عنوان گروه : فرش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 ناظر فنی قالی 7318-89-013-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 3 2 2 1 3 205 دانلود - -
2 ارزیاب قالی 331530890010001 2 0 0 0 1 0 0 9 8 0 3 5 1 3 3 155 دانلود - -
3 فروشنده مواد اولیه-دار و ابزارقالی 5211-89-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 1 2 2 5 160 دانلود - -
4 طراح قالی(مقدماتی) 7318-89-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 300 دانلود - -
5 رنگ و نقطه کار نقشه قالی 1-62/93/1/3 1 0 0 0 2 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 140 دانلود - -
6 طراح نقشه قالی با رایانه 1-62/92/1/3 1 0 0 0 3 0 0 9 8 0 2 6 1 3 7 105 دانلود - -
7 چله کش 731820890010001 ** 7-54/37/1/1 2 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود - -
8 چله کش دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 7318-89-004-1 1 0 0 0 2 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 200 دانلود - -
9 چله دوان و نصاب چله 731820890030001 2 0 0 0 3 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 155 دانلود - -
10 پرداخت کار قالی 7318-89-028-1 1 0 0 0 4 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 235 دانلود - -
11 دارکش قالی 731820890050001 2 0 0 0 5 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 160 دانلود - -
12 رفوگر قالی (مقدماتی) 7318-89-026-1 1 0 0 0 6 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 115 دانلود - -
13 رفوگر قالی(پیشرفته) 7318-89-027-1 1 0 0 0 7 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 325 دانلود - -
14 قالی باف (خاص افرادبانیازهای ویژه ) 7-54/58/3/2 1 0 0 0 8 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 960 دانلود - -
15 صمغ گیر ابریشم 8154-89-001-1 1 0 0 0 9 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود - -
16 رنگرز شیمیایی قالی دستباف 7-56/25/1/1 1 0 0 0 0 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 135 دانلود - -
17 رنگرز طبیعی قالی دستباف 7-56/23/1/3 1 0 0 0 1 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 165 دانلود - -
18 کاربر نقشه خوان فرش دستباف 3-42/39/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 28 دانلود - -
19 قالیباف ترکی (گره متقارن) 731820890130001 2 0 0 0 3 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 270 دانلود - -
20 قالیباف فارسی (گره نا متقارن) 731820890140001 2 0 0 0 4 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 260 دانلود - -
21 قالیباف (ترکی) متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 731820890010041 1 0 0 0 5 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 355 دانلود - -
22 قالیباف (فارسی) نا متقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی 731820890010051 1 0 0 0 6 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 340 دانلود - -
23 قالیباف هنری 7318-89-012-1 ** 731820890170001 2 0 0 0 7 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 300 دانلود - -
24 قالی باف حجمی 731820890180001 2 0 0 0 8 1 0 9 8 0 2 8 1 3 7 155 دانلود - -
25 قالی باف ترکمن 7318-89-005-1 1 0 0 0 1 2 0 9 8 0 2 8 1 3 7 110 دانلود - -
26 قالیشوی 7-56/94/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 8 0 2 9 8 1 8 300 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی