عنوان گروه : صنایع چوب


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیرکارخانه ساخت مصنوعات چوبی 3119-19-036-1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 4 1 2 3 1 238 دانلود - -
2 مدیر خوشه های صنعتی مبلمان 2-11/10/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 4 1 2 3 1 190 دانلود - -
3 ارزیاب ایمنی و سلامت درخت سرپا - 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 252 دانلود - -
4 سرپرست واحد صنایع چوب 8-12/22/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 660 دانلود - -
5 سرپرستی خط تولید تخته خرده چوب 2-11/13/1/1 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 100 دانلود - -
6 سرپرستی خط تولید تخته فیبر 2-11/12/1/1 1 2 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 100 دانلود - -
7 سرپرستی واحد کابینت سازی چوبی 2-11/14/1/1 1 3 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 105 دانلود - -
8 سرپرستی واحد در و پنچره سازی چوبی 3119-19-037-1 1 4 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 231 دانلود - -
9 سرپرست و پیمانکار حرفه ای درودگری و کابینت سازی چوبی 2-11/11/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 3 2 2 1 3 230 دانلود - -
10 فروشنده مصنوعات چوبی 752220190230001 1 0 0 0 3 2 0 9 1 0 2 3 2 2 5 190 دانلود - -
11 در و پنجره ساز چوبی 711520190010001 2 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 550 دانلود - -
12 لمبه کوب چوبی 9-53/90/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 320 دانلود - -
13 دکوراتورچوبی 711520190030001 2 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 550 دانلود - -
14 نصاب خانه های چوبی پیش ساخته 9-54/15/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 420 دانلود - -
15 نصاب پارکت چوبی 9-54/75/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 240 دانلود - -
16 سازنده آلاچیق چوبی و فلزی - 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 101 دانلود - -
17 سنتور ساز 9-41/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود - -
18 عود ساز 9-41/32/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 204 دانلود - -
19 نی ساز 9-41/38/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 125 دانلود - -
20 ویلون ساز 9-41/35/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود - -
21 کمانچه ساز 9-41/33/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود - -
22 گیتارساز 9-41/39/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود - -
23 دف و دایره ساز 9-41/34/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 80 دانلود - -
24 تارساز 8-19/99/1/3 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 179 دانلود - -
25 سازنده سه تار 7317-19-010-1 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 128 دانلود - -
26 تنبورساز 9-41/30/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 2 1 3 7 179 دانلود - -
27 تنبک ساز 9-41/31/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 2 1 3 7 189 دانلود - -
28 منبت کار دستی 731720190010001 2 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 500 دانلود - -
29 ساخت احجام چوبی 7317-19-014-1 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 87 دانلود - -
30 کاربری نرم افزار مایا درمنبت کاری 7317-19-013-1 1 2 0 0 1 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 21 دانلود - -
31 منبت کار درجه 1 8-12/32/1/4 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 390 دانلود - -
32 معرق کار چوب(مقدماتی) 7317-19-005-1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 600 دانلود - -
33 معرق کار چوب(پیشرفته) 7317-19-004-1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 650 دانلود - -
34 منبت معرق کار 8-19/45/2/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 560 دانلود - -
35 نازک کار چوب 8-19/66/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 320 دانلود - -
36 معرق کار چوب(دورو) 7317-19-009-1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 180 دانلود - -
37 معرق کار حجمی 8-19/65/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 376 دانلود - -
38 گره چین 731720190100001 2 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 300 دانلود - -
39 پیکر تراش چوبی 7317-19-007-1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 420 دانلود - -
40 قلم زن روی چوب 1-61/29/1/3 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 174 دانلود - -
41 خاتم کار به روش مقدماتی 7-19/68/2/4 1 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 457 دانلود - -
42 خاتم کار به روش پیشرفته 8-19/68/1/4 1 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 326 دانلود - -
43 مشبک کار 8-12/69/2/2 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 390 دانلود - -
44 خاتم ساز چوبی 8-19/69/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 320 دانلود - -
45 سازنده ظروف تزئینی چوبی 7317-19-015-1 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 193 دانلود - -
46 کنده کار چوپ(ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) 7317-19-008-1 1 0 0 0 1 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 300 دانلود - -
47 سازنده تزئینات چوبی از بازیافت ها 731720190220001 2 0 0 0 2 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 185 دانلود - -
48 سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی (روش پیشرفته) 7317-19-012-1 1 0 0 0 3 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 192 دانلود - -
49 مشبک کار خاص افراد با نیازهای ویژه 8-12/69/3/1 1 0 0 0 4 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 1000 دانلود - -
50 معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2 8-19/49/2/2 1 0 0 0 5 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 112 دانلود - -
51 معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 1 8-19/49/1/2 1 0 0 0 6 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 96 دانلود - -
52 معرق کار روکش 8-19/54/1/2 1 0 0 0 7 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 224 دانلود - -
53 معرق کارخاص افراد با نیاز های ویژه 8-19/48/3/2 1 0 0 0 8 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 880 دانلود - -
54 ارسی ساز - 1 0 0 0 9 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 430 دانلود - -
55 کارور چوب خشک کنی در هوای آزاد 7-31/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 520 دانلود - -
56 کارور چوب خشک کنی در کوره 7-31/28/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 760 دانلود - -
57 کارور اشباع چوب (به روش پیشرفته) 7-31/30/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 263 دانلود - -
58 کارور اشباع چوب(به روش مقدماتی) 7-31/30/2/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 369 دانلود - -
59 کارور حفاظت کننده ( تیمارگر ) به روش مقدماتی 7-31/90/2/2 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 400 دانلود - -
60 کارور حفاظت کننده ( تیمارگر ) به روش پیشرفته 7-31/90/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 263 دانلود - -
61 درودگر درجه1 8-12/06/1/4 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 680 دانلود - -
62 درودگری (پیشرفته ویژه دانشجویان) 7522-19-052-1 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 219 دانلود - -
63 درودگر 8-12/06/2/4 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 720 دانلود - -
64 درودگری(مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-001-1 1 1 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 250 دانلود - -
65 کاربا ماشین آلات عمومی صنایع چوب (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-048-1 1 2 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود - -
66 بکارگیری ابزارآلات دستی‘برقی دستی ‘پنوماتیکی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-042-1 1 3 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 35 دانلود - -
67 اجرا وارزیابی پروژه پایان دوره (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-043-1 1 4 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 27 دانلود - -
68 بکارگیری ایمنی وبهداشت در محیط کار (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-047-1 1 5 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 15 دانلود - -
69 بکارگیری مواد مصرفی اصلی و جانبی(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-045-1 1 6 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 15 دانلود - -
70 راه اندازی کارگاه تولیدی وبازار یابی محصول (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-041-1 1 7 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 9 دانلود - -
71 ساخت اتصالات چوبی وصفحه ای(دورود گری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-039-4 1 8 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 30 دانلود - -
72 رسم فنی عمومی صنایع چوب(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-040-1 1 9 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 25 دانلود - -
73 پرداخت ورنگ کاری مصنوعات چوبی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-046-1 1 0 1 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 20 دانلود - -
74 ساخت پروژه چوبی وصفحه ای درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان 7522-19-055-1 1 1 1 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 34 دانلود - -
75 درودگر گروه ب خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 3/3/‎‏ب‎‎‏‎/06/12-8 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 1560 دانلود - -
76 درودگر گروه الف خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 3/3/‎‏الف‎‎‏‎/06/12-8 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 1515 دانلود - -
77 نصاب در و کمد چوبی 9-54/11/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 208 دانلود - -
78 سازنده اسباب بازی چوبی 9-49/90/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 330 دانلود - -
79 کابینت ساز چوبی 8-11/21/2/3 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 550 دانلود - -
80 کابینت سازی مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-044-1 1 3 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود - -
81 کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی 7522-19-049-1 1 4 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود - -
82 طراحی و مدل سازی کابینت های چوبی به کمک نرم افزار 3DMAX 7522-19-033-1 1 5 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 50 دانلود - -
83 طراحی کابینت چوبی با استفاده از نرم افزار Kitchen Draw 8-11/22/1/2 1 6 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 360 دانلود - -
84 سازنده تختخواب چوبی تاشو 7522-19-034-1 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 360 دانلود - -
85 تعمیر کار مبلمان چوبی 752220190100001 2 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 300 دانلود - -
86 جعبه ساز چوبی 7522-19-038-4 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 230 دانلود - -
87 روکش کار صفحات فشرده چوبی 752220190120001 2 0 0 0 2 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 300 دانلود - -
88 سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی 7-96/91/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 480 دانلود - -
89 کلاف ساز مبل کلاسیک چوبی 7522-2-019-014-000-1 2 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 400 دانلود - -
90 کلاف ساز مبل راحتی 752220190150001 2 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 400 دانلود - -
91 صندلی ساز چوبی 8-11/90/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 323 دانلود - -
92 قابساز چوبی 9-54/36/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 450 دانلود - -
93 نصاب پانل ها و دیوارهای چوبی 8-11/23/1/1 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 237 دانلود - -
94 کابینت ساز چوبی ماهر 8-21/23/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 865 دانلود - -
95 سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 7522-19-035-1 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود - -
96 ماکت ساز چوبی 9-54/14/1/1 1 0 0 0 1 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 266 دانلود - -
97 نصاب کابینت چوبی 752220190220001 2 0 0 0 2 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 400 دانلود - -
98 سازنده جعبه ساعت چوبی 8-11/90/1/2 1 0 0 0 4 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 340 دانلود - -
99 سازنده وسایل ورزشی چوبی 8-19/90/1/1 1 0 0 0 5 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 440 دانلود - -
100 سازنده پارتیشن دوجداره - 1 0 0 0 6 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 420 دانلود - -
101 سازنده میز و صندلی چوبی - فلزی - 1 0 0 0 7 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 150 دانلود - -
102 خراط درجه 2 8-12/37/2/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 250 دانلود - -
103 خراط درجه 1 8-12/37/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 350 دانلود - -
104 فرز کار چوب 8-12/60/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 325 دانلود - -
105 پرسکار چوب 752320190040001 ** 752320190050001 2 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 450 دانلود - -
106 کارور دستگاه CNC چوب (برشکاری، سوراخ کاری، فرزکاری) 752320190060001 2 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 550 دانلود - -
107 کارور ماشین CNC سوراخ زن 8-12/65/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 180 دانلود - -
108 کارور ماشین CNC خراطی چوب 8-12/61/1/1 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 140 دانلود - -
109 کارور ماشین فرز کپی تراش قطعات چوبی 8-12/60/1/2 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 115 دانلود - -
110 کارور ماشین CNC پانل بر 8-12/63/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 240 دانلود - -
111 کارور ماشین پست فرمینگ 8-12/62/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 130 دانلود - -
112 کارور حکاکی و برش چوب با لیزر 7522-19-036-1 1 0 0 0 2 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 74 دانلود - -
113 کارور ماشین منبت کاری اتوماتیک 8-12/66/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 225 دانلود - -
114 تیغه تیز کن ابزار و ماشین آلات درودگری 7523-19-001-4 1 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 210 دانلود - -
115 کارور ماشین اره گرد میزی (دور کن) 8-11/10/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 100 دانلود - -
116 متصدی دستگاه لبه چسبان 8-12/23/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 200 دانلود - -
117 کارور دستگاه پرس ممبران 8-12/64/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 130 دانلود - -
118 کارور ماشینکاری عمومی صنایع چوب 8-12/19/1/1 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 850 دانلود - -
119 متخصص ماشینکاری عمومی صنایع چوب 8-12/20/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 905 دانلود - -
120 کمک خراط چوب ندارد 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 3 2 5 7 830 دانلود - -
121 فرز کار cncچوب - 1 0 0 0 1 2 0 9 1 0 2 3 2 5 7 300 دانلود - -
122 رویه کوب مبل چوبی 753420190010001 2 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 4 3 5 7 400 دانلود - -
123 کمک رویه کوب مبل(خاص افرادبانیازهای ویژه) 753420190020001 2 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 4 3 5 7 780 دانلود - -
124 کارور تهیه تخته ام دی اف(MDF) 7-32/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 7 1 8 304 دانلود - -
125 مونتاژ کار مصنوعات چوبی 8-11/10/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 300 دانلود - -
126 رنگ کار مبلمان چوبی 821920190020001 ** 821920190030001 2 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 590 دانلود - -
127 کمک رنگ کار چوب (خاص افرادبانیازهای ویژه) - 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 708 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی