عنوان گروه : برق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تحلیل مغناطیسی ماشین های الکتریکی با روش اجزا محدود FEM در نرم افزار Ansoft Maxwell - 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 75 دانلود - -
2 طراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی با نرم افزار MATLAB - 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 135 دانلود - -
3 تحلیل سیستم های قدرت با نرم افزار ETAP - 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 185 دانلود - -
4 تحلیل سیستم های قدرت با نرم افزار DIGSILENT - 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 220 دانلود - -
5 دیسپاتور 0-23/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 143 دانلود - -
6 طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-010-1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود - -
7 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه 2151-05-012-1 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود - -
8 طراحی تاسیسات الکتریکی مراکز درمانی(بیمارستان ها) 2151-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 96 دانلود - -
9 طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزارDialux 0-23/30/1/1/8 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 25 دانلود - -
10 طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area 0-23/96/1/1/3 1 4 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 27 دانلود - -
11 طراحی سیستمهای اتصال زمین 0-23/32/1/1/12 1 5 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود - -
12 طراحی سیستمهای برق اضطراری 0-23/32/1/1/13 1 6 0 0 2 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 60 دانلود - -
13 ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2151-05-011-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 4 1 5 1 2 64 دانلود - -
14 طراحی بینایی ماشین - 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 103 دانلود - -
15 نقشه کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار AutoCAD Electrical - 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 64 دانلود - -
16 نقشه کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار AutoCAD - 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 112 دانلود - -
17 طراحی و اجرای سیستم های حفاظت زمین، صاعقه و کاتدی - 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 112 دانلود - -
18 برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت 0-34/97/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 122 دانلود - -
19 تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط) 8-51/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 114 دانلود - -
20 ممیز انرژی الکتریکی ساختمان 3113-05-003-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 108 دانلود - -
21 تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB 3113-05-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 170 دانلود - -
22 تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB 3113-05-011-1 1 1 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 85 دانلود - -
23 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB 2151-05-020-1 1 2 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 150 دانلود - -
24 پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV 2151-05-021-1 1 3 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 100 دانلود - -
25 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab 3113-05-008-1 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
26 کار با Sim Power System MATLAB 0-23/30/1/1/7 1 5 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 96 دانلود - -
27 طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB - 1 6 0 0 4 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 40 دانلود - -
28 مدیر فنی آسانسور 7412-05-032-1 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 68 دانلود - -
29 طراحی­ وشبیه ­سازی آسانسور با استفاده از نرم­ افزارLIFT Designer 0-23/33/1/1/10 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 60 دانلود - -
30 برقکار صنعتی ممتاز طرح 18 ماهه 8-55/13/‎‏م‎‎‏‎/3 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 2800 دانلود - -
31 ترسیم نقشه ­های تاسیسات الکتریکی بانرم­ افزار Auto cad electrical 0-23/96/1/1/4 1 1 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 47 دانلود - -
32 ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزارprofi cad - 1 2 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 40 دانلود - -
33 نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با نرم افزار EPLAN 311330050060031 2 3 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 100 دانلود - -
34 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور Delta 3113-05-005-1 1 4 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
35 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS 3113-05-006-1 1 5 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
36 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens 3113-05-009-1 1 6 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
37 راه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron 3113-05-010-1 1 7 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
38 طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی 3113-05-012-1 1 8 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 48 دانلود - -
39 راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور TETA - 1 9 0 0 6 0 0 5 0 0 3 3 1 1 3 50 دانلود - -
40 اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت 0-34/95/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 114 دانلود - -
41 اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت 0-34/96/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 117 دانلود - -
42 اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق 3131-05-001-1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 105 دانلود - -
43 اپراتور دیزل ژنراتور 3131-16 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1 3 1 3 110 دانلود - -
44 متصدی خدمات مشترکین برق 4222-05-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 2 2 4 90 دانلود - -
45 دکل بند - 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 4 1 2 7 160 دانلود - -
46 برقکار ساختمان 8-55/28/2/4 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 384 دانلود - -
47 سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکاران تجربی ساختمان) 7411-05-010-1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
48 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی 7411-05-011-1 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
49 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین کشاورزی 7411-05-012-1 1 3 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
50 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین تجاری 7411-05-015-1 1 4 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
51 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین اداری 7411-05-014-1 1 5 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 16 دانلود - -
52 متره و برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان 3113-05-004-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود - -
53 تست و تحویل تاسیسات برقی - 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 32 دانلود - -
54 برقکار ساختمان درجه 1 8-55/28/1/4 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 390 دانلود - -
55 نصب و تعمیر درب های اتوماتیک 0-23/32/1/1/17 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 30 دانلود - -
56 اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 3113-05-013-1 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
57 برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX 3113-05-014-1 1 3 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
58 برنامه ریزی پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکل R.SA - 1 4 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 64 دانلود - -
59 نصاب تاسیسات جریان ضعیف 741120050030001 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 456 دانلود - -
60 نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه 7411-05-013-1 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 88 دانلود - -
61 نصب سیستم های دربازکن - 1 9 0 0 3 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 72 دانلود - -
62 نصاب تأسیسات الکتریکی ساختمان - 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 568 دانلود - -
63 نصاب سیستم‌های برق اضطراری و فتوولتائیک - 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 512 دانلود - -
64 نصاب و سرویسکار درب های اتوماتیک برقی ، سازه های متحرک و کنترل تردد - 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 450 دانلود - -
65 کمک برقکار - 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 1 1 4 7 384 دانلود - -
66 تعمیر مشعل های گازسوز تک فاز - 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 18 دانلود - -
67 نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی صنعتی و کشاورزی - 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
68 برقکار صنعتی 7412-05-006-1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 520 دانلود - -
69 کار با قطعات الکترونیک قدرت 7412-05-013-1 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود - -
70 تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی کوره های القایی فرکانس متوسط 7412-05-040-1 1 7 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 80 دانلود - -
71 نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) 0-23/33/1/1/12 1 9 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 58 دانلود - -
72 مفصل بندی کابلهای برق 0-23/33/1/1/6 1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
73 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر ZEN 3139-31-014-1 1 3 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 32 دانلود - -
74 برنامه نویسی با رله برنامه پذیر Zelio 3139-31-034-1 1 4 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 48 دانلود - -
75 برنامه نویسی رله برنامه پذیر ATech - 1 5 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
76 راه اندازی و برنامه نویسی LOGO SMART - 1 6 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 76 دانلود - -
77 برنامه نویسی رله برنامه پذیر GEMO - 1 7 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
78 طراحی و شبیه سازی مدارات با نرم افزار Logo soft comfort - 1 8 1 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
79 برقکار عمومی صنعت نفت 8-55/15/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1584 دانلود - -
80 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 8-51/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 352 دانلود - -
81 سرپرستی تابلو سازی برق 8-51/45/1/3 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود - -
82 عیب یابی تابلوهای برق چاه های کشاورزی - 1 3 0 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
83 تعمیرکار ماشین های الکتریکی 8-53/47/2/4 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 448 دانلود - -
84 ترسیم و محاسبه سیم بندی موتورهای الکتریکی AC - 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 90 دانلود - -
85 تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 1 8-53/47/1/4 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 1020 دانلود - -
86 برقکار ماشین آلات 8-55/16/2/2 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 774 دانلود - -
87 فن ورز تعمیرات برق ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/43/2/2 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 83 دانلود - -
88 مسئول موتورپیچی ماشین آلات راهسازی (صنایع) 8-53/44/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 105 دانلود - -
89 برقکارکارخانه آسفالت وسنگ‌شکن 8-55/18/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 192 دانلود - -
90 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 8-55/77/2/1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 480 دانلود - -
91 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(اتوی خشک و بخار-اتوی پرسی-بخور سرد و گرم) 8-55/77/2/1/6 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
92 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(بخاری برقی-رادیاتور برقی و بخاری فن دار) 8-55/77/1/3/4 1 2 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 35 دانلود - -
93 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز-آرام پز-بخارپز-اجاق برقی) 8-55/77/2/1/8 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
94 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پنکه-هود-هواکش) 8-55/77/1/3/2 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
95 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(توستر-ساندویج ساز-سرخ کن و کباب پز برقی) 8-55/77/2/1/7 1 5 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
96 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(جاروبرقی و شارژی) 8-55/77/1/3/3 1 6 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
97 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(چرخ گوشت-غذا ساز و سبزی خرد کن) 8-55/77/2/1/3 1 7 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
98 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش) 8-55/77/2/1/9 1 8 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
99 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(قهوه جوش- سماور برقی- کتری برقی و چای ساز) 8-55/77/2/1/4 1 9 0 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
100 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(کولر آبی متحرک- کولر آبی بامی تک فاز و سه فاز) 8-55/77/1/3/1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 60 دانلود - -
101 تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(مخلوط کن- آسیاب برقی- همزن برقی- آبمیوه گیری- آب پرتقال گیر و میوه خشک کن) 8-55/77/2/1/5 1 1 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 40 دانلود - -
102 تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی (مایکروفر و اجاق القایی) 3113/14 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 42 دانلود - -
103 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 8-55/77/1/3 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 422 دانلود - -
104 تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی 741220050120001 2 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 456 دانلود - -
105 نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ 7412-05-011-1 1 1 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
106 نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ 7412-05-010-1 1 2 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
107 نصاب و تعمیرکار آسانسور 8-51/65/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 720 دانلود - -
108 راه اندازی آسانسور (پایه 3) 7412-05-016-1 1 1 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 120 دانلود - -
109 نصب درب و ریل آسانسور (پایه 2) 7412-05-014-1 1 2 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 70 دانلود - -
110 نصب مکانیکی آسانسور (پایه 2 ) 7412-05-018-1 1 3 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
111 نگهداری آسانسور 7412-05-015-1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 100 دانلود - -
112 کمک نصاب آسانسور 741220050140001 2 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 376 دانلود - -
113 تکنسین فنی آسانسور 7412-05-031-1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 364 دانلود - -
114 تعمیرکار ابزار برقی صنعتی 7412-05-012-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 432 دانلود - -
115 برقکار صنعتی ماهر 8-55/12/1/3 1 0 0 0 7 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 736 دانلود - -
116 برقکار صنعتی پروژه(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-55/19/1/1 1 0 0 0 8 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 160 دانلود - -
117 تعمیرکار اجاق گازها و فرهای برقی - 1 0 0 0 9 1 0 5 0 0 2 2 1 4 7 512 دانلود - -
118 تعمیرکار جرثقیل تاورکرین - 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 424 دانلود - -
119 راه انداز آسانسور - 1 0 0 0 1 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 368 دانلود - -
120 نصاب تجهیزات الکتریکی آسانسور - 1 0 0 0 2 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 256 دانلود - -
121 نصاب ریل و درِ آسانسور - 1 0 0 0 3 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 240 دانلود - -
122 نصاب تجهیزات مکانیکی آسانسور - 1 0 0 0 4 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 224 دانلود - -
123 سرویس کار آسانسور - 1 0 0 0 5 2 0 5 0 0 2 2 1 4 7 176 دانلود - -
124 تعمیر و نگهداری شبکه فشار ضعیف هوایی کابل خود نگهدار به روش خط گرم - 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 85 دانلود - -
125 فن ورز برق فشار قوی 8-57/27/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 105 دانلود - -
126 تعمیر برق فشار قوی 8-53/25/1/2 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 22 دانلود - -
127 فن ورز پست های توزیع برق 8-59/98/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 138 دانلود - -
128 فن ورز پست های توزیع زمینی 8-59/99/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 116 دانلود - -
129 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور 8-57/22/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 192 دانلود - -
130 فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک - 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود - -
131 فن­ ورز نصب پایه به روش خط گرم - 1 0 0 0 6 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 178 دانلود - -
132 فن ورز خطوط زمینی برق 7413-05-021-1 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 100 دانلود - -
133 فن ورز شبکه هوایی برق 8-57/25/1/4 1 0 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 139 دانلود - -
134 احداث،تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه کابل خودنگهدار - 1 1 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 34 دانلود - -
135 بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار 0-23/33/1/1/4 1 2 0 0 8 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 29 دانلود - -
136 فن ورز لوازم اندازه گیری برق 7413-05-022-1 1 0 0 0 9 0 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود - -
137 کارگر شبکه هوایی برق درجه2 8-57/23/2/2 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 364 دانلود - -
138 کارگر شبکه هوایی برق درجه1 8-57/23/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 736 دانلود - -
139 مامور قرائت کنتور برق 7413-05-020-1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 80 دانلود - -
140 مامور فنی خدمات مشترکین برق 8-57/52/1/2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 190 دانلود - -
141 مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق 7413-05-023-1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 95 دانلود - -
142 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق - 1 1 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 50 دانلود - -
143 رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق - 1 2 0 0 4 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 65 دانلود - -
144 مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی 8-57/29/1/3 1 0 0 0 5 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 132 دانلود - -
145 بهره بردار شبکه توزیع برق 7413-05-024-1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 0 2 3 1 4 7 200 دانلود - -
146 لوستر ساز بلوری 8-94/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 2 8 144 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی