عنوان گروه : ماشین آلات کشاورزی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تعمیرکار ماشین های ثابت زراعی 8-49/55/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 344 دانلود
2 مکانیک تراکتور و تیلر 8-49/57/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 720 دانلود
3 کارگر مکانیک ماشین آلات واحد شالیکوبی 6-49/50/2/1 1 0 0 0 0 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 61 دانلود
4 تعمیر و سرویس تجهیزات آبیاری اراضی 6113/40/1 1 0 0 0 3 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 92 دانلود
5 تعمیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی 6-28/93/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 68 دانلود
6 تعمیرکار ماشین های برداشت علوفه 8-49/58/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 320 دانلود
7 تعمیرکار کمباین 8-49/59/1/3 1 0 0 0 8 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 136 دانلود
8 سرویس ونگهداری تراکتور و تیلر 6-28/97/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 67 دانلود
9 تعمیر تیلر 6111-69-002-1 1 0 0 0 6 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 105 دانلود
10 تعمیر سمپاش های موتوری 6111-69-020-1 1 0 0 0 7 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 62 دانلود
11 سرویس کار و نگهدار سم پاش ها 6-11/15/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 6 0 2 4 4 5 7 92 دانلود
12 سم پاشی هوایی 6113/48/1 1 1 0 0 2 0 0 9 6 0 2 4 4 5 7 60 دانلود
13 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های برداشت ) 6-11/13/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 114 دانلود
14 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های داشت ) 6-28/95/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 85 دانلود
15 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های کاشت ) 6-28/96/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 53 دانلود
16 بذر کاری غلات با ماشین آلات بذرکاری 6111-63-001-1 1 1 0 0 6 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 52 دانلود
17 کارور ماشین های دامپروری 6-11/16/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 123 دانلود
18 کارور ماشین های علوفه خشک کنی 6-11/45/1/1 1 0 0 0 8 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 56 دانلود
19 کارور ماشین های کارنده 6-28/94/1/1 1 0 0 0 9 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 70 دانلود
20 بهره بردار دستگاه دامپر کشاورزی 6113/37/1 1 0 0 0 2 1 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود
21 کارور خشک کن توتون 6113/60/1 1 0 0 0 5 1 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود
22 کارور و نصاب سیستم های آبیاری بارانی 8-49/53/1/2 1 0 0 0 0 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 240 دانلود
23 کارور و نصاب سیستم های آبیاری قطره ای 8-49/54/1/2 1 0 0 0 1 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 117 دانلود
24 کارور کودپاش ها 6-11/14/1/2 1 0 0 0 2 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 75 دانلود
25 کارور (اپراتور) دستگاه بوجاری گندم 6111/12/1 1 0 0 0 3 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 240 دانلود
26 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشین های خاک ورزی) 6-28/90/1/3 1 0 0 0 4 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 76 دانلود
27 کارور ماشین آلات کشاورزی(رانندگی تراکتور و تیلر) 8341-69-001-1 1 0 0 0 5 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود
28 راننده دستگاه برداشت چغندرقند 6113/45/1 1 0 0 0 1 1 0 9 6 0 2 8 4 3 8 220 دانلود
29 راننده کمباین 6113/50/1 1 0 0 0 4 1 0 9 6 0 2 8 4 3 8 75 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی