عنوان گروه : صنایع غذایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تحقیق و توسعه نان 7512/1/8 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 3 2 2 1 300 دانلود - -
2 مدیر تولید نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/11 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1 228 دانلود - -
3 مدیریت نانوایی 7-76/12/1/2 1 2 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1 87 دانلود - -
4 مدیریت امور صنایع غذایی 8-49/89/1/2 1 5 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 2 3 1 50 دانلود - -
5 مدیر تدارکات غذائی(مدیر کیترینگ) 2-11/15/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 2 1 4 1 90 دانلود - -
6 مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 0-74/92/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 1 4 1 2 200 دانلود - -
7 طراح پروسه مواد غذائی در نانو تکنولوژی 0-28/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 4 9 4 1 2 120 دانلود - -
8 طراح و محاسبه گر واحدهای عملیاتی در صنایع غذایی 0-28/24/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 4 9 4 1 2 164 دانلود - -
9 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 0-11/98/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 197 دانلود - -
10 آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی-صنایع روغن نباتی 0-11/50/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 482 دانلود - -
11 آزمایشگردستگاهی روغنها و چربیها 7-79/27/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 215 دانلود - -
12 آزمایشگرکلاسیک روغنها و چربی ها 7-79/29/1/1 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 210 دانلود - -
13 آزمایش تعیین تقلبات روغن زیتون 7514/4/6 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 49 دانلود - -
14 بازرس کنترل کیفیت نان 7515-67-003-1 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 138 دانلود - -
15 سرپرستی کنترل کیفی در صنعت نان 7515/1/1 1 1 0 0 5 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 58 دانلود - -
16 آزمایشگر آزمایشگاه شیمیایی کارخانه شکلات سازی 0-11/63/1/1 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 170 دانلود - -
17 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیلاتی 1312/3/6 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 110 دانلود - -
18 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی فرآورده های لبنی 7513/1/1 1 0 0 0 9 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 104 دانلود - -
19 نظارت بر فرآورده های پودری و تغلیظ شده(شیر خشک) 7513/1/8 1 1 0 0 9 0 0 8 6 0 3 1 1 1 3 101 دانلود - -
20 کارور آزمایشگاه کنترل کیفیت شیر خام 7512-67-087-02 1 0 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3 118 دانلود - -
21 آزمایش تعیین تقلبات شیر 7513/1/01 1 1 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3 90 دانلود - -
22 آزمایش تعیین تقلبات چای به روش بیوتکنولوژیکی 7514/2/2 1 2 0 0 0 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3 54 دانلود - -
23 متصدی کنترل کیفیت درکارخانه قند 7512/1/2 1 0 0 0 1 1 0 8 6 0 3 1 1 1 3 94 دانلود - -
24 کنترل کیفیت در صنعت نان 7512/1/4 1 3 0 0 8 2 0 8 6 0 3 1 1 1 3 50 دانلود - -
25 آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی 7513/1/5 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3 217 دانلود - -
26 کارور کنترل میکروبی مواد غذایی 0-52/59/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3 168 دانلود - -
27 کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی 0-74/91/1/1 1 1 0 0 2 0 0 8 6 0 3 1 4 1 3 90 دانلود - -
28 انجام تحقیقات بازار محصولات لبنی 6121-67-009-1 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 7 2 2 4 41 دانلود - -
29 انجام امور سردخانه و انبار فروشگاه 2-19/19/1/2 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 1 2 3 4 75 دانلود - -
30 تهیه خانگی فرآورده های گوشتی (انواع برگر،سوسیس و کالباس ) - 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0 2 0 2 1 5 90 دانلود - -
31 فرآوری و بسته بندی خانگی عسل 7514/6/5/2 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 2 1 6 54 دانلود - -
32 عمل آور ماهی 7-74/35/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6 358 دانلود - -
33 سرد سازی فرآورده های شیلاتی 1312/3/2 1 1 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6 72 دانلود - -
34 کارور انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی 1312/3/7 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 1 2 2 6 121 دانلود - -
35 روغن گیری دانه های روغنی - 1 3 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 5 1 7 90 دانلود - -
36 بسته بند گوشت قرمز 9-71/58/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 1 1 5 7 130 دانلود - -
37 بسته بند گوشت مرغ 9-71/59/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 1 1 5 7 120 دانلود - -
38 نانوایی نان سنتی اسکو(آذربایجان شرقی ) 7512-67-082-1 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 37 دانلود - -
39 نانوایی نان سنتی لواش 7-76/24/1/1 1 8 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود - -
40 خمیرگیری و چانه گیری لواش 7512/12/1 1 9 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 49 دانلود - -
41 پهن کردن و درآوردن نان لواش 7512/7/1 1 1 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 41 دانلود - -
42 خمیرگیری و چانه گیری بربری 7512/3/1 1 2 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 57 دانلود - -
43 نانوایی نان سنتی تافتون 7-76/21/1/1 1 3 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود - -
44 خمیرگیری و چانه گیری تافتون 7512/10/1 1 4 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 49 دانلود - -
45 پهن کردن و در آوردن نان تافتون 7512/11/1 1 5 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 41 دانلود - -
46 نانوایی نان سنتی سنگک 7-76/22/1/1 1 6 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود - -
47 خمیرگیری سنگک 7512/5/1 1 7 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 35 دانلود - -
48 درآوردن نان سنگک 7512/8/1 1 8 1 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 42 دانلود - -
49 نانوایی نان تیری 7512-67-073-1 1 0 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 100 دانلود - -
50 نانوایی نان سنتی بربری 7-76/23/1/1 1 1 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 70 دانلود - -
51 تهیه و طبخ نان در خانه - 1 2 2 0 0 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 50 دانلود - -
52 تولیدکننده رشته آشی 7512/1/20 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 89 دانلود - -
53 سوهان پز 7-76/96/1/3 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 126 دانلود - -
54 سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 7-72/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 92 دانلود - -
55 مسئول فنی نان های حجیم و نیمه حجیم 7512/1/9 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 264 دانلود - -
56 نانوایی نانهای حجیم و نیمه حجیم 7512-67-066-2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 77 دانلود - -
57 خمیرگیری نان حجیم و نیمه حجیم 7512/1/5 1 2 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 59 دانلود - -
58 خمیرگیری کیک و بیسکوییت 7-76/11/1/1 1 3 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 84 دانلود - -
59 کاروری فر کیک و بیسکوییت 7-76/10/1/1 1 4 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 71 دانلود - -
60 کاروری فر نان فانتزی 7512/13/1 1 5 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 62 دانلود - -
61 تخمیر نان و تولید مخمر 7512/1/1/4 1 6 0 0 4 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 96 دانلود - -
62 تهیه کننده نان خرمایی 7512/1/15 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 240 دانلود - -
63 نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی - 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 330 دانلود - -
64 خمیر گیر و فرکار ماهر - 1 0 0 0 7 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 180 دانلود - -
65 نانوای نان های سنتی - 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 2 2 1 5 7 210 دانلود - -
66 تولیدکننده فرآورده های منجمد لبنی(بستنی) 7513/1/3 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 119 دانلود - -
67 تولیدکننده فرآورده های تخمیری(پنیر) 7513/1/7 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 106 دانلود - -
68 تولیدکننده فرآورده های تخمیری(ماست) 7513/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 132 دانلود - -
69 تولید ماست سنتی 7513/1/5/2 1 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 52 دانلود - -
70 تهیه کشک و قره قروت 7513/3/1 1 2 0 0 3 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 62 دانلود - -
71 کارگر شرکت لبنی 7513/1/9 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 108 دانلود - -
72 دریافت شیر خام 0-52/52/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 67 دانلود - -
73 تولیدکننده آرشه - 1 0 0 0 9 0 0 8 6 0 2 3 1 5 7 100 دانلود - -
74 فرآوری انگور 7514/2/1 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 42 دانلود - -
75 فرآوری قارچ خوراکی 7-74/95/1/1 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 56 دانلود - -
76 نخود پزی(نخود چی) 4-44/11/1/2 1 3 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 56 دانلود - -
77 بسته بندی سبزیجات آماده طبخ 7511/2/2 1 4 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 76 دانلود - -
78 تولید و بسته بندی خانگی محصولات زرشک 7514/5/2/2 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود - -
79 فرآوری خانگی زعفران 7514/5/8/2 1 6 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود - -
80 بلغورسازی خانگی 7514/5/1/2 1 7 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 55 دانلود - -
81 تولید و بسته بندی کشمش 7512-67-081-1 1 8 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 45 دانلود - -
82 تهیه و بسته بندی سبزیجات تازه خور 9321-67-005-1 1 9 0 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 68 دانلود - -
83 تولید و بسته بندی پودر، اسلایس و گرانول سیر، پیاز، موسیر 7512-67-80-1 1 0 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 30 دانلود - -
84 تولید سقز خانگی 7512-67-86-1 1 1 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 50 دانلود - -
85 تولید رب و سس انار 7514/6/1 1 2 1 0 0 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 40 دانلود - -
86 مرباپزصنعتی 7514-67-001-1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 106 دانلود - -
87 تهیه انواع ترشی و مربای خانگی 7512-67-066-1 1 1 0 0 1 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 36 دانلود - -
88 تولیدکننده عرقیات گیاهی 8160-67-001-1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 122 دانلود - -
89 تولید اسانس و عرقیات گیاهی 9160-67-002-1 1 1 0 0 2 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 96 دانلود - -
90 عمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 7514-67-004-1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 210 دانلود - -
91 تولید خانگی سبزیهای خشک 7514/5/7/2 1 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 67 دانلود - -
92 تولید خانگی میوه های خشک 7514/5/6/2 1 2 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 72 دانلود - -
93 تولید لواشک زرد آلو 7514/6/2 1 3 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 49 دانلود - -
94 تولید و بسته بندی لیموعمانی و پودر لیموعمانی 7512-67-079-1 1 5 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 27 دانلود - -
95 تولید و بسته بندی دم نوش چای آماده 8160-67-002-1 1 6 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 70 دانلود - -
96 فرآوری برگه زردآلو 7514/6/3 1 7 0 0 3 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 50 دانلود - -
97 اپراتوراستخراج روغن از دانه های روغنی 7514/4/8 1 0 0 0 5 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 107 دانلود - -
98 فرآور ذرت 7512/1/18 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 96 دانلود - -
99 تولیدکننده ترشیجات و شور 7514-67-002-1 1 0 0 0 7 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 105 دانلود - -
100 تولید خانگی ترشی و شور 7511/2/5/2 1 1 0 0 7 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 63 دانلود - -
101 متصدی روغن گیری میوه زیتون 7514/4/4 1 0 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 93 دانلود - -
102 فرآوری کنسرو زیتون 7512-67-083-1 1 1 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 73 دانلود - -
103 روغنکشی از زیتون 7512-67-085-1 1 2 0 0 8 0 0 8 6 0 2 4 1 5 7 70 دانلود - -
104 فرآور و بسته بند انجیر خشک 9329/1/1 1 0 0 0 0 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7 140 دانلود - -
105 فرآور و بسته بند انجیر مرطوب 9-71/57/1/1 1 0 0 0 1 1 0 8 6 0 2 4 1 5 7 238 دانلود - -
106 کارور فرآوری زیتون .7512-67-083-1 1 0 0 0 0 2 0 8 6 0 2 4 1 5 7 181 دانلود - -
107 تولید کننده کنستانتره آب میوه ها غیر از مرکبات 7-79/20/1/1 1 0 0 0 2 2 0 8 6 0 2 4 1 5 7 150 دانلود - -
108 کارور آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7 420 دانلود - -
109 نمونه برداری آزمایشگاه شیمی قند ، نیشکر 7-11/76/1/2 1 2 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7 67 دانلود - -
110 خدمات آزمایشگاه مواد غذایی 0-14/29/1/2 1 3 0 0 1 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7 90 دانلود - -
111 کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 0-11/62/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7 285 دانلود - -
112 نمونه بردار مواد غذایی 0-11/09/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 6 0 2 5 1 5 7 168 دانلود - -
113 برش و بسته بندی در خط تولید ماکارونی 7512/1/23 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 43 دانلود - -
114 قندشکنی 7511/2/4 1 5 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 45 دانلود - -
115 اپراتور دستگاه پخت آبنبات و تافی 7512/20/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 190 دانلود - -
116 کارور کارخانجات آرد آسیابانی (درجه1) 7-76/35/1/1 1 0 0 0 2 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 97 دانلود - -
117 کارور کارخانجات آرد آسیابانی (درجه2) 7-76/37/1/1 1 0 0 0 3 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 100 دانلود - -
118 آسیاب دانه غلات 7512/1/13 1 1 0 0 3 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 89 دانلود - -
119 کارور صنایع کمپوت و کنسرو سازی 7-74/12/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 144 دانلود - -
120 تولیدصنعتی رب گوجه فرنگی 7-74/99/1/2 1 1 0 0 4 0 0 8 6 0 2 0 6 1 8 68 دانلود - -
121 متصدی سانتریفوژ 7-72/25/1/2/5 1 0 0 0 3 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 107 دانلود - -
122 مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 7511/1/4 1 0 0 0 4 1 0 8 6 0 2 0 6 1 8 136 دانلود - -
123 بسته بندی ادویه جات و چاشنی ها 9-71/55/1/2 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8 62 دانلود - -
124 بسته بندی حبوبات و غلات 9321-67-003-1 1 2 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8 70 دانلود - -
125 بسته بندی مواد غذایی 9321-67-001-1 1 3 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8 65 دانلود - -
126 بسته بندی انواع نان های حجیم و سنتی 9321-67-002-1 1 4 0 0 0 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8 33 دانلود - -
127 بسته بند خرما 9-71/54/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 2 3 8 1 8 100 دانلود - -
128 آماده سازی و بسته بندی محصولات برای عرضه-خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/3 1 1 0 0 7 3 0 8 6 0 2 3 8 1 8 88 دانلود - -
129 کارگرپیشکارنانوایی 7512/1/1 1 0 0 0 1 0 0 8 6 0 1 2 1 4 9 58 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی