عنوان گروه : امور دام و ماکیان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر واحد پرورش مرغ مادر 6-25/14/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 6 0 4 1 1 3 1 190 دانلود - -
2 مدیر واحد پرورش گاو شیری 6121/22/1 1 0 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 234 دانلود - -
3 طراحی و آماده سازی واحدهای مکانیزه دامپروری 7233/1/2 1 1 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 60 دانلود - -
4 پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاو 6121-63-101-1 1 3 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 50 دانلود - -
5 آنالیز خوراک دام 6221-63-213-1 1 4 0 0 3 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 83 دانلود - -
6 مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ 6121/3/1 1 0 0 0 8 1 0 3 6 0 4 1 1 3 1 100 دانلود - -
7 مدیر واحد پرورش گاومیش 6121/30/1 1 0 0 0 0 2 0 3 6 0 4 1 1 3 1 172 دانلود - -
8 مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 6122/6/1 1 0 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 198 دانلود - -
9 طراحی مرغداری ها 6122/1/3 1 1 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 90 دانلود - -
10 جیره نویسی دام وطیور 6122/1/1 1 2 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 89 دانلود - -
11 پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در طیور 6122-63-101-1 1 3 0 0 0 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 50 دانلود - -
12 مدیر واحد پرورش بلدرچین 6122/7/1 1 0 0 0 7 3 0 3 6 0 4 1 1 3 1 120 دانلود - -
13 مدیر واحد پرورش شتر مرغ 6122/8/1 1 0 0 0 0 4 0 3 6 0 4 1 1 3 1 125 دانلود - -
14 مدیر فنی واحد مرغ گوشتی و تخمگذار 6121-63-202-1 1 0 0 0 8 4 0 3 6 0 4 1 1 3 1 200 دانلود - -
15 مدیر واحدهای جوجه کشی 1311-63-010-2 1 0 0 0 2 6 0 3 6 0 4 1 1 3 1 116 دانلود - -
16 کارآفرینی روستایی 1311-63-001-1 1 0 0 0 7 6 0 3 6 0 3 2 3 1 2 101 دانلود - -
17 کارور نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دامپزشکی 7233/1/3 1 0 0 0 8 6 0 3 6 0 3 0 5 2 2 102 دانلود - -
18 تکنسین واحد جوجه کشی اردک 6122-62-1 1 0 0 0 9 0 0 3 6 0 2 2 4 1 3 92 دانلود - -
19 تکنسین اصلاح نژاد زنبور عسل 6-29/24/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 6 0 3 2 4 1 3 150 دانلود - -
20 سرپرست کشتارگاه طیور 6121/35/1 1 0 0 0 2 2 0 3 6 0 3 2 4 1 3 115 دانلود - -
21 تکنسین انتقال جنین درگاو 6121-63-206-1 1 0 0 0 0 5 0 3 6 0 3 2 4 1 3 160 دانلود - -
22 تکنسین فنی سالن پرورش مرغ مادر 6122-63-001-2 1 0 0 0 8 5 0 3 6 0 3 2 4 1 3 202 دانلود - -
23 تکنسین بازرسی گوشت 6121-63-034-2 1 0 0 0 3 6 0 3 6 0 3 2 4 1 3 105 دانلود - -
24 مسئول سیلو و فناوری علوفه 6129-63-080-2 1 0 0 0 4 6 0 3 6 0 3 2 4 1 3 100 دانلود - -
25 واکسیناتور(دام و طیور) 2250/1/1 1 0 0 0 6 0 0 3 6 0 3 0 4 2 3 126 دانلود - -
26 فن ورز تلقیح مصنوعی دام 6121/21/1 1 0 0 0 2 1 0 3 6 0 3 0 4 2 3 110 دانلود - -
27 تولیدکننده ورمی کمپوست 611320630230001 2 0 0 0 3 2 0 3 6 0 2 3 1 1 6 170 دانلود - -
28 کارگر ماهر شیردوش در دامداری 6-24/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 101 دانلود - -
29 پرورش دهنده اسب 5164/1/1 1 0 0 0 7 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 168 دانلود - -
30 کارگر فنی جایگاه اسب 6221-63-020-1 1 1 0 0 7 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 155 دانلود - -
31 پرورش دهنده شتر 6121/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 6 0 2 1 2 1 6 132 دانلود - -
32 پرورش دهنده گوسفند 6121/38/1 1 0 0 0 4 2 0 3 6 0 2 1 2 1 6 160 دانلود - -
33 پروار بندی بره 6121-63-214-1 1 1 0 0 4 2 0 3 6 0 2 1 2 1 6 70 دانلود - -
34 کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی 6122/9/1 1 0 0 0 2 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 113 دانلود - -
35 رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتی 6121-61-121-1 1 1 0 0 2 4 0 3 6 0 2 1 2 1 6 120 دانلود - -
36 پرورش دهنده بز 6121-63-212-1 1 0 0 0 3 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 140 دانلود - -
37 کارگر فنی مرغداری صنعتی 6-25/13/1/2 1 0 0 0 4 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 288 دانلود - -
38 کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری ، گوشتی) 6-24/20/1/2 1 0 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 192 دانلود - -
39 رعایت اصول بهداشت در گاوداری صنعتی 6121-61-120-1 1 2 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 120 دانلود - -
40 ارزیابی اقتصادی نشخوار کننده گان کوچک 6121-63-200-1 1 3 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 85 دانلود - -
41 ارزیابی اقتصادی نشخوار کننده گان بزرگ 6121-63-201-1 1 4 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 85 دانلود - -
42 تولید خوراک دام و طیور 6121-63-209-1 1 5 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 74 دانلود - -
43 رعایت بهداشت جایگاه دام 6121-63-204-1 1 6 0 0 6 5 0 3 6 0 2 1 2 1 6 84 دانلود - -
44 پرورش دهنده آهو - 1 0 0 0 1 6 0 3 6 0 2 1 2 1 6 648 دانلود - -
45 پرورش دهنده قناری - 1 0 0 0 6 6 0 3 6 0 2 1 2 1 6 142 دانلود - -
46 اصلاحگر نژاد اسب های سواری 6121/37/1 1 0 0 0 8 6 0 3 6 0 2 1 2 1 6 98 دانلود - -
47 پرورش دهنده فنچ - 1 0 0 0 9 6 0 3 6 0 2 1 2 1 6 100 دانلود - -
48 پرورش دهنده قرقاول - 1 0 0 0 1 7 0 3 6 0 2 1 2 1 6 187 دانلود - -
49 پرورش دهنده طوطی وکاسکو - 1 0 0 0 2 7 0 3 6 0 2 1 2 1 6 153 دانلود - -
50 پرورش دهنده مرغ عشق - 1 0 0 0 5 7 0 3 6 0 2 1 2 1 6 145 دانلود - -
51 کاربر استفاده از پس‌مانده‌های فیبری کشاورزی در تغذیه دام 612120630560011 1 0 0 0 6 7 0 3 6 0 2 1 2 1 6 120 دانلود - -
52 کاربر پرورش دام ندارد 1 0 0 0 2 8 0 3 6 0 2 1 2 1 6 500 دانلود - -
53 کارگر فنی مرغداری تخم گذار 6-26/19/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 6 0 2 2 2 1 6 131 دانلود - -
54 کارگر ماهر سالن پرورش مرغ مادر 6121/26/1 1 0 0 0 5 1 0 3 6 0 2 2 2 1 6 124 دانلود - -
55 پرورش دهنده کبک 6121/28/1 1 0 0 0 7 1 0 3 6 0 2 2 2 1 6 101 دانلود - -
56 پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 6121/36/1 1 0 0 0 3 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 100 دانلود - -
57 پرورش دهنده غاز 6121/39/1 1 0 0 0 5 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 100 دانلود - -
58 پرورش دهنده اردک گوشتی 6122/4/1 1 0 0 0 6 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 101 دانلود - -
59 پرورش دهنده پرندگان زینتی 6122/5/1 1 0 0 0 8 2 0 3 6 0 2 2 2 1 6 125 دانلود - -
60 پرورش دهنده مرغ بومی 6121-63-205-1 1 0 0 0 9 4 0 3 6 0 2 2 2 1 6 96 دانلود - -
61 پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتی 6121-63-207-1 1 0 0 0 1 5 0 3 6 0 2 2 2 1 6 168 دانلود - -
62 پرورش دهنده کبک گوشتی مادر 6121-63-208-1 1 0 0 0 2 5 0 3 6 0 2 2 2 1 6 168 دانلود - -
63 پرورش دهنده بلدرچین 6122-63-002-2 1 0 0 0 1 6 0 3 6 0 2 2 2 1 6 115 دانلود - -
64 پرورش دهنده کبوتر - 1 0 0 0 3 7 0 3 6 0 2 2 2 1 6 113 دانلود - -
65 پرورش دهنده طیور - 1 0 0 0 4 7 0 3 6 0 2 2 2 1 6 500 دانلود - -
66 پرورش دهنده غاز مادر گوشتی 6121/32/1 1 0 0 0 1 2 0 3 6 0 4 2 2 1 6 180 دانلود - -
67 پرورش دهنده کرم ابریشم 6121/24/1 1 0 0 0 4 1 0 3 6 0 2 3 2 1 6 113 دانلود - -
68 کاور تولید ابریشم(نخ ریس ابریشم) 6121/64/1 1 1 0 0 9 2 0 3 6 0 2 3 2 1 6 56 دانلود - -
69 ضدعفونی اماکن و ابزار پرورش کرم ابریشم 6121/66/1 1 2 0 0 9 2 0 3 6 0 2 3 2 1 6 27 دانلود - -
70 انبارداری پیله خشک 6121/70/1 1 3 0 0 9 2 0 3 6 0 2 3 2 1 6 23 دانلود - -
71 تولید و پرورش مولد و لارم میل ورم - 1 4 0 0 9 2 0 3 6 0 2 3 2 1 6 84 دانلود - -
72 تکنسین تفریخ تخم نوغان 6121/62/1 1 0 0 0 1 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 102 دانلود - -
73 کنترل آفات و بیماریهای کرم ابریشم 6121/63/1 1 0 0 0 2 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 45 دانلود - -
74 تکنسین تاسیسات و خشک کردن پیله 6121/68/1 1 0 0 0 5 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 100 دانلود - -
75 کارور تولید کننده پیله تر 6121/69/1 1 0 0 0 6 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 102 دانلود - -
76 استحصال کننده زهر زنبور عسل 6123/7/1 1 0 0 0 8 3 0 3 6 0 2 3 2 1 6 108 دانلود - -
77 پرورش دهنده ملکه زنبور عسل 612320630430001 2 0 0 0 3 4 0 3 6 0 2 3 2 1 6 118 دانلود - -
78 تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل 6123/5/1 1 1 0 0 3 4 0 3 6 0 2 3 2 1 6 49 دانلود - -
79 تولید بره موم از زنبور عسل 6123/8/1 1 1 0 0 1 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 40 دانلود - -
80 پرورش دهنده زنبور عسل 6123-63-001-2 1 0 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 200 دانلود - -
81 تولید ژل سلطنتی(رویال) از زنبور عسل 6123/3/1 1 2 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 60 دانلود - -
82 تولید گرده گل از زنبور عسل 6123/2/1 1 3 0 0 9 5 0 3 6 0 2 3 2 1 6 60 دانلود - -
83 فراوری و استخراج پروتئین از کرم 6121-63-210-1 1 0 0 0 6 6 0 3 6 0 2 3 2 1 6 101 دانلود - -
84 کاربر تکثیر زنبور تریکو گراما 314230630570001 1 0 0 0 5 7 0 3 6 0 2 3 2 1 6 233 دانلود - -
85 پرورش حشره بالتوری سبز - 1 1 0 0 5 7 0 3 6 0 2 3 2 1 6 140 دانلود - -
86 کاربر تولیدآفت کش های بیولوژیک 314230620010001 1 0 0 0 6 7 0 3 6 0 2 3 2 1 6 220 دانلود - -
87 کاربر نوغانداری - 1 0 0 0 5 8 0 3 6 0 2 3 2 1 6 473 دانلود - -
88 کاربر فرآوری محصولات زنبور عسل 314230630030001 1 0 0 0 6 8 0 3 6 0 2 3 2 1 6 247 دانلود - -
89 پرورش دهنده گوزن 6121/20/1 1 0 0 0 1 1 0 3 6 0 2 9 2 1 6 104 دانلود - -
90 پرورش دهنده سگ زنده یاب 6121/27/1 1 0 0 0 6 1 0 3 6 0 2 9 2 1 6 92 دانلود - -
91 پرورش دهنده زنبور پارازیت هابر و براکون 6123/4/1 1 0 0 0 7 2 0 3 6 0 2 9 2 1 6 116 دانلود - -
92 تکنسین تولید کفشدوزک کریپتولموس 6123-63-122-1 1 0 0 0 6 4 0 3 6 0 2 9 2 1 6 101 دانلود - -
93 تولید کننده پروانه بید غلات 6123-63-123-1 1 0 0 0 7 4 0 3 6 0 2 9 2 1 6 103 دانلود - -
94 پرورش دهنده صنعتی گوزن 612920630600001 2 0 0 0 0 6 0 3 6 0 2 9 2 1 6 663 دانلود - -
95 فن ورز ذبح دام 7-73/29/1/3 1 0 0 0 5 6 0 3 6 0 1 1 1 5 7 100 دانلود - -
96 سم چینی 6-24/19/1/2 1 1 0 0 5 4 0 3 6 0 1 1 1 2 9 70 دانلود - -
97 نعل بند مبتدی اسب 6121-63-021-1 1 0 0 0 5 4 0 3 6 0 1 2 1 2 9 165 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی