عنوان گروه : امور مالی و بازرگانی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر مالی 1-10/11/1/2/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 1 2 1 165 دانلود
2 مدیریت مالی 1211080603 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 1 2 1 88 دانلود
3 حسابدار دولتی 1-10/16/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 184 دانلود
4 حسابدار صنعتی درجه2 1-10/12/2/3 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 140 دانلود
5 حسابدار صنعتی درجه1 1-10/12/1/3 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 150 دانلود
6 مدیر حسابداری فروش 2411/01 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 140 دانلود
7 حسابدار مالیاتی 1-10/14/1/1 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 110 دانلود
8 حسابرس ارشد 1-10/23/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 102 دانلود
9 مدیر حسابرسی 1-10/21/1/2/4 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 110 دانلود
10 معاون حسابرس(داخلی) 1-10/21/1/2/3 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 110 دانلود
11 تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 4-41/48/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 1 4 2 100 دانلود
12 ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت 1211130402 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 1 4 2 50 دانلود
13 مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری 2422-45-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 2 2 4 2 352 دانلود
14 شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه 1223-45-001-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 2 2 4 2 100 دانلود
15 مدیر ارشد کسب و کار MBA 1219-45-005-2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 2 4 2 500 دانلود
16 مدیر کسب و کار الکترونیکی 4-32/93/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 4 2 4 2 130 دانلود
17 مدیر بازاریابی 4-21/92/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 150 دانلود
18 کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان 1223-45-020-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 80 دانلود
19 مهارت های کارآفرینی 2635120501 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 47 دانلود
20 کارآفرینیSYB 100016 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 50 دانلود
21 مدیر بازاریابی بین المللی 4-21/95/1/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 160 دانلود
22 مدیریت بازاریابی 1221110602 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 44 دانلود
23 مهندس فروش 4-21/24/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 3 4 2 336 دانلود
24 اقتصاد سنجی کاربردی 2413130501 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 40 دانلود
25 شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی 2631-45-001-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 16 دانلود
26 بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی 2631-45-003-1 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 7 دانلود
27 بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال 2631-45-004-1 1 4 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 7 دانلود
28 معامله گر بورس اوراق بهادار 3311-45-002-1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 54 دانلود
29 شناسایی اصول بازار سرمایه 3311-45-001-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 55 دانلود
30 تحلیل گر بورس اوراق بهادار 2413-45-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 120 دانلود
31 بهره وری واحدهای صنفی 2413130401 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 40 دانلود
32 عارضه یابی واحدهای صنفی 2412130401 1 2 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 40 دانلود
33 تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) 2413-45-002-1 1 3 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 70 دانلود
34 تحلیلگر تکنیکال بورس 4-41/46/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 118 دانلود
35 بازار یاب بیمه 4-41/29/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 90 دانلود
36 ارزیابی اسناد بیمه ای 332130450010011 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 80 دانلود
37 نماینده فروش بیمه 4-41/28/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 68 دانلود
38 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی 4-41/22/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 95 دانلود
39 کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 4-41/99/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 104 دانلود
40 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 4-41/98/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 65 دانلود
41 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 4-41/27/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 450 دانلود
42 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری 4-41/21/1/2/1 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 100 دانلود
43 کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی 4-41/24/1/3 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 158 دانلود
44 متصدی صدور بیمه های مسئولیت 4-41/23/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 4 0 3 1 2 3 3 86 دانلود
45 بازاریاب 4-00/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 80 دانلود
46 مدیر گالری (عمومی) 1420-45-002-1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 240 دانلود
47 مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1 4-32/20/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 79 دانلود
48 مسئول سفارشات 3-91/35/1/2 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 104 دانلود
49 مسئول فروش 3-31/24/1/2 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 214 دانلود
50 مسئول سفارشات خارجی 4-22/29/1/3 1 0 0 0 1 1 0 5 4 0 3 2 2 3 3 120 دانلود
51 کارپرداز 1219/1/7 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 44 دانلود
52 کارمند امور خرید داخلی 4-22/24/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 92 دانلود
53 مامور خرید 4-22/23/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 94 دانلود
54 مسئول قراردادها 4-32/28/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 68 دانلود
55 مدیریت قراردادها 1211070502 1 1 0 0 6 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 40 دانلود
56 مسئول استعلامات و مناقصات 1221/5 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 155 دانلود
57 معامله گر بورس های کالایی 3324-45-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 46 دانلود
58 مسئول صادرات و واردات 4-00/28/1/3 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 170 دانلود
59 تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 1 1 0 0 3 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 40 دانلود
60 سرپرست ترخیص کالا 4-00/29/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 96 دانلود
61 ترخیص کار گمرکات 4-00/27/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 80 دانلود
62 سرپرست ترخیص محصول 3-91/29/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 88 دانلود
63 مشاور مالیات بر ارزش افزوده 1-10/14/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 85 دانلود
64 شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 2413-45-010-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 20 دانلود
65 بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی 2413-45-011-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 14 دانلود
66 بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی 2413-45-012-1 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 16 دانلود
67 کاربر امور بانکی 3-31/49/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 2 4 289 دانلود
68 حسابدار عمومی مقدماتی 2411-45-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 130 دانلود
69 حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) 2411-45-022-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 32 دانلود
70 حسابداری واحدهای صنفی 2 2411020401 1 6 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 40 دانلود
71 حسابداری واحدهای صنفی 1 2411010501 1 7 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 40 دانلود
72 حسابداری خزانه 2411/1 1 9 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 60 دانلود
73 حسابداری داراییهای ثابت شهرداریها 2411/6 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 60 دانلود
74 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 13491306002 1 6 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 30 دانلود
75 حسابداری دارائی های ثابت (اثا ثیه و اموال) 1-10/16/1/3 1 7 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 120 دانلود
76 حسابدار عمومی پیشرفته 1-10/15/1/4/2 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 140 دانلود
77 حسابداری پیشرفته 2411090403 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 88 دانلود
78 حسابدار فروش 1-10/90/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 88 دانلود
79 دفترداری دفاتر قانونی حسابداری 4311-45-001-1 1 1 0 0 4 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 32 دانلود
80 رایانه کار حسابداری مالی 2411-45-010-6 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 110 دانلود
81 حسابدار عمومی تکمیلی 1-10/15/1/3/1 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 150 دانلود
82 بیمه گر بیمه های بازرگانی 4-41/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 120 دانلود
83 متصدی تنظیم اسناد مالی 2411/04/1/6 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 192 دانلود
84 کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی 241140450010071 1 2 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 24 دانلود
85 تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها 3313-45-050-1 1 3 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 30 دانلود
86 متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 4312-45-001-1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 900 دانلود
87 حسابدار حقوق و دستمزد 3-39/34/1/4 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 3 1 3 4 120 دانلود
88 سرپرست خرید داخلی 4-22/24/1/2/1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 2 3 4 140 دانلود
89 مسئول خرید خارجی ( صنایع ) 3-33/31/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 1 2 3 4 202 دانلود
90 فروشنده 4-51/35/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 130 دانلود
91 فروشنده لوازم خانگی 4-32/30/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 176 دانلود
92 فروشنده لوازم یدکی اتومبیل 4-32/30/2/1 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 130 دانلود
93 فروشنده مصالح ساختمانی 4-32/30/6/1 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 184 دانلود
94 متصدی فروش بازی های رایانه ای 4-32/30/4/1 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 195 دانلود
95 صندوق دار فروشگاه 4211/01/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 0 3 2 5 77 دانلود
96 بازاریاب و فروشنده حضوری(ویزیتور) 1221/6 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 4 2 5 114 دانلود
97 بازاریابی تلفنی 5244-45-001-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 4 2 5 24 دانلود
98 نماینده فروش 3322/05/1/4 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 83.3 دانلود
99 راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie 100018 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 224 دانلود
100 شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME) 100019 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 20 دانلود
101 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی) 100011/2 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 50 دانلود
102 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) 100012/1 1 4 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 50 دانلود
103 کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) 100013/1 1 5 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 100 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی