboutus"}, function( data ) { $( "#result_counter" ).html( data ); console.log(data); //alert( "Load was performed." ); }); تاییدیه حذف آیا مطمئن هستید که میخواهید این مورد را حذف نمایید ؟ بازگشت حذف var z; $(".btn-delete").click(function (a) { var href = $(this).attr("data-href"); $("#confirm_delete .btn-ok").attr("href",href); }); Copyright is reserved for irantvto.ir .footer{ background-color:#9AA3DF; width:1280px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding-top:20px;padding-bottom:30px;padding-left:40px;padding-right:40px; border-bottom-left-radius:5px; border-bottom-right-radius:5px; color: darkblue; font-weight: 700; text-shadow: 1px 1px 1px #999999; }