عنوان گروه : مدیریت صنایع


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 معاون تحقیقات و توسعه 0-25/97/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 239 دانلود
2 انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی 2421-37-008-1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 46 دانلود
3 تحقیق در عملیات با نرم افزار WIN QSB 0-83/10/1/1/6 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 57 دانلود
4 مدیر تولید 0-28/14/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 105 دانلود
5 پیاده سازی سیستم تولید ناب 0-28/10/1/1/1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 36 دانلود
6 مدیریت تولید و عملیات 1221120403 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 40 دانلود
7 مدیر مهندسی تولید 2-11/87/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 332 دانلود
8 طراحی و بهبود محصولات به روش QFD 0-28/17/1/1 1 1 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 80 دانلود
9 DOE 1221100502 1 2 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 40 دانلود
10 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 0-28/13/1/3 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 230 دانلود
11 مدیر فرآیندهای ویژه تولید 0-28/11/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 98 دانلود
12 مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه 7-00/18/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 4 2 3 1 195 دانلود
13 مدیریت زنجیره تامین SCM 0-23/92/1/1/1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 4 2 3 1 75 دانلود
14 سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات 7-00/17/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 290 دانلود
15 ارزیابی اثربخشی تجهیزات OEE 3122-37-002-2 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 44 دانلود
16 مدیر امور مهندسی و تعمیرات 0-28/11/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 210 دانلود
17 ارزیاب طرح های توجیهی فنی - اقتصادی - مالی 0-28/91/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 78 دانلود
18 طراحی کارخانه 0-24/19/1/2 1 1 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 54 دانلود
19 مدیر تضمین کیفیت 8-49/85/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 111 دانلود
20 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 0-83/10/1/1/1 1 1 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 75 دانلود
21 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت(IMS) 0-23/92/1/1/3 1 2 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 90 دانلود
22 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استاندارد18001 ohsas 2421-37-004-1 1 3 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 84 دانلود
23 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی(ems)برمبنای استاندارد14001iso 2421-37-005-1 1 4 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 70 دانلود
24 مدیریت بهره وری 122100403 1 5 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 55 دانلود
25 تفکر سیستمی در سازمان ها 1349120701 1 6 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود
26 مسئول کنترل پروژه 0-39/32/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 114 دانلود
27 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE 1321130602 1 1 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود
28 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA EXPEDITION 1321130502 1 2 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود
29 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA PROJECT PLANNER 1321130402 1 3 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود
30 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB 0-83/10/1/1/5 1 4 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 60 دانلود
31 مدیریت پروژه بر اساس الگوی PMBOK 1321130501 1 5 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود
32 مدیریت ریسک با نرم افزار PROJECT RISK MANAGEMENT SOFTWARE 0-83/10/1/1/7 1 6 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 45 دانلود
33 مسئول برنامه ریزی پروژه 0-39/31/1/1 1 0 0 0 7 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 94 دانلود
34 برنامه ریزی پروژه 2149100502 1 1 0 0 7 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 64 دانلود
35 مهندسی صنایع و سیستم 0-28/12/1/3 1 0 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 432 دانلود
36 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 0-28/12/1/1/3 1 1 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 58 دانلود
37 تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) 0-28/12/1/1/2 1 2 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 85 دانلود
38 شش سیگما 1321120702 1 3 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 55 دانلود
39 مدیر پایش و اندازه گیری فرآیندها 0-23/91/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 90 دانلود
40 مسئول بازنگری طرح ها 0-39/92/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 100 دانلود
41 ارزیاب و تحلیلگر هزینه های کیفیت (COQ) 0-28/14/1/01 1 0 0 0 1 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 260 دانلود
42 طرح ریز واحدهای تولیدی و صنعتی 0-23/91/1/1 1 0 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 106 دانلود
43 کارشناس بسته بندی پلیمری 2149-37-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 9 4 1 2 376 دانلود
44 کارشناس بسته بندی سلولزی 2149-37-002-1 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 9 4 1 2 376 دانلود
45 کارشناس بسته بندی شیشه ای 2149-37-004-1 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 9 4 1 2 384 دانلود
46 کارشناس بسته بندی فلزی 2149-37-003-1 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 4 9 4 1 2 372 دانلود
47 تحلیل گر سیستم 0-83/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 135 دانلود
48 ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC 2421130602 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 60 دانلود
49 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 0-83/10/1/1/2 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 37 دانلود
50 تصمیم گیری به روش AHP 0-83/10/1/1/4 1 3 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 48 دانلود
51 تصمیم گیری به روش TOPSIS 0-83/10/1/1/3 1 4 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 33 دانلود
52 تهیه برنامه استراتژیک 1213100703 1 5 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 60 دانلود
53 شبیه سازی سیستم با نرم افزار ARENA 0-23/91/1/1/2 1 6 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 44 دانلود
54 شبیه سازی سیستم با نرم افزار SIMUL8 2421-37-001-1 1 7 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 45 دانلود
55 ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) 2421-37-006-1 1 8 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 85 دانلود
56 داده کاوی با نرم افزار Weka 3314-37-002-1 1 9 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 110 دانلود
57 داده کاوی و کشف دانش با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler 3314-37-001-1 1 0 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 75 دانلود
58 طرح ریزی سیستم ERP 2421-37-007-2 1 1 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 80 دانلود
59 سرممیز داخلی 0-83/14/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 82 دانلود
60 مدیر ممیز داخلی 0-83/15/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 194 دانلود
61 کارشناس تضمین کیفیت 2421-37-002-4 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 154 دانلود
62 فن ورز تضمین کیفیت 8-49/87/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 370 دانلود
63 کارشناس پایش فرآیندها 0-83/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 110 دانلود
64 کارشناس تولید 0-39/22/1/01 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 83 دانلود
65 کارشناس گروه کیفی 0-39/20/1/1 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 70 دانلود
66 کنترلر کیفیت 9-49/88/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 150 دانلود
67 خطا ناپذیر ساختن سیستم به روش پوکایوکه (Poka Yoke) 0-28/12/1/1/1 1 1 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 65 دانلود
68 کاربرد نرم افزار آماری Minitab در کنترل فرایند آماری 3122-37-001-1 1 2 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 35 دانلود
69 مسئول بسته بندی 3-91/51/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 88 دانلود
70 مسئول صحه گذاری 0-39/91/1/1 1 0 0 0 7 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 94 دانلود
71 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 0-83/13/1/1 1 0 0 0 8 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 130 دانلود
72 ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس 2011-19011‌ISO 2421-37-003-1 1 1 0 0 8 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 50 دانلود
73 زمان سنج 0-28/90/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 400 دانلود
74 سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 2-28/15/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 160 دانلود
75 مسئول برنامه ریزی تولید 0-39/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 97 دانلود
76 مسئول برنامه ریزی ماشین آلات 3-92/30/1/1 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 91 دانلود
77 کارآفرین 4-10/18/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 96 دانلود
78 سرپرست انبار عمومی 3-91/43/1/2/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 2 1 2 3 4 220 دانلود
79 تکنسین گروه کیفی 0-39/20/2/1 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 2 3 4 5 7 85 دانلود
80 کنترل فرآیند آماری (SPC) 2120100502 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 2 3 4 5 7 60 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی