عنوان گروه : سرامیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر کارخانه کاشی 2-19/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 4 1 2 3 1 123 دانلود - -
2 مدیر کنترل کیفیت کاشی 0-28/15/1/1 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0 4 1 2 3 1 113 دانلود - -
3 مدیر تولید کارخانه کاشی 0-26/30/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 4 1 2 3 1 138 دانلود - -
4 رئیس آزمایشگاه شیمی مقره سازی 0-11/26/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 5 4 1 2 320 دانلود - -
5 مسئول آزمایشگاه فیزیکی مواد سرامیکی 0-11/96/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 6 4 1 2 125 دانلود - -
6 تکنسین تعمیرات و نگهداری ماشین آلات کارخانه کاشی 8-49/71/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 5 1 1 3 158 دانلود - -
7 سرپرستی تولید شیشه های ایمنی 8-93/42/1/2 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 74 دانلود - -
8 سرپرستی واحد بسته بندی کاشی 2-12/11/1/1 1 3 0 0 0 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 77 دانلود - -
9 سرپرستی واحد پرس کاشی 2-12/15/1/1 1 4 0 0 0 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 88 دانلود - -
10 سرپرست تامین بار کوره شیشه 8-93/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 169 دانلود - -
11 سرپرستی تامین بار کوره شیشه رنگی 8-93/91/1/2 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 65 دانلود - -
12 سرپرست واحد تولید لعاب 2-12/10/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 189 دانلود - -
13 سرپرستی واحد لعاب سازی 2-12/16/1/1 1 1 0 0 2 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 72 دانلود - -
14 کنترل خط لعاب 8-59/22/1/1 1 2 0 0 2 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 92 دانلود - -
15 سرپرست واحد کنترل کیفیت کاشی 2-12/12/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 119 دانلود - -
16 سرپرستی آزمایشگاه کاشی 0-29/20/1/1 1 1 0 0 3 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 95 دانلود - -
17 آزمایش کاشی 0-29/21/1/2 1 2 0 0 3 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 79 دانلود - -
18 سرپرست واحد آماده سازی بدنه کاشی 2-12/13/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 110 دانلود - -
19 سرپرست واحد LGV 2-12/20/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 116 دانلود - -
20 سرپرست واحد تعمیرات کارخانه کاشی 8-49/72/1/1 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 117 دانلود - -
21 سرپرست واحد سنگ شکن کارخانه کاشی 2-12/18/1/1 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 3 2 2 1 3 112 دانلود - -
22 سرپرست واحد کوره پخت کاشی 2-12/19/1/1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 3 2 2 1 3 102 دانلود - -
23 سرپرستی واحد برش پخت سوم 2-12/14/1/1 1 1 0 0 0 1 0 5 1 0 3 2 2 1 3 98 دانلود - -
24 کنترل کوره پخت کاشی 8-59/26/1/1 1 2 0 0 0 1 0 5 1 0 3 2 2 1 3 97 دانلود - -
25 فرمول ساز مقره 0-11/28/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 295 دانلود - -
26 کنترل کیفیت لعاب سازی 9-49/82/1/1 1 1 0 0 2 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 76 دانلود - -
27 کارور کنترل کیفیت بسته بندی کاشی 8-59/25/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 130 دانلود - -
28 فن ورز آزمایشگاه شیمی شیشه 0-11/82/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 225 دانلود - -
29 کنترل کیفیت آماده سازی بدنه کاشی 9-49/87/1/1 1 1 0 0 4 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 84 دانلود - -
30 کارور ارشد آزمایشگاه شیمی شیشه 0-11/81/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 256 دانلود - -
31 فن ورز ارشد دستگاه X-RAY 0-77/16/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 520 دانلود - -
32 کنترلر ارشد شیشه های طلقی و نشکن 5-93/76/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 109 دانلود - -
33 متصدی کنترل نهایی شیشه نشکن 8-91/94/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 173 دانلود - -
34 آزمایشگر دستگاه X-ray 0-77/12/1/2 1 0 0 0 5 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 296 دانلود - -
35 کارور دستگاه آنالیز مواد ( صنعتی ) 8-34/38/1/1 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 385 دانلود - -
36 کارور کنترل کیفیت پرس 9-49/83/1/1 1 0 0 0 7 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 100 دانلود - -
37 کمک بنای تعمیر کوره شیشه 9-51/38/2/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 141 دانلود - -
38 بنای تعمیر کوره شیشه درجه 1 9-51/39/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 165 دانلود - -
39 بنایی نسوز کار 9-51/34/1/2 1 1 0 0 2 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 80 دانلود - -
40 بنای تعمیر کوره شیشه درجه 2 9-51/39/2/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 106 دانلود - -
41 ریخته گری قالب مقره 8-92/18/1/3 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 1 2 7 82 دانلود - -
42 دستیار سفالگر به روش ریخته گری (خاص افراد با نیازهای ویژه) 731420150080001 2 0 0 0 8 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 203 دانلود - -
43 کارگر آزمایشگاه شیمی مقره سازی 0-11/24/1/2 1 0 0 0 6 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 120 دانلود - -
44 سازنده کاشی سنتی 9-51/55/1/3 1 0 0 0 0 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 180 دانلود - -
45 سرامیک ساز درجه 1 8-92/12/1/3 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 624 دانلود - -
46 سرامیک ساز درجه 2 8-92/12/2/3 1 0 0 0 2 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 595 دانلود - -
47 سفالگر با چرخ پایی و برقی 8-92/26/1/3 1 0 0 0 3 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 372 دانلود - -
48 سفالگر به روش ریخته گری 8-92/16/1/3 1 0 0 0 4 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 290 دانلود - -
49 مدل ساز مقره 8-92/19/1/3 1 0 0 0 6 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 125 دانلود - -
50 کارگر آزمایشگاه شیمی کاشی سازی 0-11/22/2/2 1 0 0 0 2 4 0 5 1 0 2 4 1 3 7 270 دانلود - -
51 کارگر نوار واکیوم و شیشه گذاری 8-91/96/2/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 148 دانلود - -
52 برشکار شیشه ایمنی ( ساختمانی ، خودرو ، لوازم جانبی و طلقی ) 8-91/56/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 117 دانلود - -
53 کنترلر شیشه های طلقی و نشکن 5-93/76/2/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 100 دانلود - -
54 شیشه گر وسایل آزمایشگاهی الکتریکی و تزئینی 8-91/29/1/2 1 0 0 0 9 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 476 دانلود - -
55 سازنده قطعات اپتیکی 8-91/65/1/2 1 0 0 0 8 2 0 5 1 0 2 5 1 3 7 536 دانلود - -
56 کارگر ارشد جام و مشجر ( کوره لیبی اوتر ) 5-93/74/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 3 4 5 7 595 دانلود - -
57 نمونه بردار کاشی سازی 7-11/75/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 3 4 5 7 190 دانلود - -
58 درجه بند کاشی 8-99/91/1/2 1 1 0 0 2 0 0 5 1 0 2 3 4 5 7 46 دانلود - -
59 کارور بال میل ( صنایع ) 7-41/29/1/2 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 29 دانلود - -
60 کارور دستگاه دبل دیسک -اعمال لعاب 8-95/50/1/1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 48 دانلود - -
61 کارور دستگاه رولرماتیک 8-91/10/1/1 1 3 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 50 دانلود - -
62 کارور دستگاه سنگ شکن (کارخانه کاشی) 7-12/36/1/1 1 4 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 63 دانلود - -
63 کارور دستگاه پولیش 8-95/90/2/1 1 5 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 74 دانلود - -
64 بار ریزی کوره شیشه 8-93/99/1/2 1 6 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 88 دانلود - -
65 کار با دستگاه پرس کاشی 8-92/51/1/3 1 7 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 78 دانلود - -
66 متصدی کوره آهک 7-21/99/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 484 دانلود - -
67 کارور کوره شیشه 8-93/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 561 دانلود - -
68 کمک کارور کوره شیشه 8-93/25/2/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 272 دانلود - -
69 متصدی کوره شیشه خم 8-93/21/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 192 دانلود - -
70 متصدی کوره های نشکن عمودی 8-93/23/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 304 دانلود - -
71 کارور کوره سیمان 8-93/58/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 376 دانلود - -
72 کارور کوره پخت کاشی 8-93/61/2/3 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 132 دانلود - -
73 کارورکوره غلتکی (Roller) پخت کاشی و سرامیک 8-93/62/1/1 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 104 دانلود - -
74 رنگساز کاشی 7-49/14/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 212 دانلود - -
75 مسئول برش آجر نسوز 9-51/36/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 98 دانلود - -
76 کارور آسیاب مواد صنعت سیمان 7-41/23/1/2 1 0 0 0 4 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 169 دانلود - -
77 لعاب ساز کاشی 8-99/51/1/3 1 0 0 0 5 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 150 دانلود - -
78 سرکارگری قسمت لعاب کاری 8-92/76/1/2 1 1 0 0 5 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 80 دانلود - -
79 کارور Ball mill ( آسیا گلوله ای ) 7-27/10/1/1 1 0 0 0 6 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 256 دانلود - -
80 کارور برش پخت سوم 9-51/56/1/1 1 0 0 0 7 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 95 دانلود - -
81 کارور خط لعاب 8-95/50/2/1 1 0 0 0 8 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 104 دانلود - -
82 طراح کاشی 1-62/43/1/1 1 0 0 0 9 1 0 5 1 0 2 1 8 1 8 125 دانلود - -
83 متصدی دستگاه شفاف کننده (اتوکلاو) 8-91/72/1/2 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 2 1 8 1 8 164 دانلود - -
84 متصدی دستگاه ایمنی محیط شیشه 8-91/97/1/2 1 0 0 0 2 2 0 5 1 0 2 1 8 1 8 213 دانلود - -
85 متصدی دستگاه رفلکس 8-91/61/1/2 1 0 0 0 3 2 0 5 1 0 2 1 8 1 8 145 دانلود - -
86 متصدی دستگاه طلق شویی 8-91/99/1/2 1 0 0 0 4 2 0 5 1 0 2 1 8 1 8 152 دانلود - -
87 متصدی دستگاه برش شیشه 8-91/58/1/2 1 0 0 0 5 2 0 5 1 0 2 1 8 1 8 112 دانلود - -
88 کار با اسپری درایر 8-99/31/2/1 1 6 0 0 0 0 0 5 1 0 3 1 8 1 8 82 دانلود - -
89 واکیوم فرمینگ 9-01/59/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 5 8 1 8 474 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی