عنوان گروه : زیست فناوری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 استراتژی بکارگیری نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستی 2131-99-010-1 1 1 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 139 دانلود - -
2 کاربری دستگاه(ELISA) 2131-99-011-1 1 2 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 84 دانلود - -
3 کاربری دستگاه فلوسایتومتر 2131-99-016-1 1 3 0 0 0 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 72 دانلود - -
4 کنترل کننده خط تولید پروتئین تک سلولی 2130/5/1 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 91 دانلود - -
5 مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی 2131-99-018-1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 17 دانلود - -
6 تکنسین آزمایشگاه ژنتیک 2133-65-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 206 دانلود - -
7 تخلیص RNA‘ DNA و سنتز CDNA 2131-99-027-2 1 1 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 67 دانلود - -
8 فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه 2131-65-001-1 1 2 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 50 دانلود - -
9 کاربر پایگاه های علوم زیستی 2131-99-005-1 1 3 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 60 دانلود - -
10 ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری اشریشیاکلی 2131-99-006-2 1 5 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 63 دانلود - -
11 کاربری دستگاه فرمانتور 2131-99-009-2 1 6 0 0 2 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 83 دانلود - -
12 فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی 2133-65-001-1 1 0 0 0 3 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 265 دانلود - -
13 فن ورز آزمایشگاه الکتروفورز 2131-65-002-1 1 0 0 0 4 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 102 دانلود - -
14 فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه 2131-65-003-1 1 0 0 0 5 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 107 دانلود - -
15 آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی(جنینی و بالغ) و آنالیزهای مولکولی 2131-99-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 255 دانلود - -
16 فن ورز کشت بافت گیاهی 2131-99-002-1 1 0 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 186 دانلود - -
17 ریزازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان آبزی - 1 1 0 0 8 0 0 9 9 0 4 1 3 1 2 45 دانلود - -
18 فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr 2131-99-008-1 1 0 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 101 دانلود - -
19 کاربری دستگاهReal time PCR 2131-99-022-2 1 1 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 62 دانلود - -
20 آزمایشگرPCR-RT.PCR 2131-99-004-2 1 2 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 50 دانلود - -
21 طراحی پرایمر واصول PCR 2131-99-26-2 1 3 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 73 دانلود - -
22 شبیه سازی مراحل کلونینگ و PCR با استفاده از نرم افزار SnapGene‍‍‍ - 1 4 0 0 1 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 26 دانلود - -
23 آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم 2131-99-012-1 1 0 0 0 2 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 187 دانلود - -
24 کارور کشت بافت حبوبات 2131-99-014-1 1 0 0 0 3 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 107 دانلود - -
25 آنالیز مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی 2131-99-017-1 1 0 0 0 4 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 177 دانلود - -
26 تولید کننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن 2131-99-015-1 1 0 0 0 5 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 100 دانلود - -
27 فن ورز آزمایشگر SSP-PCR (Hla Typing PCR) 2131-99-020-1 1 0 0 0 6 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 101 دانلود - -
28 آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی 2131-99-013-1 1 0 0 0 7 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 110 دانلود - -
29 آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی 2131-99-019-1 1 0 0 0 8 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 106 دانلود - -
30 تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab 2131-99-023-1 1 0 0 0 9 1 0 9 9 0 4 1 3 1 2 93 دانلود - -
31 آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک 2131-99-024-2 1 0 0 0 0 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 260 دانلود - -
32 کاربر پِژوهش درعلوم پایه 2131-99-025-1 1 0 0 0 1 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 241 دانلود - -
33 آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتی 2131-99-029-2 1 0 0 0 2 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 243 دانلود - -
34 تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش ورات) 2131-99-028-2 1 0 0 0 3 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 167 دانلود - -
35 تکنسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی 2131-99-007-1 1 0 0 0 4 2 0 9 9 0 4 1 3 1 2 231 دانلود - -
36 کاربر کشت سلول و پروتوپلاست گیاهی - 1 0 0 0 5 2 0 9 9 0 2 2 1 1 6 188 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی