عنوان گروه : صنایع فلزی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 سرپرست پرسکاری سازه های فلزی 8-31/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 3 2 2 1 3 225 دانلود - -
2 شابلون ساز 8-39/58/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 1 2 7 188 دانلود - -
3 تانکرساز 8-73/51/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 277 دانلود - -
4 تنورساز فلزی 7213-25-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 210 دانلود - -
5 فیلتر ساز درجه 2 8-39/92/2/2 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 50 دانلود - -
6 فیلتر ساز درجه 1 8-39/92/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 114 دانلود - -
7 قیچی کار 8-39/78/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 66 دانلود - -
8 کارور تولید لوله 7-22/67/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 194 دانلود - -
9 کارور خم کاری 8-74/96/1/1 1 0 0 0 7 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 191 دانلود - -
10 ورقکار ( نازک کار ) 8-73/14/2/2 1 0 0 0 8 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 564 دانلود - -
11 مسگر 8-73/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 2 0 2 3 1 2 7 225 دانلود - -
12 کارور دستگاه لوله سازی(فرم دهی و جوش لوله) 8-39/91/1/1 1 0 0 0 0 1 0 5 2 0 2 3 1 2 7 144 دانلود - -
13 کارور دستگاه قیچی(قرقره ای) 8-72/46/1/1 1 0 0 0 1 1 0 5 2 0 2 3 1 2 7 210 دانلود - -
14 ساخت کانکس های اضطراری - 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7 160 دانلود - -
15 درب و پنجره ساز پروفیل آهنی - 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7 699 دانلود - -
16 نصب درب های ضد سرقت 7214-25-001-1 1 8 0 0 1 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7 94 دانلود - -
17 در و پنجره ساز آلومینیومی 8-74/64/2/2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7 623 دانلود - -
18 اتاق ساز کامیون 8-49/94/2/1 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 4 1 2 7 274 دانلود - -
19 آهنگر 8-31/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7 284 دانلود - -
20 اپراتور پرس اکستروژن آلومینیوم 7-27/50/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7 175 دانلود - -
21 سازنده وسایل فرفوژه 8-73/19/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 1 2 2 7 228 دانلود - -
22 چاقو ساز 8-32/12/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 2 2 2 7 240 دانلود - -
23 قفل و کلید ساز 8-39/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 2 2 2 7 150 دانلود - -
24 کارور دستگاه برش با آب(water jet) 8-39/84/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7 86 دانلود - -
25 کارور دستگاه برش پلاسما 8-39/82/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7 90 دانلود - -
26 کارور دستگاه برش ریلی 8-39/83/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7 83 دانلود - -
27 کارور دستگاه حدیده 8-34/24/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 2 0 2 3 2 2 7 150 دانلود - -
28 مونتاژکار هواکش خانگی و صنعتی 8-44/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 2 1 4 7 180 دانلود - -
29 کارور دستگاه شات پلاست 7-29/30/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 1 2 1 8 194 دانلود - -
30 کارور سند بلاست 7-29/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 1 8 142 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی