عنوان گروه : امورشیلات و آبزی پروری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر پرورش کارگاه آبزیان زینتی 3112/12/1 1 0 0 0 1 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 108 دانلود - -
2 مدیریت مالی و بازرگانی کارگاه آبزیان زینتی 1312/32/2 1 1 0 0 1 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 18 دانلود - -
3 مدیریت تکثیر و پرورش کارگاه آبزیان زینتی 1312/30/1 1 2 0 0 1 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 22 دانلود - -
4 مدیر تکثیر کارگاه آبزیان زینتی 1312/10/1 1 0 0 0 2 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 102 دانلود - -
5 مدیریت طراحی و تاسیس کارگاه های پرورش و تکثیر آبزیان زینتی 1312/13/1 1 1 0 0 2 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 45 دانلود - -
6 مدیر سالن تکثیر و انکوباسیون ماهیان سردآبی 6-49/21/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 100 دانلود - -
7 مدیر واحد پرورش میگو 6-49/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 6 0 4 2 1 3 1 152 دانلود - -
8 مدیر واحد تکثیر میگو 6-29/29/1/2 1 0 0 0 9 1 0 5 6 0 4 2 1 3 1 100 دانلود - -
9 طراح و سازنده پالوداریوم (سیستم تلفیق آکواریوم و ترایوم) 6221-65-022-1 1 0 0 0 6 0 0 5 6 0 3 2 3 1 2 165 دانلود - -
10 تکنسین فنی عمل آور و بسته بند میگو 7-74/96/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 6 0 3 2 4 1 3 120 دانلود - -
11 تکنسین تغذیه و جیره نویسی آبزیان به روش دستی و رایانه ای 6-49/31/1/1 1 0 0 0 8 0 0 5 6 0 3 2 4 1 3 244 دانلود - -
12 تکنسین پرورش ماهیان زینتی آب شور 1312/4/1 1 0 0 0 9 0 0 5 6 0 3 2 4 1 3 100 دانلود - -
13 تکنسین سالن انکوباسیون تکثیر میگو 1312/1/1 1 0 0 0 0 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 101 دانلود - -
14 متصدی واحد پرورش توام میگو و کفال 1312/24/1 1 0 0 0 1 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 100 دانلود - -
15 متصدی واحد پرورش صدف های مروارید ساز 1312/29/1 1 0 0 0 2 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 101 دانلود - -
16 متصدی واحد پرورش میگو 1312/19/1 1 0 0 0 3 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 102 دانلود - -
17 متصدی واحد تکثیر میگو 6221-65-003-1 1 0 0 0 4 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 95 دانلود - -
18 متصدی واحد کشت جلبک وفایکولب 1312/28/1 1 0 0 0 5 1 0 5 6 0 3 2 4 1 3 100 دانلود - -
19 مدیر واحد پرورش بچه ماهیان آزاد 1312/23/1 1 0 0 0 6 1 0 5 6 0 2 1 2 1 6 90 دانلود - -
20 مدیر واحد پرورش بچه ماهیان سفید 1312/15/1 1 0 0 0 7 1 0 5 6 0 2 1 2 1 6 115 دانلود - -
21 پرورش حلزون - 1 1 0 0 7 2 0 3 6 0 2 9 2 1 6 98 دانلود - -
22 مدیر واحد پرورش کروکودیل 6-49/30/1/1 1 0 0 0 8 1 0 5 6 0 2 9 2 1 6 162 دانلود - -
23 مدیر واحد تکثیر و پرورش کرم خونی 6221-65-005-1 1 0 0 0 9 1 0 5 6 0 2 9 2 1 6 100 دانلود - -
24 پرورش دهنده توام اردک و ماهی 9-49/33/1/1 1 0 0 0 0 2 0 5 6 0 2 0 3 1 6 105 دانلود - -
25 پرورش دهنده توام کپور ماهیان و برنج 6-49/23/1/1 1 0 0 0 1 2 0 5 6 0 2 0 3 1 6 135 دانلود - -
26 پرورش دهنده زالوی طب سنتی 6112/135/1 1 0 0 0 2 2 0 5 6 0 2 0 3 1 6 110 دانلود - -
27 پرورش دهنده گیاهان آکواریومی 6221-65-002-1 1 0 0 0 3 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 120 دانلود - -
28 پرورش دهنده ماهی قزل آلا با آب چاه 6-49/20/1/1 1 0 0 0 4 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 100 دانلود - -
29 پرورش دهنده ماهی قزل آلا در شالیزار (پس از برداشت) 6-49/24/1/1 1 0 0 0 5 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 135 دانلود - -
30 پرورش دهنده ماهیان آکواریومی 1312-63-001-2 1 0 0 0 6 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 120 دانلود - -
31 تکثیر و پرورش ماهی طلایی(گلدفیش) 6221-63-005-1 1 1 0 0 6 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 130 دانلود - -
32 تکثیر ماهیان لابیرنت دارآکواریومی 6221-63-007-1 1 2 0 0 6 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 90 دانلود - -
33 تکثیر ماهیان زنده ز ای آکواریومی 6221-63-006-1 1 3 0 0 6 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 90 دانلود - -
34 تکثیر سیکلیدهای دهان پرور آکواریومی 6221-63-008-1 1 4 0 0 6 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 90 دانلود - -
35 بهره بردار آکواریو م های صنعتی پرورش ماهی 622120650270001 2 0 0 0 7 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 350 دانلود - -
36 پرورش دهنده ماهیان سرد آبی 1312/9/1 1 0 0 0 8 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 108 دانلود - -
37 پرورش ماهی قزل آلا در قفس 6221-65-023-1 1 1 0 0 8 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 60 دانلود - -
38 پرورش ماهی قزل ا لا در سیستم مداربسته 6221-65-021-1 1 2 0 0 8 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 170 دانلود - -
39 پرورش دهنده ماهیان گرم آبی 1312/16/1 1 0 0 0 9 2 0 5 6 0 2 1 2 2 6 110 دانلود - -
40 پرورش دهنده ماهیان آکواریومی آب شیرین - 1 0 0 0 5 3 0 5 6 0 2 1 2 2 6 490 دانلود - -
41 تکثیر کننده و پرورش دهنده ماهیان آکواریوم آب شور - 1 0 0 0 6 4 0 5 6 0 2 1 2 2 6 469 دانلود - -
42 متصدی تکثیر ماهیان آکواریومی آب شیرین - 1 0 0 0 1 5 0 5 6 0 2 1 2 2 6 400 دانلود - -
43 تکثیر کننده کپور ماهیان چینی با هورمون 6-49/34/1/1 1 0 0 0 0 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 239 دانلود - -
44 تولید کننده غذای زنده ( آرتمیا ) برای ماهیان 6-49/50/1/1 1 0 0 0 1 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 140 دانلود - -
45 کارگر فنی سالن تکثیر و انکوباسیون ماهیان سرد آبی 6-49/22/1/1 1 0 0 0 2 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 100 دانلود - -
46 کارگر فنی واحد تکثیر و انکوباسیون ماهیان دریایی 6221-65-004-1 1 0 0 0 3 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 203 دانلود - -
47 تکثیر مصنوعی ماهی هامور 6221-65-006-1 1 1 0 0 3 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 70 دانلود - -
48 کارگر فنی پرورش خرچنگ دراز آب شیرین 1312/7/1 1 0 0 0 5 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 100 دانلود - -
49 کارگر فنی پرورش صدف خوراکی 1312/2/1 1 0 0 0 6 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 105 دانلود - -
50 کارگر فنی پرورش قورباغه خوراکی(جهت صادرات) 1312/5/1 1 0 0 0 7 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 111 دانلود - -
51 کارگر فنی پرورش وکشت انواع غذاهای دریایی جانوری(خیار دریایی) 1312/6/1 1 0 0 0 8 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 112 دانلود - -
52 متصدی کشت و پرورش جلبک دریایی Gracilariopsis Persica در سایت های پرورش میگو 6221-65-053-1 1 0 0 0 9 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 100 دانلود - -
53 ﻣﺘﺼﺪی واﺣﺪﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 6221-65-052-1 1 0 0 0 0 4 0 5 6 0 2 1 3 3 6 100 دانلود - -
54 پرورش دهنده ماهیان خاویاری درقفس - 1 0 0 0 5 4 0 5 6 0 2 1 3 3 6 252 دانلود - -
55 تولیدکننده آکواریوم پلنت - 1 0 0 0 7 4 0 5 6 0 2 1 3 3 6 235 دانلود - -
56 متصدی پرورش صدف های خوراکی 1312/26/1 1 0 0 0 0 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 105 دانلود - -
57 متصدی تکثیر مصنوعی ماهی سفید 1312/8/1 1 0 0 0 1 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 102 دانلود - -
58 پرورش دهنده ماهیان خاویاری (تاسماهیان) 644120650420001 2 0 0 0 2 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 550 دانلود - -
59 صیاد ماهر صید پره ساحلی دریا 1312/18/1 1 0 0 0 3 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 112 دانلود - -
60 ماهیگیری در آبهای ساحلی 6224/3/1 1 1 0 0 3 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 60 دانلود - -
61 ماهیگیری در آبهای راکد 6224/1/1 1 2 0 0 3 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 60 دانلود - -
62 ماهیگیری با کاسی 6224/2/1 1 3 0 0 3 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 60 دانلود - -
63 ماهیگیری با چرخ 6224/4/1 1 4 0 0 3 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 60 دانلود - -
64 صیاد ماهر صید ماهی کیلکا با نور 1312/17/1 1 0 0 0 4 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 104 دانلود - -
65 صیاد ماهیان خاویاری (تاسماهیان) 644120650450001 2 0 0 0 5 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 388 دانلود - -
66 تکثیر کننده ماهیان خاویاری(تاسماهیان) - 1 0 0 0 8 4 0 5 6 0 2 1 4 4 6 450 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی