عنوان گروه : صنایع نساجی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 آزمایشگر رنگرزی 8154/2 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 3 1 1 1 3 150 دانلود - -
2 آزمایشگر فیزیک نساجی 8151/4 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 3 1 1 1 3 180 دانلود - -
3 کارور مکانیک ماشین های تراش پارچه، مخمل، پتو و فرش 7-29/47/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 320 دانلود - -
4 مکانیک ماشین های بافندگی (تاری پودی) 8216/5 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 330 دانلود - -
5 مکانیک ماشین های تکمیل 8216/10 1 0 0 0 3 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 600 دانلود - -
6 مکانیک ماشین های چاپ پارچه 8216/9 1 0 0 0 4 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 300 دانلود - -
7 مکانیک ماشین های حلقوی پودی 8216/6 1 0 0 0 5 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 270 دانلود - -
8 مکانیک ماشین های حلقوی تاری 8216/7 1 0 0 0 6 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 270 دانلود - -
9 مکانیک ماشین های رنگرزی 8216/8 1 0 0 0 7 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 450 دانلود - -
10 مکانیک ماشین های ریسندگی الیاف بلند 8216/2 1 0 0 0 8 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 390 دانلود - -
11 مکانیک ماشین های ریسندگی الیاف کوتاه 8216/1 1 0 0 0 9 0 0 7 2 0 2 3 3 2 7 450 دانلود - -
12 مکانیک ماشین های ریسندگی یکسره 8216/3 1 0 0 0 0 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 300 دانلود - -
13 مکانیک ماشین های مقدمات بافندگی 8216/4 1 0 0 0 1 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 390 دانلود - -
14 مکانیک ماشین چندلاکنی فتیله درجه1 8-49/45/1/2 1 0 0 0 2 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 173 دانلود - -
15 مکانیک ماشین چندلاکنی فتیله درجه2 8-49/45/2/2 1 0 0 0 3 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 262 دانلود - -
16 مکانیک ماشین کاردینگ پنبه ای درجه1 7-49/47/1/2 1 0 0 0 4 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 190 دانلود - -
17 مکانیک ماشین کاردینگ پنبه ای درجه2 7-49/47/2/2 1 0 0 0 5 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 288 دانلود - -
18 مکانیک ماشینهای بافندگی ماکویی (ضربه ای) 7-54/45/2/2 1 0 0 0 6 1 0 7 2 0 2 3 3 2 7 350 دانلود - -
19 بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی 7318-27-010-1 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 8 1 3 7 265 دانلود - -
20 بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی 7318-27-022-1 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 2 8 1 3 7 260 دانلود - -
21 چاپ پارچه 8159/1 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 135 دانلود - -
22 چاپ پارچه با روش ترانسفر مداوم 7322-27-002-1 1 1 0 0 1 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 40 دانلود - -
23 شابلون ساز تخت 9-25/49/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 210 دانلود - -
24 کارور چاپ سیلک اسکرین 7322-27-001-1 1 0 0 0 3 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 126 دانلود - -
25 کارور چاپ دستی پارچه 9-29/31/1/1 1 0 0 0 4 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 226 دانلود - -
26 کارور چاپ روتاری 9-29/42/1/1 1 0 0 0 5 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 400 دانلود - -
27 کارور چاپ غلطکی 9-29/52/2/2/1 1 0 0 0 6 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 380 دانلود - -
28 کارور چاپ مسطح (چاپ تخت) 9-29/56/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 2 0 2 2 2 3 7 336 دانلود - -
29 کارور پخت آهار نخهای فیلامنت 7-42/22/2/2 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 105 دانلود - -
30 کارور پلیمریزاسیون نایلون 6 0-25/90/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 300 دانلود - -
31 کارور سیستم ذوب ریس الیاف 0-25/91/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 300 دانلود - -
32 کارور پیله کشی 7-55/48/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 241 دانلود - -
33 کارور تابندگی نخ ابریشم 7-55/49/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 200 دانلود - -
34 کارور ماشین (کرمپل) کاردینگ پشمی و فاستونی 815120270060001 2 0 0 0 6 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 173 دانلود - -
35 کنترل تغذیه دستگاه کاردینگ پشمی 8152-27-201-1 1 1 0 0 6 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 53 دانلود - -
36 کارور ماشین اتوکنر (بوبین واتومات اسپلایسر) 7-52/53/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 135 دانلود - -
37 کارور ماشین بالشچه (لپ) و ماشین شانه نخی 7-51/45/1/2 1 0 0 0 8 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 173 دانلود - -
38 بسته بند و کنترلر بوبین پیچی 9-71/56/2/2 1 0 0 0 9 0 0 7 2 0 2 1 5 1 8 94 دانلود - -
39 ریسندگی الیاف بلند 8151/2 1 0 0 0 0 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 390 دانلود - -
40 ریسندگی الیاف کوتاه 8151/1 1 0 0 0 1 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 480 دانلود - -
41 ریسندگی یکسره 8151/3 1 0 0 0 2 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 450 دانلود - -
42 کارور ماشین تمام تاب (رینگ) 815120270130001 2 0 0 0 3 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 230 دانلود - -
43 کارور ماشین حلاجی نخی 7-51/31/2/2 1 0 0 0 4 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 173 دانلود - -
44 کارور ماشین کاردینگ نخی 7-51/35/1/2 1 0 0 0 5 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 310 دانلود - -
45 کارور حلاجی سیستم پنبه ای 7-51/31/1/2 1 0 0 0 6 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 288 دانلود - -
46 کارور ماشین دو یا چند لاکنی 815120270170001 2 0 0 0 7 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 175 دانلود - -
47 کارور ماشین دولا یا چند لاتاب (سیستم رینگی) 8-52/40/2/2 1 0 0 0 8 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 160 دانلود - -
48 کارور ماشین دولاچند لاتاب (سیستم کاسه ای) 7-52/33/1/2 1 0 0 0 9 1 0 7 2 0 2 1 5 1 8 260 دانلود - -
49 کارور ماشین قرقره پیچی ساده 7-52/51/1/2 1 0 0 0 0 2 0 7 2 0 2 1 5 1 8 189 دانلود - -
50 کارور ماشین گیل باکس 7-51/32/1/2 1 0 0 0 1 2 0 7 2 0 2 1 5 1 8 144 دانلود - -
51 کارور ماشین نیم تاب (فلایر) 7-51/55/1/3 1 0 0 0 2 2 0 7 2 0 2 1 5 1 8 173 دانلود - -
52 کارور ماشین حلاجی پشمی (ولف) 7-51/33/1/1 1 0 0 0 3 2 0 7 2 0 2 1 5 1 8 180 دانلود - -
53 کارور ماشین فتیله (شش یا هشت لاکنی) 7-51/51/1/2 1 0 0 0 4 2 0 7 2 0 2 1 5 1 8 173 دانلود - -
54 بافندگی تاری پودی 8152/2 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 360 دانلود - -
55 الیاف شناسی 8152-27-202-1 1 1 0 0 1 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 60 دانلود - -
56 بافنده ماشینهای بافندگی چند ماکویی و ژاکارد 7-54/42/2/2 1 0 0 0 3 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 239 دانلود - -
57 کارور ماشینهای بافندگی با ماکو و بدون ماکو و ژاکارد 7-54/51/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 440 دانلود - -
58 کارور ماشینهای بافندگی بدون ماکو و ژاکارد 7-54/50/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 318 دانلود - -
59 کارور ماشین بافندگی بدون ماکو (سیستم ایرجت و جت ایست) 7-54/48/2/2 1 0 0 0 6 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 283 دانلود - -
60 کارور ماشین بافندگی واترجت 815220270070001 2 0 0 0 7 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 278 دانلود - -
61 کارور ماشین بافندگی پروژکتایل 7-54/47/2/3 1 0 0 0 8 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 218 دانلود - -
62 کارور ماشین بافندگی راپیری 7-54/46/2/3 1 0 0 0 9 0 0 7 2 0 2 2 5 1 8 184 دانلود - -
63 چله گذار و گره زن 7-53/23/1/3 1 0 0 0 0 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 176 دانلود - -
64 رفوگر پارچه های تاری و پودی 7-54/73/1/2 1 0 0 0 1 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 288 دانلود - -
65 پتوباف راپیری با ژاکارد 7-54/92/1/2 1 0 0 0 2 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 288 دانلود - -
66 کارور ماشین پتو باف 7-54/91/1/3 1 0 0 0 3 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 240 دانلود - -
67 ترمه باف ماشینی 8-54/43/1/2 1 0 0 0 4 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 260 دانلود - -
68 کارور قالیباف ماشینی (فرش باف ماشینی ) 7-54/61/1/2 1 0 0 0 5 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 600 دانلود - -
69 موکت باف (تافتینگ) 7-54/41/1/2 1 0 0 0 6 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 286 دانلود - -
70 طراح بافت پارچه های تاری و پودی 7-53/40/1/2 1 0 0 0 7 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 230 دانلود - -
71 طراح بافت پارچه(بافندگی تاری - پودی) 8152/5 1 0 0 0 8 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 270 دانلود - -
72 تجزیه فنی بافت پارچه تاری – پودی 8152-27-200-1 1 1 0 0 8 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 54 دانلود - -
73 کارگر تارکش بافندگی 2-54/21/1/2 1 0 0 0 9 1 0 7 2 0 2 2 5 1 8 146 دانلود - -
74 کارور سربند گره زن چله های بافندگی 7-53/21/1/2 1 0 0 0 0 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 192 دانلود - -
75 بافندگی حلقوی پودی 8152/3 1 0 0 0 1 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 240 دانلود - -
76 بافندگی حلقوی تاری 8152/4 1 0 0 0 2 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 225 دانلود - -
77 کارور دستگاه جوراب بافی تک سیلندر – کامپیوتری 8152-27-033-1 1 0 0 0 3 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 110 دانلود - -
78 کارور بافتهای حلقوی تاری(راشل)درجه1 7-55/91/1/2 1 0 0 0 4 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 166 دانلود - -
79 کارور بافتهای حلقوی تاری(راشل)درجه2 7-55/93/2/2 1 0 0 0 5 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 132 دانلود - -
80 کارور چله پیچ ماشین کتن و راشل 7-55/90/1/1 1 0 0 0 6 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 240 دانلود - -
81 کارور دستگاه پتوباف مینک 7-55/23/1/3 1 0 0 0 7 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 128 دانلود - -
82 کارور دستگاه های مقدمات بافندگی 8152/1 1 0 0 0 8 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 260 دانلود - -
83 کارور ماشین چله پیچ و آهار مداوم 7-54/19/1/2 1 0 0 0 9 2 0 7 2 0 2 2 5 1 8 136 دانلود - -
84 کارور ماشین چله پیچی بخشی 7-54/15/1/1 1 0 0 0 0 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 149 دانلود - -
85 کارور ماشین چله پیچی بخشی مستقیم و کتن و راشل 7-54/17/1/1 1 0 0 0 1 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 340 دانلود - -
86 کارور ماشین جوراب بافی(مکانیکی) 7-55/30/1/3 1 0 0 0 2 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 240 دانلود - -
87 کارور ماشین بافندگی کتن 7-55/91/2/3 1 0 0 0 3 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 140 دانلود - -
88 کارورماشین بافندگی ماکویی تک جعبه ای 7-45/41/2/3 1 0 0 0 4 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 182 دانلود - -
89 کارور ماشین ماسوره پیچی (چهار خشابه) 7-52/52/1/2 1 0 0 0 5 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 192 دانلود - -
90 گردباف و قواره باف حلقوی(کامپیوتری‘مکانیکی‘ژاکارد و ....) 7-55/22/1/2 1 0 0 0 6 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 288 دانلود - -
91 چله بند-چله گذار 7-53/23/1/2 1 0 0 0 7 3 0 7 2 0 2 2 5 1 8 197 دانلود - -
92 کارور دوخت و تکمیل جوراب 7-55/30/2/3 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 3 5 1 8 103 دانلود - -
93 کارور دوخت و برش پارچه های حلقوی پودی 7-55/21/1/1 1 0 0 0 2 0 1 7 2 0 2 3 5 1 8 224 دانلود - -
94 تکمیل پارچه 8159/2 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 210 دانلود - -
95 کارور ماشین فولارد و استنتروخشک کن انواع پارچه 7-56/92/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 255 دانلود - -
96 کارور آبگیری الیاف، نخ و پارچه 7-56/39/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 180 دانلود - -
97 کارور کنترل پارچه خام و تکمیل نهایی 7-54/70/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 172 دانلود - -
98 کارور لکه گیری منسوجات و چرم و پوست 5-60/51/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 148 دانلود - -
99 کارور ماشین جوراب رنگ کن (رنگرز جوراب) 7-56/31/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 180 دانلود - -
100 کارور پخت و سفیدگری ابریشم 7-56/19/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 64 دانلود - -
101 رنگرز پارچه به وسیله ماشین ژیگر 7-56/22/1/2 1 0 0 0 8 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 149 دانلود - -
102 رنگرز عمومی 7-56/29/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 212 دانلود - -
103 رنگرزی الیاف با دستگاه رنگرزی غیرمداوم 8154-27-051-1 1 1 0 0 9 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 18 دانلود - -
104 رنگ سازی 8154-27-050-1 1 2 0 0 9 0 0 7 2 0 2 4 5 1 8 43 دانلود - -
105 رنگرز نخ ابریشم 7-56/30/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 380 دانلود - -
106 رنگرزی 8154/1 1 0 0 0 1 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 150 دانلود - -
107 سفیدگر و رنگرز پارچه با ماشین وینچ 7-56/25/1/2 1 0 0 0 2 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 239 دانلود - -
108 کارور رنگرز پارچه با ماشین اتوکلاو (بیم رنگ کنی) 7-56/26/1/2 1 0 0 0 3 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 144 دانلود - -
109 کارور ماشین اطو- دکوتایز (سوپرفینیش) 7-56/97/1/1 1 0 0 0 4 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 216 دانلود - -
110 کارور ماشین بخار (لندن شرانگ) 7-56/96/1/1 1 0 0 0 5 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 200 دانلود - -
111 کارور ماشین پرز سوز پارچه 7-56/93/1/1 1 0 0 0 6 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 210 دانلود - -
112 کارور ماشین تراش پارچه‘مخمل‘پتو و فرش 7-56/90/1/2 1 0 0 0 7 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 240 دانلود - -
113 کارور ماشین رنگرز الیاف و نخ 7-56/24/2/2 1 0 0 0 8 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 172 دانلود - -
114 کارور ماشین والک (نمدکنی) 7-56/55/1/1 1 0 0 0 9 1 0 7 2 0 2 4 5 1 8 240 دانلود - -
115 لکه گیر و شستشوی پارچه های پشمی فاستونی 7-56/36/1/1 1 0 0 0 0 2 0 7 2 0 2 4 5 1 8 360 دانلود - -
116 کارور ماشین طاقه پیچ 7-56/91/2/2 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 2 9 5 1 8 173 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی