عنوان گروه : سرامیک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک کاشی سازی درجه1 0-12/92/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 106 دانلود
2 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک کاشی سازی درجه 2 0-12/92/2/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 50 دانلود
3 سرپرست تولید شیشه های ایمنی 8-93/42/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 74 دانلود
4 فن ورز آزمایشگاه شیمی شیشه 0-11/82/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 225 دانلود
5 کارور ارشد آزمایشگاه شیمی شیشه 0-11/81/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 256 دانلود
6 کارگر ارشد جام و مشجر ( کوره لیبی اوتر ) 5-93/74/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 595 دانلود
7 فن ورز ارشد دستگاه X-RAY 0-77/16/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 520 دانلود
8 فن ورز دستگاه X-ray 0-77/15/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 145 دانلود
9 کنترلر ارشد شیشه های طلقی و نشکن 5-93/76/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 3 3 3 1 3 109 دانلود
10 سرشیفت تولید شیشه های ایمنی 8-93/43/1/2 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 77 دانلود
11 متصدی کنترل نهایی شیشه نشکن 8-91/94/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 173 دانلود
12 سرپرست تامین بار کوره شیشه 8-93/98/1/2 1 0 0 0 2 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 169 دانلود
13 سرپرست تامین بار کوره شیشه رنگی 8-93/91/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 65 دانلود
14 سرکارگر مخازن شیشه 8-93/94/1/2 1 0 0 0 4 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 52 دانلود
15 آزمایشگر دستگاه X-ray 0-77/12/1/2 1 0 0 0 5 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 296 دانلود
16 رئیس آزمایشگاه شیمی مقره سازی 0-11/26/1/2 1 0 0 0 6 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 320 دانلود
17 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی کاشی سازی درجه 1 0-11/23/1/3 1 0 0 0 7 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 454 دانلود
18 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی کاشی سازی درجه 2 0-11/23/2/3 1 0 0 0 8 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 66 دانلود
19 فن ورز آزمایشگاه فیزیک مقره 0-11/99/1/3 1 0 0 0 9 1 0 5 1 0 3 3 3 1 3 77 دانلود
20 مسئول آزمایشگاه فیزیکی مواد سرامیکی 0-11/96/1/3 1 0 0 0 0 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 125 دانلود
21 کارور دستگاه آنالیز مواد ( صنعتی ) 8-34/38/1/1 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 385 دانلود
22 سرپرست واحد تولید لعاب 2-12/10/1/1 1 0 0 0 2 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 189 دانلود
23 مدیر کارخانه کاشی 2-19/40/1/1 1 0 0 0 3 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 123 دانلود
24 مدیریت کنترل کیفیت کاشی 0-28/15/1/1 1 0 0 0 4 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 113 دانلود
25 کارور کنترل کیفیت آماده سازی بدنه کاشی 9-49/87/1/1 1 0 0 0 5 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 84 دانلود
26 کارور کنترل کیفیت لعاب سازی 9-49/82/1/1 1 0 0 0 6 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 76 دانلود
27 کارور کنترل کیفیت پرس 9-49/83/1/1 1 0 0 0 7 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 100 دانلود
28 سرپرست واحد بسته بندی کاشی 2-12/11/1/1 1 0 0 0 8 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 77 دانلود
29 سرپرست واحد کنترل کیفیت کاشی 2-12/12/1/1 1 0 0 0 9 2 0 5 1 0 3 3 3 1 3 119 دانلود
30 سرپرست واحد آماده سازی بدنه کاشی 2-12/13/1/1 1 0 0 0 0 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 110 دانلود
31 تکنسین تعمیرات و نگهداری ماشین آلات کارخانه کاشی 8-49/71/1/1 1 0 0 0 1 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 158 دانلود
32 سرپرست آزمایشگاه کاشی 0-29/20/1/1 1 0 0 0 2 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 95 دانلود
33 سرپرست واحد LGV 2-12/20/1/1 1 0 0 0 3 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 116 دانلود
34 سرپرست واحد برش پخت سوم 2-12/14/1/1 1 0 0 0 4 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 98 دانلود
35 سرپرست واحد تعمیرات کارخانه کاشی 8-49/72/1/1 1 0 0 0 5 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 117 دانلود
36 سرپرست واحد سنگ شکن کارخانه کاشی 2-12/18/1/1 1 0 0 0 6 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 112 دانلود
37 سرپرست واحد لعاب سازی 2-12/16/1/1 1 0 0 0 7 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 72 دانلود
38 سرپرست واحد پرس کاشی 2-12/15/1/1 1 0 0 0 8 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 88 دانلود
39 سرپرست واحد کوره پخت کاشی 2-12/19/1/1 1 0 0 0 9 3 0 5 1 0 3 3 3 1 3 102 دانلود
40 مدیر تولید کارخانه کاشی 0-26/30/1/1 1 0 0 0 0 4 0 5 1 0 3 3 3 1 3 138 دانلود
41 کارور کنترل خط لعاب 8-59/22/1/1 1 0 0 0 1 4 0 5 1 0 3 3 3 1 3 92 دانلود
42 آزمایشگر آزمایشگاه کاشی 0-29/21/1/2 1 0 0 0 2 4 0 5 1 0 3 3 3 1 3 79 دانلود
43 متصدی آرشیو فنی (کارخانه کاشی) 1-91/30/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1 2 3 4 89 دانلود
44 مسئول کنترل انبار کاشی 3-91/30/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 1 2 3 4 87 دانلود
45 انباردار مواد اولیه کارخانه کاشی 3-91/42/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 2 2 3 4 58 دانلود
46 انباردار قطعات کارخانه کاشی 3-91/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 2 2 3 4 77 دانلود
47 سرپرست انبار قطعات کارخانه کاشی 3-92/21/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 2 2 3 4 89 دانلود
48 سرپرست انبارمواد اولیه کارخانه کاشی 3-92/22/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 2 2 3 4 73 دانلود
49 کمک بنای تعمیر کوره شیشه 9-51/38/2/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 141 دانلود
50 بنای تعمیر کوره شیشه درجه 1 9-51/39/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 165 دانلود
51 بنای نسوز کار 9-51/34/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 80 دانلود
52 بنای تعمیر کوره شیشه درجه 2 9-51/39/2/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 3 2 1 7 106 دانلود
53 کارگر نوار واکیوم و شیشه گذاری 8-91/96/2/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 5 2 1 7 148 دانلود
54 نمونه بردار کاشی سازی 7-11/75/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 190 دانلود
55 متصدی آسیاب مواد 7-12/40/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 80 دانلود
56 درجه بند کاشی 8-99/91/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 46 دانلود
57 رنگساز کاشی 7-49/14/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 212 دانلود
58 کارور دستگاه پرس کاشی 8-92/51/1/3 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 87 دانلود
59 مسئول برش آجر نسوز 9-51/36/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 98 دانلود
60 کارور آسیاب مواد صنعت سیمان 7-41/23/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 169 دانلود
61 سفالگر با روش ریخته گری(خاص معلولان ذهنی و جسمی) 8-92/16/3/2 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 256 دانلود
62 کارور اکستردر گل 9-02/38/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 2 4 1 3 7 40 دانلود
63 کارور فیلتر 8-92/82/1/2 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 21 دانلود
64 قالب زن مقره 8-92/85/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 41 دانلود
65 نمونه ساز مقره 0-29/28/1/2 1 0 0 0 2 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 216 دانلود
66 کارور بال میل ( صنایع ) 7-41/29/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 29 دانلود
67 سرکارگر قسمت لعاب کاری 8-92/76/1/2 1 0 0 0 4 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 80 دانلود
68 فرمول ساز مقره 0-11/28/1/2 1 0 0 0 5 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 295 دانلود
69 کارگر آزمایشگاه شیمی مقره سازی 0-11/24/1/2 1 0 0 0 6 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 120 دانلود
70 واکیوم فرمینگ 9-01/59/1/2 1 0 0 0 7 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 474 دانلود
71 ریخته گر قالب مقره 8-92/18/1/3 1 0 0 0 9 1 0 5 1 0 2 4 1 3 7 82 دانلود
72 سازنده کاشی سنتی 9-51/55/1/3 1 0 0 0 0 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 180 دانلود
73 سرامیک ساز درجه 1 8-92/12/1/3 1 0 0 0 1 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 624 دانلود
74 سرامیک ساز درجه 2 8-92/12/2/3 1 0 0 0 2 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 595 دانلود
75 سفالگر با چرخ پایی و برقی 8-92/26/1/3 1 0 0 0 3 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 372 دانلود
76 سفالگر به روش ریخته گری 8-92/16/1/3 1 0 0 0 4 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 290 دانلود
77 لعاب ساز کاشی 8-99/51/1/3 1 0 0 0 5 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 150 دانلود
78 مدل ساز مقره 8-92/19/1/3 1 0 0 0 6 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 125 دانلود
79 کارور Ball mill ( آسیا گلوله ای ) 7-27/10/1/1 1 0 0 0 7 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 256 دانلود
80 شابلون ساز 8-32/90/1/1 1 0 0 0 8 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 86 دانلود
81 کارور دستگاه دبل دیسک -اعمال لعاب 8-95/50/1/1 1 0 0 0 9 2 0 5 1 0 2 4 1 3 7 48 دانلود
82 کارور دستگاه رولرماتیک 8-91/10/1/1 1 0 0 0 0 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 50 دانلود
83 کارور دستگاه سنگ شکن (کارخانه کاشی) 7-12/36/1/1 1 0 0 0 1 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 63 دانلود
84 کارور دستگاه پولیش 8-95/90/2/1 1 0 0 0 2 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 74 دانلود
85 کارور برش پخت سوم 9-51/56/1/1 1 0 0 0 4 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 95 دانلود
86 کارور خط لعاب 8-95/50/2/1 1 0 0 0 5 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 104 دانلود
87 کارور کنترل کیفیت بسته بندی کاشی 8-59/25/1/1 1 0 0 0 6 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 130 دانلود
88 طراح کاشی 1-62/43/1/1 1 0 0 0 7 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 125 دانلود
89 کارور دستگاه LGV 8-53/90/1/1 1 0 0 0 8 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 77 دانلود
90 کارور اسپری درایر 8-99/31/2/1 1 0 0 0 9 3 0 5 1 0 2 4 1 3 7 82 دانلود
91 کارور کنترل کوره پخت کاشی 8-59/26/1/1 1 0 0 0 1 4 0 5 1 0 2 4 1 3 7 98 دانلود
92 کارگر آزمایشگاه شیمی کاشی سازی 0-11/22/2/2 1 0 0 0 2 4 0 5 1 0 2 4 1 3 7 270 دانلود
93 نمونه برداری آزمایشگاه شیمی شیشه 5-93/79/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 84 دانلود
94 متصدی دستگاه شفاف کننده (اتوکلاو) 8-91/72/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 164 دانلود
95 متصدی دستگاه ایمنی محیط شیشه 8-91/97/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 213 دانلود
96 کمک فن ورز آزمایشگاه شیمی شیشه 0-11/82/2/2 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 68 دانلود
97 کنترلر شیشه های طلقی و نشکن 5-93/76/2/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 100 دانلود
98 متصدی دستگاه رفلکس 8-91/61/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 145 دانلود
99 متصدی دستگاه طلق شویی 8-91/99/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 2 5 1 3 7 152 دانلود
100 متصدی دستگاه برش شیشه 8-91/58/1/2 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 112 دانلود
101 متصدی دستگاه نقطه گذاری 8-91/50/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 79 دانلود
102 کارور سیکل خرده شیشه 8-91/45/1/2 1 0 0 0 2 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 60 دانلود
103 برشکار شیشه ایمنی ( ساختمانی ، خودرو ، لوازم جانبی و طلقی ) 8-91/56/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 117 دانلود
104 کنترل کننده اطاق فرمان بچ پلانت 8-91/55/1/2 1 0 0 0 7 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 80 دانلود
105 سازنده قطعات اپتیکی 8-91/65/1/2 1 0 0 0 8 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 536 دانلود
106 شیشه گر وسایل آزمایشگاهی الکتریکی و تزئینی 8-91/29/1/2 1 0 0 0 9 1 0 5 1 0 2 5 1 3 7 476 دانلود
107 متصدی کوره آهک 7-21/99/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 484 دانلود
108 متصدی بار ریز کوره شیشه 8-93/99/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 88 دانلود
109 کارور کوره شیشه 8-93/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 561 دانلود
110 کمک کارور کوره شیشه 8-93/25/2/2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 272 دانلود
111 متصدی کوره شیشه خم 8-93/21/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 192 دانلود
112 متصدی کوره های نشکن عمودی 8-93/23/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 304 دانلود
113 کارور کوره سیمان 8-93/58/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 376 دانلود
114 کارور کوره پخت کاشی 8-93/61/2/3 1 0 0 0 8 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 132 دانلود
115 کارورکوره غلتکی (Roller) پخت کاشی و سرامیک 8-93/62/1/1 1 0 0 0 9 0 0 5 1 0 2 1 8 1 8 104 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی