عنوان گروه : امور باغی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین باغات مناطق معتدله 6111/3/1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 300 دانلود - -
2 تکنسین تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 6-27/40/1/1 1 0 0 0 2 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 120 دانلود - -
3 تکنسین توتستان 6121/60/1 1 0 0 0 3 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 100 دانلود - -
4 متصدی کنترل آفات و بیماری های توت 6121/65/1 1 1 0 0 3 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 41 دانلود - -
5 تکنسین تغذیه و بهداشت باغات 6113-61-002-2 1 0 0 0 4 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 104 دانلود - -
6 تکنسین تولید گلخانه های آئروپونیک (هوا کشت) 6111-62-005-1 1 0 0 0 5 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود - -
7 تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 6111/40/1 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 3 2 4 1 3 120 دانلود - -
8 ناظر نخیلات 6113-61-001-2 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 3 2 4 1 3 232 دانلود - -
9 طراح و مجری احداث گلخانه 6-72/13/1/2 1 0 0 0 1 1 0 1 6 0 3 2 4 1 3 172 دانلود - -
10 کشت کار موز 6-22/19/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 101 دانلود - -
11 چای کار 6-27/99/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 141 دانلود - -
12 بسته بند مرکبات 6-22/40/1/2 1 0 0 0 4 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 170 دانلود - -
13 زرشک کار 6-22/70/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 200 دانلود - -
14 پرورش دهنده خرما 6-27/97/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 114 دانلود - -
15 مبارزه با آفات و بیماری های درخت خرما 6111-61-017-1 1 1 0 0 6 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 280 دانلود - -
16 پرورش دهنده زیتون 6-92/85/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود - -
17 پرورش دهنده مرکبات 6-23/30/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود - -
18 پرورش دهنده کیوی 6-12/30/1/2 1 0 0 0 9 0 0 1 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود - -
19 کشت و پرورش دهنده درخت سدر (کنار) 6113-61-061-1 1 3 0 0 5 1 0 1 6 0 2 2 1 1 6 82 دانلود - -
20 مدیریت پرورش گل در گلخانه 6113/25/1 1 7 0 0 8 3 0 1 6 0 2 2 1 1 6 53 دانلود - -
21 ازدیاد مو 6113/23/1 1 1 0 0 7 5 0 1 6 0 2 2 1 1 6 60 دانلود - -
22 کاربر کنترل آفات و بیماری ها در گلخانه - 1 0 0 0 5 1 1 1 6 0 2 2 1 1 6 224 دانلود - -
23 عطر ساز عطر گل های طبیعی - 1 0 0 0 3 2 1 1 6 0 2 2 1 1 6 199 دانلود - -
24 تولید کننده تراریوم - 1 0 0 0 4 2 1 1 6 0 2 2 1 1 6 64 دانلود - -
25 پسته کار - 1 0 0 0 5 2 1 1 6 0 2 2 1 1 6 64 دانلود - -
26 تولید پلنتاریوم - 1 1 0 0 5 2 1 1 6 0 2 2 1 1 6 65 دانلود - -
27 مدیرکنترل کیفیت محصولات کشاورزی - 1 0 0 0 6 2 1 1 6 0 2 2 1 1 6 105 دانلود - -
28 موکاری و مدیریت تاکستان 6113-61-065-1 1 2 0 0 7 5 0 1 6 0 3 2 1 1 6 74 دانلود - -
29 کارگر ماهر تولید در گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 6-27/45/1/1 1 0 0 0 6 0 0 1 6 0 2 3 1 1 6 104 دانلود - -
30 طراحی و احداث باغات میوه 6113-61-054-1 1 1 0 0 2 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
31 باغبان 6-27/41/1/4 1 0 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 116 دانلود - -
32 عملیات تعویض گلدان (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 16/‎‏و‎‎‏‎/100 /6112 1 1 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
33 انتقال نشا گل و بوته به گلدان و باغچه (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 4/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 2 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
34 کاشت گیاه در گلدان (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 24/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 3 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
35 کاشت (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 23/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 4 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 66 دانلود - -
36 کاشت نهال (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 25/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 5 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
37 کنترل علف های هرز (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 26/‎‏و‎‎‏‎/100/6112 1 6 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
38 گل کاری گل های درون خانه ای (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/28 1 7 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود - -
39 مراقبت از گیاهان در حال رشد (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/29 1 8 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
40 انجیرکاری دیم - 1 9 0 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 113 دانلود - -
41 کشت درختان درختچه های گرمسیری 6113/54/1 1 0 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 83 دانلود - -
42 باغداری میوه های گرمسیری خزان دار 6113/49/1 1 1 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود - -
43 بادام کاری 6113/30/1 1 2 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود - -
44 کشت و پرورش انبه 6113/57/1 1 3 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 82 دانلود - -
45 کشت و پرورش گواوا 6113/58/1 1 4 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 71 دانلود - -
46 آبیاری باغات و مزارع 2162/4/1 1 5 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود - -
47 پرورش انار 611320610150161 2 6 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 130 دانلود - -
48 پیوند زن درختان باغی 6-27/98/1/3 1 7 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 78 دانلود - -
49 تولید نهال توت 6121/61/1 1 8 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 80 دانلود - -
50 طراحی و احداث کننده توتستان 6121/67/1 1 9 1 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 65 دانلود - -
51 پرورش فندق - 1 0 2 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
52 کنترل هوشمند آبیاری با استفاده از برنامه نرم افزاری - 1 1 2 0 5 1 0 1 6 0 2 3 1 1 6 45 دانلود - -
53 تولید کننده نهال زیتون 6-27/49/1/3 1 0 0 0 1 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
54 تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر 6-23/90/1/2 1 0 0 0 2 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 106 دانلود - -
55 تولید نهال قلمه ای (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/11 1 1 0 0 2 2 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود - -
56 پرورش دهنده گل محمدی 6-28/98/1/2 1 0 0 0 3 3 0 1 6 0 2 3 1 1 6 92 دانلود - -
57 پیوند زنی نهال گردو 6113-61-011-1 1 1 0 0 4 3 0 1 6 0 2 3 1 1 6 90 دانلود - -
58 تولید کننده گل های پیازی در فضای آزاد 6-27/43/1/3 1 0 0 0 9 5 0 1 6 0 2 3 1 1 6 92 دانلود - -
59 طراح و نگهدارنده گل و گیاه 611320610620001 2 0 0 0 2 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 243 دانلود - -
60 پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل 6113-61-060-1 1 1 0 0 2 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 67 دانلود - -
61 تولید کننده گل های شاخه بریده 6113-61-053-1 1 0 0 0 5 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 169 دانلود - -
62 کارور کشت بافت درختان چوبی 6113-61-050-1 1 0 0 0 6 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 138 دانلود - -
63 کارور کشت بافت گیاهان زینتی 611320610670001 2 0 0 0 7 6 0 1 6 0 2 3 1 1 6 260 دانلود - -
64 تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها 611320610730001 2 0 0 0 3 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 230 دانلود - -
65 پرورش کاکتوس ها (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/6 1 1 0 0 3 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود - -
66 تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی 611320610740001 2 0 0 0 4 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 347 دانلود - -
67 هرس کار 6113-61-062-1 1 0 0 0 6 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 107 دانلود - -
68 هرس سبک با ابزار ساده (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/30 1 1 0 0 6 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
69 هرس کاری انجیر - 1 2 0 0 6 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
70 فرآوری مواد آلی گیاهی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/22 1 1 0 0 7 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
71 پرورش انواع شمعدانی 6111-62-001-1 1 4 0 0 0 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود - -
72 پرورش دهنده گل درفضای آزاد 611320610820001 2 0 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 158 دانلود - -
73 کارور تولیدکننده بذر گلها 611320610820011 2 1 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 272 دانلود - -
74 پرورش گل نرگس بهبهان 6111/43/1 1 2 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 75 دانلود - -
75 تکثیر و پرورش نوین گل رز 6113/22/1 1 3 0 0 2 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 60 دانلود - -
76 کارور کشت بافت گیاهان باغی و زراعی 611320610870001 2 0 0 0 7 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 303 دانلود - -
77 دستیار تولید کننده نهال قلمه ای(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 360 دانلود - -
78 دستیار تولید کننده کودهای آلی گیاهی (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 9 8 0 1 6 0 2 3 1 1 6 106 دانلود - -
79 دستیار تولید کننده گل های گلدانی و سبدهای تزیینی (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 0 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 101 دانلود - -
80 دستیار باغبان - 1 0 0 0 1 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 432 دانلود - -
81 دستیار تولید کننده کمپوست(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 2 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 106 دانلود - -
82 دستیارتولیدکننده گل های درون خانه ای(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 3 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 264 دانلود - -
83 دستیار تولید کننده نهال بذری (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 4 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 360 دانلود - -
84 دستیار تولید کننده نشای گل ها و گیاهان فصلی(فضای آزاد) (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 5 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 264 دانلود - -
85 دستیارتولیدکننده تراریوم های ساده(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 6 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
86 دستیار تولید کننده نشاءگیاهان جالیزی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 7 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 264 دانلود - -
87 دستیار کاکتوس کار (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 264 دانلود - -
88 دستیار آبیار (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 9 9 0 1 6 0 2 3 1 1 6 256 دانلود - -
89 دستیارتولیدکننده کودهای آلی حیوانی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 2 3 1 1 6 106 دانلود - -
90 دستیار تولید کننده سبزی(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 0 1 1 6 0 2 3 1 1 6 264 دانلود - -
91 دستیار چمن کار(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 2 0 1 1 6 0 2 3 1 1 6 360 دانلود - -
92 کاربر فنی کشاورزی 314230610080001 1 0 0 0 3 0 1 1 6 0 2 3 1 1 6 305 دانلود - -
93 تولید کننده بونسای 1/1/12/22-6 1 0 0 0 9 1 1 1 6 0 2 3 1 1 6 280 دانلود - -
94 کارور تغذیه گیاهان (باغبانی و زراعت ) 6113/21/1 ** 314230610040011 1 0 0 0 0 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 256 دانلود - -
95 تکثیر کننده گیاهان باغی زراعی - 1 0 0 0 1 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 210 دانلود - -
96 کاربر تغذیه کودی گلخانه¬های هیدروپونیک صیفی و گل 314230610090001 1 0 0 0 2 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 163 دانلود - -
97 تولید کننده محصولات ارگانیک گلخانه ای - 1 0 0 0 3 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
98 تولید کننده تجاری شب بو - 1 0 0 0 4 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 170 دانلود - -
99 طراح باغ های آروماتیک(معطر و شفابخش) - 1 0 0 0 7 2 1 1 6 0 2 3 1 1 6 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی