عنوان گروه : صنایع شیمیایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازی 2131-02 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 110 دانلود
2 کارشناس‌آزمایشگاه شیمی دارویی 3141-05 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 118 دانلود
3 کارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه آب - 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 320 دانلود
4 کارشناس شیمی آزمایشگاه آب - 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 5 4 1 2 208 دانلود
5 تکنسین فرایند تولید الکل ها 3111/01 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 1 1 1 3 150 دانلود
6 تکنسین فرایند تولید نیمه رساناها 2152-03 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 1 1 1 3 142 دانلود
7 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیم 0-11/52/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 131 دانلود
8 آزمایشگر تستهای شیمیایی 0-11/94/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 154 دانلود
9 کار با نرم ­افزار طراحی آزمایش­های شیمی Crocodile chemistry 2145-19 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
10 فن ورز فرآورده های صنعتی 9-01/18/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 216 دانلود
11 اپراتور پیکلینگ(Pickling) 3139/06 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 58 دانلود
12 شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته بانرم افزار ASPEN Batch Plus 2145-12 1 2 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
13 شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار CHEMCAD 2145-16 1 3 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
14 طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزارPDMS 2145-22 1 4 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 54 دانلود
15 کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیChemland 2145-21 1 5 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
16 کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمیChemmaths 2145-17 1 6 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
17 کار با نرم افزار شبیه ساز مولکولی Chemcraft 2145-20 1 7 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
18 ایزولاسیون 9623-01 1 8 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 80 دانلود
19 بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار Matlab 2149-25 1 9 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
20 شبیه سازی آلودگی های هسته ای با نرم افزار HYSPLIT 2149-10 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 91 دانلود
21 آزمایشگر دستگاه جذب اتمی 0-11/46/1/3 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 28 دانلود
22 آزمایشگر دستگاه اسپکتووفتومتریUV-VIS 230401011890001 1 1 0 0 4 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 40 دانلود
23 آزمایشگر دستگاه AFM 0-11/31/1/1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 112 دانلود
24 آزمایشگر دستگاه SEM 0-11/30/1/1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 104 دانلود
25 آزمایشگر دستگاه TEM 0-11/32/1/1 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 146 دانلود
26 کامپاندر و مسئول آزمایشگاه شیمی 9-01/24/1/3 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 130 دانلود
27 تکتسین بازیافت مواد شیمیایی 2143-01 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 3 3 3 1 3 160 دانلود
28 تکنسین عملیات تولید مواد آلی 8189-01 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 105 دانلود
29 تکنسین فرایند تولید آروماتیک ها 3139/05 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 190 دانلود
30 تکنسین فرایند تولید ئیدروکربن های خطی 8131-05 1 0 0 0 3 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 250 دانلود
31 نصاب کاتالیتک کانورتر درخودرو 3133-51 1 0 0 0 4 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 110 دانلود
32 آزمایشگر تصفیه پساب صنعتی 3132-09 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 100 دانلود
33 سرپرست کالیبراسیون 8-42/33/1/2 1 0 0 0 6 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 364 دانلود
34 آزمایشگر دستگاه کروماتوگرافی گازی G.C 0-11/49/1/3 1 0 0 0 7 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 30 دانلود
35 شبیه سازی فرایندهای کروماتوگرافی در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-Chromatography 2145-11 1 1 0 0 7 1 0 0 4 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
36 سرپرست‌آزمایشگاه کنترل کیفیت مواداولیه دارویی‌ 0-11/83/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 761 دانلود
37 فن ورز ارشد آزمایشگاه شیمی داروسازی 0-11/87/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 381 دانلود
38 ناظر ساخت نیمه جامدات دارویی 7-41/85/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 200 دانلود
39 ناظر ساخت گرانول کپسول مواد دارویی 7-41/86/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 200 دانلود
40 سرپرست تولید مواد اولیه دارویی 7-44/48/1/3 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 124 دانلود
41 طراحی­ تجهیزات صنایع داروسازی با نرم­افزار Super ProDesigner 9-75/70/1/1 1 1 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 60 دانلود
42 تحلیل وشبیه سازی تجهیزات صنایع داروسازی با نرم افزار PDMS 2145-26 1 2 0 0 5 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 66 دانلود
43 فن ورز آزمایشگاه شیمی داروسازی 0-11/89/1/3 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 86 دانلود
44 فن ورز آزمایشگاه شیمی دارویی درجه 2 0-11/88/2/3 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 103 دانلود
45 فن ورزساخت فرمولاسیون محصولات دارویی 7-41/69/1/2 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 204 دانلود
46 مسئول آزمایشگاه شیمی دستگاهی دارویی 0-11/60/1/3 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 136 دانلود
47 مسئول آزمایشگاه کنترل مواد اولیه دارویی 0-11/84/1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 3 1 2 3 170 دانلود
48 تکنسین آزمایشگاه شیمی دارو سازی 3213-02 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3 3 1 2 3 97 دانلود
49 اپراتور بورینگ میل 7223-05 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 3 2 2 7 108 دانلود
50 کارور شارژ کنستانتره روی 9-79/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود
51 کارور الکترولیز روی 7-28/29/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 246 دانلود
52 کارور لیچ اسیدی الکترولیز روی 7-44/28/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود
53 کارور تصفیه محلول الکترولیز روی 7-44/26/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 126 دانلود
54 کارور لیچ خنثی الکترولیز روی 7-44/27/1/2 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 80 دانلود
55 کارور فیلتر پرس لیچ الکترولیز روی(صنایع) 7-43/29/1/2 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 2 1 2 1 8 86 دانلود
56 مسئول تهیه آب دیونایز و مقطر 9-69/55/1/1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 1 2 1 8 165 دانلود
57 پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 1 7-28/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 416 دانلود
58 پوشش گر الکتریکی- آبکار درجه 2 7-28/22/2/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 550 دانلود
59 پرداخت کار قبل از پوشش الکتریکی 8-35/23/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 366 دانلود
60 کارور شستشوی قطعات آبکاری 7-28/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 53 دانلود
61 آبکار فلزات با استفاده از دستگاه رکتی فایر 8122-03 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 120 دانلود
62 اپراتور آنودایزینگ(Anodising) 8122-10 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 110 دانلود
63 پرداختکار پس از پوشش فلزات 7224-01 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 90 دانلود
64 پرسکار پس از رنگ کاری(فلزات) 3135-04 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 140 دانلود
65 کمک آزمایشگر آزمایشگاه شیمی نورد آلومینیوم 7213-02 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 2 2 1 8 172 دانلود
66 تمیزکار فلزات در محل( CIP ) 8122-01 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 2 2 1 8 160 دانلود
67 فن ورز بازیابی و تصفیه پس آبها 7-44/46/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 159 دانلود
68 فن ورز تولید مواد اولیه دارویی 7-44/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 114 دانلود
69 کارور خشک کن و بسته بندی مواد اولیه دارویی 7-44/47/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 112 دانلود
70 طراحی دستگاه های خشک کن مواد 3132-10 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 60 دانلود
71 اپراتوری دستگاه اسپری خشک 7133/01 1 2 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 75 دانلود
72 اپراتور ساخت وپرکنی واشینگ و آبسازی اتوکلاوها و توزین 7-41/72/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 160 دانلود
73 مسئول ساخت پرکنی ، چک و بسته بندی محلولهای دارویی 7-41/87/1/2 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 80 دانلود
74 ناظر بسته بندی مواد دارویی 7-41/89/1/2 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 240 دانلود
75 کارور ساخت گرانول کپسول دارویی 7-41/90/1/2 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 185 دانلود
76 اپراتور بسته بندی محصولات دارویی جامد 9-71/53/1/1 1 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 1 3 1 8 120 دانلود
77 اپراتور ساخت محصولات دارویی استریل 7-41/95/1/2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 160 دانلود
78 محلول ساز آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی 230401011890003 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 100 دانلود
79 اپراتور تولید آروماتیک 8131/09 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 180 دانلود
80 اپراتور تولید آلدییدها 8131/10 1 0 0 0 3 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 170 دانلود
81 اپراتور تولید الکل ها 8131/03 1 0 0 0 4 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 150 دانلود
82 اپراتور تولید نیمه رساناها 2152-01 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 120 دانلود
83 تعمیر و احیاء باتری های صنعتی(اسیدی - قلیایی) 0-23/31/1/1/11 1 1 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 63 دانلود
84 سرویس و نگهداری باتری خانه(اسیدی - قلیایی) 0-23/31/1/1/10 1 2 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 74 دانلود
85 مسئول ساخت آرایه های فتوولتائیک 3131-35 1 3 0 0 5 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 126 دانلود
86 اپراتور دیفیوژن نیمه رساناها 2152-04 1 0 0 0 6 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 170 دانلود
87 اپراتور ساخت نیمه جامدات دارویی 3213-01 1 0 0 0 7 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 180 دانلود
88 اپراتور ساخت ویفر نیمه رساناها 2152-02 1 0 0 0 8 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 116 دانلود
89 اپراتور فرایند تصفیه آب آشامیدنی 3132-01 1 0 0 0 9 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 90 دانلود
90 کلرزنی تصفیه آب 3132-02 1 1 0 0 9 1 0 0 4 0 2 1 3 1 8 70 دانلود
91 اپراتورSCADA (ناظر کیفیت وجمع آوری اطلاعات آب) 2133-01 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 150 دانلود
92 تولیدکننده بتن گوگردی 8114-01 1 0 0 0 2 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 130 دانلود
93 کارور تولید مواد اولیه دارویی 8131-01 1 0 0 0 3 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 205 دانلود
94 کارور ساخت شربت دارویی 3213-03 1 0 0 0 4 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 168 دانلود
95 تکنسین پلان بیومس 813115 1 0 0 0 5 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 130 دانلود
96 طراحی سیستم های بیومس 8131-16 1 1 0 0 5 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 113 دانلود
97 کارور تصفیه آب 3132-08 1 0 0 0 6 2 0 0 4 0 2 1 3 1 8 70 دانلود
98 روده پاک کن وسورتر روده 9-49/99/1/1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 2 2 6 9 77 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی