عنوان گروه : گردشگری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر اکوکمپ 1439-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 120 دانلود - -
2 مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1-99/92/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 108 دانلود - -
3 مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی 1439-55-002-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 122 دانلود - -
4 مدیر کمپینگ(تفرجگاه) گردشگری ورزشی 1439-55-003-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 115 دانلود - -
5 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 1439-55-004-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 145 دانلود - -
6 طراحی رویداد - 1 1 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 60 دانلود - -
7 مدیریت مالی رویداد - 1 2 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 60 دانلود - -
8 مدیریت اجرایی رویداد - 1 3 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 60 دانلود - -
9 کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی 2-19/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 2 270 دانلود - -
10 خبرنگار گردشگری 5-91/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 4 6 2 114 دانلود - -
11 انجام امکان سنجی فنی و اقتصادی رویداد - 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 60 دانلود - -
12 زمان بندی و بودجه بندی رویداد - 1 2 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 60 دانلود - -
13 برنامه ریزی اجرای رویداد - 1 3 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 60 دانلود - -
14 برندسازی و تبلیغات رویداد - 1 4 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 60 دانلود - -
15 مدیر تور 5-91/35/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 141 دانلود - -
16 کارآفرینی در گردشگری 3339-55-004-1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 43 دانلود - -
17 انجام فراخوان و اطلاع رسانی رویداد - 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 3 4 3 3 60 دانلود - -
18 انجام تشریفات رویداد - 1 2 0 0 1 0 0 5 5 0 3 3 4 3 3 60 دانلود - -
19 سرپرست کاروان های زیارتی 5111-55-024-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 80 دانلود - -
20 سرپرست خدمات رفاهی قطار 8-32/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 240 دانلود - -
21 مهماندار قطار 8-32/36/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 203 دانلود - -
22 میهماندار اتوبوس 5131-55-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 62 دانلود - -
23 راهنمای گردشگری سلامت 5-91/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 108 دانلود - -
24 امدادگری تورهای گردشگری 5-91/99/1/1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 45 دانلود - -
25 راهنمای گردشگری فرهنگی 5-91/95/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 226 دانلود - -
26 راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) 5113-55-005-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 155 دانلود - -
27 راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری 511320550040001 2 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 160 دانلود - -
28 راهنمای تورهای ماجراجویانه 5-91/96/1/1 1 0 0 0 5 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 185 دانلود - -
29 راهنمای زبان تخصصی گردشگری 5-91/32/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 140 دانلود - -
30 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) 5114-55-001-1 1 2 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 96 دانلود - -
31 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) 5114-55-002-1 1 3 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود - -
32 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) 5114-55-003-1 1 4 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود - -
33 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) 5114-55-004-1 1 6 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 96 دانلود - -
34 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه) 5114-55-005-1 1 7 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود - -
35 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته) 5114-55-006-1 1 8 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود - -
36 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی - 1 9 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 230 دانلود - -
37 راهنمای موزه 5-91/30/1/3 1 0 0 0 7 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 280 دانلود - -
38 راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) 5-91/36/1/3 1 0 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 380 دانلود - -
39 راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه 5113-55-003-1 1 1 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 110 دانلود - -
40 راهنمایی گردشگران کویر و بیابان 5113-55-013-1 2 2 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 70 دانلود - -
41 استقرار و بقا در طبیعت در شرایط دشوار - 1 3 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 120 دانلود - -
42 راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی ندارد 1 0 0 0 9 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 210 دانلود - -
43 راهنمای عمومی گردشگری 5-91/33/1/3 1 0 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 330 دانلود - -
44 راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) 5113-55-010-1 1 1 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 60 دانلود - -
45 برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-002-1 1 2 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 50 دانلود - -
46 مدیریت و برنامه ریزی در اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-001-1 1 3 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 45 دانلود - -
47 برگزاری اردوی آموزشی 5113-55-012-1 1 4 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 70 دانلود - -
48 مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی 5113-55-004-1 1 5 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 53 دانلود - -
49 اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی 5113-55-002-1 1 6 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 60 دانلود - -
50 برنامه ریزی و طراحی بسته سفر 3339-55-003-1 1 7 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 80 دانلود - -
51 عکاسی تورهای گردشگری 3431-55-001-1 1 8 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 46 دانلود - -
52 اصول و فنون مذاکره 5113-55-009-1 1 9 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 24 دانلود - -
53 نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری - 1 0 1 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 45 دانلود - -
54 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی 5113-55-014-1 1 0 0 0 1 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 150 دانلود - -
55 راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی 5-91/97/1/1 1 0 0 0 2 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 320 دانلود - -
56 راهنمای گردشگری ورزشی 5-91/98/1/1 1 0 0 0 3 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 132 دانلود - -
57 راهنمای محلی بومی 5113-55-008-1 1 0 0 0 5 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 120 دانلود - -
58 مدیر اردوهای گردشگری ورزشی 5113-55-001-1 1 0 0 0 6 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 128 دانلود - -
59 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان انگلیسی 5113-55-011-1 1 0 0 0 7 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 150 دانلود - -
60 راهنمای گردشگری کودک 234230550010001 1 0 0 0 1 2 0 5 5 0 2 3 1 1 5 160 دانلود - -
61 کارمند مقدماتی فروش بلیط 3-94/56/2/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 115 دانلود - -
62 کارمند متوسط فروش بلیط 3-94/56/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 141 دانلود - -
63 کارمند پیشرفته فروش بلیط 3-94/56/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 58 دانلود - -
64 راننده وسایل نقلیه گردشگری 8322-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 2 2 3 8 68 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی