عنوان گروه : کنترل وابزار دقیق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA 0-32/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 330 دانلود
2 طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC 0-32/32/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 250 دانلود
3 طراحی مدارات میکرو کنترلری 16 بیتی DSPIC (تکمیلی) 0-23/05/1/1/20 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 80 دانلود
4 طراحی مدارات میکرو کنترلری 16 بیتی DSPIC (مقدماتی) 0-23/05/1/1/19 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 84 دانلود
5 طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051 0-23/91/1/3 1 0 0 0 3 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 300 دانلود
6 طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM 0-32/33/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 300 دانلود
7 طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR 0-23/93/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 272 دانلود
8 طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR 0-23/05/1/1/17 1 1 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 60 دانلود
9 طراحی تابلوهای روان 0-23/05/1/1/14 1 2 0 0 5 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 60 دانلود
10 طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار CorelDraw 3139-31-018-1 1 0 0 0 6 0 0 1 3 0 3 4 1 1 3 120 دانلود
11 پنوماتیک کار صنعتی 8-44/15/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 410 دانلود
12 کنترل مدارهای پنوماتیک 8-49/79/1/1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 50 دانلود
13 اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO 0-23/05/1/1/15 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 90 دانلود
14 هیدورلیک کار صنعتی 8-44/14/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 264 دانلود
15 کنترل مدارهای هیدرولیک 8-49/78/1/3 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 60 دانلود
16 کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک) 0-32/36/1/1 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 3 5 1 1 3 70 دانلود
17 ابزار دقیق کار 3139-31-021-1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 450 دانلود
18 کار با ابزار دقیق پیشرفته 0-23/05/1/1/11 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
19 کار با نرم افزار SPEEDOMETERS 0-23/05/1/1/3 1 3 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 54 دانلود
20 کالیبراسیون ابزاردقیق 0-23/05/1/1/26 1 4 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
21 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا 8-34/35/1/2 1 5 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
22 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما 8-34/36/1/2 1 6 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
23 کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار 8-34/31/1/2 1 7 0 0 1 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
24 مسوول کالیبراسیون 8-42/34/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 240 دانلود
25 کارور PLC 0-84/55/2/4 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 312 دانلود
26 برنامه نویسی PLC-S7-200 با دستورات پایه 3139-31-019-1 1 4 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود
27 برنامه نویسی PLC-S7-400 3139-31-032-1 1 5 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود
28 اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S7-1200 3139-31-001-1 1 6 0 0 4 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود
29 اتوماسیون کار صنعتی 8-51/44/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 511 دانلود
30 کار با اجزای سیستم های کنترل صنعتی 3139-31-003-1 1 1 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود
31 اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido soft 0-23/05/1/1/12 1 2 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 50 دانلود
32 اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido suit 0-23/05/1/1/13 1 3 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 46 دانلود
33 اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC Professional Edition 3139-31-002-1 1 4 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 50 دانلود
34 برنامه نویسی PLC LS با دستورات پایه 3139-31-035-1 1 5 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود
35 شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار FACTORY I/O 313930310060061 1 6 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 80 دانلود
36 برنامه نویسی HMI KINCO 3139-31-012-1 1 7 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 24 دانلود
37 برنامه نویسی PLC KINCO 3139-31-010-1 1 8 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود
38 راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO 3139-31-013-1 1 9 0 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود
39 راه اندازی موتورهای AC با کنترل دور Kinco 3139-31-011-1 1 0 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 24 دانلود
40 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر ZEN 3139-31-014-1 1 1 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود
41 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر Zelio 3139-31-034-1 1 2 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
42 راه اندازی MINI PLC LOGO 0-23/05/1/1/29 1 3 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
43 برنامه نویسی plc با نرم افزار SimuPLC 0-23/05/1/1/18 1 4 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 52 دانلود
44 برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت 0-23/05/1/1/06 1 5 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
45 راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE 0-23/05/1/1/27 1 6 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 70 دانلود
46 راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS 0-23/05/1/1/28 1 7 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
47 مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible 3139-31-016-1 1 8 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود
48 مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool 0-23/05/1/1/25 1 9 1 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 51 دانلود
49 مانیتورینگ با WINCC 0-23/05/1/1/16 1 0 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود
50 مخابره داده با نرم افزار OCR و تکنولوژی PLC 0-23/05/1/1/21 1 1 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 40 دانلود
51 کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم­ افزار Proficy HMI/SCADA 0-23/05/1/1/24 1 2 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
52 طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ 0-23/05/1/1/04 1 3 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود
53 کار با درایور های صنعتی 0-23/05/1/1/07 1 4 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
54 کنترل ­و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم­ افزارCitect HMI/SCADA 0-23/05/1/1/22 1 5 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 73 دانلود
55 کار با نرم افزار CITECT HMI - SCADA 0-23/05/1/1/02 1 6 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 61 دانلود
56 کار با نرم افزار LABVIEW 0-23/05/1/1/30 1 7 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 90 دانلود
57 کار با نرم افزار CFCS7 0-23/05/1/1/23 1 8 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 60 دانلود
58 کار با نرم افزار PCS7 0-23/05/1/1/01 1 9 2 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 110 دانلود
59 کار با نرم افزار PSIM 0-23/05/1/1/5 1 0 3 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 47 دانلود
60 برنامه نویسی به زبان S7-Graph 3139-31-009-1 1 1 3 0 5 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
61 اتوماسیون کار صنعتی Delta 3139-31-025-1 1 0 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 336 دانلود
62 برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه 3139-31-022-1 1 1 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود
63 برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پیشرفته 3139-31-023-1 1 2 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 64 دانلود
64 راه اندازی موتور و درایو servo Delta 3139-31-026-1 1 3 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
65 کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با Drive Delta 3139-31-027-1 1 4 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
66 مانیتورینگ با HMI Delta 3139-31-028-1 1 5 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 48 دانلود
67 کار با شبکه صنعتی MODBUS Delta 3139-31-029-1 1 6 0 0 6 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 32 دانلود
68 اتوماسیون کار صنعتی FATEK 3139-31-030-1 1 0 0 0 7 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 336 دانلود
69 فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS 0-84/51/1/3 1 0 0 0 8 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 148 دانلود
70 کارور PLC درجه 1 0-84/55/1/4 1 0 0 0 9 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 272 دانلود
71 ابزار دقیق کار پروژه 8-42/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 9 3 1 3 200 دانلود
72 سرویس و نگهداری هواپیما 0-35/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 2 3 2 7 120 دانلود
73 تعمیرکار ساعت 8-42/26/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 1 1 3 7 675 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی