عنوان گروه : برق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تحلیل مغناطیسی ماشین های الکتریکی با روش اجزا محدود FEM در نرم افزار Ansoft Maxwell - 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 75 دانلود - -
2 طراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی با نرم افزار MATLAB - 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 135 دانلود - -
3 دیسپاتور 0-23/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 143 دانلود - -
4 طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-010-1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود - -
5 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه 2151-05-012-1 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود - -
6 طراحی تاسیسات الکتریکی مراکز درمانی(بیمارستان ها) 2151-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود - -
7 طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزارDialux 0-23/30/1/1/8 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 25 دانلود - -
8 طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area 0-23/96/1/1/3 1 4 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 27 دانلود - -
9 طراحی سیستمهای اتصال زمین 0-23/32/1/1/12 1 5 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود - -
10 طراحی سیستمهای برق اضطراری 0-23/32/1/1/13 1 6 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود - -
11 ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-011-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود - -
12 برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت 0-34/97/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 122 دانلود - -
13 تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط) 8-51/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 114 دانلود - -
14 ممیز انرژی الکتریکی ساختمان 3113-05-003-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 108 دانلود - -
15 تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB 3113-05-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 170 دانلود - -
16 تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB 3113-05-011-1 1 1 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 85 دانلود - -
17 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB 2151-05-020-1 1 2 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 150 دانلود - -
18 پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV 2151-05-021-1 1 3 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 100 دانلود - -
19 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab 3113-05-008-1 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
20 کار با Sim Power System MATLAB 0-23/30/1/1/7 1 5 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 96 دانلود - -
21 طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB - 1 6 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 40 دانلود - -
22 مدیر فنی آسانسور 7412-05-032-1 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 68 دانلود - -
23 طراحی­ وشبیه ­سازی آسانسور با استفاده از نرم­ افزارLIFT Designer 0-23/33/1/1/10 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 60 دانلود - -
24 برقکار صنعتی ممتاز طرح 18 ماهه 8-55/13/‎‏م‎‎‏‎/3 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 2800 دانلود - -
25 ترسیم نقشه ­های تاسیسات الکتریکی بانرم­ افزار Auto cad electrical 0-23/96/1/1/4 1 1 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 47 دانلود - -
26 ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزارprofi cad - 1 2 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 40 دانلود - -
27 نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE 0-23/32/1/1 1 3 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 38 دانلود - -
28 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور Delta 3113-05-005-1 1 4 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
29 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS 3113-05-006-1 1 5 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
30 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens 3113-05-009-1 1 6 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
31 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron 3113-05-010-1 1 7 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
32 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی 3113-05-012-1 1 8 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 48 دانلود - -
33 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور TETA - 1 9 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
34 اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت 0-34/95/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 114 دانلود - -
35 اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت 0-34/96/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 117 دانلود - -
36 اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق 3131-05-001-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 105 دانلود - -
37 اپراتور دیزل ژنراتور 3131-16 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 110 دانلود - -
38 متصدی خدمات مشترکین برق 4222-05-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 2 2 4 90 دانلود - -
39 دکل بند - 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 4 1 2 7 160 دانلود - -
40 برقکار ساختمان 8-55/28/2/4 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 384 دانلود - -
41 سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکاران تجربی ساختمان) 7411-05-010-1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
42 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی 7411-05-011-1 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
43 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین کشاورزی 7411-05-012-1 1 3 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
44 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین تجاری 7411-05-015-1 1 4 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
45 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین اداری 7411-05-014-1 1 5 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
46 متره و برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان 3113-05-004-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود - -
47 تست و تحویل تاسیسات برقی - 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود - -
48 برقکار ساختمان درجه 1 8-55/28/1/4 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 390 دانلود - -
49 نصب و تعمیر درب های اتوماتیک 0-23/32/1/1/17 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 30 دانلود - -
50 اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 3113-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
51 برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX 3113-05-014-1 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
52 برنامه ریزی پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکل R.SA - 1 4 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
53 نصاب تاسیسات جریان ضعیف 741120050030001 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 456 دانلود - -
54 نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه 7411-05-013-1 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 88 دانلود - -
55 نصاب تأسیسات الکتریکی ساختمان - 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 568 دانلود - -
56 نصاب سیستم‌های برق اضطراری و فتوولتائیک - 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 512 دانلود - -
57 نصاب و سرویسکار درب های اتوماتیک برقی ، سازه های متحرک و کنترل تردد - 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 450 دانلود - -
58 کمک برقکار - 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 384 دانلود - -
59 برقکار صنعتی 7412-05-006-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 520 دانلود - -
60 کار با قطعات الکترونیک قدرت 7412-05-013-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود - -
61 تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی کوره های القایی فرکانس متوسط 7412-05-040-1 1 7 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 80 دانلود - -
62 نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) 0-23/33/1/1/12 1 9 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 58 دانلود - -
63 مفصل بندی کابلهای برق 0-23/33/1/1/6 1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
64 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر ZEN 3139-31-014-1 1 3 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود - -
65 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر Zelio 3139-31-034-1 1 4 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 48 دانلود - -
66 برنامه نویسی رله برنامه پذیر ATech - 1 5 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
67 راه اندازی و برنامه نویسی LOGO SMART - 1 6 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 76 دانلود - -
68 برقکار عمومی صنعت نفت 8-55/15/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1584 دانلود - -
69 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 8-51/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 352 دانلود - -
70 سرپرستی تابلو سازی برق 8-51/45/1/3 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود - -
71 عیب یابی تابلوهای برق چاه های کشاورزی - 1 3 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
72 تعمیرکار ماشین های الکتریکی 8-53/47/2/4 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 448 دانلود - -
73 ترسیم و محاسبه سیم بندی موتورهای الکتریکی AC - 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 90 دانلود - -
74 تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 1 8-53/47/1/4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1020 دانلود - -
75 برقکار ماشین آلات 8-55/16/2/2 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 774 دانلود - -
76 فن ورز تعمیرات برق ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/43/2/2 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 83 دانلود - -
77 مسئول موتورپیچی ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/44/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 105 دانلود - -
78 برقکارکارخانه آسفالت وسنگ‌شکن 8-55/18/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 192 دانلود - -
79 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 8-55/77/2/1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 480 دانلود - -
80 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(اتوی خشک و بخار-اتوی پرسی-بخور سرد و گرم) 8-55/77/2/1/6 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
81 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(بخاری برقی-رادیاتور برقی و بخاری فن دار) 8-55/77/1/3/4 1 2 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
82 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز-آرام پز-بخارپز-اجاق برقی) 8-55/77/2/1/8 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
83 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پنکه-هود-هواکش) 8-55/77/1/3/2 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
84 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(توستر-ساندویج ساز-سرخ کن و کباب پز برقی) 8-55/77/2/1/7 1 5 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
85 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(جاروبرقی و شارژی) 8-55/77/1/3/3 1 6 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
86 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(چرخ گوشت-غذا ساز و سبزی خرد کن) 8-55/77/2/1/3 1 7 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
87 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش) 8-55/77/2/1/9 1 8 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
88 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(قهوه جوش- سماور برقی- کتری برقی و چای ساز) 8-55/77/2/1/4 1 9 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
89 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(کولر آبی متحرک- کولر آبی بامی تک فاز و سه فاز) 8-55/77/1/3/1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
90 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(مخلوط کن- آسیاب برقی- همزن برقی- آبمیوه گیری- آب پرتقال گیر و میوه خشک کن) 8-55/77/2/1/5 1 1 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
91 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی (مایکروفر و اجاق القایی) 3113/14 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 42 دانلود - -
92 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 8-55/77/1/3 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 422 دانلود - -
93 تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی 741220050120001 2 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 456 دانلود - -
94 نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ 7412-05-011-1 1 1 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
95 نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ 7412-05-010-1 1 2 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
96 نصاب و تعمیرکار آسانسور 8-51/65/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 720 دانلود - -
97 راه اندازی آسانسور (پایه 3) 7412-05-016-1 1 1 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 120 دانلود - -
98 نصب درب و ریل آسانسور (پایه 2) 7412-05-014-1 1 2 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود - -
99 نصب مکانیکی آسانسور (پایه 2 ) 7412-05-018-1 1 3 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
100 نگهداری آسانسور 7412-05-015-1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
101 کمک نصاب آسانسور 7412-05-017-1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 175 دانلود - -
102 تکنسین فنی آسانسور 7412-05-031-1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 364 دانلود - -
103 تعمیرکار ابزار برقی صنعتی 7412-05-012-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 432 دانلود - -
104 برقکار صنعتی ماهر 8-55/12/1/3 1 0 0 0 7 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 736 دانلود - -
105 برقکار صنعتی پروژه(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-55/19/1/1 1 0 0 0 8 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 160 دانلود - -
106 تعمیرکار اجاق گازها و فرهای برقی - 1 0 0 0 9 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 512 دانلود - -
107 فن ورز برق فشار قوی 8-57/27/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 105 دانلود - -
108 تعمیر برق فشار قوی 8-53/25/1/2 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 22 دانلود - -
109 فن ورز پست های توزیع برق 8-59/98/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 138 دانلود - -
110 فن ورز پست های توزیع زمینی 8-59/99/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 116 دانلود - -
111 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور 8-57/22/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 192 دانلود - -
112 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک - 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود - -
113 فن­ ورز نصب پایه به روش خط گرم - 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 178 دانلود - -
114 فن ورز خطوط زمینی برق 7413-05-021-1 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 100 دانلود - -
115 فن ورز شبکه هوایی برق 8-57/25/1/4 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 139 دانلود - -
116 احداث،تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه کابل خودنگهدار - 1 1 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 34 دانلود - -
117 بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار 0-23/33/1/1/4 1 2 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 29 دانلود - -
118 فن ورز لوازم اندازه گیری برق 7413-05-022-1 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود - -
119 کارگر شبکه هوایی برق درجه2 8-57/23/2/2 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 364 دانلود - -
120 کارگر شبکه هوایی برق درجه1 8-57/23/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 736 دانلود - -
121 مامور قرائت کنتور برق 7413-05-020-1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود - -
122 مامور فنی خدمات مشترکین برق 8-57/52/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 190 دانلود - -
123 مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق 7413-05-023-1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 95 دانلود - -
124 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق - 1 1 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 50 دانلود - -
125 رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق - 1 2 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 65 دانلود - -
126 مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی 8-57/29/1/3 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 132 دانلود - -
127 بهره بردار شبکه توزیع برق 7413-05-024-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود - -
128 لوستر ساز بلوری 8-94/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 2 8 144 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی