عنوان گروه : صنایع پوشاک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراحی لباس با نرم افزار Marvelous Designer 216340510040001 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 90 دانلود - -
2 طراح لباس زنانه 7-91/41/1/4/3 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 540 دانلود - -
3 طراح لباس ورزشی زنانه 7-94/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 235 دانلود - -
4 طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازارمحور 2163/01 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 800 دانلود - -
5 طراح لباس مردانه 7-91/45/1/3/1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 300 دانلود - -
6 فروشنده پوشاک 5-41/70/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 1 2 2 5 32 دانلود - -
7 سرویس و نگهداری ماشین های دوخت خانگی 741220510010001 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 85 دانلود - -
8 مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه 1 ویژه بازارمحور 7233-51-002-1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 800 دانلود - -
9 مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه 2 ویژه بازارمحور 7233-51-001-1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 800 دانلود - -
10 دوخت ماسک سه لایه - 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 32 دانلود - -
11 دوخت سرویس آشپزخانه - 1 2 0 0 0 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 120 دانلود - -
12 دوخت گان های بیمارستانی و لباس ایزوله - 1 3 0 0 0 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 130 دانلود - -
13 دوخت کاور وسایل برقی - 1 4 0 0 0 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 110 دانلود - -
14 نازک دوز زنانه 7-91/41/2/4 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 460 دانلود - -
15 دوزنده چادر و مقنعه 7-95/10/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 188 دانلود - -
16 خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه 753120510030001 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 260 دانلود - -
17 خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه 753120510290001 ** 753120510040001 2 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 200 دانلود - -
18 مانتو دوز 753120510050001 2 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 200 دانلود - -
19 شلواردوز زنانه 753120510060001 2 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 200 دانلود - -
20 ضخیم دوز زنانه 7-91/41/1/5/5 1 0 0 0 0 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 445 دانلود - -
21 ضخیم دوز مردانه 753120510210001 2 0 0 0 1 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 250 دانلود - -
22 کاپشن دوز زنانه 7-91/42/1/3 1 0 0 0 2 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 365 دانلود - -
23 نازک دوز مردانه 753120510230001 2 0 0 0 3 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 300 دانلود - -
24 دوزنده لباس ورزشی زنانه 7-95/12/1/1 1 0 0 0 4 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 380 دانلود - -
25 تریکو دوز 7-92/21/1/2 1 0 0 0 6 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 245 دانلود - -
26 دوزنده لباس کودک 7-91/43/1/3 1 0 0 0 7 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 325 دانلود - -
27 خیاط لباس زیر زنانه 7-91/96/1/3 1 0 0 0 8 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 330 دانلود - -
28 دوزنده لباس شب و عروس - 2 0 0 0 0 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 300 دانلود - -
29 دوزنده کیف پارچه ای 753120510310001 2 0 0 0 1 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 175 دانلود - -
30 دوزنده لباس بدون الگو 8153-51-040-1 1 0 0 0 3 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 275 دانلود - -
31 دوزنده لباس ورزشی مردانه - 1 0 0 0 4 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 300 دانلود - -
32 کاربر نرم افزار الگو سازی لباس 753220510010001 2 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 170 دانلود - -
33 الگوساز لباس به روش حجمی 753220510020001 2 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 440 دانلود - -
34 الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 753220510030001 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 340 دانلود - -
35 الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 7-91/41/1/3/2 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 400 دانلود - -
36 الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 753220510050001 2 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 240 دانلود - -
37 برشکارچترهای پرسنلی 7-99/39/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 56 دانلود - -
38 الگوساز و برشکار لباس شب و عروس 753120510300001 1 0 0 0 7 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 200 دانلود - -
39 چادر دوز(سفری) 7-99/20/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 125 دانلود - -
40 خیمه دوزی - 1 1 0 0 1 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 120 دانلود - -
41 دوزنده چترهای پرسنلی 7-99/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 240 دانلود - -
42 رفوگر پارچه - 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 230 دانلود - -
43 پرده دوز 7-95/97/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 400 دانلود - -
44 دوزنده لباس مبل 7-91/36/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 110 دانلود - -
45 سری دوزسرویس خواب 753420510030001 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 155 دانلود - -
46 اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه 2) ویژه بازارمحور 8153-51-038-1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 800 دانلود - -
47 اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه 1) ویژه بازارمحور 8153-51-039-1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 800 دانلود - -
48 تعمیرکار لباس 8153-51-042-1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 120 دانلود - -
49 دوزنده پوشاک حمام (خاص افراد بانیازهای ویژه) 7-91/37/3/1 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 765 دانلود - -
50 نازک دوز ساده مردانه(خاص افراد با نیازهای ویژه) 7-91/45/‎‏الف‎‎‏‎/2/3 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1050 دانلود - -
51 دوزنده لباس های ضخیم زنانه( خاص افراد با نیازهای ویژه) 8153-51-036-1 1 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 500 دانلود - -
52 راسته دوز گروه الف خاص افرادبا نیازهای ویژه 7-91/48/‎‏الف‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 990 دانلود - -
53 راسته دوز گروه ب خاص افراد با نیازهای ویژه 7-91/48/‎‏ب‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 9 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 990 دانلود - -
54 راسته دوز 7-91/48/1/3 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 275 دانلود - -
55 نازک دوز ساده زنانه (خاص افرادبا نیازهای ویژه) 8153-51-044-1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1050 دانلود - -
56 سری دوز حرفه ای 7-91/30/1/1 1 0 0 0 2 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 164 دانلود - -
57 مسئول کنترل کیفیت فرآیند تولید صنعتی پوشاک ویژه بازارمحور 3139/01 1 0 0 0 3 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 345 دانلود - -
58 طراح ودوزنده لباس (خاص افرادبا نیازهای ویژه) 7-91/99/3/2 1 0 0 0 4 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 352 دانلود - -
59 کمک کار ساده خیاطی (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 5 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 585 دانلود - -
60 کمک خیاط دوخت دامن(خاص افرادبانیازهای ویژه) 815320510110011 1 0 0 0 6 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1065 دانلود - -
61 کمک خیاط دوخت شلوار(خاص افراد بانیازهای ویژه) - 1 0 0 0 7 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 795 دانلود - -
62 کمک خیاط دوخت ملحفه و روتختی(خاص افراد بانیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 680 دانلود - -
63 کمک خیاط دوخت پرده ، والان و کتیبه(خاص افراد با نیازهای ویژه) 815-320-510-080-071 1 0 0 0 9 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 835 دانلود - -
64 کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه(خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510080081 ** 815320510080031 1 0 0 0 0 2 0 1 5 0 2 3 5 1 8 888 دانلود - -
65 کمک خیاط دوخت حوله(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 2 0 1 5 0 2 3 5 1 8 810 دانلود - -
66 کمک خیاط تکمیل سازی و بسته بندی لباس(خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510080011 1 0 0 0 2 2 0 1 5 0 2 3 5 1 8 540 دانلود - -
67 خشکشویی و سفیدشویی - 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2 7 5 1 8 65 دانلود -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی