عنوان گروه : امور دام و ماکیان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر واحد پرورش مرغ مادر 6-25/14/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 6 0 4 1 1 3 1 190 دانلود
2 مدیر واحد پرورش گاو شیری 6121/22/1 1 0 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 234 دانلود
3 طراحی و آماده سازی واحدهای مکانیزه دامپروری 7233/1/2 1 1 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 60 دانلود
4 پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاو 6121-63-101-1 1 3 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 50 دانلود
5 ارزیابی اقتصادی نشخوار کننده گان بزرگ 6121-63-201-1 1 4 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 85 دانلود
6 ارزیابی اقتصادی نشخوار کننده گان کوچک 6121-63-200-1 1 5 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 85 دانلود
7 تولید خوراک دام و طیور 6121-63-209-1 1 6 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 74 دانلود
8 رعایت بهداشت جایگاه دام 6121-63-204-1 1 7 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 84 دانلود
9 آنالیز خوراک دام 6221-63-213-1 1 8 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 83 دانلود
10 مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ 6121/3/1 1 0 0 0 8 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 100 دانلود
11 مدیر واحد پرورش گاومیش 6121/30/1 1 0 0 0 0 2 0 3 6 0 4 1 1 3 1 172 دانلود
12 مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 6122/6/1 1 0 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 198 دانلود
13 طراحی مرغداری ها 6122/1/3 1 1 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 90 دانلود
14 جیره نویسی دام وطیور 6122/1/1 1 2 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 89 دانلود
15 پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در طیور 6122-63-101-1 1 3 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 50 دانلود
16 مدیر واحد پرورش بلدرچین 6122/7/1 1 0 0 0 7 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 120 دانلود
17 مدیر واحد پرورش شتر مرغ 6122/8/1 1 0 0 0 0 4 0 3 6 0 4 1 1 3 1 125 دانلود
18 مدیر فنی واحد مرغ گوشتی و تخمگذار 6121-63-202-1 1 0 0 0 8 4 0 3 6 0 4 1 1 3 1 200 دانلود
19 مدیر واحدهای جوجه کشی 1311-63-010-2 1 0 0 0 2 6 0 3 6 0 4 1 1 3 1 85 دانلود
20 کارآفرینی روستایی 1311-63-001-1 1 0 0 0 7 6 0 3 6 0 3 2 3 1 2 55 دانلود
21 کارور نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دامپزشکی 7233/1/3 1 0 0 0 8 6 0 3 6 0 3 0 5 2 2 33 دانلود
22 تکنسین واحد جوجه کشی اردک 6122-62-1 1 0 0 0 9 0 0 3 6 0 2 2 4 1 3 92 دانلود
23 تکنسین اصلاح نژاد زنبور عسل 6-29/24/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 6 0 3 2 4 1 3 150 دانلود
24 تکنسین فرآوری محصولات زنبور عسل 6-29/25/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 6 0 3 2 4 1 3 110 دانلود
25 سرپرست کشتارگاه طیور 6121/35/1 1 0 0 0 2 2 0 3 6 0 3 2 4 1 3 115 دانلود
26 تکنسین انتقال جنین درگاو 6121-63-206-1 1 0 0 0 0 5 0 3 6 0 3 2 4 1 3 160 دانلود
27 تکنسین تکثیر زنبور تریکو گراما 6-29/35/1/2 1 0 0 0 7 5 0 3 6 0 3 2 4 1 3 180 دانلود
28 تکنسین فنی سالن پرورش مرغ مادر 6122-63-001-2 1 0 0 0 8 5 0 3 6 0 3 2 4 1 3 202 دانلود
29 تکنسین بازرسی گوشت 6121-63-034-2 1 0 0 0 3 6 0 3 6 0 3 2 4 1 3 75 دانلود
30 مسئول سیلو و فناوری علوفه 6129-63-080-2 1 0 0 0 4 6 0 3 6 0 3 2 4 1 3 80 دانلود
31 واکسیناتور(دام و طیور) 2250/1/1 1 0 0 0 6 0 0 3 6 0 3 0 4 2 3 126 دانلود
32 فن ورز تلقیح مصنوعی دام 6121/21/1 1 0 0 0 2 1 0 3 6 0 3 0 4 2 3 110 دانلود
33 تولید کننده ورمی کمپوست 6-27/39//1/2 1 0 0 0 3 2 0 3 6 0 2 3 1 1 6 69 دانلود
34 کارگر ماهر شیردوش در دامداری 6-24/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 65 دانلود
35 پرورش دهنده اسب 5164/1/1 1 0 0 0 7 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 168 دانلود
36 پرورش دهنده شتر 6121/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 132 دانلود
37 پرورش دهنده گوسفند 6121/38/1 1 0 0 0 4 2 0 3 6 0 2 1 2 1 6 160 دانلود
38 پروار بندی بره 6121-63-214-1 1 1 0 0 4 2 0 3 6 0 2 1 2 1 6 70 دانلود
39 کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی 6122/9/1 1 0 0 0 2 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 113 دانلود
40 رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتی 6121-61-121-1 1 1 0 0 2 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 120 دانلود
41 متصدی اجرای عملیات روزانه در مرغداری صنعتی و گوشتی 6-26/19/1/2/1 1 1 0 0 8 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 30 دانلود
42 متصدی اجرای فرآیند آماده سازی سالن و پرورش مرغ گوشتی درطول دوره 6122/6/1/1 1 2 0 0 8 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 68 دانلود
43 پرورش دهنده بز 6121-63-212-1 1 0 0 0 3 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 140 دانلود
44 کارگر فنی مرغداری صنعتی 6-25/13/1/2 1 0 0 0 4 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 288 دانلود
45 کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری ، گوشتی) 6-24/20/1/2 1 0 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 192 دانلود
46 استفاده از پس مانده های فیبری کشاورزی درتغذیه دام 6121-63-244-1 1 1 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 39 دانلود
47 رعایت اصول بهداشت در گاوداری صنعتی 6121-61-120-1 1 2 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 120 دانلود
48 اصلاحگر نژاد اسب های سواری 6121/37/1 1 0 0 0 8 6 0 3 6 0 2 1 2 1 6 98 دانلود
49 کارگر فنی مرغداری تخم گذار 6-26/19/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 6 0 2 2 2 1 6 131 دانلود
50 کارگر ماهر سالن پرورش مرغ مادر 6121/26/1 1 0 0 0 5 1 0 3 6 0 2 2 2 1 6 124 دانلود
51 پرورش دهنده کبک 6121/28/1 1 0 0 0 7 1 0 3 6 0 2 2 2 1 6 92 دانلود
52 پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 6121/36/1 1 0 0 0 3 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 100 دانلود
53 پرورش دهنده غاز 6121/39/1 1 0 0 0 5 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 90 دانلود
54 پرورش دهنده اردک گوشتی 6122/4/1 1 0 0 0 6 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 63 دانلود
55 پرورش دهنده پرندگان زینتی 6122/5/1 1 0 0 0 8 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 125 دانلود
56 پرورش دهنده مرغ بومی 6121-63-205-1 1 0 0 0 9 4 0 3 6 0 2 2 2 1 6 124 دانلود
57 پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتی 6121-63-207-1 1 0 0 0 1 5 0 3 6 0 2 2 2 1 6 168 دانلود
58 پرورش دهنده کبک گوشتی مادر 6121-63-208-1 1 0 0 0 2 5 0 3 6 0 2 2 2 1 6 168 دانلود
59 پرورش دهنده بلدرچین 6122-63-002-2 1 0 0 0 1 6 0 3 6 0 2 2 2 1 6 115 دانلود
60 پرورش دهنده غاز مادر گوشتی 6121/32/1 1 0 0 0 1 2 0 3 6 0 4 2 2 1 6 180 دانلود
61 پرورش دهنده کرم ابریشم 6121/24/1 1 0 0 0 4 1 0 3 6 0 2 3 2 1 6 113 دانلود
62 فن ورز تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل 6123/5/1 1 0 0 0 9 2 0 3 6 0 2 3 2 1 6 49 دانلود
63 تکنسین تفریخ تخم نوغان 6121/62/1 1 0 0 0 1 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 37 دانلود
64 متصدی کنترل آفات و بیماریهای کرم ابریشم 6121/63/1 1 0 0 0 2 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 45 دانلود
65 کاور تولید ابریشم(نخ ریس ابریشم) 6121/64/1 1 0 0 0 3 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 56 دانلود
66 متصدی ضدعفونی اماکن و ابزار پرورش کرم ابریشم 6121/66/1 1 0 0 0 4 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 27 دانلود
67 تکنسین تاسیسات و خشک کردن پیله 6121/68/1 1 0 0 0 5 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 41 دانلود
68 کارور تولید کننده پیله تر 6121/69/1 1 0 0 0 6 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 85 دانلود
69 استحصال کننده زهر زنبور عسل 6123/7/1 1 0 0 0 8 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 108 دانلود
70 انباردار پیله خشک 6121/70/1 1 0 0 0 9 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 23 دانلود
71 تولید کننده بره موم از زنبور عسل 6123/8/1 1 0 0 0 1 4 0 3 6 0 2 3 2 1 6 40 دانلود
72 پرورش دهنده ملکه زنبور عسل 6123-63-002-1 1 0 0 0 3 4 0 3 6 0 2 3 2 1 6 118 دانلود
73 پرورش دهنده زنبور عسل 6123-63-001-2 1 0 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 200 دانلود
74 تولید ژل سلطنتی(رویال) از زنبور عسل 6123/3/1 1 2 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 60 دانلود
75 تولید گرده گل از زنبور عسل 6123/2/1 1 3 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 60 دانلود
76 فراوری و استخراج پروتئین از کرم 6121-63-210-1 1 0 0 0 6 6 0 3 6 0 2 3 2 1 6 67 دانلود
77 پرورش دهنده گوزن 6121/20/1 1 0 0 0 1 1 0 3 6 0 2 9 2 1 6 104 دانلود
78 پرورش دهنده سگ زنده یاب 6121/27/1 1 0 0 0 6 1 0 3 6 0 2 9 2 1 6 92 دانلود
79 پرورش دهنده زنبور پارازیت هابر و براکون 6123/4/1 1 0 0 0 7 2 0 3 6 0 2 9 2 1 6 116 دانلود
80 تکنسین تولید کفشدوزک کریپتولموس 6123-63-122-1 1 0 0 0 6 4 0 3 6 0 2 9 2 1 6 70 دانلود
81 تولید کننده پروانه بید غلات 6123-63-123-1 1 0 0 0 7 4 0 3 6 0 2 9 2 1 6 80 دانلود
82 پرورش دهنده صنعتی گوزن 6129-63-001-2 1 0 0 0 0 6 0 3 6 0 2 9 2 1 6 1500 دانلود
83 فن ورز ذبح دام 7-73/29/1/3 1 0 0 0 5 6 0 3 6 0 1 1 1 5 7 61 دانلود
84 کارگر فنی سم چینی 6-24/19/1/2 1 0 0 0 5 5 0 3 6 0 1 1 1 2 9 70 دانلود
85 نعل بند مبتدی اسب 6121-63-021-1 1 0 0 0 5 4 0 3 6 0 1 2 1 2 9 165 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی