عنوان گروه : معدن


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تولید سنگبری 0-28/11/1/01 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 1 2 3 1 166 دانلود - -
2 مدیر کارخانه سنگبری 2-19/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 1 2 3 1 208 دانلود - -
3 آنالیز داده های زمین و زمین آمار با نرم افزار DIPS 0-27/10/1/1/1 1 1 0 0 0 0 0 9 3 0 4 6 4 1 2 37 دانلود - -
4 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارUnwedge 0-27/10/1/1/4 1 2 0 0 0 0 0 9 3 0 4 6 4 1 2 43 دانلود - -
5 مرتب کردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی ، سه بعدی و مدلسازی و طراحی معادن با نرم افزارDatamine Studio 0-27/10/1/1/5 1 3 0 0 0 0 0 9 3 0 4 6 4 1 2 66 دانلود - -
6 نقشه برداری معادن روباز و زیر زمینی 0-27/10/1/1/2 1 4 0 0 0 0 0 9 3 0 4 6 4 1 2 96 دانلود - -
7 مسئول فنی و تعمیرات سنگبری 0-35/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 5 1 1 3 232 دانلود - -
8 پردازش تصاویر ماهوارهای با استفاده از نرم افزارهای ENVI 3117-29-20-1 1 1 0 0 0 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 65 دانلود - -
9 مسئول ایمنی و بهداشت در معادن 311730390010001 2 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 900 دانلود - -
10 ایمنی در معدن 3-10/48/1/1 1 1 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 123 دانلود - -
11 مسئول تامین و کوپ سنگبری 4-22/27/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 107 دانلود - -
12 مسئول کنترل کیفیت سنگبری 0-39/24/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 203 دانلود - -
13 آزمایشگر کنترل کیفی سنگهای تزئینی 0-26/31/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 140 دانلود - -
14 آزمایشگر کنترل کیفی معادن شن وماسه 0-26/32/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 162 دانلود - -
15 سرپرست سالن تولید سنگبری 2-12/15/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 2 2 1 3 199 دانلود - -
16 فرآور کانی های فلزی 0-38/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 84 دانلود - -
17 کارور دستگاه فیلتراسیون 7-43/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 252 دانلود - -
18 کارور دستگاه فلوتاسیون 7-43/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 216 دانلود - -
19 مسئول بازرگانی و فروش سنگبری 2-19/91/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 3 2 2 3 213 دانلود - -
20 کارور محیط زیست در معدن 3-10/12/1/01 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 5 2 3 140 دانلود - -
21 انباردار سنگبری 3-91/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 2 3 4 118 دانلود - -
22 انباردار مواد ناریه 7-11/13/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 1 2 3 4 80 دانلود - -
23 تعمیرکار ماشین آلات معدنی 8-49/35/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 3 3 2 7 300 دانلود - -
24 کارور آتشکاری در معدن 7542-39-001-1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 2 4 5 7 128 دانلود - -
25 نماینده حمل مواد ناریه در معدن 7542-39-010-1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 2 4 5 7 60 دانلود - -
26 کارگر استخراج زغال 7-11/49/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 222 دانلود - -
27 کارگر تخریب کارگاه معدن 7-11/90/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 64 دانلود - -
28 رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن سطحی 9311-39050-1 1 1 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 24 دانلود - -
29 رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن زیر زمینی 9311-39-051-1 1 2 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 32 دانلود - -
30 آمارگیر آب و هواشناسی 0-81/36/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 168 دانلود - -
31 متصدی ارابه چاله زنی معدن 7-11/30/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 128 دانلود - -
32 چوب بست کار معدن 7-11/69/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 120 دانلود - -
33 ژئوفون گذار در معادن 7-11/99/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 88 دانلود - -
34 واگن بند سنگبری 8-20/27/2/1 1 0 0 0 1 2 0 9 3 0 2 1 1 1 8 100 دانلود - -
35 اپراتور حفاری اکتشافی معدن 7-13/80/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 3 0 2 1 1 1 8 208 دانلود - -
36 لق گیر 7-11/89/1/2 1 0 0 0 9 2 0 9 3 0 2 1 1 1 8 107 دانلود - -
37 پیکورچی کارگاه استخراج 811220390010001 2 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 118 دانلود - -
38 کارور سنگ شکن 7-12/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 96 دانلود - -
39 فرآور سنگ های معادن 811220390030001 2 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 650 دانلود - -
40 کارور خط تولید سنگبری 8-20/23/2/1 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 181 دانلود - -
41 کارور دستگاه نصف کن 8-20/29/2/1 1 0 0 0 5 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 65 دانلود - -
42 کارور خط اسلب 8-20/24/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 156 دانلود - -
43 کارور دستگاه اره سنگبری 8-20/22/2/1 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 149 دانلود - -
44 کارور دستگاه قله بر 8-20/21/2/1 1 0 0 0 8 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 230 دانلود - -
45 کارور خط رزین 8-20/25/2/1 1 0 0 0 9 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 149 دانلود - -
46 کارور دستگاه فیلتر پرس 8-20/26/2/1 1 0 0 0 0 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 107 دانلود - -
47 کارور دستگاه پخ زنی سنگبری 8-20/28/2/1 1 0 0 0 1 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 60 دانلود - -
48 اپراتور خردایش و دانه بندی مصالح خرده سنگی 7-12/37/1/1 1 0 0 0 2 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 60 دانلود - -
49 کارور دستگاه حفاری 7-13/89/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 246 دانلود - -
50 چاه پیما ( زغال و آب ) 0-13/12/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 3 1 1 8 96 دانلود - -
51 واگن کش 7-11/97/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 96 دانلود - -
52 کوه بر 7-11/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 88 دانلود - -
53 کارگر سنگبری 8-20/40/2/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 63 دانلود - -
54 معدن کار عمومی 7-11/08/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 400 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی