عنوان گروه : گردشگری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر اکوکمپ 1439-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 120 دانلود
2 مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1-99/92/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 108 دانلود
3 مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی 1439-55-002-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 122 دانلود
4 مدیر کمپینگ(تفرجگاه) گردشگری ورزشی 1439-55-003-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 115 دانلود
5 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 1439-55-004-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 145 دانلود
6 مربی گردشگری کودکان 1-99/91/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 4 3 2 120 دانلود
7 کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی 2-19/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 2 270 دانلود
8 خبرنگار گردشگری 5-91/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 4 6 2 114 دانلود
9 مدیر تور 5-91/35/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 141 دانلود
10 کارآفرینی در گردشگری 3339-55-004-1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 43 دانلود
11 سرپرست کاروان های زیارتی 5111-55-024-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 80 دانلود
12 سرپرست خدمات رفاهی قطار 8-32/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 240 دانلود
13 مهماندار قطار 8-32/36/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 203 دانلود
14 میهماندار اتوبوس 5131-55-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 62 دانلود
15 راهنمای گردشگری سلامت 5-91/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 108 دانلود
16 امدادگری تورهای گردشگری 5-91/99/1/1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 45 دانلود
17 راهنمای گردشگری فرهنگی 5-91/95/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 226 دانلود
18 راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) 5113-55-005-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 155 دانلود
19 راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری 5113-55-006-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 113 دانلود
20 راهنمای تورهای ماجراجویانه 5-91/96/1/1 1 0 0 0 5 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 185 دانلود
21 راهنمای زبان تخصصی گردشگری 5-91/32/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 140 دانلود
22 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) 5114-55-001-1 1 2 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 96 دانلود
23 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) 5114-55-002-1 1 3 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود
24 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) 5114-55-003-1 1 4 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود
25 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) 5114-55-004-1 1 6 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 96 دانلود
26 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه) 5114-55-005-1 1 7 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود
27 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته) 5114-55-006-1 1 8 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 93 دانلود
28 راهنمای موزه 5-91/30/1/3 1 0 0 0 7 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 280 دانلود
29 راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) 5-91/36/1/3 1 0 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 388 دانلود
30 راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه 5113-55-003-1 1 1 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 110 دانلود
31 راهنمایی گردشگران کویر و بیابان 5113-55-013-1 2 2 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 70 دانلود
32 راهنمای عمومی گردشگری 5-91/33/1/3 1 0 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 330 دانلود
33 راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) 5113-55-010-1 1 1 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 60 دانلود
34 برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-002-1 1 2 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 50 دانلود
35 مدیریت و برنامه ریزی در اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-001-1 1 3 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 45 دانلود
36 برگزاری اردوی آموزشی 5113-55-012-1 1 4 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 70 دانلود
37 مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی 5113-55-004-1 1 5 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 53 دانلود
38 اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی 5113-55-002-1 1 6 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 60 دانلود
39 برنامه ریزی و طراحی بسته سفر 3339-55-003-1 1 7 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 80 دانلود
40 عکاسی تورهای گردشگری 3431-55-001-1 1 8 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 46 دانلود
41 اصول و فنون مذاکره 5113-55-009-1 1 9 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 24 دانلود
42 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی 5113-55-014-1 1 0 0 0 1 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 150 دانلود
43 راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی 5-91/97/1/1 1 0 0 0 2 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 320 دانلود
44 راهنمای گردشگری ورزشی 5-91/98/1/1 1 0 0 0 3 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 132 دانلود
45 راهنمای محلی(کاردانش) 5-91/94/1/2 1 0 0 0 4 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 140 دانلود
46 راهنمای محلی بومی 5113-55-008-1 1 0 0 0 5 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 120 دانلود
47 مدیر اردوهای گردشگری ورزشی 5113-55-001-1 1 0 0 0 6 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 128 دانلود
48 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان انگلیسی 5113-55-011-1 1 0 0 0 7 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 150 دانلود
49 راهنمای موزه 5-91/30/1/1 1 0 0 0 8 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 280 دانلود
50 راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) 5-91/36/1/2 1 0 0 0 9 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 388 دانلود
51 راهنمای عمومی گردشگری 5-91/33/1/2 1 0 0 0 0 2 0 5 5 0 2 3 1 1 5 330 دانلود
52 کارمند مقدماتی فروش بلیط 3-94/56/2/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 115 دانلود
53 کارمند متوسط فروش بلیط 3-94/56/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 141 دانلود
54 کارمند پیشرفته فروش بلیط 3-94/56/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 58 دانلود
55 راننده وسایل نقلیه گردشگری 8322-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 2 2 3 8 68 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی