عنوان گروه : صنایع شیمیایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازی 2131-02 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 110 دانلود - -
2 کارشناس‌آزمایشگاه شیمی دارویی 3141-05 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 118 دانلود - -
3 کارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه آب - 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 320 دانلود - -
4 کارشناس شیمی آزمایشگاه آب - 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 5 4 1 2 208 دانلود - -
5 تکنسین فرایند تولید الکل ها 3111/01 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 1 1 1 3 150 دانلود - -
6 تکنسین فرایند تولید نیمه رساناها 2152-03 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 1 1 1 3 142 دانلود - -
7 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیم 0-11/52/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 131 دانلود - -
8 آزمایشگر تستهای شیمیایی 0-11/94/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 154 دانلود - -
9 کار با نرم ­افزار طراحی آزمایش­های شیمی Crocodile chemistry 2145-19 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
10 آزمایش دستگاه جذب اتمی 0-11/46/1/3 1 2 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 28 دانلود - -
11 آزمایش دستگاه اسپکتووفتومتریUV-VIS 230401011890001 1 3 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 40 دانلود - -
12 آزمایش دستگاه کروماتوگرافی گازی G.C 0-11/49/1/3 1 4 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 30 دانلود - -
13 فن ورز فرآورده های صنعتی 9-01/18/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 216 دانلود - -
14 اپراتور پیکلینگ(Pickling) 3139/06 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 58 دانلود - -
15 شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته بانرم افزار ASPEN Batch Plus 2145-12 1 2 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
16 شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار CHEMCAD 2145-16 1 3 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
17 طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزارPDMS 2145-22 1 4 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 54 دانلود - -
18 کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیChemland 2145-21 1 5 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 46 دانلود - -
19 کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیChemmaths 2145-7 1 6 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
20 کار با نرم افزار شبیه ساز مولکولی Chemcraft 2145-20 1 7 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
21 ایزولاسیون 9623-01 1 8 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 80 دانلود - -
22 بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار Matlab 2149-25 1 9 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
23 شبیه سازی آلودگی های هسته ای با نرم افزار HYSPLIT 2149-10 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 91 دانلود - -
24 آزمایشگر دستگاه AFM 0-11/31/1/1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 112 دانلود - -
25 آزمایشگر دستگاه SEM 0-11/30/1/1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 104 دانلود - -
26 آزمایشگر دستگاه TEM 0-11/32/1/1 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 149 دانلود - -
27 کامپاندر و مسئول آزمایشگاه شیمی 9-01/24/1/3 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 130 دانلود - -
28 تکنسین بازیافت مواد شیمیایی 2143-01 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 160 دانلود - -
29 تکنسین عملیات تولید مواد آلی 8189-01 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 105 دانلود - -
30 تکنسین فرایند تولید آروماتیک ها 3139/05 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 190 دانلود - -
31 تکنسین فرایند تولید ئیدروکربن های خطی 8131-05 1 0 0 0 3 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 250 دانلود - -
32 نصاب کاتالیتک کانورتر درخودرو 3133-51 1 0 0 0 4 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 110 دانلود - -
33 آزمایشگر تصفیه پساب صنعتی 3132-09 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 100 دانلود - -
34 سرپرست کالیبراسیون 8-42/33/1/2 1 0 0 0 6 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 364 دانلود - -
35 شبیه سازی فرایندهای کروماتوگرافی در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-Chromatography 2145-11 1 1 0 0 7 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
36 سرپرست‌آزمایشگاه کنترل کیفیت مواداولیه دارویی‌ 0-11/83/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 761 دانلود - -
37 ناظر ساخت نیمه جامدات دارویی 7-41/85/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 200 دانلود - -
38 ناظر ساخت گرانول کپسول مواد دارویی 7-41/86/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 200 دانلود - -
39 سرپرست تولید مواد اولیه دارویی 7-44/48/1/3 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 124 دانلود - -
40 طراحی­ تجهیزات صنایع داروسازی با نرم­افزار Super ProDesigner 9-75/70/1/1 1 1 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 60 دانلود - -
41 تحلیل وشبیه سازی تجهیزات صنایع داروسازی با نرم افزار PDMS 2145-26 1 2 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 66 دانلود - -
42 طراحی دستگاه های خشک کن مواد 3132-10 1 3 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 60 دانلود - -
43 مسئول آزمایشگاه شیمی دستگاهی دارویی 0-11/60/1/3 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 136 دانلود - -
44 فن ورز آزمایشگاه شیمی دارویی درجه 2 0-11/88/2/3 1 1 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 103 دانلود - -
45 فن ورز آزمایشگاه شیمی داروسازی 0-11/89/1/3 1 2 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 86 دانلود - -
46 تکنسین آزمایشگاه شیمی دارو سازی 3213-02 1 3 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 97 دانلود - -
47 فن ورزساخت فرمولاسیون محصولات دارویی 7-41/69/1/2 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 204 دانلود - -
48 مسئول آزمایشگاه کنترل مواد اولیه دارویی 0-11/84/1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 3 1 2 3 170 دانلود - -
49 کارور شارژ کنستانتره روی 9-79/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود - -
50 کارور الکترولیز روی 7-28/29/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 246 دانلود - -
51 کارور لیچ اسیدی الکترولیز روی 7-44/28/1/2 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود - -
52 کارور لیچ خنثی الکترولیز روی 7-44/27/1/2 1 2 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود - -
53 کارور تصفیه محلول الکترولیز روی 7-44/26/1/2 1 3 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 125 دانلود - -
54 کارور فیلتر پرس لیچ الکترولیز روی(صنایع) 7-43/29/1/2 1 4 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 86 دانلود - -
55 مسئول تهیه آب دیونایز و مقطر 9-69/55/1/1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 1 2 1 8 165 دانلود - -
56 پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 1 7-28/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 416 دانلود - -
57 پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 2 7-28/22/2/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 550 دانلود - -
58 شستشوی قطعات آبکاری 7-28/28/1/2 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 53 دانلود - -
59 پرداخت کار قبل از پوشش الکتریکی 8-35/23/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 366 دانلود - -
60 پرداختکار پس از پوشش فلزات 7224-01 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 90 دانلود - -
61 آبکار فلزات با استفاده از دستگاه رکتی فایر 8122-03 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 120 دانلود - -
62 اپراتور آنودایزینگ(Anodising) 8122-10 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 110 دانلود - -
63 پرسکار پس از رنگ کاری(فلزات) 3135-04 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 140 دانلود - -
64 کمک آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیوم 7213-02 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 172 دانلود - -
65 تمیزکار فلزات در محل( CIP ) 8122-01 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 2 2 1 8 160 دانلود - -
66 فن ورز بازیابی و تصفیه پس آبها 7-44/46/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 159 دانلود - -
67 فن ورز تولید مواد اولیه دارویی 7-44/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 114 دانلود - -
68 کارور خشک کن و بسته بندی مواد اولیه دارویی 7-44/47/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 102 دانلود - -
69 اپراتوری دستگاه اسپری خشک 7133/01 1 2 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 75 دانلود - -
70 اپراتور ساخت وپرکنی واشینگ و آبسازی اتوکلاوها و توزین 7-41/72/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 160 دانلود - -
71 ناظر بسته بندی مواد دارویی 7-41/89/1/2 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 240 دانلود - -
72 مسئول ساخت پرکنی ، چک و بسته بندی محلولهای دارویی 7-41/87/1/2 1 1 0 0 6 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 80 دانلود - -
73 کارور ساخت گرانول کپسول دارویی 7-41/90/1/2 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 185 دانلود - -
74 اپراتور بسته بندی محصولات دارویی جامد 9-71/53/1/1 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 120 دانلود - -
75 اپراتور ساخت محصولات دارویی استریل 7-41/95/1/2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 160 دانلود - -
76 محلول ساز آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی 230401011890003 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 100 دانلود - -
77 اپراتور تولید آروماتیک 8131/09 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 180 دانلود - -
78 اپراتور تولید آلدییدها 8131/10 1 0 0 0 3 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 170 دانلود - -
79 اپراتور تولید الکل ها 8131/03 1 0 0 0 4 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 150 دانلود - -
80 اپراتور تولید نیمه رساناها 2152-01 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 120 دانلود - -
81 تعمیر و احیاء باتری های صنعتی(اسیدی - قلیایی) 0-23/31/1/1/11 1 1 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 63 دانلود - -
82 سرویس و نگهداری باتری خانه(اسیدی - قلیایی) 0-23/31/1/1/10 1 2 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 74 دانلود - -
83 مسئول ساخت آرایه های فتوولتائیک 3131-35 1 3 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 126 دانلود - -
84 اپراتور دیفیوژن نیمه رساناها 2152-04 1 0 0 0 6 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 170 دانلود - -
85 اپراتور ساخت نیمه جامدات دارویی 3213-01 1 0 0 0 7 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 180 دانلود - -
86 اپراتور ساخت ویفر نیمه رساناها 2152-02 1 0 0 0 8 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 116 دانلود - -
87 اپراتورSCADA (ناظر کیفیت وجمع آوری اطلاعات آب) 2133-01 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 150 دانلود - -
88 اپراتور فرایند تصفیه آب آشامیدنی 3132-01 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 90 دانلود - -
89 کلرزنی تصفیه آب 3132-02 1 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 70 دانلود - -
90 کارور تصفیه آب 3132-08 1 3 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 70 دانلود - -
91 تولیدکننده بتن گوگردی 8114-01 1 0 0 0 2 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 124 دانلود - -
92 کارور تولید مواد اولیه دارویی 8131-01 1 0 0 0 3 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 205 دانلود - -
93 کارور ساخت شربت دارویی 3213-03 1 0 0 0 4 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 168 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی