عنوان گروه : خدمات آموزشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر مهد کودک 1-34/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 1 260 دانلود
2 مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 2-19/11/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 5 4 3 1 100 دانلود
3 مدیر آموزش 1-39/59/2/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 4 3 1 296 دانلود
4 Managing Successful Projects With Prince2(Practitioner Level) 1349-49-001-1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 4 3 1 190 دانلود
5 Managing Successful Projects With Prince2(Foundation Level) 1349-49-002-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 4 3 1 190 دانلود
6 آزمونگر 1-39/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 0 2 3 2 40 دانلود
7 مدیریت بر حوزه آزمون 2359-49-002-1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 0 2 3 2 50 دانلود
8 مربی سواد آموزی(سطح یک) 2351-49-014-1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 198 دانلود
9 مربی سواد آموزی(سطح دو) 2351-49-015-1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 126 دانلود
10 مربی سواد آموزی(سطح سه) 2351-49-016-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 4 3 2 84 دانلود
11 مربی مهدکودک زیر 5 سال 1-34/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 2 178 دانلود
12 مراقبت و نگهداری از کودکان(1 تا 7 سال) 5-40/36/1/2 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 2 426 دانلود
13 کارآفرین پروری مادران 2320-49-001-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 2 4 3 2 36 دانلود
14 کارشناس آموزش 2351-49-013-1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 155 دانلود
15 بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای 2351-49-012-1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 90 دانلود
16 سخنرانی حرفه ای 2632-49-001-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 100 دانلود
17 مدیریت اضطراب و بیان نافذ 2632-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 20 دانلود
18 آموزش حقوق شهروندی 1-39/30/1/1 1 6 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 120 دانلود
19 مشاوره و هدایت آموزشی 2359-49-003-1 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 50 دانلود
20 بازرسی از آموزشگاه 1-39/60/1/1/1 1 8 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 24 دانلود
21 ارزیابی درونی مراکز آموزشی 2351-49-001-1 1 9 0 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 35 دانلود
22 مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO 10015 1212-37-001-1 1 0 1 0 1 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 98 دانلود
23 تدوین کننده استاندارد آموزشی 2351-49-005-1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 200 دانلود
24 مراقبت از آزمون 1-39/31/1/1/1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 24 دانلود
25 کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی(IQ MAS) 2351-49-009-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 5 3 2 148 دانلود
26 مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام 3422-49-001-2 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 2 5 3 2 186 دانلود
27 مشاور مشاغل 1-94/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 383 دانلود
28 خلاقیت و نو آوری در محیط کار 2320130501 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 51 دانلود
29 بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای 1-35/95/1/2 2 2 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 18 دانلود
30 آمادگی شغلی 2359-49-005-1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 45 دانلود
31 مشاوره تاسیس آموزشگاه 2351-49-002-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 69 دانلود
32 حل مسئله در محیط کار 2351130401 1 5 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 50 دانلود
33 کاربینی 2359-49-004-1 1 6 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 32 دانلود
34 ساماندهی محیط کار (5S) 2424130502 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 4 3 2 4 2 50 دانلود
35 مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی 1-93/13/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 4 3 6 2 282 دانلود
36 کارشناس آسیب های اجتماعی 1-93/11/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 135 دانلود
37 کارشناس پرورش کودکان خلاق 2-19/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 105 دانلود
38 تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) 2351-49-006-1 1 1 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 71 دانلود
39 تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) 2351-49-007-1 1 2 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 101 دانلود
40 توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی 2269-49-001-1 1 3 0 0 2 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 82 دانلود
41 مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) 1-80/31/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 5 3 6 2 270 دانلود
42 پژوهشگر 5312-49-002-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 4 6 2 268 دانلود
43 پژوهشگر ماهر 5312-49-003-1 1 1 0 0 3 0 0 9 4 0 4 1 4 6 2 401 دانلود
44 آفرینشگر 2-19/28/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 4 9 5 6 2 90 دانلود
45 مسئول کارواش 9/99/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 9 3 3 3 142 دانلود
46 دستیار پژوهشگر 5312-49-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 3 3 4 3 3 169 دانلود
47 مشاور امور قضائی خانواده 1-21/13/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 100 دانلود
48 دستیاری اجرایی امور حقوقی 2612100501 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 40 دانلود
49 مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) 1-93/41/1/1/2 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 64 دانلود
50 بکارگیری امور حقوقی کودک 3411-49-001-1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 124 دانلود
51 لایحه نویس قضایی 1-21/12/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 1 1 4 3 151 دانلود
52 مددیار خانواده معتاد 5329/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 186 دانلود
53 مددیاربازپروری اعتیاد 5329/1 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 240 دانلود
54 مامور اورژانس اجتماعی 1-93/12/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 150 دانلود
55 مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 1-49/96/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 229 دانلود
56 تربیت مربی امر به معروف و نهی از منکر 3414-49-006-1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 18 دانلود
57 امر به معروف و نهی از منکر 3413-49-001-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 36 دانلود
58 امر به معروف و نهی از منکر در خانواده ها 3413-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 14 دانلود
59 تربیت یاوران معروف(ویژه کارکنان دولت) 3413-49-005-1 1 5 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 16 دانلود
60 روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 1-49/95/1/2 1 6 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 10 دانلود
61 تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر 3413-49-004-1 1 7 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 16 دانلود
62 مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍ 1-93/42/1/1/1 1 8 0 0 1 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 88 دانلود
63 مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 1-49/95/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 4 1 4 3 180 دانلود
64 مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی 1-91/34/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 2 2 3 4 104 دانلود
65 کتابدار 1-91/98/2/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 1 1 4 4 80 دانلود
66 تند خوان 1-35/92/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 1 4 4 187 دانلود
67 مشاور خرید و فروش اتومبیل 4-41/30/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 4 2 5 105 دانلود
68 مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت 4-41/31/1/1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 2 9 4 2 5 90 دانلود
69 برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده 7-20/12/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 2 2 3 5 324 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی