عنوان گروه : فناوري محیط زیست


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر پروژه فضای سبز 6113/44/1 1 0 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 175 دانلود - -
2 آنالیز آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از اطلاعات هواشناسی 2132/38 1 1 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 45 دانلود - -
3 مدیریت تولیدات کشاورزی با استفاده از اطلاعات هواشناسی 2132/39 1 2 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 39 دانلود - -
4 بررسی وکنترل آلاینده های جوی 2132/55/1 1 3 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 60 دانلود - -
5 ترسیم گلبادوتحلیل داده های آمارهواشناسی بانرم افزار WRPLOT-HEC 2132/46/1 1 4 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 47 دانلود - -
6 تحلیل داده های آماری هواشناسی با نرم افزارMINITAB RELEASE 2132/52/1 1 5 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 47 دانلود - -
7 تحلیل پتانسیل اقلیمی محصولات کشاورزی 2132/7/5/1 1 6 0 0 8 0 0 7 0 1 4 1 1 3 1 60 دانلود - -
8 دهیارمحیط زیست 1312-107-005-1 1 0 0 0 7 0 0 7 0 1 4 2 3 1 2 100 دانلود - -
9 محیط بان 6210/20/1 1 0 0 0 5 0 0 7 0 1 4 3 3 1 2 158 دانلود - -
10 مدیریت اجرایی محیط زیست روستایی 1312-107-002-1 1 1 0 0 0 1 0 7 0 1 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
11 مدیریت اجرایی محیط زیست شهری 1312-107-001-1 1 2 0 0 0 1 0 7 0 1 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
12 تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیست وتحلیل آن توسط ماتریس swot 1312-107-004-1 1 3 0 0 0 1 0 7 0 1 4 3 3 1 2 50 دانلود - -
13 طراح فضای سبز 6-32/17/1/4 1 0 0 0 1 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 120 دانلود - -
14 طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018 214341070010011 2 1 0 0 1 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 153 دانلود - -
15 طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro 2162/2/1 1 2 0 0 1 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 97 دانلود - -
16 طراحی ومحوطه سازی فضای سبز با کمک نرم افزارDEUXE 6-27/50/1/2 1 3 0 0 1 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 117 دانلود - -
17 باغبان منظر(ویژه المپیاد جهانی مهارت) 6113-63-100-1 1 0 0 0 2 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 810 دانلود - -
18 طراحی کاشت منظر 7233/4/1 1 1 0 0 2 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 60 دانلود - -
19 آموزشیارمحیط زیست 1312-107-003-1 1 0 0 0 3 0 0 7 0 1 4 3 4 1 2 80 دانلود - -
20 مجری فضای سبز - 1 0 0 0 9 0 0 7 0 1 2 1 1 1 6 410 دانلود - -
21 مجری فضای سبز داخلی ساختمان - 1 0 0 0 0 1 0 7 0 1 2 1 1 1 6 164 دانلود - -
22 آرایش و تهویه چمن-خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 2/?/6112/100 1 0 0 0 8 0 0 7 0 1 2 0 1 2 6 101 دانلود - -
23 مجری فناوری سیستمهای سبز ساختمان (باغ بام و دیوار سبز) 213341070090001 1 0 0 0 1 1 0 7 0 1 2 0 1 2 6 220 دانلود - -
24 کارگر فضای سبز 6-22/18/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 0 1 1 5 1 2 9 101 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی