عنوان گروه : صنایع چوب


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیرکارخانه ساخت مصنوعات چوبی 3119-19-036-1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 4 1 2 3 1 238 دانلود
2 مدیر خوشه های صنعتی مبلمان 2-11/10/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 4 1 2 3 1 190 دانلود
3 سرپرست خط تولید تخته خرده چوب 2-11/13/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 100 دانلود
4 سرپرست خط تولید تخته فیبر 2-11/12/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 100 دانلود
5 سرپرست واحد کابینت سازی چوبی 2-11/14/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 105 دانلود
6 سرپرست واحد در و پنچره سازی چوبی 3119-19-037-1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 231 دانلود
7 سرپرست واحد صنایع چوب 8-12/22/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 660 دانلود
8 سرپرست و پیمانکار حرفه ای درودگری و کابینت سازی چوبی 2-11/11/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 3 9 1 1 3 230 دانلود
9 در و پنجره ساز چوبی 7115-19-001-4 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 540 دانلود
10 لمبه کوب چوبی 9-53/90/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 320 دانلود
11 دکوراتور چوبی 1-62/36/1/3 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 550 دانلود
12 نصاب خانه های چوبی پیش ساخته 9-54/15/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 420 دانلود
13 نصاب پارکت چوبی 9-54/75/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 5 1 1 7 240 دانلود
14 سنتور ساز 9-41/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود
15 عود ساز 9-41/32/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 204 دانلود
16 نی ساز 9-41/38/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 125 دانلود
17 ویلون ساز 9-41/35/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود
18 کمانچه ساز 9-41/33/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود
19 گیتارساز 9-41/39/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 216 دانلود
20 دف و دایره ساز 9-41/34/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 80 دانلود
21 تارساز 8-19/99/1/3 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 179 دانلود
22 سازنده سه تار 7317-19-010-1 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 2 1 3 7 128 دانلود
23 تنبورساز 9-41/30/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 2 1 3 7 179 دانلود
24 تنبک ساز 9-41/31/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 2 1 3 7 189 دانلود
25 منبت کار درجه 2 8-12/32/2/3 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 470 دانلود
26 منبت کار درجه 1 8-12/32/1/4 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 390 دانلود
27 معرق کار چوب(مقدماتی) 7317-19-005-1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 600 دانلود
28 معرق کار چوب(پیشرفته) 7317-19-004-1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 650 دانلود
29 منبت معرق کار 8-19/45/2/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 560 دانلود
30 نازک کار چوب 8-19/66/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 320 دانلود
31 معرق کار چوب(دورو) 7317-19-009-1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 180 دانلود
32 معرق کار حجمی 8-19/65/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 376 دانلود
33 ساخت احجام چوبی 7317-19-014-1 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 7 1 3 7 87 دانلود
34 گره چین 8-12/90/1/4 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 300 دانلود
35 پیکر تراش چوبی 7317-19-007-1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 420 دانلود
36 قلم زن روی چوب 1-61/29/1/3 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 170 دانلود
37 خاتم کار به روش مقدماتی 7-19/68/2/4 1 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 460 دانلود
38 خاتم کار به روش پیشرفته 8-19/68/1/4 1 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 326 دانلود
39 مشبک کار 8-12/69/2/2 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 390 دانلود
40 خاتم ساز چوبی 8-19/69/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 320 دانلود
41 کاربرنرم افزار مایا درمنبت کاری 7317-19-013-1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 0 2 7 1 3 7 21 دانلود
42 سازنده ظروف تزئینی چوبی 7317-19-015-1 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 193 دانلود
43 کنده کار چوپ(ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) 7317-19-008-1 1 0 0 0 1 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 300 دانلود
44 سازنده تزئینات چوبی بااستفاده ازبازیافت های چوب 7317-19-011-1 1 0 0 0 2 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 184 دانلود
45 سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی (روش پیشرفته) 7317-19-012-1 1 0 0 0 3 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 192 دانلود
46 مشبک کار خاص معلولان ذهنی و جسمی 8-12/69/3/1 1 0 0 0 4 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 1000 دانلود
47 معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2 8-19/49/2/2 1 0 0 0 5 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 112 دانلود
48 معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 1 8-19/49/1/2 1 0 0 0 6 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 96 دانلود
49 معرق کار روکش 8-19/54/1/2 1 0 0 0 7 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 224 دانلود
50 معرق کارخاص معلولان ذهنی و جسمی 8-19/48/3/2 1 0 0 0 8 2 0 9 1 0 2 7 1 3 7 880 دانلود
51 کارور چوب خشک کنی در هوای آزاد 7-31/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 520 دانلود
52 کارور چوب خشک کنی در کوره 7-31/28/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 760 دانلود
53 کارور تهیه تخته ام دی اف(MDF) 7-32/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 304 دانلود
54 کارور اشباع چوب (به روش پیشرفته) 7-31/30/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 263 دانلود
55 کارور اشباع چوب(به روش مقدماتی) 7-31/30/2/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 369 دانلود
56 کارور حفاظت کننده ( تیمارگر ) به روش مقدماتی 7-31/90/2/2 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 400 دانلود
57 کارور حفاظت کننده ( تیمارگر ) به روش پیشرفته 7-31/90/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 1 2 5 7 263 دانلود
58 درودگر درجه1 8-12/06/1/4 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 680 دانلود
59 درودگری (پیشرفته ویژه دانشجویان) 7522-19-052-1 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 219 دانلود
60 درودگر 8-12/06/2/4 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 720 دانلود
61 درودگری(مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-001-1 1 1 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 250 دانلود
62 کاربا ماشین آلات عمومی صنایع چوب (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-048-1 1 2 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
63 بکارگیری ابزارآلات دستی‘برقی دستی ‘پنوماتیکی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-042-1 1 3 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 35 دانلود
64 اجرا وارزیابی پروژه پایان دوره (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-043-1 1 4 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 27 دانلود
65 بکارگیری ایمنی وبهداشت در محیط کار (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-047-1 1 5 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 15 دانلود
66 بکارگیری مواد مصرفی اصلی و جانبی(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-045-1 1 6 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 15 دانلود
67 راه اندازی کارگاه تولیدی وبازار یابی محصول (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-041-1 1 7 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 9 دانلود
68 ساخت اتصالات چوبی وصفحه ای(دورود گری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-039-4 1 8 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 30 دانلود
69 رسم فنی عمومی صنایع چوب(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-040-1 1 9 0 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 25 دانلود
70 پرداخت ورنگ کاری مصنوعات چوبی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-046-1 1 0 1 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 20 دانلود
71 ساخت پروژه چوبی وصفحه ای درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان 7522-19-055-1 1 1 1 0 2 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 34 دانلود
72 درودگر گروه ب خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 3/3/‎‏ب‎‎‏‎/06/12-8 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 1560 دانلود
73 درودگر گروه الف خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 3/3/‎‏الف‎‎‏‎/06/12-8 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 1515 دانلود
74 نصاب در و کمد چوبی 9-54/11/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 208 دانلود
75 سازنده اسباب بازی چوبی 9-49/90/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 330 دانلود
76 کابینت ساز چوبی 8-11/21/2/3 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 550 دانلود
77 آسترکاری چوب و صفحات پرورده چوبی 7522-19/030/2 1 1 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
78 انتخاب و آماده سازی چوب و صفحات چوبی 7522-19/005/1 1 2 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 25 دانلود
79 بازاریابی و فروش مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/023/1 1 3 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
80 بکارگیری ارگونومی در طراحی مبلمان 7522-19/004/1 1 4 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 45 دانلود
81 رنگ کاری غیر پوششی چوب و صفحات چوبی 7522-19/032/1 1 5 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
82 رنگ کاری پوششی چوب و صفحات چوبی 7522-19/031/1 1 6 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
83 روکش کاری مصنوعات چوبی (مبلمان صفحه ای ساده) 7522-19/015/1 1 7 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
84 ساخت بدنه و طبقات مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/019/1 1 8 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
85 ساخت و اجرای اتصالات به روش دستی در مبلمان صفحه ای 7522-19/013/1 1 9 0 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
86 ساخت و اجرای اتصالات به روش ماشینی در مبلمان صفحه ای 7522-19/014/1 1 0 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
87 ساخت پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/020/1 1 1 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
88 ساخت کشو ، پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/021/1 1 2 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
89 طراحی چیدمان مبلمان 7522-19/003/1 1 3 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 45 دانلود
90 مونتاژ کشو ،پایه ،پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/026/1 1 4 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
91 فناوری کار با مواد اولیه غیر چوبی(کمکی – اصلی) 7522-19/012/1 1 5 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 45 دانلود
92 لبه چسبانی دستی و زهوار کوبی مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/017/1 1 6 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 35 دانلود
93 لبه چسبانی نیمه اتوماتیک مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/018/1 1 7 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
94 مونتاژ بدنه و طبقات مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/024/1 1 8 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 45 دانلود
95 مونتاژ نهایی و نصب مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/027/1 1 9 1 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
96 مونتاژ پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/025/1 1 0 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
97 فناوری کار با مواد اولیه چوبی (کمکی – اصلی) 7522-19/011/1 1 1 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 45 دانلود
98 نقشه کشی تخصصی مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/002/1 1 2 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
99 نقشه کشی عمومی صنایع چوب 7522-19/001/1 1 3 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 75 دانلود
100 پرداخت کاری چوب و صفحات پرورده چوبی 7522-19/029/1 1 4 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
101 پرس کاری اوراق چوبی و مصنوعی با دستگاه های پرس هیدرولیک 7522-19/016/1 1 5 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
102 کار با ابزارهای دستی و دستی برقی درودگری 7522-19/006/1 1 6 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 65 دانلود
103 کار با ماشین های اره فلکه (نواری) 7522-19/007/1 1 7 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
104 کار با ماشین های اره گرد (مجمعه ای، قطع کن و دورکن) 7522-19/009/1 1 8 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
105 کار با ماشین های تسطیح کننده و فرم دهنده چوب (رنده گندگی خراطی) 7522-19/008/1 1 9 2 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 60 دانلود
106 کار با ماشین های سوراخکاری،لولا زنی و کام کنی 7522-19/010/1 1 0 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 40 دانلود
107 کنترل کیفیت ساخت مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/022/1 1 1 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 55 دانلود
108 کنترل کیفیت مونتاژ و نصب مبلمان صفحه ای ساده 7522-19/028/1 1 2 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 20 دانلود
109 کابینت سازی مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی(درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) 7522-19-044-1 1 3 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود
110 کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی 7522-19-049-1 1 4 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود
111 طراحی و مدل سازی کابینت های چوبی به کمک نرم افزار 3DMAX 7522-19-033-1 1 5 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 50 دانلود
112 طراحی کابینت چوبی با استفاده از نرم افزار Kitchen Draw 8-11/22/1/2 1 6 3 0 7 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 360 دانلود
113 سازنده تختخواب چوبی تاشو 7522-19-034-1 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 2 2 5 7 360 دانلود
114 تعمیرکار مصنوعات چوبی 7522-19-036-4 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 280 دانلود
115 جعبه ساز چوبی 7522-19-038-4 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 230 دانلود
116 روکش کار مصنوعات چوبی 9-54/12/1/4 1 0 0 0 2 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 300 دانلود
117 سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی 7-96/91/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 480 دانلود
118 کلاف ساز مبل استیل چوبی 7-96/90/1/3 1 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 376 دانلود
119 سازنده مبلمان راحتی 7-96/90/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 700 دانلود
120 صندلی ساز چوبی 8-11/90/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 323 دانلود
121 قابساز چوبی 9-54/36/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 450 دانلود
122 نصاب پانل ها و دیوارهای چوبی 8-11/23/1/1 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 237 دانلود
123 کابینت ساز چوبی ماهر 8-21/23/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 0 2 2 2 5 7 865 دانلود
124 سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 7522-19-035-1 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 240 دانلود
125 ماکت ساز چوبی 9-54/14/1/1 1 0 0 0 1 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 266 دانلود
126 نصاب کابینت چوبی 8-11/22/1/1 1 0 0 0 2 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 262 دانلود
127 فروشنده مصنوعات چوبی 7522-19-037-3 1 0 0 0 3 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 185 دانلود
128 سازنده جعبه ساعت چوبی 8-11/90/1/2 1 0 0 0 4 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 340 دانلود
129 سازنده وسایل ورزشی چوبی 8-19/90/1/1 1 0 0 0 5 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 440 دانلود
130 سازنده پارتیشن دوجداره - 1 0 0 0 6 2 0 9 1 0 2 2 2 5 7 420 دانلود
131 خراط درجه 2 8-12/37/2/1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 250 دانلود
132 خراط درجه 1 8-12/37/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 350 دانلود
133 فرز کار چوب 8-12/60/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 325 دانلود
134 پرس کار چوب درجه 2 8-12/21/2/1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 230 دانلود
135 پرس کار چوب درجه 1 8-12/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 235 دانلود
136 کارور دستگاه CNC چوب ( برشکاری ، فرزکاری ، سوراخکاری ) 8-12/09/1/3 1 0 0 0 6 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 550 دانلود
137 کارور ماشین CNC سوراخ زن 8-12/65/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 180 دانلود
138 کارور ماشین CNC خراطی چوب 8-12/61/1/1 1 0 0 0 8 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 140 دانلود
139 کارور ماشین فرز کپی تراش قطعات چوبی 8-12/60/1/2 1 0 0 0 9 0 0 9 1 0 2 3 2 5 7 115 دانلود
140 کارور ماشین CNC پانل بر 8-12/63/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 240 دانلود
141 کارور ماشین پست فرمینگ 8-12/62/1/1 1 0 0 0 1 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 130 دانلود
142 کارور حکاکی و برش چوب با لیزر 7522-19-036-1 1 0 0 0 2 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 74 دانلود
143 کارور ماشین منبت کاری اتوماتیک 8-12/66/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 225 دانلود
144 تیغه تیز کن ابزار و ماشین آلات درودگری 7523-19-001-4 1 0 0 0 4 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 210 دانلود
145 کارور ماشین اره گرد میزی (دور کن) 8-11/10/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 100 دانلود
146 متصدی دستگاه لبه چسبان 8-12/23/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 200 دانلود
147 کارور دستگاه پرس ممبران 8-12/24/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 130 دانلود
148 کارور ماشینکاری عمومی صنایع چوب 8-12/19/1/1 1 0 0 0 8 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 850 دانلود
149 متخصص ماشینکاری عمومی صنایع چوب 8-12/20/1/1 1 0 0 0 9 1 0 9 1 0 2 3 2 5 7 905 دانلود
150 کمک خراط چوب ندارد 1 0 0 0 0 2 0 9 1 0 2 3 2 5 7 830 دانلود
151 رویه کوب مبل 7534-19-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 4 3 5 7 400 دانلود
152 کمک رویه کوبی مبل(گروه الف) 1/3/‎‏الف‎‎‏‎/89/11-8 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 4 3 5 7 1515 دانلود
153 مونتاژ کار مصنوعات چوبی 8-11/10/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 300 دانلود
154 رنگ کار چوب(مقدماتی) 9-39/26/2/4 1 0 0 0 2 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 400 دانلود
155 رنگ کار چوب(پیشرفته) 9-39/26/1/4 1 0 0 0 3 0 0 9 1 0 2 9 1 2 8 370 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی