عنوان گروه : امور زراعی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 6112/130/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 3 1 1 3 1 480 دانلود
2 مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 6112-61-080-1 1 1 0 0 1 0 0 2 6 0 3 1 1 3 1 46 دانلود
3 تکنسین آفت کش های بیولوژیک 6111/36/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 220 دانلود
4 آفت کشی بیولوژیک پایه نماتود 6111/39/1 1 1 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود
5 آفت کشی بیولوژیک انسکتاریوم 6111/38/1 1 2 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 115 دانلود
6 آفت کشی بیولوژیک پایه باکتری 6111/37/1 1 3 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 94 دانلود
7 تکنسین کنترل و گواهی بذر 6113/72/1 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود
8 آزمایشگر خاک و گیاه 1311/6/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 130 دانلود
9 تولید کننده سوخت های زیستی (بیواتانول) از پسماندهای فیبری کشاورزی 6111-62-063-1 1 1 0 0 5 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 50 دانلود
10 مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی و باغی 6-29/58/1/2 1 0 0 0 9 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 133 دانلود
11 مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی 6-28/91/1/2 1 0 0 0 8 0 0 2 6 0 4 2 4 1 3 95 دانلود
12 تولید کننده نشاء صیفی 6-12/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 95 دانلود
13 فروشنده سموم دفع آفات نباتی 6-23/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 51 دانلود
14 کشت کار حبوبات 6-12/20/1/1 1 0 0 0 4 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 86 دانلود
15 کارگر تولید کمپوست 6-27/88/1/1 1 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 87 دانلود
16 کارگر دستگاه پنبه چین 6113/43/1 1 0 0 0 6 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 90 دانلود
17 برنج کار 6-27/94/1/3 1 0 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 156 دانلود
18 برنج کاری به روش بذرکاری مستقیم 6113/52/1 1 1 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 73 دانلود
19 زراعت کار برنج قهوه ای 6111-62-071-1 1 2 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 128 دانلود
20 تولید کننده جوانه های خوراکی 6-27/94/1/2 1 0 0 0 8 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 84 دانلود
21 تولید کننده چغندر قند 6-12/22/1/2 1 0 0 0 9 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود
22 تولید کننده نباتات علوفه ای 6-22/25/1/2 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 194 دانلود
23 دیم کار 6113/69/1 1 0 0 0 1 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 118 دانلود
24 زراعت کار درجه 1 6-22/11/1/3 1 0 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 480 دانلود
25 عملیات سله کشی و خاک دهی پای بوته ها (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/18 1 1 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
26 عملیات تنک و واکاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/20 1 2 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
27 عملیات وجین علف های هرز (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/19 1 3 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
28 عملیات جمع آوری محصول (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/17 1 4 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
29 آبیاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/31 1 5 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
30 برداشت محصولات کشاورزی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/5 1 6 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 66 دانلود
31 خاک ورزی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/13 1 8 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
32 دسته بند و بسته بند زعفران 6113/47/1 1 0 0 0 3 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 60 دانلود
33 بازرس ماهر کانال های زه کشی 6113/36/1 1 0 0 0 4 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 96 دانلود
34 تولید کننده ژوت 6113/70/1 1 0 0 0 5 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود
35 تولید کننده کتان 6113/71/1 1 0 0 0 6 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود
36 سبزی کار 6-22/29/1/3 1 0 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 154 دانلود
37 سبزی کاری در منزل 6111-62-012-2 1 1 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 73 دانلود
38 سبزی کاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/14 1 2 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 242 دانلود
39 تفکیک و بازیافت زباله در مبدا و تولید محصولات ارگانیک 611120620870081 1 3 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 60 دانلود
40 تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری 6113-61-121-1 1 5 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 50 دانلود
41 زراعت کار باقلا 6113/38/1 1 0 0 0 9 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 90 دانلود
42 زراعت بامیه 6111/48/1 1 0 0 0 0 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 59 دانلود
43 زراعت کار درجه 2 6-22/11/2/3 1 0 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 114 دانلود
44 زراعت سودان گراس 6111/49/1 1 8 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 60 دانلود
45 زراعت کار جو 6113-61-010-1 1 0 0 0 3 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 91 دانلود
46 بازرس قرنطینه گیاهی 6111/41/1 1 0 0 0 0 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 92 دانلود
47 کارگر مسئول تست و توزیع سموم گیاهی 6111/42/1 1 0 0 0 1 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود
48 تولیدکننده بذر پیاز 6113/90/1 1 0 0 0 2 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 110 دانلود
49 تولیدکننده، فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس 6113/81/1 1 0 0 0 3 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود
50 درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی 6113/85/1 1 0 0 0 4 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 127 دانلود
51 زراعت کار به لیمو 6111-61-010-1 1 0 0 0 6 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 138 دانلود
52 زراعت کار گوجه فرنگی 6111-61-011-1 1 0 0 0 7 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 122 دانلود
53 دفع کننده پروانه مینوز گوجه فرنگی 6111-62-065-1 1 1 0 0 7 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 80 دانلود
54 علوفه کار نوین 6111-61-012-1 1 0 0 0 9 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود
55 کشت کار نخود دیم 6111-61-015-1 1 0 0 0 0 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 76 دانلود
56 زعفران کار 6111-62-007-1 1 0 0 0 3 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 150 دانلود
57 کشت موسیر 6111-62-003-1 1 0 0 0 4 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 75 دانلود
58 کشت کار سیب زمینی 6-22/90/1/1 1 0 0 0 5 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 78 دانلود
59 کشت کار گندم 6111-62-070-1 1 0 0 0 8 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 62 دانلود
60 ناظر مزارع گندم 6111/11/1 1 0 0 0 9 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 60 دانلود
61 تولید کننده تراریوم 6-22/60/1/2 1 0 0 0 0 5 0 2 6 0 2 1 1 1 6 64 دانلود
62 پرورش دهنده توت فرنگی 6-11/20/1/2 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 110 دانلود
63 پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک 6-22/61/1/2 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 226 دانلود
64 کشتکار گلخانه ای هیدروپونیک 6-27/39/1/3 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 142 دانلود
65 طراحی گلخانه هیدروپونیک 6113/42/1 1 1 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 159 دانلود
66 کشتکار گلخانه های خاکی 6-27/38/1/4 1 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 250 دانلود
67 کشت کار گلخانه ای خاکی توت فرنگی 6111-62-060-1 1 1 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 130 دانلود
68 کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای 6111-62-061-1 1 2 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 160 دانلود
69 کشتکار گلخانه ای خیار 6111-62-066-1 1 3 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 130 دانلود
70 کارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای 6111-62-064-1 1 4 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 192 دانلود
71 کنترل عوامل اقلیمی در گلخانه (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه ) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/27 1 6 0 0 8 3 0 2 6 0 2 2 1 1 6 88 دانلود
72 تولیدکننده سبزی در گلخانه های چوبی 6113/88/1 1 0 0 0 2 5 0 2 6 0 2 2 1 1 6 125 دانلود
73 تولید کننده سیر در منزل 6113/89/1 1 0 0 0 3 5 0 2 6 0 2 2 1 1 6 112 دانلود
74 کارور تولید خاک پوششی 6113-61-064-1 1 0 0 0 7 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 65 دانلود
75 پرورشدهنده قارچ توبر 6-27/84/1/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 119 دانلود
76 پرورش دهنده قارچ خوراکی والواریلا 6-27/83/1/1 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 130 دانلود
77 پرورش دهنده قارچ شی تاکه 6-27/82/1/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 95 دانلود
78 پرورش دهنده قارچ صدفی 6113-62-063-1 1 0 0 0 4 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 115 دانلود
79 پرورش دهنده قارچ خوراکی 6113-61-059-1 1 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 115 دانلود
80 پرورش دهنده قارچ دکمه ای 6113-61-063-1 1 0 0 0 6 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 165 دانلود
81 متصدی نگهداری چمن های ورزشی 6113/39/1 1 0 0 0 3 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 110 دانلود
82 کنترل علف های هرز 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/26 1 6 0 0 5 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود
83 تولید کننده بذرو سبزی و گل 6-29/60/1/2 1 0 0 0 8 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 136 دانلود
84 سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 6-27/91/1/2 1 0 0 0 4 2 0 2 6 0 2 3 1 1 6 76 دانلود
85 کارور تولید کمپوست فاز I,II 6-27/921/3 1 0 0 0 5 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 126 دانلود
86 کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای 6-27/92/1/3 1 0 0 0 6 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 113 دانلود
87 نصاب چمن مصنوعی ورزشی 6113/62/1 1 0 0 0 9 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود
88 تولید کننده چمن 6-27/48/1/2 1 0 0 0 8 5 0 2 6 0 2 3 1 1 6 74 دانلود
89 چمن کاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/12 1 1 0 0 8 5 0 2 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود
90 طراح و مجری احداث گلخانه 6-27/13/1/2 1 0 0 0 1 6 0 2 6 0 2 3 1 1 6 172 دانلود
91 بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای 6-27/87/1/1 1 3 0 0 1 7 0 2 6 0 2 3 1 1 6 72 دانلود
92 کارور آزمایشگاه تلقیح وتکثیر قارچ دکمه ای 6-27/96/1/3 1 0 0 0 5 8 0 2 6 0 2 3 1 1 6 95 دانلود
93 کمک کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 6-27/10/1/1 1 0 0 0 6 8 0 2 6 0 2 3 1 1 6 82 دانلود
94 قارچ چین 6-27/86/1/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 1 1 2 9 69 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی