عنوان گروه : هتلداری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر هتل 5-10/41/1/3 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 3 2 1 4 1 210 دانلود
2 مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ هتل 3432-59-001-1 1 1 0 0 1 0 0 9 5 0 3 2 1 4 1 56 دانلود
3 مدیرغذا و نوشابه هتل 5-31/24/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 3 2 1 4 1 208 دانلود
4 مدیر بوم خانه های گردشگری 5-10/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 3 9 3 4 1 100 دانلود
5 کارمند فروش و بازاریابی هتل 5-60/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 3 1 3 4 2 164 دانلود
6 برنامه ریز جشن ها و تشریفات 3332-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 3 2 3 3 3 120 دانلود
7 متصدی خدمات مجالس 5-32/34/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 3 2 3 3 3 224 دانلود
8 سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی های هتل 5-31/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 3 4 3 4 3 180 دانلود
9 معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل 5-31/23/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 3 4 3 4 3 60 دانلود
10 اتاق دار هتل 5-40/54/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 250 دانلود
11 سر میزبان روم سرویس 4224-59-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 110 دانلود
12 سرپرست رستوران هتل 4224-59-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 122 دانلود
13 صندوقدار هتل 3-94/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 128 دانلود
14 کارمند اطلاعات هتل 3-94/24/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 128 دانلود
15 کارمند پذیره(front office)(ویژه کاردانش) 3-94/27/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 350 دانلود
16 کارمند پذیرش هتل 3-94/27/1/3 1 0 0 0 7 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 176 دانلود
17 زبان تخصصی هتلداری 5-32/20/1/1 1 1 0 0 7 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 65 دانلود
18 کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر 5-99/98/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 140 دانلود
19 کارمند رزرواسیون هتل 3-94/25/1/2 1 0 0 0 9 0 0 9 5 0 2 4 2 2 4 160 دانلود
20 کارمند روابط عمومی هتل 5-99/99/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 5 0 2 4 2 2 4 168 دانلود
21 متصدی البسه در هتل(ویژه کاردانش) 5-60/16/1/2 1 0 0 0 1 1 0 9 5 0 2 4 2 2 4 100 دانلود
22 متصدی البسه در هتل 5-60/16/1/3 1 0 0 0 2 1 0 9 5 0 2 4 2 2 4 156 دانلود
23 متصدی طبقات در هتل 5-40/29/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 5 0 2 4 2 2 4 210 دانلود
24 انباردار هتل 4321-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 2 3 4 60 دانلود
25 آشپز هتل درجه 1 5-31/37/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 0 2 1 5 154 دانلود
26 آشپز هتل درجه 2 5-31/37/2/2 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 2 0 2 1 5 218 دانلود
27 میزبان رستوران 5131-59-002-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 3 1 5 120 دانلود
28 رفتار با میهمان در هتل 5131-59-001-1 1 1 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 3 1 5 40 دانلود
29 فنون پذیرایی و تشریفات 5246-59-002-1 1 2 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 3 1 5 40 دانلود
30 سر میزبان رستوران 5132-59-002-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 2 3 1 5 85 دانلود
31 متصدی کافی شاپ درهتل 3-31/25/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 2 2 3 1 5 208 دانلود
32 میز آرای هتل 5132-59-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 5 0 2 2 3 1 5 115 دانلود
33 مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت) 5151-59-002-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 5 1 5 120 دانلود
34 معاون خانه داری هتل 5151-59-001-1 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 2 1 5 1 5 100 دانلود
35 کمک میزبان رستوران 5246-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 3 4 2 5 80 دانلود
36 قصاب هتل 7511-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 1 1 5 7 250 دانلود
37 قناد هتل 7-76/62/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 2 1 5 7 180 دانلود
38 سرپرست قنادی هتل 7-76/61/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 5 0 2 2 1 5 7 190 دانلود
39 متصدی لباسشویی در هتل 8157-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 2 7 5 1 8 70 دانلود
40 نظافتچی هتل 9112-59-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 5 0 1 2 1 1 9 70 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی