عنوان گروه : بهداشت و ایمنی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی 3-10/11/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 3 2 3 1 3 120 دانلود - -
2 پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله 3-10/12/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 4 0 3 2 3 1 3 120 دانلود - -
3 مشاور مهارت های سبک زندگی سالم 3257-47-002-1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 3 0 3 2 3 469 دانلود - -
4 سبک زندگی طبیعی و سبز 3257-47-026-1 1 1 0 0 2 0 0 7 4 0 3 0 3 2 3 90 دانلود - -
5 سیاست های کلی سلامت 3257-47-035-1 1 2 0 0 2 0 0 7 4 0 3 0 3 2 3 36 دانلود - -
6 سیاست های کلی جمعیت 3257-47-036-1 1 3 0 0 2 0 0 7 4 0 3 0 3 2 3 24 دانلود - -
7 کاربر ماساژ 3230-47-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 200 دانلود - -
8 ماساژ ایرانی 3257-47-037-1 1 1 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 40 دانلود - -
9 ماساژ شیاتسو(فشاری) 3257-47-038-1 1 2 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 48 دانلود - -
10 ماساژ سنگ 3257-47-027-1 1 3 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 45 دانلود - -
11 ماساژ سوئدی 3257-47-028-1 1 4 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 35 دانلود - -
12 ماساژ آروماتراپی 3257-47-029-1 1 5 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 30 دانلود - -
13 ماساژ بافت عمقی(دیپ تیشو) 3257-47-030-1 1 6 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 32 دانلود - -
14 ماساژ تای 3257-47-032-1 1 7 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 90 دانلود - -
15 ماساژ رفلکسولوژی 3257-47-033-1 1 8 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 40 دانلود - -
16 ماساژ شمع 3257-47-031-1 1 9 0 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 32 دانلود - -
17 ماساژ کمپرس گیاهی 3257-47-034-1 1 0 1 0 1 0 0 7 4 0 3 5 5 2 3 32 دانلود - -
18 شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST - 1 1 0 0 0 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 67 دانلود - -
19 بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) - 1 2 0 0 0 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 100 دانلود - -
20 طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر با نرم افزار اتواسپرینک و پایپ‌نت - 1 1 3 0 0 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 50 دانلود - -
21 افسرHSE(بهداشت ایمنی و محیط زیست) 3257-47-005-1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 242 دانلود - -
22 افسرHSEدرپروژه های نفتی 0-39-90-1-1 1 0 0 0 2 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 130 دانلود - -
23 بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه 3257-47-10-1 1 0 0 0 3 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 240 دانلود - -
24 بازرس ایمنی ساختمان 3257-47-011-1 1 0 0 0 4 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 0 دانلود - -
25 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 3257-47-009-1 1 0 0 0 5 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 300 دانلود - -
26 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 3123/1/1 1 1 0 0 5 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 60 دانلود - -
27 ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 3257/1 1 2 0 0 5 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 60 دانلود - -
28 مسئول حفاظت و ایمنی 0-71/97/1/4 1 0 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 200 دانلود - -
29 رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر 3257-47-043-1 1 1 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 62 دانلود - -
30 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارالکترونیک 3257-47-074-1 1 2 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 62 دانلود - -
31 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارامور زراعی 3257-47-064-1 1 3 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
32 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاراموردام وماکیان 3257-47-063-1 1 4 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
33 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاربرق 3257-47-062-1 1 5 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
34 رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی 3257-47-053-1 1 6 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
35 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل و نقل زمینی 3257-47-049-1 1 7 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 55 دانلود - -
36 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل ونقل ریلی 3257-47-050-1 1 8 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 55 دانلود - -
37 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه ای 3257-47-055-1 1 9 0 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
38 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارزیست فناوری 3257-47-061-1 1 0 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 57 دانلود - -
39 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی (طلا وجواهر) 3257-47-072-1 1 1 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 0 دانلود - -
40 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی (چوب‘سفال‘ فلز و...) 3257-47-068-1 1 2 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
41 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی(بافت) 3257-47-067-1 1 3 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
42 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی(دوخت های سنتی) 3257-47-066-1 1 4 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
43 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع غذایی 3257-47-056-1 1 5 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 57 دانلود - -
44 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع نساجی 3257-47-058-1 1 6 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 63 دانلود - -
45 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع پوشاک 3257-47-051-1 1 7 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 53 دانلود - -
46 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت ساختمان 3257-47-048-1 1 8 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 53 دانلود - -
47 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفرش 3257-47-052-1 1 9 1 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 56 دانلود - -
48 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفناوری اطلاعات 3257-47-057-1 1 0 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 47 دانلود - -
49 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارماشین آلات­ کشاورزی 3257-47-065-1 1 1 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 56 دانلود - -
50 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع 3257-47-060-1 1 2 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 0 دانلود - -
51 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت وزیبایی 3257-47-054-1 1 3 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 0 دانلود - -
52 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمعماری 3257-47-047-1 1 4 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 53 دانلود - -
53 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمکانیک 3257-47-059-17 1 5 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 55 دانلود - -
54 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهتل 3257-47-046-1 1 6 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 56 دانلود - -
55 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای تجسمی 3257-47-070-1 1 7 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
56 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای تزئینی 3257-47-069-1 1 8 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
57 رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای نمایشی 3257-47-071-1 1 9 2 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 54 دانلود - -
58 پدافند غیر عامل در صنایع 3257-47-073-1 1 0 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 105 دانلود - -
59 مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی 3257-47-075-1 1 1 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 60 دانلود - -
60 بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات ) 3257-47-001-1 1 2 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 80 دانلود - -
61 بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 3257-47-020-1 1 3 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 40 دانلود - -
62 بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 3257-47-021-1 1 4 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 60 دانلود - -
63 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms 2-11/12/2 1 5 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 90 دانلود - -
64 رعایت الزامات بهداشتی وایمنی گاز H2S درمحیط های صنعتی - 1 6 3 0 6 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 30 دانلود - -
65 مسئول بهداشت کار 3-10/10/1/3 1 0 0 0 7 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 339 دانلود - -
66 بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار 3257-47-025-1 1 1 0 0 7 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 16 دانلود - -
67 انجام عملیات کمک های اولیه 3257-47-044-1 1 2 0 0 7 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 19 دانلود - -
68 رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط - 1 3 0 0 7 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 40 دانلود - -
69 راننده امدادگر - 1 2 0 0 8 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 110 دانلود - -
70 منشی امور پزشکی 334430470020001 - 334430470010001 2 0 0 0 2 0 0 7 4 0 3 4 4 3 3 120 دانلود - -
71 مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام 3257-47-022-1 1 1 0 0 1 0 0 7 4 0 3 3 2 4 3 70 دانلود - -
72 کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام 3257-47-024-1 1 2 0 0 1 0 0 7 4 0 3 3 2 4 3 55 دانلود - -
73 مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کر م ها 3257-47-023-1 1 3 0 0 1 0 0 7 4 0 3 3 2 4 3 50 دانلود - -
74 مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده 5-99/40/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 2 2 2 3 5 234 دانلود - -
75 خود مراقبتی افراد نابینا و کم بینا - 1 1 0 0 1 0 0 7 4 0 2 2 2 3 5 50 دانلود - -
76 دستیار قفسه چینی دارو 5-99/96/1/4 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 2 9 2 3 5 104 دانلود - -
77 سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی 541120470010001 2 0 0 0 1 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 175 دانلود - -
78 امدادگر حوادث 5-51/63/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 150 دانلود - -
79 آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت 5-51-62/1/1 1 1 0 0 2 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 40 دانلود - -
80 اتش نشان صنعتی 5-84/95/1/4 1 0 0 0 4 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 161 دانلود - -
81 فرماندهی سوانح و حریق 541120470030001 1 1 0 0 4 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 134 دانلود - -
82 سر آتش نشان صنعتی 5-81/55/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 145 دانلود - -
83 متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی 5-81/10/1 1 0 0 0 6 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 120 دانلود - -
84 آتش نشان 3257-47-003-1 1 0 0 0 7 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 250 دانلود - -
85 سر آتش نشان 3257-47-004-1 1 0 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 270 دانلود - -
86 ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی 3257-47-039-1 1 1 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 52 دانلود - -
87 ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه 3257-47-040-1 1 2 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 21 دانلود - -
88 عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته 3257-47-041-1 1 3 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 33 دانلود - -
89 رفتار شناسی حریق 3257-47-045-1 1 4 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 105 دانلود - -
90 طراح ایمنی حریق 3112/1 1 5 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 60 دانلود - -
91 بازرس بررسی علل حریق 3257-47-007-1 1 5 0 0 9 0 0 4 7 0 2 1 1 4 5 156 دانلود - -
92 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار جوشکاری و برشکاری - 1 1 0 0 0 0 0 7 4 0 2 2 1 2 7 70 دانلود - -
93 مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) 5-60/13/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 2 7 5 1 8 88 دانلود - -
94 کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) 5-60/14/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 4 0 2 7 5 1 8 80 دانلود - -
95 سرپرست خدمات و ضایعات 0-71/96/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 1 1 1 6 9 72 دانلود - -
96 پاکبان 9-99/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 4 0 1 3 1 6 9 180 دانلود - -
97 مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی 0-79/49/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 4 0 1 3 1 6 9 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی