عنوان گروه : پلیمر


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر امور تحقیقات 9-02/10/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 4 3 2 2 1 175 دانلود - -
2 مدیر پلان تولید پلیمرها 2141-01 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 4 3 2 2 1 180 دانلود - -
3 مهندس لاستیک 9-01/16/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 214 دانلود - -
4 رئیس بخش لاستیک 9-01/14/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 143 دانلود - -
5 مهندس ارشد لاستیک 9-01/15/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 133 دانلود - -
6 رئیس مهندسی و طراحی فرآورده های لاستیکی 9-01/11/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 247 دانلود - -
7 مدیر تکنولوژی تایر سازی 9-02/13/1/2 1 0 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 197 دانلود - -
8 مدیریت پشتیبانی تولید پلیمرها 1324-01 1 1 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 82 دانلود - -
9 سرپرستی پشتیبانی عملیات تولید پلیمرها 8142-16 1 2 0 0 6 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 85 دانلود - -
10 مهندس تایر 9-02/14/1/2 1 0 0 0 7 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 197 دانلود - -
11 مدیریت تایر سازی 9-02/15/1/2 1 1 0 0 7 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 85 دانلود - -
12 کنترل کیفیت فرآیند تولید تایر 214540260020001 1 2 0 0 7 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 107 دانلود - -
13 ارزیابی انطباق با قانون ریچ - 1 3 0 0 7 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 100 دانلود - -
14 پژوهشگر لاستیک 1223-01 1 0 0 0 8 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 150 دانلود - -
15 کارشناس آزمایشگاه شیمی تایرسازی 8141-04 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 4 5 4 1 2 160 دانلود - -
16 فن ورز آزمایشگاه فیزیک تایرسازی 0-12/11/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 1 1 1 3 368 دانلود - -
17 نصب کننده دستگاه های تزریق پلاستیک 7223-04 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 5 1 1 3 128 دانلود - -
18 بازرسی فنی کنترل کیفیت تایر 9-02/19/1/2 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 77 دانلود - -
19 آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر 0-11/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 233 دانلود - -
20 رئیس آزمایشگاه شیمی تایرسازی 0-11/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 184 دانلود - -
21 فن ورز آزمایشگاه شیمی تایرسازی 0-11/57/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 460 دانلود - -
22 فن ورز ارشد لاستیک 9-01/17/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 3 6 1 1 3 184 دانلود - -
23 سرپرست کارگاه پوشش پلاستیکی 8-95/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 3 2 2 1 3 106 دانلود - -
24 فن ورز کنترل فرایند و کیفیت تایر 9-02/97/1/2 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 128 دانلود - -
25 کارور آزمایشگاه بنبوری 0-11/61/1/2 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 128 دانلود - -
26 سرپرست بخش 2تولیدتایر(تایرسازی) 7-00/62/1/2 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 224 دانلود - -
27 سرپرست بخش 3تولیدتایر(بیدوبندسازی) 7-00/63/1/2 1 0 0 0 3 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 224 دانلود - -
28 تکنسین بهبود فرایند تولیدمواد سنتزی(پلاستیک) 3139-01 1 0 0 0 5 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 160 دانلود - -
29 تکنسین فرایندهای تولید پلیمرها 8142-07 1 0 0 0 6 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 144 دانلود - -
30 شبیه سازی فرایندهای پلیمری با نرم افزار ASPEN Polymer Plus 2145-07 1 1 0 0 6 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
31 تکنسین قالب گیری پلاستیک 3139-04 1 0 0 0 8 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 140 دانلود - -
32 پوشش گری داخل قالب های قابلگیری 7132-01 1 1 0 0 9 1 0 6 2 0 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
33 تکنسین پشتیبانی عملیات تولید پلیمرها 8142-15 1 0 0 0 0 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 146 دانلود - -
34 تعمیر پلان تولید پلیمرها 3116-01 1 1 0 0 0 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 92 دانلود - -
35 فن ورز بنبوری 0-01/22/1/2 1 0 0 0 1 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 128 دانلود - -
36 آزمایشگر مواد اولیه تایر 0-11/55/1/2 1 0 0 0 2 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 480 دانلود - -
37 آزمایشگر راکتورهای پلیمری 3131-39 1 0 0 0 3 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 110 دانلود - -
38 تکنسین فرایند تولید لاستیک خام 8141-02 1 0 0 0 4 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 120 دانلود - -
39 تکنسین بهبود فرایند تولید الیاف سنتزی 8142-13 1 0 0 0 5 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 160 دانلود - -
40 مدل ساز پلاستیک 8142-11 1 0 0 0 7 2 0 6 2 0 3 3 3 1 3 140 دانلود - -
41 کارور ارشد کلندر تایر سازی 7-01/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 3 2 2 7 128 دانلود - -
42 فن ورز تایر 9-02/17/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 3 4 5 7 136 دانلود - -
43 توزین کننده مواد جهت بنبوری در لاستیک سازی 3-91/62/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 1 3 1 8 143 دانلود - -
44 کارگر فایبرگلاس (صنایع) 8-01/86/1/2 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 70 دانلود - -
45 کارور برش انواع کائوچو و لاستیک بازیافتی 9-01/92/1/2 1 2 0 0 0 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 48 دانلود - -
46 کمک فن ورز فایبرگلاس(صنایع) 9-01/94/1/2 1 3 0 0 0 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 84 دانلود - -
47 اپراتور/ تکنسین تفنگ برشگر(Chopper Gun) 04/8131 1 4 0 0 0 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 66 دانلود - -
48 غلتک کار (میل من) 9-01/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود - -
49 کارور ماشین برش لایه 9-01/93/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 432 دانلود - -
50 کارور پخت تیوب (پرسکار تیوب) 9-02/23/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 410 دانلود - -
51 کارور اکسترودر 9-02/30/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 337 دانلود - -
52 سیمان ساز تایر 9-02/93/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 208 دانلود - -
53 کارور دستگاه مخلوط کن مواد اولیه لاستیک (بنبوری میکسر) 9-01/27/1/2 1 0 0 0 8 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 352 دانلود - -
54 کارور اتصال دوسر تیوب اسپلایسر 9-02/21/1/2 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 2 1 4 1 8 128 دانلود - -
55 کارور اسلیتر ماشین 9-01/97/1/2 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 128 دانلود - -
56 کارور میخ زنی تایر 9-02/39/1/2 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود - -
57 تایر ساز باری (صنایع) 9-02/95/1/2 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 274 دانلود - -
58 تایرساز رادیال 9-02/28/1/2 1 0 0 0 3 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 344 دانلود - -
59 تعمیر کار تیوب 9-02/96/1/2 1 0 0 0 4 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود - -
60 تکمیل کار تایر 9-02/25/1/2 1 0 0 0 5 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 104 دانلود - -
61 کارور بچ آف لاستیکی 9-01/25/1/2 1 0 0 0 7 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود - -
62 تایرساز سواری 9-02/29/1/2 1 0 0 0 8 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 280 دانلود - -
63 آمارگیری ضایعات تایر 9-02/99/1/2 1 1 0 0 8 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 64 دانلود - -
64 تعویض کننده قالب و پلادر پرس 9-02/33/1/2 1 0 0 0 9 1 0 6 2 0 2 1 4 1 8 120 دانلود - -
65 کارور ساخت تسمه نقاله 9-02/20/1/2 1 0 0 0 3 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 146 دانلود - -
66 اپراتور تولید لاستیک خام 8141-01 1 0 0 0 4 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 110 دانلود - -
67 اپراتور دستگاه تولید شیلنگ 8141-03 1 0 0 0 6 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 110 دانلود - -
68 اپراتور راکتورهای پلیمریزاسیون 8131/02 1 0 0 0 7 2 0 6 2 0 2 1 4 1 8 200 دانلود - -
69 پوشش گر پلاستیک 8-95/99/1/2 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 88 دانلود - -
70 سازنده قالب های سیلیکون و تولید قطعات پلیمری 9-01/99/1/2 1 2 0 0 0 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 32 دانلود - -
71 کارور دستگاه کلندر 9-01/20/1/2 1 0 0 0 2 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 540 دانلود - -
72 سازنده ایر-بگ (air-bag) 9-01/55/1/2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 248 دانلود - -
73 سازنده مصنوعات فایبرگلاس 9-49/13/1/2 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 384 دانلود - -
74 پرداخت فایبرگلاس 8142-17 1 1 0 0 4 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 75 دانلود - -
75 کاربر ماشینهای تزریق پلاستیک 9-01/54/1/2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 264 دانلود - -
76 تعمیردستگاه های تزریق پلاستیک 8142-03 1 1 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 90 دانلود - -
77 تنظیم دستگاه های تزریق پلاستیک 8142-05 1 2 0 0 5 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 70 دانلود - -
78 پلاستیک کار عمومی درجه 1 9-01/52/1/2 1 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 476 دانلود - -
79 پلاستیک کار عمومی درجه 2 9-01/52/2/2 1 0 0 0 7 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 487 دانلود - -
80 فن ورز فرآیند اختلاط آمیزه ها 9-01/23/1/2 1 0 0 0 9 0 0 6 2 0 2 2 4 1 8 228 دانلود - -
81 اپراتور تولید الیاف سنتزی 8142-12 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 130 دانلود - -
82 اپراتور دستگاه رول در تولید فایبرگلاس(رولر) 8142-10 1 0 0 0 1 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 160 دانلود - -
83 اپراتور فرایند تولید پلیمرها 8142-01 1 0 0 0 2 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 180 دانلود - -
84 قایق ساز (فایبرگلاس) 8142-04 1 0 0 0 4 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 120 دانلود - -
85 پوشش دهندگی باژل(فایبرگلاس) 8122-02 1 1 0 0 4 1 0 6 2 0 2 2 4 1 8 110 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی