عنوان گروه : امور باغی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین باغات مناطق معتدله 6111/3/1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 300 دانلود
2 تکنسین تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 6-27/40/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 120 دانلود
3 تکنسین توتستان 6121/60/1 1 0 0 0 3 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 58 دانلود
4 متصدی کنترل آفات و بیماری های توت 6121/65/1 1 1 0 0 3 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 41 دانلود
5 تکنسین تغذیه و بهداشت باغات 6113-61-002-2 1 0 0 0 4 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 75 دانلود
6 تغذیه گیاهان در باغبانی 6113/21/1 1 1 0 0 4 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 60 دانلود
7 تکنسین تولید گلخانه های آئروبونیک (هوا کشت) 6111-62-005-1 1 0 0 0 5 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود
8 تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 6111/40/1 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 120 دانلود
9 تکنسین کشاورزی 6111-61-016-1 1 0 0 0 8 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 305 دانلود
10 مدیر تغذیه کودی گلخانه های هیدروپونیک صیفی و گل 6111-62-002-1 1 0 0 0 9 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود
11 ناظر نخیلات 6113-61-001-2 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 3 2 4 1 3 232 دانلود
12 طراح و مجری احداث گلخانه 6-72/13/1/2 1 0 0 0 1 1 0 1 6 0 3 2 4 1 3 172 دانلود
13 کشت کار موز 6-22/19/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 77 دانلود
14 چای کار 6-27/99/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 141 دانلود
15 پرورش دهنده انار 6113/46/1 1 0 0 0 3 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 60 دانلود
16 بسته بند مرکبات 6-22/40/1/2 1 0 0 0 4 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 170 دانلود
17 زرشک کار 6-22/70/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 200 دانلود
18 پرورش دهنده خرما 6-27/97/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 114 دانلود
19 مبارزه با آفات و بیماری های درخت خرما 6111-61-017-1 1 1 0 0 6 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 280 دانلود
20 پرورش دهنده زیتون 6-92/85/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود
21 پرورش دهنده مرکبات 6-23/30/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 86 دانلود
22 پرورش دهنده کیوی 6-12/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود
23 پرورش گل در گلخانه 6113/6/25/1 1 7 0 0 8 3 0 1 6 0 2 2 1 1 6 52 دانلود
24 ازدیاد مو 6113/23/1 1 1 0 0 7 5 0 1 6 0 2 2 1 1 6 60 دانلود
25 کشت و پرورش دهنده درخت سدر (کنار) 6113-61-061-1 1 0 0 0 5 7 0 1 6 0 2 2 1 1 6 82 دانلود
26 موکاری و مدیریت تاکستان 6113-61-065-1 1 2 0 0 7 5 0 1 6 0 3 2 1 1 6 74 دانلود
27 کارگر ماهر تولید در گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 6-27/45/1/1 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 2 3 1 1 6 104 دانلود
28 طراحی و احداث باغات میوه 6113-61-054-1 1 1 0 0 2 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
29 باغبان 6-27/41/1/4 1 0 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 116 دانلود
30 عملیات تعویض گلدان (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 16/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 1 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
31 انتقال نشا گل و بوته به گلدان و باغچه (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 4/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 2 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
32 کاشت گیاه در گلدان (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 24/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 3 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
33 کاشت (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 23/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 4 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 66 دانلود
34 کاشت نهال (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 25/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 5 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
35 کنترل علف های هرز (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 26/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 6 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
36 گل کاری گل های درون خانه ای (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/28 1 7 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود
37 مراقبت از گیاهان در حال رشد (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/29 1 8 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
38 کشت درختان درختچه های گرمسیری 6113/54/1 1 0 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 83 دانلود
39 باغداری میوه های گرمسیری خزان دار 6113/49/1 1 1 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود
40 بادام کاری 6113/30/1 1 2 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود
41 کشت و پرورش انبه 6113/57/1 1 3 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 82 دانلود
42 کشت و پرورش گواوا 6113/58/1 1 4 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 71 دانلود
43 آبیاری باغات و مزارع 2162/4/1 1 5 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود
44 تولید کننده نهال زیتون 6-27/49/1/3 1 0 0 0 1 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 73 دانلود
45 تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر 6-23/90/1/2 1 0 0 0 2 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 70 دانلود
46 تولید نهال قلمه ای (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/11 1 1 0 0 2 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود
47 پرورش دهنده گل محمدی 6-28/98/1/2 1 0 0 0 3 3 0 1 6 0 2 3 1 1 6 92 دانلود
48 پیوند زن درختان باغی 6-27/98/1/3 1 0 0 0 4 3 0 1 6 0 2 3 1 1 6 78 دانلود
49 پیوند زنی نهال گردو 6113-61-011-1 1 1 0 0 4 3 0 1 6 0 2 3 1 1 6 90 دانلود
50 تولید کننده نهال توت 6121/78/1 1 0 0 0 4 5 0 1 6 0 2 3 1 1 6 80 دانلود
51 طراح و احداث کننده توتستان 6121/67/1 1 0 0 0 5 5 0 1 6 0 2 3 1 1 6 65 دانلود
52 تولید کننده گل های پیازی در فضای آزاد 6-27/43/1/3 1 0 0 0 9 5 0 1 6 0 2 3 1 1 6 92 دانلود
53 طراح و نگهدارنده گل و گیاه 7549/1/1 1 0 0 0 2 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 235 دانلود
54 تولید کننده گل های شاخه بریده 6113-61-053-1 1 0 0 0 5 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 169 دانلود
55 کارور کشت بافت درختان چوبی 6113-61-050-1 1 0 0 0 6 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 138 دانلود
56 کارور کشت بافت گیاهان زینتی 6113-61-051-1 1 0 0 0 7 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 133 دانلود
57 پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل 6113-61-060-1 1 0 0 0 2 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 67 دانلود
58 تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها 6113-61-057-1 1 0 0 0 3 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 230 دانلود
59 پرورش کاکتوس ها (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/6 1 1 0 0 3 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود
60 تکثیر کننده و پرورش دهنده گل های آپارتمانی 6113-61-056-1 1 0 0 0 4 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 210 دانلود
61 هرس کار 6113-61-062-1 1 0 0 0 6 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 87 دانلود
62 هرس سبک با ابزار ساده (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/30 1 1 0 0 6 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
63 فرآوری مواد آلی گیاهی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/22 1 1 0 0 7 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
64 پرورش دهنده انواع شمعدانی 6111-62-001-1 1 4 0 0 0 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 120 دانلود
65 پرورش دهنده گل در فضای آزاد 6-12/32/1/2 1 0 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 157 دانلود
66 بذرگیری از گل 6113/20/1 1 1 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود
67 تکثیر کننده و پرورش دهنده نوین گل رز 6113/22/1 1 0 0 0 3 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود
68 پرورش دهنده گل نرگس بهبهان 6111/43/1 1 0 0 0 4 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 75 دانلود
69 کارور کشت بافت گیاهی 6-29/99/1/3 1 0 0 0 7 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 55 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی