عنوان گروه : صنعت چاپ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراحی برچسب بسته بندی مواد غذایی - 1 1 0 0 0 0 0 7 1 0 4 6 6 1 2 150 دانلود - -
2 طراحی گرافیکی برند محصولات غذایی - 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 4 6 6 1 2 120 دانلود - -
3 ماشین نویس فارسی و لاتین (برقی و دستی) 3-21/41/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 112 دانلود - -
4 صفحه آرایی با نرم افزار Indesign 2641-1/15 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 85 دانلود - -
5 لیتوگراف 9-24/17/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 480 دانلود - -
6 ماشین نویس فارسی 3-21/42/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 76 دانلود - -
7 حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ 9-21/05/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 333 دانلود - -
8 کارور اسکنر 3-42/98/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 128 دانلود - -
9 گراور ساز 9-25/13/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 375 دانلود - -
10 ماشین نویس لاتین 3-21/43/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 1 0 2 1 2 3 7 88 دانلود - -
11 شابلون ساز ماشین چاپ روتاری 9-25/49/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 104 دانلود - -
12 متصدی محاسبات فنی چاپ 8252/1/4 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 330 دانلود - -
13 ناظر امور پیش از چاپ 8252/1/1 1 0 0 0 2 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 240 دانلود - -
14 مهرساز 3435/1/8 1 0 0 0 3 1 0 7 1 0 2 1 2 3 7 158 دانلود - -
15 چاپگر دستی روی انواع زمینه 9-29/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 286 دانلود - -
16 ماشین چی غیر سیلندری(تیگل) و سیلندری لترپرس 9-22/24/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 480 دانلود - -
17 ماشین چی گود رتاسیون 9-22/37/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 240 دانلود - -
18 ماشین چی رول لترپرس و فلکسوگراف 9-22/23/1/2 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 320 دانلود - -
19 ماشین چی افست رتاسیون 9-22/38/1/2 1 0 0 0 5 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 320 دانلود - -
20 ماشین چی چاپ اسکرین 9-22/39/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 628 دانلود - -
21 ماشین چی افست ورقی 9-22/47/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 388 دانلود - -
22 ناظر فنی چاپ 9-29/91/1/2 1 0 0 0 9 0 0 7 1 0 2 2 2 3 7 78 دانلود - -
23 ناظر امور فرآیند چاپ 8252/1/2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0 2 2 2 3 7 180 دانلود - -
24 اپراتور سیلک اسکرین 7532-01 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 2 2 2 3 7 138 دانلود - -
25 صحاف 8-26/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 503 دانلود - -
26 ناظر امور پس ازچاپ تکمیلی 8252/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 180 دانلود - -
27 کارور دستگاه چاپ عریض ندارد 1 0 0 0 4 0 0 7 1 0 2 3 2 3 7 150 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی