عنوان گروه : صنایع کاغذ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مسئول تصفیه پساب رنگی کارخانجات صنعت کاغذ‍‍‍‍‍ - 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 9 3 1 3 435 دانلود - -
2 کارور دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی 8143-20-01-1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 4 1 8 256 دانلود - -
3 محلول ساز آزمایشگاه شیمی کاغذ 0-11/91/1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 474 دانلود - -
4 آزمایشگر کاغذ 0-11/25/1/2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 588 دانلود - -
5 کارور دستگاه شستشو و آبگیری با گاس 7-72/22/1/2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 232 دانلود - -
6 کارور دستگاه تهیه مواد شیمیایی جهت خمیرکاغذ 7-41/41/1/2 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 410 دانلود - -
7 کارور دستگاه بی رنگ کننده خمیر کاغذ 7-33/51/1/2 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 920 دانلود - -
8 کارور دستگاه شوینده خمیر کاغذ 7-33/42/1/2 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 968 دانلود - -
9 کارور دستگاه پخت خمیر کاغذ 7-33/41/1/2 1 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 880 دانلود - -
10 رئیس ماشین کاغذ 7-34/10/1/1 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 336 دانلود - -
11 متصدی خشک کننده کاغذ 7-42/40/1/1 1 0 0 0 9 0 0 0 2 0 2 1 7 1 8 188 دانلود - -
12 مسئول خمیرسازی کاغذ 7-33/20/1/1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 7 1 8 185 دانلود - -
13 اپراتور دستگاه برش کاغذ 7-33/10/1/1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 7 1 8 105 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی