عنوان گروه : فرش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 ناظر فنی قالی 7318-89-013-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 3 2 2 1 3 205 دانلود
2 ارزیاب فرش 4-43/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 3 5 1 3 3 106 دانلود
3 فروشنده مواد اولیه-دار و ابزارقالی 5211-89-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 1 2 2 5 160 دانلود
4 طراح قالی(مقدماتی) 7318-89-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 300 دانلود
5 رنگ و نقطه کار نقشه قالی 1-62/93/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 140 دانلود
6 طراح نقشه قالی با رایانه 1-62/92/1/3 1 0 0 0 3 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 105 دانلود
7 چله کش 7-54/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود
8 چله کش دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 7318-89-004-1 1 0 0 0 2 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 200 دانلود
9 چله دوان و نصاب چله 7-54/39/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 140 دانلود
10 پرداخت کار قالی 7318-89-028-1 1 0 0 0 4 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 235 دانلود
11 دارکش قالی 731820890050001 2 0 0 0 5 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 160 دانلود
12 رفوگر قالی (مقدماتی) 7318-89-026-1 1 0 0 0 6 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 115 دانلود
13 رفوگر قالی(پیشرفته) 7318-89-027-1 1 0 0 0 7 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 325 دانلود
14 قالی باف (خاص افرادبانیازهای ویژه ) 7-54/58/3/2 1 0 0 0 8 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 960 دانلود
15 صمغ گیر ابریشم 8154-89-001-1 1 0 0 0 9 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود
16 رنگرز شیمیایی قالی دستباف 7-56/25/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 135 دانلود
17 رنگرز طبیعی قالی دستباف 7-56/23/1/3 1 0 0 0 1 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 165 دانلود
18 کاربر نقشه خوان فرش دستباف 3-42/39/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 28 دانلود
19 قالیباف ترکی 7-54/38/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 270 دانلود
20 قالیباف فارسی 7-54/36/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 260 دانلود
21 قالیباف (ترکی) متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 731820890010041 1 0 0 0 5 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 355 دانلود
22 قالیباف (فارسی) نا متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 731820890010051 1 0 0 0 6 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 340 دانلود
23 قالیباف (پیشرفته) 7318-89-012-1 1 0 0 0 7 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 300 دانلود
24 قالی باف حجمی 7-54/52/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 264 دانلود
25 گبه باف 7-54/96/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 232 دانلود
26 گبه باف(خاص افرادبانیازهای ویژه ) 7-54/69/3/2 1 0 0 0 0 2 0 9 8 0 2 8 1 3 7 880 دانلود
27 قالی باف ترکمن 7318-89-005-1 1 0 0 0 1 2 0 9 8 0 2 8 1 3 7 110 دانلود
28 قالیشوی 7-56/94/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 9 8 1 8 300 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی