عنوان گروه : متالورژی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارور دستگاه کوانتومتر 0-37/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 7 1 1 3 86 دانلود
2 آلیاژ ساز آلیاژهای غیر آهنی 3135-33-005-1 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 7 1 1 3 167 دانلود
3 فن ورز آزمایشگاه خواص مکانیکی فلزات 0-37/34/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 150 دانلود
4 فن ورز آزمایشگاه متالوگرافی 0-37/33/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 110 دانلود
5 آنالیز تصاویر ساختار مواد با نرم افزارClemex - 1 1 0 0 2 0 0 3 3 0 3 7 1 1 3 33 دانلود
6 تکنولوگ نورد گرم 7-00/32/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 400 دانلود
7 تکنولوگ نورد سرد 7-00/33/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 408 دانلود
8 تکنولوگ‌ خط سبک 7-00/31/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 9 1 1 3 256 دانلود
9 فن ورز عملیات حرارتی 037-32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 9 1 1 3 294 دانلود
10 کارور ریخته گری روی 7-24/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 144 دانلود
11 ریخته گر درجه 1 1-24/13/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 634 دانلود
12 شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری با نرم افزار PROCAST 3117-33-020-1 1 1 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 46 دانلود
13 قالبگیری و ریخته گری مواد ترکیبی (کامپوزیت) 9-49/23/1/2 1 2 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 65 دانلود
14 آزمایش ماسه و مواد قالبگیری 0-37/35/1/2 1 3 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 70 دانلود
15 ریخته گر درجه 2 1-24/13/2/3 1 1 0 0 3 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 906 دانلود
16 تعمیرکار نسوز کوره های ریخته‌گری 9-51/32/2/1 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 114 دانلود
17 قالبگیر 7211-33-002-1 1 0 0 0 5 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 121 دانلود
18 ماهیچه ساز 7211-33-001-1 1 0 0 0 6 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 65 دانلود
19 کارور برش عرضی 8-31/42/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 47 دانلود
20 کارور ریخته گری تحت فشار (Pressure die casting) 7-24/40/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 3 0 2 1 1 2 7 450 دانلود
21 ماکت و مدل ساز مواد اولیه 8-19/43/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 272 دانلود
22 مدلساز درجه 2 8-19/38/2/3 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 1020 دانلود
23 مدلساز درجه 1 8-19/38/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 2 2 7 542 دانلود
24 کمک آزمایشگر آزمایشگاه متالورژی نورد آلومینیم 0-37/33/2/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 3 4 5 7 82 دانلود
25 بازیاب فلزات رنگین و قیمتی 0-37/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 1280 دانلود
26 کمک کوره بان کوره آنیل 7-26/24/2/2 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 67 دانلود
27 کوره بان ارشد کوره آنیل 7-26/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 186 دانلود
28 کمک کوره بان کوره شمش آلومینیم 7-21/73/2/2 1 0 0 0 4 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 106 دانلود
29 کوره بان ارشد کوره شمش آلومینیم 7-21/73/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 186 دانلود
30 کارور لوله سازی آلومینیم 7-22/61/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 490 دانلود
31 آماده ساز شمش آلومینیم 1-23/09/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 15 دانلود
32 بازرس خط سرد نورد آلومینیم 9-49/84/1/2 1 0 0 0 8 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 180 دانلود
33 بازرس خط گرم نورد آلومینیم 9-49/80/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 3 0 2 1 2 1 8 160 دانلود
34 کارور ارشد نورد سرد آلومینیم 7-22/54/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 366 دانلود
35 کارور اسلیتر (برش طولی) 8-34/76/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 214 دانلود
36 کارور دستگاه فرمینگ 7-22/56/1/2 1 0 0 0 2 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 94 دانلود
37 کارور نورد سرد آلومینیم 7-22/54/2/2 1 0 0 0 3 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 299 دانلود
38 کمک کارور اسلیتر (برش طولی) 8-34/76/2/2 1 0 0 0 4 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 60 دانلود
39 کمک کارور دستگاه فرمینگ 7-22/56/2/2 1 0 0 0 5 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 32 دانلود
40 کمک کارور نورد سرد آلومینیم 7-22/55/2/2 1 0 0 0 6 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 256 دانلود
41 کارور ارشد نورد گرم آلومینیم 7-22/59/1/2 1 0 0 0 7 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 348 دانلود
42 استادکار ذوب 7-23/42/1/2 1 0 0 0 8 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 96 دانلود
43 کارور عملیات حرارتی 7-26/31/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 3 0 2 1 2 1 8 160 دانلود
44 کمک کارور نورد گرم آلومینیم 7-22/58/2/2 1 0 0 0 0 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 586 دانلود
45 فن ورز کشش سیم 7-28/39/1/2 1 0 0 0 1 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 80 دانلود
46 متصدی سرباره گیری 7-21/74/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 114 دانلود
47 کارور دیگ احیا (POTMAN) 7-21/72/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 137 دانلود
48 کارور کوره ذوب آلومینیومDC 7-21/71/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 3 0 2 1 2 1 8 128 دانلود
49 کارور آبکاری (Galvanization) درجه 1 7-28/33/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 148 دانلود
50 کارور آبکاری (Galvanization) درجه 2 7-28/33/2/1 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 284 دانلود
51 فن ورز آبکاری (Galvanization) 7-28/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 2 1 8 110 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی