عنوان گروه : صنایع دستی (دوخت های سنتی)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 رودوز سنتی الحاقی 7318-81-001-1 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 121 دانلود
2 تکه دوز با دست 7318-81-002-1 1 0 0 0 2 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 94 دانلود
3 چهل تکه دوز با دست (خاتمی دوزی، لندره دوزی) 7318-81-003-1 1 0 0 0 3 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 105 دانلود
4 ابریشم دوز 7318-81-004-1 1 0 0 0 4 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود
5 آجیده دوز (پنبه دوز‘لایه دوز) 7318-81-005-1 1 0 0 0 5 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 85 دانلود
6 درویش دوز 7318-81-006-1 1 0 0 0 6 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
7 خامه دوز سیستان(خمک دوزی یا سفیددوزی) 7318-81-007-2 1 0 0 0 7 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
8 خوس دوز 7318-81-008-1 1 0 0 0 8 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 401 دانلود
9 نقده دوز 7318-81-009-1 1 0 0 0 9 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 123 دانلود
10 سوزن دوز سنتی سنگسر 7318-81-010-1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 173 دانلود
11 سوخت نگار پارچه (پیشرفته ) 7318-81-011-1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 119 دانلود
12 سوخت نگار پارچه (مقدماتی ) 7318-81-012-1 1 0 0 0 2 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 82 دانلود
13 ربان دوز مقدماتی 7318-81-013-1 1 0 0 0 3 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
14 روبان دوز پیشرفته 7318-81-014-1 1 0 0 0 4 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 127 دانلود
15 پریوار دوز (پلیوار دوز) 7318-81-015-1 1 0 0 0 5 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 111 دانلود
16 پارچه ساز تزیینی 7318-81-016-1 1 0 0 0 6 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 91 دانلود
17 نمدمال(کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی )مقدماتی 7318-81-017-2 1 0 0 0 7 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 113 دانلود
18 عروسک دوز 9-49/42/1/3 1 0 0 0 8 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 320 دانلود
19 عروسک دوز مقدماتی 7318-81-018-1 1 1 0 0 8 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 149 دانلود
20 پته دوز(فطه دوزی یا سلسله دوزی) 7318-81-019-1 1 0 0 0 9 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 131 دانلود
21 سوزن دوز بلوچ 7318-81-020-1 1 0 0 0 0 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 152 دانلود
22 سرمه دوز سنتی 7318-81-021-1 1 0 0 0 1 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 81 دانلود
23 سکه دوز بلوچ 7318-81-022-1 1 0 0 0 2 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 127 دانلود
24 مهرزن بلوچ (تپه زن) 7318-81-023-1 1 0 0 0 3 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 76 دانلود
25 مرصع دوز 7318-81-024-1 1 0 0 0 4 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 87 دانلود
26 چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی 7318-81-025-1 1 0 0 0 5 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 144 دانلود
27 چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته 7318-81-026-1 1 0 0 0 6 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 188 دانلود
28 قلاب دوز اصفهان 7318-81-027-1 1 0 0 0 7 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 70 دانلود
29 سوزن دوزی سنتی اصفهان 7318-81-028-1 1 0 0 0 8 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 185 دانلود
30 نمدمال(کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی)پیشرفته 7318-81-029-1 1 0 0 0 9 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 178 دانلود
31 گلدوز سه بعدی (برزیلی ) 7318-81-030-1 1 0 0 0 0 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 202 دانلود
32 سوزن دوز ترکمن 7318-81-031-1 1 0 0 0 1 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود
33 زرتشتی دوز 7318-81-032-1 1 0 0 0 2 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 160 دانلود
34 قزاق دوز 7318-81-033-1 1 0 0 0 3 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 123 دانلود
35 قیطان دوز ساده و تزئینی 7318-81-034-1 1 0 0 0 4 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 63 دانلود
36 نوار دوز تزیینی 7318-81-035-1 1 0 0 0 5 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 74 دانلود
37 بردری دوز ساده و حجمی 7-95/88/1/1 1 0 0 0 6 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 111 دانلود
38 پته قلمکار اصفهان 7533-81-001-1 1 0 0 0 7 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 117 دانلود
39 تکه دوز با موکت 7-95/60/1/2 1 0 0 0 8 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 136 دانلود
40 تکه دوز با چرخ 7-95/69/2/3 1 0 0 0 9 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 131 دانلود
41 تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه 1-61/36/1/1 1 0 0 0 0 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 129 دانلود
42 چاپ باتیک 9-29/32/1/2 1 0 0 0 1 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 179 دانلود
43 دوزنده و تزئین کار لباس 1-61/33/1/01 1 0 0 0 2 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 193 دانلود
44 ده یک و نقده دوز 7-95/76/1/1 1 0 0 0 3 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 90 دانلود
45 سازنده دوخت های سنتی تلفیقی 7-95/93/1/1 1 0 0 0 4 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 310 دانلود
46 سرمه دوز تزئینی 7-95/90/1/3 1 0 0 0 5 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 72 دانلود
47 سوزن دوز سنتی 7-95/66/2/3 1 0 0 0 6 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 142 دانلود
48 سوزن دوز سنتی خاص مناطق 7-95/65/1/3 1 0 0 0 7 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 146 دانلود
49 شبکه دوز 7-95/67/1/2 1 0 0 0 8 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود
50 طراح نقوش گلدوزی با رایانه 7-95/72/1/1 1 0 0 0 9 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود
51 صدف دوز 7-95/75/1/1 1 0 0 0 0 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 74 دانلود
52 طراح و نقاش روی پارچه 1-61/35/1/3 1 0 0 0 1 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود
53 کمک عروسک دوز (خاص افراد با نیازهای ویژه) 4/1/‎‏الف‎‎‏‎/42/49-9 1 0 0 0 2 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 941 دانلود
54 آیینه دوز 7-95/78/1/1 1 0 0 0 3 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 90 دانلود
55 هویه کار پارچه درجه 1 7-59/34/1/3 1 0 0 0 4 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
56 قبا دوز 7-95/63/1/2 1 0 0 0 5 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
57 قلاب دوز 7-95/31/1/2 1 0 0 0 6 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 252 دانلود
58 کانوا و گوبلن دوز 7-95/66/1/2 1 0 0 0 7 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 65 دانلود
59 کتیبه دوز 7-95/64/1/1 1 0 0 0 8 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 144 دانلود
60 گلابتون دوز(کمه دوز) 7-95/61/1/4 1 0 0 0 9 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 260 دانلود
61 گلدوز دستی 7-95/73/1/3 1 0 0 0 0 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 80 دانلود
62 گلدوز ماشینی 7-95/74/1/5 1 0 0 0 1 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 186 دانلود
63 هویه کار پارچه درجه 2 7-59/34/2/3 1 0 0 0 2 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود
64 گلدوزی با دست (گروه الف) خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 7-95/81/‎‏الف‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 3 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 1035 دانلود
65 کارور چاپ قلمکار پارچه 9-29/34/1/1 1 0 0 0 4 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 220 دانلود
66 ممقان دوز 7533-81-002-1 1 0 0 0 5 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 105 دانلود
67 مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز 7-95/68/1/3 1 0 0 0 6 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 80 دانلود
68 معرق کار پارچه 1-62/29/1/2 1 0 0 0 7 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 75 دانلود
69 مانکن ساز 1-61/23/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 9 1 3 7 550 دانلود
70 پوستین دوز 7-95/45/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 5 3 5 7 200 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی