عنوان گروه : ماشین آلات کشاورزی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تعمیرکار ماشین های ثابت زراعی 8-49/55/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 344 دانلود - -
2 سرویس کار و نگهدار سم پاش ها 6-11/15/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 92 دانلود - -
3 سم پاشی هوایی 6113/48/1 1 1 0 0 2 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 60 دانلود - -
4 تعمیر سمپاش های موتوری 6111-69-020-1 1 2 0 0 2 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 62 دانلود - -
5 مکانیک تراکتور و تیلر 8-49/57/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 720 دانلود - -
6 سرویس ونگهداری تراکتور و تیلر 6-28/97/1/2 1 1 0 0 3 0 0 9 6 0 2 3 3 2 7 67 دانلود - -
7 کارگر مکانیک ماشین آلات واحد شالیکوبی 6-49/50/2/1 1 0 0 0 0 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 100 دانلود - -
8 تعمیر و سرویس تجهیزات آبیاری اراضی 6113/40/1 1 0 0 0 3 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 92 دانلود - -
9 تعمیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی 6-28/93/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 68 دانلود - -
10 تعمیرکار ماشین های برداشت علوفه 8-49/58/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 320 دانلود - -
11 تعمیرکار کمباین 723320690180001 2 0 0 0 8 1 0 9 6 0 2 3 3 2 7 136 دانلود - -
12 تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل کشاورزی - 1 0 0 0 4 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 370 دانلود - -
13 تعمیرکار تراکتورهای کشاورزی - 1 0 0 0 5 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 700 دانلود - -
14 راه اندازی و تعمیر سیستم هیدرولیک تراکتور - 1 1 0 0 5 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 72 دانلود - -
15 تعمیرکار تیلر (تراکتور دو چرخ) 723320690260001 2 0 0 0 6 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 400 دانلود - -
16 سرویسکار تراکتور - 1 0 0 0 7 2 0 9 6 0 2 3 3 2 7 229 دانلود - -
17 تعمیرکار خودروهای سنگین کشاورزی - 1 0 0 0 0 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 745 دانلود - -
18 تعمیرکار تجهیزات آبیاری تحت فشار - 1 0 0 0 1 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 295 دانلود - -
19 تعمیرکار ماشین های خاک ورزی و کاشت - 1 0 0 0 2 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 450 دانلود - -
20 تعمیرکار ماشین آلات دامپروری - 1 0 0 0 4 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 150 دانلود - -
21 تعمیرکار ماشین آلات و ادوات برداشت - 1 0 0 0 5 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 300 دانلود - -
22 تعمیر کار ماشین های باغبانی - 1 0 0 0 9 3 0 9 6 0 2 3 3 2 7 291 دانلود - -
23 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های برداشت ) 6-11/13/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 114 دانلود - -
24 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های داشت ) 6-28/95/1/2 1 0 0 0 5 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 105 دانلود - -
25 کاروری ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشین های خاک ورزی) 6-28/90/1/3 1 1 0 0 5 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 76 دانلود - -
26 کارور ماشین آلات کشاورزی(رانندگی تراکتور و تیلر) 8341-69-001-1 1 2 0 0 5 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود - -
27 کار با ماشین های تسطیح لیزری زمینهای کشاورزی - 1 3 0 0 5 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود - -
28 کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ( ماشین های کاشت ) 6-28/96/1/2 1 0 0 0 6 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 103 دانلود - -
29 بذر کاری غلات با ماشین آلات بذرکاری 6111-63-001-1 1 1 0 0 6 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 52 دانلود - -
30 کاروری کودپاش ها 6-11/14/1/2 1 2 0 0 6 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 75 دانلود - -
31 کارور ماشین های دامپروری 6-11/16/1/1 1 0 0 0 7 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 123 دانلود - -
32 بهره برداری دستگاه دامپر کشاورزی 6113/37/1 1 1 0 0 7 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 60 دانلود - -
33 کاربری دستگاه پرس پلت - 1 2 0 0 7 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 41 دانلود - -
34 کارور ماشین های علوفه خشک کنی 6-11/45/1/1 1 0 0 0 8 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 56 دانلود - -
35 کارور ماشین های کارنده 6-28/94/1/1 1 0 0 0 9 0 0 9 6 0 2 1 4 3 8 70 دانلود - -
36 کارور خشک کن توتون 6113/60/1 1 0 0 0 5 1 0 9 6 0 2 1 4 3 8 92 دانلود - -
37 کارور و نصاب سیستم های آبیاری بارانی 8-49/53/1/2 1 0 0 0 0 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 240 دانلود - -
38 کارور و نصاب سیستم های آبیاری قطره ای 8-49/54/1/2 1 0 0 0 1 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 117 دانلود - -
39 کارور (اپراتور) دستگاه بوجاری گندم 6111/12/1 1 0 0 0 3 2 0 9 6 0 2 1 4 3 8 240 دانلود - -
40 راننده دستگاه برداشت چغندرقند 6113/45/1 1 0 0 0 1 1 0 9 6 0 2 8 4 3 8 220 دانلود - -
41 راننده کمباین 6113/50/1 1 0 0 0 4 1 0 9 6 0 2 8 4 3 8 75 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی