عنوان گروه : امور اداری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر صنف 2-11/16/2/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 4 1 1 1 90 دانلود
2 مدیر منابع انسانی 0-28/18/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 103 دانلود
3 مدیریت منابع انسانی H.R.M 1212110502 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 60 دانلود
4 مدیر امور اداری 2-19/42/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 120 دانلود
5 توانمند سازی کارکنان 1212120601 1 2 0 0 2 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 40 دانلود
6 ارتباطات سازمانی 1222130601 1 3 0 0 2 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 64 دانلود
7 مدیر پایه 2-2/16/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 140 دانلود
8 مدیریت رفتار سازمانی 1219090603 1 1 0 0 3 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 60 دانلود
9 مدیر میانی 2-02/14/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 110 دانلود
10 مدیر ارشد 2-02/12/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 120 دانلود
11 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1345-43-007-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 5 4 3 1 144 دانلود
12 مدیر ساختمان های مسکونی و تجاری 5153-43-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 9 4 3 1 65 دانلود
13 کارشناس امور اداری 3-93/37/1/4 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 3 2 4 2 140 دانلود
14 کارشناس طبقه بندی مشاغل 1-94/49/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 4 3 2 4 2 95 دانلود
15 نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) 1-51/25/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 240 دانلود
16 ویراستاری متون 2643100501 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 40 دانلود
17 نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی 1-95/36/2/2/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 80 دانلود
18 نگارنده ی متون خارجی(آئین نگارش) 1-51/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 186 دانلود
19 متصدی دفاتر اسناد رسمی 2619/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 1 1 4 3 60 دانلود
20 مسئول دفتر 3343-43-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 0 1 1 4 70 دانلود
21 منشی درجه 2 3-21/21/2/3 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 0 2 1 4 24 دانلود
22 منشی درجه 1 3-21/21/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 0 2 1 4 108 دانلود
23 کمک تایپیست ( خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 3 1 4 576 دانلود
24 تحصیل دار 8-92/27/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 1 2 4 105 دانلود
25 مسئول نقلیه 2-19/61/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 2 4 100 دانلود
26 اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراه 3-80/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 96 دانلود
27 سرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس 3341-43-002-1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 24 دانلود
28 تلفنچی 4223/1/7 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 85 دانلود
29 متصدی پاسخگوی 118 - 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 130 دانلود
30 مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه 3-93/55/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 2 1 3 4 110 دانلود
31 طراح سیستم های انبار 3314/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 3 4 117 دانلود
32 مدیر انبارهای صنعتی 3314/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 1 2 3 4 92 دانلود
33 نامه رسان 3-70/15/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 2 1 4 4 70 دانلود
34 بایگان 3-95/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 96 دانلود
35 حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده 4110-43-009-1 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 8 دانلود
36 بایگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشی 1-91/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 220 دانلود
37 کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 2 9-25/42/2/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 130 دانلود
38 کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1 9-25/42/1/3 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 60 دانلود
39 مسئول تکثیر اوراق 3-99/55/1/3 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 90 دانلود
40 مسئول دبیرخانه و بایگانی 3-93/25/1/3 1 0 0 0 6 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 120 دانلود
41 کارمند دبیرخانه 3-93/38/1/3 1 0 0 0 7 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 110 دانلود
42 مسئول بایگانی و بانک اطلاعات 1-91/33/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 100 دانلود
43 مسئول بایگانی و بانک اطلاعات 1-91/33/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 120 دانلود
44 سرپرست دبیرخانه 3-00/98/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 2 5 1 4 4 176 دانلود
45 کمک متصدی تکثیر(خص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 1 0 3 4 0 2 5 1 4 4 216 دانلود
46 مسئول آمار و اطلاعات پرسنلی 3-93/30/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 224 دانلود
47 مسئول رفاه و درمان 3-93/34/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 96 دانلود
48 کارگزین و مسئول امور پرسنلی 2-19/87/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 101 دانلود
49 بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری 2423130401 1 1 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود
50 طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانی 2421130501 1 2 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود
51 رئیس کارگزینی 2-93/36/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 93 دانلود
52 کارگزین امور رفاهی 3-93/35/1/3 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 90 دانلود
53 شناسایی و بکارگیری مقررات تعاونی توسط مدیران 1219-43-050-1 1 1 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 16 دانلود
54 گزارش نویسی 2642130401 1 2 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود
55 دستیاری اجرایی امور اداری و مالی 3313110501 1 3 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود
56 کارمند امور اداری 3-93/39/1/3 1 0 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 130 دانلود
57 مهارت های فردی در محیط کار 1349130601 1 2 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود
58 اداره امور دفتری 4110-43-010-1 1 3 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 20 دانلود
59 مسئول حضور و غیاب 3-39/91/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 108 دانلود
60 مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی 3-93/32/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 120 دانلود
61 مسئول کاردکس و کنترل موجودی 3-91/31/1/3 1 0 0 0 9 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 143 دانلود
62 پیشخدمت اداری 5-52/24/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 3 1 5 112 دانلود
63 پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها 5131-43-003-1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 1 3 1 5 60 دانلود
64 سرایدار 5153-43-002-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 3 5 1 5 32 دانلود
65 متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی 5-59/50/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 4 1 4 5 150 دانلود
66 منشی انتظامات 3-21/22/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 4 1 4 5 91 دانلود
67 مسئول کنترل و بازرسی کارکنان 3-39/31/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 4 4 5 130 دانلود
68 پیک 3-70/41/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 3 8 96 دانلود
69 سرویس و نگهدار منازل 5-52/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 1 1 1 9 26 دانلود
70 کارگر خدماتی 5-52/25/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 2 1 1 9 80 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی