عنوان گروه : پلیمر


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر امور تحقیقات 9-02/10/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 4 3 2 2 1 175 دانلود
2 مدیر پلان تولید پلیمرها 2141-01 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 4 3 2 2 1 180 دانلود
3 مهندس لاستیک 9-01/16/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 214 دانلود
4 مهندس کنترل کیفیت و فرآیند تایر 9-02/94/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 157 دانلود
5 رئیس بخش لاستیک 9-01/14/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 143 دانلود
6 مهندس ارشد لاستیک 9-01/15/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 133 دانلود
7 رئیس مهندسی و طراحی فرآورده های لاستیکی 9-01/11/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 247 دانلود
8 مدیر تکنولوژی تایر سازی 9-02/13/1/2 1 0 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 197 دانلود
9 مدیریت پشتیبانی تولید پلیمرها 1324-01 1 1 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 85 دانلود
10 سرپرستی پشتیبانی عملیات تولید پلیمرها 8142-16 1 2 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 85 دانلود
11 مهندس تایر 9-02/14/1/2 1 0 0 0 7 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 197 دانلود
12 پژوهشگر لاستیک 1223-01 1 0 0 0 8 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 150 دانلود
13 کارشناس آزمایشگاه شیمی تایرسازی 8141-04 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 160 دانلود
14 مهندس ارشد تایر سازی 9-02/15/1/2 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 4 5 4 1 2 85 دانلود
15 فن ورز آزمایشگاه فیزیک تایرسازی 0-12/11/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 1 1 1 3 368 دانلود
16 نصب کننده دستگاه های تزریق پلاستیک 7223-04 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 5 1 1 3 140 دانلود
17 آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر 0-11/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 233 دانلود
18 رئیس آزمایشگاه شیمی تایرسازی 0-11/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 184 دانلود
19 بازرس فنی کنترل کیفیت تایر 9-02/19/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 77 دانلود
20 فن ورز آزمایشگاه شیمی تایرسازی 0-11/57/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 460 دانلود
21 فن ورز ارشد لاستیک 9-01/17/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 184 دانلود
22 سرپرست کارگاه پوشش پلاستیکی 8-95/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 2 2 1 3 106 دانلود
23 فن ورز کنترل فرایند و کیفیت تایر 9-02/97/1/2 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 128 دانلود
24 کارور آزمایشگاه بنبوری 0-11/61/1/2 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 128 دانلود
25 سرپرست بخش 2تولیدتایر(تایرسازی) 7-00/62/1/2 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 224 دانلود
26 سرپرست بخش 3تولیدتایر(بیدوبندسازی) 7-00/63/1/2 1 0 0 0 3 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 224 دانلود
27 تکنسین بهبود فرایند تولیدمواد سنتزی(پلاستیک) 3139-01 1 0 0 0 5 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 160 دانلود
28 تکنسین فرایندهای تولید پلیمرها 8142-07 1 0 0 0 6 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 144 دانلود
29 تکنسین فنی پلان بیومس 3139-03 1 0 0 0 7 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 180 دانلود
30 تکنسین قالب گیری پلاستیک 3139-04 1 0 0 0 8 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 140 دانلود
31 پوشش گری داخل قالب های قابلگیری 7132-01 1 1 0 0 9 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 60 دانلود
32 تکنسین پشتیبانی عملیات تولید پلیمرها 8142-15 1 0 0 0 0 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 146 دانلود
33 تعمیر پلان تولید پلیمرها 3116-01 1 1 0 0 1 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 92 دانلود
34 کارور ارشد کلندر تایر سازی 7-01/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 3 2 2 7 128 دانلود
35 فن ورز تایر 9-02/17/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 3 4 5 7 136 دانلود
36 توزین کننده مواد جهت بنبوری در لاستیک سازی 3-91/62/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 1 3 1 8 143 دانلود
37 غلتک کار (میل من) 9-01/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود
38 کارور ماشین برش لایه 9-01/93/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 432 دانلود
39 کارور پخت تیوب (پرسکار تیوب) 9-02/23/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 410 دانلود
40 کارور اکسترودر 9-02/30/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 337 دانلود
41 سیمان ساز تایر 9-02/93/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 208 دانلود
42 کارگر فایبرگلاس (صنایع) 8-01/86/1/2 1 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 70 دانلود
43 کمک فن ورز فایبرگلاس(صنایع) 9-01/94/1/2 1 0 0 0 7 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 84 دانلود
44 کارور دستگاه مخلوط کن مواد اولیه لاستیک (بنبوری میکسر) 9-01/27/1/2 1 0 0 0 8 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 352 دانلود
45 کارور اتصال دوسر تیوب اسپلایسر 9-02/21/1/2 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 128 دانلود
46 کارور اسلیتر ماشین 9-01/97/1/2 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 128 دانلود
47 کارور میخ زنی تایر 9-02/39/1/2 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود
48 تایر ساز باری (صنایع) 9-02/95/1/2 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 274 دانلود
49 تایرساز رادیال 9-02/28/1/2 1 0 0 0 3 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 344 دانلود
50 تعمیر کار تیوب 9-02/96/1/2 1 0 0 0 4 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود
51 تکمیل کار تایر 9-02/25/1/2 1 0 0 0 5 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود
52 آزمایشگر مواد اولیه تایر 0-11/55/1/2 1 0 0 0 6 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 480 دانلود
53 کارور بچ آف لاستیکی 9-01/25/1/2 1 0 0 0 7 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود
54 تایرساز سواری 9-02/29/1/2 1 0 0 0 8 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 280 دانلود
55 تعویض کننده قالب و پلادر پرس 9-02/33/1/2 1 0 0 0 9 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود
56 کارور برش انواع کائوچو و لاستیک بازیافتی 9-01/92/1/2 1 0 0 0 0 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 48 دانلود
57 آمارگر ضایعات تایر 9-02/99/1/2 1 0 0 0 1 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 64 دانلود
58 فن ورز بنبوری 0-01/22/1/2 1 0 0 0 2 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 128 دانلود
59 کارور ساخت تسمه نقاله 9-02/20/1/2 1 0 0 0 3 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 146 دانلود
60 اپراتور تولید لاستیک خام 8141-01 1 0 0 0 4 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 110 دانلود
61 اپراتور/ تکنسین تفنگ برشگر(Chopper Gun) 04/8131 1 0 0 0 5 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 66 دانلود
62 اپراتور دستگاه تولید شیلنگ 8141-03 1 0 0 0 6 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 110 دانلود
63 اپراتور رآکتورهای پلیمریزاسیون 8131/02 1 0 0 0 7 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 200 دانلود
64 آزمایش رآکتورهای پلیمری 3131-39 1 1 0 0 7 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 110 دانلود
65 تکنسین فرایند تولید لاستیک خام 8141-02 1 0 0 0 8 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود
66 پوشش گر پلاستیک 8-95/99/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 88 دانلود
67 کارور دستگاه کلندر 9-01/20/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 537 دانلود
68 سازنده ایر-بگ (air-bag) 9-01/55/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 248 دانلود
69 سازنده مصنوعات فایبرگلاس 9-49/13/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 384 دانلود
70 پرداخت فایبرگلاس 8142-17 1 1 0 0 4 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 75 دانلود
71 کاربر ماشینهای تزریق پلاستیک 9-01/54/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 264 دانلود
72 تعمیردستگاه های تزریق پلاستیک 8142-03 1 1 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 90 دانلود
73 تنظیم دستگاه های تزریق پلاستیک 8142-05 1 2 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 70 دانلود
74 پلاستیک کار عمومی درجه 1 9-01/52/1/2 1 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 476 دانلود
75 پلاستیک کار عمومی درجه 2 9-01/52/2/2 1 0 0 0 7 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 487 دانلود
76 سازنده قالب های سیلیکون و تولید قطعات پلیمری 9-01/99/1/2 1 0 0 0 8 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 32 دانلود
77 فن ورز فرآیند اختلاط آمیزه ها 9-01/23/1/2 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 228 دانلود
78 اپراتور تولید الیاف سنتزی 8142-12 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 130 دانلود
79 اپراتور دستگاه رول در تولید فایبرگلاس(رولر) 8142-10 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 160 دانلود
80 اپراتور فرایند تولید پلیمرها 8142-01 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 180 دانلود
81 شبیه سازی فرایندهای پلیمری با نرم افزار ASPEN Polymer Plus 2145-07 1 1 0 0 2 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 60 دانلود
82 تکنسین بهبود فرایند تولید الیاف سنتزی 8142-13 1 0 0 0 3 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 160 دانلود
83 قایق ساز (فایبرگلاس) 8142-04 1 0 0 0 4 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 120 دانلود
84 پوشش دهندگی باژل(فایبرگلاس) 8122-02 1 1 0 0 4 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 110 دانلود
85 مدل ساز پلاستیک 8142-11 1 0 0 0 5 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 140 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی