عنوان گروه : خدمات آموزشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی - 1 1 0 0 0 0 0 9 4 0 4 3 1 2 1 22 دانلود - -
2 مدیر مهد کودک 1-34/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 1 260 دانلود - -
3 مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 2-19/11/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 5 4 3 1 100 دانلود - -
4 مدیر آموزش 1-39/59/2/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 4 3 1 296 دانلود - -
5 آزمونگر 1-39/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 0 2 3 2 40 دانلود - -
6 مدیریت بر حوزه آزمون 2359-49-002-1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 0 2 3 2 50 دانلود - -
7 مربی سواد آموزی(سطح یک) 2351-49-014-1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 198 دانلود - -
8 مربی سواد آموزی(سطح دو) 2351-49-015-1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 126 دانلود - -
9 مربی سواد آموزی(سطح سه) 2351-49-016-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 84 دانلود - -
10 مربی مهد کودک 1-34/21/1/1 ** 5-40/36/1/2 **234140490010001 ** 234240490010011 2 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 2 200 دانلود - -
11 کارشناس آموزش 2351-49-013-1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 155 دانلود - -
12 پداگوژی 235140490010011 2 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 90 دانلود - -
13 سخنرانی حرفه ای 2632-49-001-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 100 دانلود - -
14 تکنیک‎های تدوین چشم انداز 1223110703 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 57 دانلود - -
15 مدیریت اضطراب و بیان نافذ 2632-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 20 دانلود - -
16 مدیریت زمان 1212130401 1 5 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 40 دانلود - -
17 آموزش حقوق شهروندی 1-39/30/1/1 1 6 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 120 دانلود - -
18 مشاوره و هدایت آموزشی 2359-49-003-1 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 50 دانلود - -
19 ارزیابی درونی مراکز آموزشی 2351-49-001-1 1 9 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 35 دانلود - -
20 مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO 10015 1212-37-001-1 1 0 1 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 98 دانلود - -
21 تدوین کننده استاندارد آموزشی 2351-49-005-1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 200 دانلود - -
22 مراقبت از آزمون 1-39/31/1/1/1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 24 دانلود - -
23 کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی(IQ MAS) 2351-49-009-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 148 دانلود - -
24 مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام 3422-49-001-2 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 2 5 3 2 186 دانلود - -
25 مشاور مشاغل 1-94/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 383 دانلود - -
26 خلاقیت و نو آوری در محیط کار 2320130501 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 51 دانلود - -
27 بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای 1-35/95/1/2 2 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 18 دانلود - -
28 مشاوره تاسیس آموزشگاه 2351-49-002-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 69 دانلود - -
29 حل مسئله در محیط کار 2351130401 1 5 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 50 دانلود - -
30 ساماندهی محیط کار (5S) 2424130502 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 50 دانلود - -
31 مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی 1-93/13/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 4 3 6 2 282 دانلود - -
32 کارشناس آسیب های اجتماعی 1-93/11/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 135 دانلود - -
33 کارشناس پرورش کودکان خلاق 2-19/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 105 دانلود - -
34 تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) 2351-49-006-1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 71 دانلود - -
35 تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) 2351-49-007-1 1 2 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 101 دانلود - -
36 توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی 2269-49-001-1 1 3 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 82 دانلود - -
37 مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) 1-80/31/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 270 دانلود - -
38 پژوهشگر 5312-49-002-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 4 6 2 268 دانلود - -
39 پژوهشگر ماهر 5312-49-003-1 1 1 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 4 6 2 401 دانلود - -
40 تهیه و تدوین پروپوزال 2635130401 1 2 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 4 6 2 40 دانلود - -
41 آفرینشگر 2-19/28/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 9 5 6 2 90 دانلود - -
42 آمادگی شغلی 2359-49-005-1 1 1 0 0 0 0 0 9 4 0 3 3 3 3 3 45 دانلود - -
43 کاربینی 2359-49-004-1 1 2 0 0 0 0 0 9 4 0 3 3 3 3 3 32 دانلود - -
44 مسئول کارواش 9/99/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 9 3 3 3 142 دانلود - -
45 دستیار پژوهشگر 5312-49-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 3 3 4 3 3 169 دانلود - -
46 مشاور امور قضائی خانواده 1-21/13/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 100 دانلود - -
47 دستیاری اجرایی امور حقوقی 2612100501 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 40 دانلود - -
48 مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) 1-93/41/1/1/2 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 64 دانلود - -
49 بکارگیری امور حقوقی کودک 3411-49-001-1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 124 دانلود - -
50 لایحه نویس قضایی 1-21/12/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 151 دانلود - -
51 کارآفرین پروری مادران 2320-49-001-1 1 1 0 0 0 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 36 دانلود - -
52 مددیار خانواده معتاد 5329/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 186 دانلود - -
53 مددیاربازپروری اعتیاد 5329/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 240 دانلود - -
54 مامور اورژانس اجتماعی 1-93/12/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 150 دانلود - -
55 مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 1-49/96/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 229 دانلود - -
56 امر به معروف و نهی از منکر 3413-49-001-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 36 دانلود - -
57 امر به معروف و نهی از منکر در خانواده ها 3413-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 14 دانلود - -
58 روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 1-49/95/1/2 1 6 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 10 دانلود - -
59 تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر 3413-49-004-1 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 16 دانلود - -
60 مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍ 1-93/42/1/1/1 1 8 0 0 1 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 88 دانلود - -
61 مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 1-49/95/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 3 1 4 3 180 دانلود - -
62 مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی 1-91/34/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 2 2 3 4 104 دانلود - -
63 کتابدار 1-91/98/2/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 1 1 4 4 80 دانلود - -
64 تند خوان 1-35/92/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 1 4 4 187 دانلود - -
65 مشاور خرید و فروش اتومبیل 4-41/30/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 4 2 5 105 دانلود - -
66 مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت 4-41/31/1/1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 4 2 5 90 دانلود - -
67 برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده 7-20/12/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 2 2 3 5 324 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی