عنوان گروه : صنایع رنگ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مسئول آزمایشگاه شیمی قطعات فلزی 0-11/58/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 1 1 1 3 237 دانلود - -
2 تکنسین آزمایشگاه کنترل کیفیت رنگسازی وتینرسازی 9-75/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 202 دانلود - -
3 مسئول آزمایشگاه رنگسازی و تینرسازی 9-75/51/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 136 دانلود - -
4 مسئول فنی تولید تینرهای فوری فرست گلاس لوساید 9-75/61/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 118 دانلود - -
5 مسئول فنی تولید آستریهای زیرکار اتومبیل 9-75/64/1/1 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 175 دانلود - -
6 مسئول فنی تولید رنگهای آستر میانی 9-75/63/1/1 1 0 0 0 5 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 177 دانلود - -
7 مسئول فنی تولید رنگهای الکیدی اتومبیل (هواخشک) 9-75/62/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 149 دانلود - -
8 مسئول فنی تولید رنگهای امولسیونی (پلاستیک) 9-75/60/1/1 1 0 0 0 7 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 85 دانلود - -
9 مسئول فنی تولید رنگهای ساختمانی مات وبراق 9-75/54/1/1 1 0 0 0 8 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 230 دانلود - -
10 مسئول فنی تولید رنگهای صنعتی 9-75/53/1/1 1 0 0 0 9 0 0 8 3 0 3 6 1 1 3 179 دانلود - -
11 مسئول فنی تولید روغنهای جلا- وارنیشنهای چوب روغن الیف ونیمه پلی استرها 9-75/58/1/1 1 0 0 0 0 1 0 8 3 0 3 6 1 1 3 93 دانلود - -
12 بازرس رنگ های صنعتی 7131-38-001-1 1 0 0 0 1 1 0 8 3 0 3 6 1 1 3 101 دانلود - -
13 سرپرست سالن تولید رنگ 9-75/57/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 3 2 2 1 3 136 دانلود - -
14 انباردار کارخانه رنگسازی و تینرسازی 9-75/59/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 2 1 2 3 4 94 دانلود - -
15 پیستوله کار رنگ خودرو(صنایع) 9-39/70/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 163 دانلود - -
16 نقاشی قطعات فلزی 9-39/74/1/2 1 1 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 54 دانلود - -
17 نقاشی قطعات فلزی (صنایع) 9-39/69/2/2 1 2 0 0 3 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 53 دانلود - -
18 فن ورز رنگ کار خودرو مینی بوس 9-39/84/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 160 دانلود - -
19 کمک سرپرست واحد نقاشی موتورسیکلت 9-39/87/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 70 دانلود - -
20 سرویس کار صنایع رنگ 7-49/71/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 114 دانلود - -
21 کنترلر رنگهای صنعتی 7-49/80/1/2 1 0 0 0 7 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 186 دانلود - -
22 کنترلر فرآیند رنگ 7-49/77/1/2 1 1 0 0 7 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 96 دانلود - -
23 رنگساز 7-49/19/1/2 1 0 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 140 دانلود - -
24 بررسی فرمولاسیون رنگ های صنعتی 2145-23-001-1 1 1 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 36 دانلود - -
25 تکمیل تولید رنگ 9-75/52/1/1 1 2 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 23 دانلود - -
26 رنگ و بتونه ساز ی ساختمانی 0-11/21/1/2 1 3 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 35 دانلود - -
27 سیلر کاری 9-39/71/1/2 1 4 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 40 دانلود - -
28 نمونه ساز رنگهای صنعتی 7-49/61/1/2 1 5 0 0 8 0 0 8 3 0 2 2 3 1 7 70 دانلود - -
29 رنگ جورکن (تینتر) صنعت رنگسازی 7-49/99/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 167 دانلود - -
30 متصدی آسیاب رنگ 7-41/37/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 132 دانلود - -
31 نمونه ساز مواد اولیه رنگ 7-49/05/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 144 دانلود - -
32 کارگر تکمیل کننده رنگ 7-49/13/1/2 1 1 0 0 3 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 24 دانلود - -
33 پرکن رنگ در صنایع رنگسازی 7-49/11/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 57 دانلود - -
34 متصدی رنگ نیم ساخته در رنگسازی 7-49/12/1/2 1 0 0 0 5 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 83 دانلود - -
35 متصدی تعمیر ونگهداری آسیابهای رنگ سازو میکسرها و پمپهای رنگ کش 9-75/50/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 3 0 2 1 3 1 8 158 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی