عنوان گروه : صنایع دریایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 غواص سطح 1 754120210010001 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 4 5 7 132 دانلود - -
2 غواص سطح 2 754120210020001 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 4 5 7 200 دانلود - -
3 غواص سطح 3 754120210030001 2 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 1 4 5 7 204 دانلود - -
4 کارور اتاق فشار غواصی - 1 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 1 4 5 7 100 دانلود - -
5 سکان دار موتور لنج 9-81/08/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 5 3 8 85 دانلود - -
6 ملوان عمومی کشتی های کمتر از 500 تن 6-12/49/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 5 3 8 72 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی