عنوان گروه : متالورژی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارور دستگاه کوانتومتر 0-37/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 7 1 1 3 86 دانلود - -
2 آلیاژ ساز آلیاژهای غیر آهنی 3135-33-005-1 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 7 1 1 3 167 دانلود - -
3 شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری با نرم افزار PROCAST 3117-33-020-1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 46 دانلود - -
4 آزمایش ماسه و مواد قالبگیری 0-37/35/1/2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 70 دانلود - -
5 فن ورز آزمایشگاه خواص مکانیکی فلزات 0-37/34/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 150 دانلود - -
6 فن ورز آزمایشگاه متالوگرافی 0-37/33/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 110 دانلود - -
7 آنالیز تصاویر ساختار مواد با نرم افزارClemex - 1 1 0 0 2 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 33 دانلود - -
8 آنالیز و پردازش تصویر ساختار مواد با نرم افزارMIP - 1 2 0 0 2 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 34 دانلود - -
9 بازرس خط سرد نورد آلومینیم 9-49/84/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 180 دانلود - -
10 بازرس خط گرم نورد آلومینیم 9-49/80/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 160 دانلود - -
11 تکنولوگ نورد گرم 7-00/32/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 400 دانلود - -
12 تکنولوگ نورد سرد 7-00/33/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 408 دانلود - -
13 تکنولوگ‌ خط سبک 7-00/31/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 256 دانلود - -
14 فن ورز عملیات حرارتی 0-37-32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 9 1 1 3 294 دانلود - -
15 ساخت ماهیچه 7211-33-001-1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 65 دانلود - -
16 کار با دستگاه برش عرضی 8-31/42/1/2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 47 دانلود - -
17 ریخته گر درجه 1 1-24/13/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 634 دانلود - -
18 قالبگیری و ریخته گری مواد ترکیبی (کامپوزیت) 9-49/23/1/2 1 2 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 65 دانلود - -
19 ریخته گر درجه 2 1-24/13/2/3 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 906 دانلود - -
20 تعمیرکار نسوز کوره های ریخته‌گری 9-51/32/2/1 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 114 دانلود - -
21 قالبگیر 7211-33-002-1 1 0 0 0 5 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 121 دانلود - -
22 کارور ریخته گری تحت فشار (Pressure die casting) 7-24/40/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 450 دانلود - -
23 مدل ساز قطعات - 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 176 دانلود - -
24 مدلساز درجه 2 8-19/38/2/3 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 1020 دانلود - -
25 مدلساز درجه 1 8-19/38/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 542 دانلود - -
26 بازیاب فلزات رنگین و قیمتی 0-37/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 1280 دانلود - -
27 کوره بان ارشد کوره آنیل 7-26/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 186 دانلود - -
28 کمک کوره بان کوره شمش آلومینیم 7-21/73/2/2 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 106 دانلود - -
29 کوره بان ارشد کوره شمش آلومینیم 7-21/73/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 186 دانلود - -
30 کارور لوله سازی آلومینیم 7-22/61/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 490 دانلود - -
31 متصدی ذوب ریزی فلزات 312230330010001 1 0 0 0 8 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 208 دانلود - -
32 شمش ریز روی 721120330010001 1 0 0 0 9 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 178 دانلود - -
33 کارور ارشد نورد سرد آلومینیم 7-22/54/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 366 دانلود - -
34 کارور اسلیتر (برش طولی) 8-34/76/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 214 دانلود - -
35 کارور نورد سرد آلومینیم 7-22/54/2/2 1 0 0 0 3 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 299 دانلود - -
36 کمک کارور نورد سرد آلومینیم 7-22/55/2/2 1 0 0 0 6 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 256 دانلود - -
37 کارور ارشد نورد گرم آلومینیم 7-22/59/1/2 1 0 0 0 7 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 348 دانلود - -
38 کارور عملیات حرارتی 7-26/31/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 160 دانلود - -
39 کمک کارور نورد گرم آلومینیم 7-22/58/2/2 1 0 0 0 0 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 586 دانلود - -
40 متصدی سرباره گیری 7-21/74/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 114 دانلود - -
41 کارور دیگ احیا (POTMAN) 7-21/72/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 137 دانلود - -
42 کارور کوره ذوب آلومینیومDC 7-21/71/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 128 دانلود - -
43 کارور آبکاری (Galvanization) درجه 1 7-28/33/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 148 دانلود - -
44 کارور آبکاری (Galvanization) درجه 2 7-28/33/2/1 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 284 دانلود - -
45 فن ورز آبکاری (Galvanization) 7-28/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 110 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی