عنوان گروه : زیست فناوری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کنترل کننده خط تولید پروتئین تک سلولی 2130/5/1 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 91 دانلود
2 مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی 2131-99-018-1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 17 دانلود
3 تکنسین آزمایشگاه ژنتیک 2133-65-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 206 دانلود
4 تخلیص RNA‘ DNA و سنتز CDNA 2131-99-027-2 1 1 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 67 دانلود
5 فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی 2133-65-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 265 دانلود
6 فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز 2131-65-002-1 1 0 0 0 4 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 40 دانلود
7 فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه 2131-65-003-1 1 0 0 0 5 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 52 دانلود
8 فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه 2131-65-001-1 1 0 0 0 6 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 50 دانلود
9 آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی(جنینی و بالغ) و آنالیزهای مولکولی 2131-99-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 255 دانلود
10 فن ورز کشت بافت گیاهی 2131-99-002-1 1 0 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 186 دانلود
11 کاربر پایگاه های علوم زیستی 2131-99-005-1 1 0 0 0 9 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 60 دانلود
12 فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr 2131-99-008-1 1 0 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 65 دانلود
13 کاربری دستگاهReal time PCR 2131-99-022-2 1 1 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 62 دانلود
14 آزمایشگرPCR-RT.PCR 2131-99-004-2 1 2 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 50 دانلود
15 طراحی پرایمر واصول PCR 2131-99-26-2 1 3 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 73 دانلود
16 آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم 2131-99-012-1 1 0 0 0 2 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 187 دانلود
17 کارور کشت بافت حبوبات 2131-99-014-1 1 0 0 0 3 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 69 دانلود
18 آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی 2131-99-017-1 1 0 0 0 4 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 177 دانلود
19 تولید کننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن 2131-99-015-1 1 0 0 0 5 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 100 دانلود
20 فن ورز آزمایشگر SSP-PCR (Hla Typing PCR) 2131-99-020-1 1 0 0 0 6 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 48 دانلود
21 آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی 2131-99-013-1 1 0 0 0 7 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 110 دانلود
22 آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی 2131-99-019-1 1 0 0 0 8 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 106 دانلود
23 تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab 2131-99-023-1 1 0 0 0 9 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 93 دانلود
24 آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک 2131-99-024-2 1 0 0 0 0 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 260 دانلود
25 کاربر پِژوهش درعلوم پایه 2131-99-025-1 1 0 0 0 1 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 241 دانلود
26 آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتی 2131-99-029-2 1 0 0 0 2 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 243 دانلود
27 تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش ورات) 2131-99-028-2 1 0 0 0 3 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 167 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی