عنوان گروه : معدن


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تولید سنگبری 0-28/11/1/01 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 1 2 3 1 166 دانلود
2 مدیر کارخانه سنگبری 2-19/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 1 2 3 1 208 دانلود
3 مسئول فنی و تعمیرات سنگبری 0-35/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 5 1 1 3 232 دانلود
4 مسئول بازرسی ایمنی و بهداشت در معادن 3-10/49/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 918 دانلود
5 ایمنی در معدن 3-10/48/1/1 1 1 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 123 دانلود
6 مسئول تامین و کوپ سنگبری 4-22/27/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 107 دانلود
7 مسئول کنترل کیفیت سنگبری 0-39/24/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 203 دانلود
8 آزمایشگر کنترل کیفی سنگهای تزئینی 0-26/31/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 140 دانلود
9 آزمایشگر کنترل کیفی معادن شن وماسه 0-26/32/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 3 7 1 1 3 162 دانلود
10 سرپرست سالن تولید سنگبری 2-12/15/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 2 2 1 3 199 دانلود
11 فرآور کانی های فلزی 0-38/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 84 دانلود
12 کارور دستگاه فیلتراسیون 7-43/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 252 دانلود
13 کارور دستگاه فلوتاسیون 7-43/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 3 3 3 1 3 216 دانلود
14 مسئول بازرگانی و فروش سنگبری 2-19/91/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 3 3 2 2 3 213 دانلود
15 کارور محیط زیست در معدن 3-10/12/1/01 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 3 7 5 2 3 140 دانلود
16 انباردار سنگبری 3-91/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 2 3 4 118 دانلود
17 تعمیرکار ماشین آلات معدنی 8-49/35/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 3 3 2 7 300 دانلود
18 کارور آتشکاری در معدن 7542-39-001-1 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 2 4 5 7 128 دانلود
19 نماینده حمل مواد ناریه در معدن 7542-39-010-1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 2 4 5 7 60 دانلود
20 کارگر استخراج زغال 7-11/49/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 222 دانلود
21 کارگر تخریب کارگاه معدن 7-11/90/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 64 دانلود
22 رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن سطحی 9311-39050-1 1 1 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 24 دانلود
23 رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن زیر زمینی 9311-39-051-1 1 2 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 32 دانلود
24 آمارگیر آب و هواشناسی 0-81/36/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 168 دانلود
25 متصدی ارابه چاله زنی معدن 7-11/30/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 128 دانلود
26 چوب بست کار معدن 7-11/69/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 120 دانلود
27 ژئوفون گذار در معادن 7-11/99/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 3 0 2 1 1 1 8 88 دانلود
28 واگن بند سنگبری 8-20/27/2/1 1 0 0 0 1 2 0 9 3 0 2 1 1 1 8 100 دانلود
29 اپراتور حفاری اکتشافی معدن 7-13/80/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 3 0 2 1 1 1 8 208 دانلود
30 کارور چکش بادی پیکور 7-11/06/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 288 دانلود
31 کارور سنگ شکن 7-12/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 96 دانلود
32 فرآور سنگ ها 8-20/99/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 720 دانلود
33 کارور خط تولید سنگبری 8-20/23/2/1 1 0 0 0 4 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 181 دانلود
34 کارور دستگاه نصف کن 8-20/29/2/1 1 0 0 0 5 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 65 دانلود
35 کارور خط اسلب 8-20/24/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 156 دانلود
36 کارور دستگاه اره سنگبری 8-20/22/2/1 1 0 0 0 7 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 149 دانلود
37 کارور دستگاه قله بر 8-20/21/2/1 1 0 0 0 8 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 230 دانلود
38 کارور خط رزین 8-20/25/2/1 1 0 0 0 9 0 0 9 3 0 2 2 1 1 8 149 دانلود
39 کارور دستگاه فیلتر پرس 8-20/26/2/1 1 0 0 0 0 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 107 دانلود
40 کارور دستگاه پخ زنی سنگبری 8-20/28/2/1 1 0 0 0 1 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 60 دانلود
41 اپراتور خردایش و دانه بندی مصالح خرده سنگی 7-12/37/1/1 1 0 0 0 2 1 0 9 3 0 2 2 1 1 8 60 دانلود
42 چاه پیما ( زغال و آب ) 0-13/12/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 3 1 1 8 96 دانلود
43 واگن کش 7-11/97/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 96 دانلود
44 کوه بر 7-11/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 88 دانلود
45 کارگر سنگبری 8-20/40/2/1 1 0 0 0 3 0 0 9 3 0 2 1 1 3 9 63 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی