عنوان گروه : صنایع رنگ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مسئول آزمایشگاه شیمی قطعات فلزی 0-11/58/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 1 1 1 3 237 دانلود
2 تکنسین آزمایشگاه کنترل کیفیت رنگسازی وتینرسازی 9-75/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 202 دانلود
3 مسئول آزمایشگاه رنگسازی و تینرسازی 9-75/51/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 136 دانلود
4 مسئول فنی تولید تینرهای فوری فرست گلاس لوساید 9-75/61/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 118 دانلود
5 مسئول فنی تولید آستریهای زیرکار اتومبیل 9-75/64/1/1 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 175 دانلود
6 مسئول فنی تولید رنگهای آستر میانی 9-75/63/1/1 1 0 0 0 5 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 177 دانلود
7 مسئول فنی تولید رنگهای الکیدی اتومبیل (هواخشک) 9-75/62/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 149 دانلود
8 مسئول فنی تولید رنگهای امولسیونی (پلاستیک) 9-75/60/1/1 1 0 0 0 7 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 85 دانلود
9 مسئول فنی تولید رنگهای ساختمانی مات وبراق 9-75/54/1/1 1 0 0 0 8 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 230 دانلود
10 مسئول فنی تولید رنگهای صنعتی 9-75/53/1/1 1 0 0 0 9 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 179 دانلود
11 مسئول فنی تولید روغنهای جلا- وارنیشنهای چوب روغن الیف ونیمه پلی استرها 9-75/58/1/1 1 0 0 0 0 1 0 8 3 0 3 6 1 1 3 93 دانلود
12 بازرس رنگ های صنعتی 7131-38-001-1 1 0 0 0 1 1 0 8 3 0 3 6 1 1 3 101 دانلود
13 سرپرست سالن تولید رنگ 9-75/57/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 2 2 1 3 136 دانلود
14 انباردار کارخانه رنگسازی و تینرسازی 9-75/59/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 2 1 2 3 4 94 دانلود
15 پیستوله کار رنگ خودرو(صنایع) 9-39/70/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 163 دانلود
16 نقاشی قطعات فلزی 9-39/74/1/2 1 1 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 54 دانلود
17 نقاشی قطعات فلزی (صنایع) 9-39/69/2/2 1 2 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 53 دانلود
18 فن ورز رنگ کار خودرو مینی بوس 9-39/84/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 160 دانلود
19 کمک سرپرست واحد نقاشی موتورسیکلت 9-39/87/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 70 دانلود
20 سرویس کار صنایع رنگ 7-49/71/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 114 دانلود
21 کنترلر رنگهای صنعتی 7-49/80/1/2 1 0 0 0 7 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 186 دانلود
22 کنترلر فرآیند رنگ 7-49/77/1/2 1 1 0 0 7 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 96 دانلود
23 رنگساز 7-49/19/1/2 1 0 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 140 دانلود
24 بررسی فرمولاسیون رنگ های صنعتی 2145-23-001-1 1 1 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 36 دانلود
25 تکمیل تولید رنگ 9-75/52/1/1 1 2 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 23 دانلود
26 رنگ و بتونه ساز ی ساختمانی 0-11/21/1/2 1 3 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 35 دانلود
27 سیلر کاری 9-39/71/1/2 1 4 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 40 دانلود
28 نمونه ساز رنگهای صنعتی 7-49/61/1/2 1 5 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 70 دانلود
29 رنگ جورکن (تینتر) صنعت رنگسازی 7-49/99/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 167 دانلود
30 متصدی آسیاب رنگ 7-41/37/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 132 دانلود
31 نمونه ساز مواد اولیه رنگ 7-49/05/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 144 دانلود
32 کارگر تکمیل کننده رنگ 7-49/13/1/2 1 1 0 0 3 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 24 دانلود
33 پرکن رنگ در صنایع رنگسازی 7-49/11/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 57 دانلود
34 متصدی رنگ نیم ساخته در رنگسازی 7-49/12/1/2 1 0 0 0 5 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 83 دانلود
35 متصدی تعمیر ونگهداری آسیابهای رنگ سازو میکسرها و پمپهای رنگ کش 9-75/50/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 158 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی