عنوان گروه : صنایع پوشاک


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 طراح لباس زنانه 7-91/41/1/4/3 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 540 دانلود
2 طراح لباس ورزشی زنانه 7-94/20/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 235 دانلود
3 طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازارمحور 2163/01 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 800 دانلود
4 طراح لباس با رایانه 7-91/41/1/3/4 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 152 دانلود
5 طراح لباس مردانه 7-91/45/1/3/1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 4 3 6 1 2 300 دانلود
6 فروشنده پوشاک 5-41/70/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 1 2 2 5 32 دانلود
7 سرویس کار ماشین های دوخت خانگی 8-51/55/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 100 دانلود
8 مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه 1 ویژه بازارمحور 7233-51-002-1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 800 دانلود
9 مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه 2 ویژه بازارمحور 7233-51-001-1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 2 1 4 7 800 دانلود
10 نازک دوز زنانه 7-91/41/2/4 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 460 دانلود
11 دوزنده چادر و مقنعه 7-95/10/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 188 دانلود
12 دوزنده پیراهن شومیز مردانه ، زنانه،و لباس راحتی 7-91/35/1/4 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 135 دانلود
13 روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 7-91/47/1/2 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 218 دانلود
14 مانتو دوز 7-91/40/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 180 دانلود
15 شلوار دوز 7-91/34/1/3 1 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 108 دانلود
16 خیاط لباس های سنتی ترکمن 7-91/92/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 84 دانلود
17 خیاط لباس های سنتی لری 7-91/91/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 80 دانلود
18 خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 7-91/98/1/2 1 0 0 0 9 0 0 1 5 0 2 1 3 5 7 76 دانلود
19 دوزنده لباس بندری 7-95/11/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 375 دانلود
20 دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه 7531-51-005-1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 210 دانلود
21 دوزنده لباس محلی بختیاری مردانه 7531-51-010-1 1 0 0 0 2 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 155 دانلود
22 دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه 7531-51-004-1 1 0 0 0 3 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 250 دانلود
23 دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه 7531-51-009-1 1 0 0 0 4 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 145 دانلود
24 دوزنده لباس محلی سیستان 7351-51-002-1 1 0 0 0 5 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 255 دانلود
25 دوزنده لباس محلی کردی(کرمانج) خراسان زنانه 7531-51-011-1 1 0 0 0 6 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 185 دانلود
26 دوزنده لباس محلی کردی(کرمانج) خراسان مردانه 7531-51-016-1 1 0 0 0 7 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 105 دانلود
27 دوزنده لباس محلی گیلک 7531-51-003-1 1 0 0 0 8 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 300 دانلود
28 دوزنده لباس محلی کردی زنانه 753120510190001 1 0 0 0 9 1 0 1 5 0 2 1 3 5 7 240 دانلود
29 ضخیم دوز زنانه 7-91/41/1/5/5 1 0 0 0 0 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 445 دانلود
30 ضخیم دوز مردانه 7-91/45/1/3 1 0 0 0 1 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 430 دانلود
31 کاپشن دوز زنانه 7-91/42/1/3 1 0 0 0 2 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 365 دانلود
32 نازک دوز مردانه 7-91/45/2/3 1 0 0 0 3 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 430 دانلود
33 دوزنده لباس ورزشی زنانه 7-95/12/1/1 1 0 0 0 4 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 380 دانلود
34 تریکو دوز 7-92/21/1/2 1 0 0 0 6 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 245 دانلود
35 دوزنده لباس کودک 7-91/43/1/3 1 0 0 0 7 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 325 دانلود
36 خیاط لباس زیر زنانه 7-91/96/1/3 1 0 0 0 8 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 330 دانلود
37 دوزنده پوشاک حمام 7-91/37/1/2 1 0 0 0 9 2 0 1 5 0 2 1 3 5 7 132 دانلود
38 خیاط لباس شب و عروس 7-91/97/1/4/1 1 0 0 0 0 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 500 دانلود
39 دوزنده کیف پارچه ای 753120510310001 2 0 0 0 1 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 175 دانلود
40 دوزنده لباس محلی کردی مردانه 753120510320001 1 0 0 0 2 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 185 دانلود
41 دوزنده لباس بدون الگو 8153-51-040-1 1 0 0 0 3 3 0 1 5 0 2 1 3 5 7 275 دانلود
42 الگو ساز لباس با رایانه 7-91/44/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 100 دانلود
43 الگو ساز لباس به روش حجمی 7-91/46/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 410 دانلود
44 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 340 دانلود
45 الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 7-91/41/1/3/2 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 400 دانلود
46 الگوساز و برشکار لباس مردانه 7-91/45/1/4/2 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 245 دانلود
47 برشکارچترهای پرسنلی 7-99/39/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 2 3 5 7 56 دانلود
48 چادر دوز(سفری) 7-99/20/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 125 دانلود
49 دوزنده چترهای پرسنلی 7-99/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 3 3 5 7 240 دانلود
50 پرده دوز 7-95/97/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 400 دانلود
51 دوزنده لباس مبل 7-91/36/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 110 دانلود
52 سری دوز سرویس خواب 7-91/31/1/1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 4 3 5 7 140 دانلود
53 اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه 2) ویژه بازارمحور 8153-51-038-1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 800 دانلود
54 اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه 1) ویژه بازارمحور 8153-51-039-1 1 0 0 0 2 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 800 دانلود
55 تعمیرکار لباس 8153-51-042-1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 120 دانلود
56 دوزنده پوشاک حمام (خاص افراد بانیازهای ویژه) 7-91/37/3/1 1 0 0 0 4 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 765 دانلود
57 نازک دوز ساده مردانه(خاص افراد با نیازهای ویژه) 7-91/45/‎‏الف‎‎‏‎/2/3 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1050 دانلود
58 دوزنده لباس های ضخیم زنانه( خاص افراد با نیازهای ویژه) 8153-51-036-1 1 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 500 دانلود
59 راسته دوز گروه الف خاص افرادبا نیازهای ویژه 7-91/48/‎‏الف‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 990 دانلود
60 دوخت ساک ساده (خاص افراد با نیازهای ویژه) 8153-51-043-1 1 1 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 120 دانلود
61 دوخت تورنواری، روبان، نوار اریب (خاص افراد با نیازهای ویژه) 8153-51-035-1 1 3 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 120 دانلود
62 دوخت پرده، والان و کتیبه (خاص افرادبانیازهای ویژه) 815320510080071 1 7 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 215 دانلود
63 دوخت سرویس آشپزخانه (خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510080081 1 8 0 0 8 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 210 دانلود
64 راسته دوز گروه ب خاص افراد با نیازهای ویژه 7-91/48/‎‏ب‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 9 0 0 1 5 0 2 3 5 1 8 990 دانلود
65 راسته دوز 7-91/48/1/3 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 275 دانلود
66 نازک دوز ساده زنانه (خاص افرادبا نیازهای ویژه) 8153-51-044-1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1050 دانلود
67 سری دوز حرفه ای 7-91/30/1/1 1 0 0 0 2 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 164 دانلود
68 مسئول کنترل کیفیت فرآیند تولید صنعتی پوشاک ویژه بازارمحور 3139/01 1 0 0 0 3 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 345 دانلود
69 طراح ودوزنده لباس (خاص افرادبا نیازهای ویژه) 7-91/99/3/2 1 0 0 0 4 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 352 دانلود
70 کمک کار ساده خیاطی (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 5 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 585 دانلود
71 کمک خیاط دوخت دامن(خاص افرادبانیازهای ویژه) 815320510110011 1 0 0 0 6 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 1065 دانلود
72 کمک خیاط دوخت شلوار(خاص افراد بانیازهای ویژه) - 1 0 0 0 7 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 795 دانلود
73 کمک خیاط دوخت ملحفه و روتختی(خاص افراد بانیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 1 0 1 5 0 2 3 5 1 8 680 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی