عنوان گروه : صنایع چرم وپوست و خز


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک چرمسازی 5-12/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 3 1 1 1 3 212 دانلود
2 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی چرمسازی 0-11/54/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 3 1 1 1 3 287 دانلود
3 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی 7318-28-011-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 102 دانلود
4 دوزنده کیف با چرم طبیعی 7318-28-010-1 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 240 دانلود
5 الگوساز کیف (چرم و پوست ) 7318-42-051-1 1 1 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 60 دانلود
6 برش چرم با ابزارهای دستی (چرم و پوست) 7318-42-050-1 1 2 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 43 دانلود
7 آماده سازی و دوخت چرم 7318-42-052-1 1 3 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 88 دانلود
8 دوخت و تکمیل کیف زنانه 7318-28-053-1 1 4 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 39 دانلود
9 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 7318-28-012-1 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 268 دانلود
10 دوزنده کیف چرمی با دست 7318-28-013-1 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 268 دانلود
11 ساخت جاکلیدی چرم با دست 7318-28-054-1 1 1 0 0 4 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 60 دانلود
12 دوزنده زیراندازهای چرمی 7318-28-015-1 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7 80 دانلود
13 دوزنده دستکش چرمی 7531-28-022-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7 112 دانلود
14 دوزنده کلاه چرمی 7531-28-023-2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7 103 دانلود
15 دوزنده کت و کاپشن چرمی 7531-28-021-2 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7 210 دانلود
16 پستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه 7536-28-011-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 180 دانلود
17 تزئین صندل 7536-28-050-1 1 1 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 30 دانلود
18 پیش کار کفش ورزشی 7536-28-017-1 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 64 دانلود
19 پیش کار کفش زنانه،مردانه و بچگانه 7536-28-012-1 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 138 دانلود
20 توپ دوز چرمی 8-3/16/1/3 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 290 دانلود
21 چرخکار پستایی کفش ورزشی 7536-28-015-1 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 69 دانلود
22 وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی 7536-28-016-1 1 0 0 0 6 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 50 دانلود
23 سازنده کمربند چرمی 7536-28-020-2 1 0 0 0 7 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 100 دانلود
24 مدلساز کفش 7536-28-010-1 1 0 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 130 دانلود
25 بکارگیری اصول پایه مدلسازی کفش 7536-28-051-1 1 1 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 55 دانلود
26 مدلسازی صندل 7536-28-052-1 1 2 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 38 دانلود
27 مدلسازی کفش زنانه 7536-28-053-1 1 3 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 48 دانلود
28 مدلسازی کفش مردانه 7536-28-054-1 1 4 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 40 دانلود
29 مدلسازی کفش ورزشی 7536-28-055-1 1 5 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 40 دانلود
30 مدلسازی پوتین و چکمه 7536-28-056-1 1 6 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 70 دانلود
31 مدلسازی ماکاسین 7536-28-057-1 1 7 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 70 دانلود
32 پیشکارکفش(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 1/3/‎‏ب‎‎‏‎/46/02-8 1 0 0 0 9 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7 1515 دانلود
33 تعمیرکار کفش(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 1/3/‎‏الف‎‎‏‎/46/02-8 1 0 0 0 0 1 0 8 2 0 2 6 3 5 7 1515 دانلود
34 رنگرز پوست 7-62/50/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 217 دانلود
35 فالس زن چرمسازی 7-61/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 246 دانلود
36 قیچی زن پشم در حالت ترو خشک 7-61/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 52 دانلود
37 کارگر بالابان و هاسپل 7-61/46/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 190 دانلود
38 کارگر بخش آهکدان 7-61/25/1/2 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 396 دانلود
39 کارگر دباغی چرم 7-61/45/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 357 دانلود
40 کارگر رنگرز چرم 7-61/55/1/2 1 0 0 0 7 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 182 دانلود
41 لش زن و آبگیر پوست و چرم 7-61/35/1/2 1 0 0 0 8 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 229 دانلود
42 پرداخت کار پوست 7-62/41/1/2 1 0 0 0 9 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 130 دانلود
43 پرداخت کار چرم 7-61/91/1/2 1 0 0 0 0 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8 108 دانلود
44 مواد ساز چرم و پوست 7-1/51/1/2 1 0 0 0 1 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8 131 دانلود
45 اشپالت کار تر و خشک 7-61/42/1/2 1 0 0 0 2 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8 192 دانلود
46 تکمیل کار چرم 7-62/51/1/2 1 0 0 0 3 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8 318 دانلود
47 برشکار رویه کفش ماشینی درجه2 8-02/23/2/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 5 1 8 148 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی