عنوان گروه : صنعت چاپ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 صفحه آرا و حروفچین رایانه ای(تایپ رایانه ای) 0-84/59/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 72 دانلود
2 صفحه آرای Indesign 2641-1/15 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 85 دانلود
3 ماشین نویس فارسی و لاتین (برقی و دستی) 3-21/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 112 دانلود
4 لیتوگراف 9-24/17/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 480 دانلود
5 ماشین نویس فارسی 3-21/42/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 76 دانلود
6 حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ 9-21/05/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 333 دانلود
7 کارور اسکنر 3-42/98/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 128 دانلود
8 گراور ساز 9-25/13/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 375 دانلود
9 ماشین نویس لاتین 3-21/43/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 88 دانلود
10 شابلون ساز ماشین چاپ روتاری 9-25/49/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 104 دانلود
11 متصدی محاسبات فنی چاپ 8252/1/4 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 330 دانلود
12 ناظر امور پیش از چاپ 8252/1/1 1 0 0 0 2 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 240 دانلود
13 مهرسازی 3435/1/8 1 0 0 0 3 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 158 دانلود
14 چاپگر دستی روی انواع زمینه 9-29/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 286 دانلود
15 ماشین چی غیر سیلندری(تیگل) و سیلندری لترپرس 9-22/24/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 480 دانلود
16 ماشین چی گود رتاسیون 9-22/37/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 240 دانلود
17 ماشین چی رول لترپرس و فلکسوگراف 9-22/23/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 320 دانلود
18 ماشین چی افست رتاسیون 9-22/38/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 320 دانلود
19 ماشین چی چاپ اسکرین 9-22/39/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 628 دانلود
20 ماشین چی افست ورقی 9-22/47/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 388 دانلود
21 کارور چاپ سیلک و اسکرین دستی 7-22/98/1/2 1 0 0 0 8 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 16 دانلود
22 ناظر فنی چاپ 9-29/91/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 72 دانلود
23 ناظر امور فرآیند چاپ 8252/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0 2 2 2 3 7 180 دانلود
24 اپراتور سیلک اسکرین 7532-01 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 2 2 2 3 7 138 دانلود
25 صحاف 8-26/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 503 دانلود
26 ناظر امور پس ازچاپ تکمیلی 8252/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 180 دانلود
27 کارور دستگاه چاپ عریض ندارد 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 150 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی