عنوان گروه : صنایع دستی (دوخت های سنتی)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 روبان دوزی - 1 1 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 140 دانلود - -
2 کاموا ، کوبلن وشماره دوزی 731820810570001 1 2 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 95 دانلود - -
3 سوزن دوزی شاهکوه - 1 3 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 80 دانلود - -
4 گلابتون دوزی(کمه دوزی) 731820810590001 1 4 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 165 دانلود - -
5 دوخت تزئینی با قلاب تنبور - 1 5 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 110 دانلود - -
6 قبادوزی 731820810550001 1 6 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 90 دانلود - -
7 قلابدوزی رشت - 1 7 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود -
8 سوزن دوزی پرکار - 1 8 0 0 0 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود - -
9 رودوز سنتی الحاقی 7318-81-001-1 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 121 دانلود - -
10 تکه دوز و مرصع دوز با دست 7318-81-002-1 2 0 0 0 2 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 180 دانلود - -
11 مرصع دوزی 7318-81-024-1 1 1 0 0 2 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 87 دانلود - -
12 چهل تکه دوز با دست 7318-81-003-1 2 0 0 0 3 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 260 دانلود - -
13 آجیده دوزی(پنبه دوزی‘لایه دوزی) 7318-81-005-1 1 1 0 0 3 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 85 دانلود - -
14 ابریشم دوز 7318-81-004-1 2 0 0 0 4 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 468 دانلود - -
15 درویش دوزی(تفرشی دوزی) 7318-81-006-1 1 2 1 0 4 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود - -
16 ممقان دوزی 7533-81-002-1 1 3 1 0 4 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 105 دانلود - -
17 خامه دوز سیستان(خمک دوزی یا سفیددوزی) 7318-81-007-2 1 0 0 0 7 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود - -
18 خوس دوز 7318-81-008-1 1 0 0 0 8 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 401 دانلود - -
19 نقده دوز 7318-81-009-1 1 0 0 0 9 0 0 1 8 0 2 8 1 3 7 123 دانلود - -
20 سوزن دوز سنتی سنگسر 7318-81-010-1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 173 دانلود - -
21 سوخت نگار پارچه (پیشرفته ) 7318-81-011-1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 119 دانلود - -
22 سوخت نگار پارچه (مقدماتی ) 7318-81-012-1 1 0 0 0 2 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 82 دانلود - -
23 پریوار دوز (پلیوار دوز) 7318-81-015-1 1 0 0 0 5 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 111 دانلود - -
24 پارچه ساز تزیینی 7318-81-016-1 1 0 0 0 6 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 91 دانلود - -
25 نمدمال(کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی )مقدماتی 7318-81-017-2 1 0 0 0 7 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 113 دانلود - -
26 عروسک دوز 9-49/42/1/3 1 0 0 0 8 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 320 دانلود - -
27 عروسک دوز مقدماتی 7318-81-018-1 1 1 0 0 8 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 149 دانلود - -
28 پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوز) 7318-081-019-1 2 0 0 0 9 1 0 1 8 0 2 8 1 3 7 240 دانلود - -
29 سوزن دوز بلوچ 7318-81-020-1 1 0 0 0 0 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 152 دانلود - -
30 سرمه دوز 731820810210001 ** 731820810450001 2 0 0 0 1 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 217 دانلود - -
31 سکه دوز بلوچ 7318-81-022-1 1 0 0 0 2 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 127 دانلود - -
32 مهرزن بلوچ (تپه زن) 7318-81-023-1 1 0 0 0 3 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 76 دانلود - -
33 چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی 7318-81-025-1 1 0 0 0 5 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 144 دانلود - -
34 چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته 7318-81-026-1 1 0 0 0 6 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 188 دانلود - -
35 قلاب دوز اصفهان 7318-81-027-1 1 0 0 0 7 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 70 دانلود - -
36 سوزن دوزی سنتی اصفهان 7318-81-028-1 1 0 0 0 8 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 185 دانلود - -
37 نمدمال(کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی)پیشرفته 7318-81-029-1 1 0 0 0 9 2 0 1 8 0 2 8 1 3 7 178 دانلود - -
38 گلدوزی سه بعدی (برزیلی ) 7318-81-030-1 1 0 0 0 0 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 202 دانلود - -
39 سوزن دوز ترکمن 7318-81-031-1 1 0 0 0 1 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود - -
40 زرتشتی دوز 7318-81-032-1 1 0 0 0 2 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 160 دانلود - -
41 قزاق دوز 7318-81-033-1 1 0 0 0 3 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 123 دانلود - -
42 نوار و قیطان دوز - 2 0 0 0 4 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 150 دانلود - -
43 بردری دوز ساده و حجمی 7-95/88/1/1 1 0 0 0 6 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 111 دانلود - -
44 پته قلمکار اصفهان 7533-81-001-1 1 0 0 0 7 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 117 دانلود - -
45 تکه دوز با موکت 7-95/60/1/2 1 0 0 0 8 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 136 دانلود - -
46 تکه دوز با چرخ 7-95/69/2/3 1 0 0 0 9 3 0 1 8 0 2 8 1 3 7 131 دانلود - -
47 تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه 1-61/36/1/1 1 0 0 0 0 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 129 دانلود - -
48 چاپ باتیک 9-29/32/1/2 1 0 0 0 1 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 179 دانلود - -
49 دوزنده و تزئین کار لباس 1-61/33/1/01 1 0 0 0 2 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 193 دانلود - -
50 تزئین چادر و پوشینه های حجاب - 1 1 0 0 2 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 64 دانلود - -
51 ده یک و نقده دوز 7-95/76/1/1 1 0 0 0 3 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 90 دانلود - -
52 سازنده دوخت های سنتی تلفیقی 7-95/93/1/1 1 0 0 0 4 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 310 دانلود - -
53 سوزن دوز سنتی 7-95/66/2/3 1 0 0 0 6 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 142 دانلود - -
54 سوزن دوز سنتی خاص مناطق 7-95/65/1/3 1 0 0 0 7 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 146 دانلود - -
55 شبکه دوز 7-95/67/1/2 1 0 0 0 8 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود - -
56 طراح نقوش گلدوزی با رایانه 7-95/72/1/1 1 0 0 0 9 4 0 1 8 0 2 8 1 3 7 120 دانلود - -
57 صدف دوز 7-95/75/1/1 1 0 0 0 0 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 74 دانلود - -
58 طراح و نقاش روی پارچه 1-61/35/1/3 1 0 0 0 1 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 130 دانلود - -
59 کمک عروسک دوز (خاص افراد با نیازهای ویژه) 4/1/‎‏الف‎‎‏‎/42/49-9 1 0 0 0 2 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 941 دانلود - -
60 آیینه دوز 7-95/78/1/1 1 0 0 0 3 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 90 دانلود - -
61 هویه کار پارچه درجه 1 7-59/34/1/3 1 0 0 0 4 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود - -
62 قلاب دوز 7-95/31/1/2 1 0 0 0 6 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 252 دانلود - -
63 کتیبه دوز 7-95/64/1/1 1 0 0 0 8 5 0 1 8 0 2 8 1 3 7 144 دانلود - -
64 گلدوز دستی 7-95/73/1/3 ** 731820810600001 2 0 0 0 0 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 160 دانلود - -
65 گلدوز ماشینی 7-95/74/1/5 1 0 0 0 1 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 186 دانلود - -
66 هویه کار پارچه درجه 2 7-59/34/2/3 1 0 0 0 2 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 100 دانلود - -
67 گلدوزی با دست (گروه الف) خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه 7-95/81/‎‏الف‎‎‏‎/3/3 1 0 0 0 3 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 1035 دانلود - -
68 کارور چاپ قلمکار پارچه 9-29/34/1/1 1 0 0 0 4 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 220 دانلود - -
69 مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز 7-95/68/1/3 1 0 0 0 6 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 80 دانلود - -
70 معرق کار پارچه 1-62/29/1/2 1 0 0 0 7 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 75 دانلود - -
71 کمک سرمه دوز (خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 8 6 0 1 8 0 2 8 1 3 7 126 دانلود - -
72 مانکن ساز 1-61/23/1/3 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 9 1 3 7 560 دانلود - -
73 دوزنده لباس های سنتی ترکمن 7-91/92/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 84 دانلود - -
74 دوزنده لباس های سنتی لری 7-91/91/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 80 دانلود - -
75 دوزنده لباسهای سنتی مازندران (جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان) 7-91/98/1/2 1 0 0 0 3 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 76 دانلود - -
76 دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه 7531-51-005-1 1 0 0 0 4 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 210 دانلود - -
77 دوزنده لباس محلی بختیاری مردانه 7531-51-010-1 1 0 0 0 5 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 155 دانلود - -
78 دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه 7531-51-004-1 1 0 0 0 6 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 250 دانلود - -
79 دوزنده لباس محلی بندری 7-95/11/1/1 1 0 0 0 7 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 375 دانلود - -
80 دوزنده لباس محلی کردی(کرمانج)خراسان مردانه 7531-51-016-1 1 0 0 0 8 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 105 دانلود - -
81 دوزنده لباس محلی کردی (کرمانج)خراسان زنانه 7531-51-011-1 1 0 0 0 9 0 0 1 8 0 2 1 3 5 7 185 دانلود - -
82 دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه 7531-51-009-1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 145 دانلود - -
83 دوزنده لباس محلی کردی زنانه 753120510190001 1 0 0 0 1 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 240 دانلود - -
84 دوزنده لباس محلی کردی مردانه 753120510320001 1 0 0 0 2 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 185 دانلود - -
85 دوزنده لباس محلی گیلک 7531-51-003-1 1 0 0 0 3 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 300 دانلود - -
86 دوزنده لباس محلی سیستان 7531-51-002-1 1 0 0 0 4 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 255 دانلود - -
87 دوزنده لباس محلی زنان قشقایی - 1 0 0 0 5 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 210 دانلود - -
88 دوزنده لباس محلی زنان عرب(کرانه خلیج فارس) - 1 0 0 0 6 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 205 دانلود - -
89 دوزنده لباس محلی آذری مردانه - 1 0 0 0 7 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 207 دانلود - -
90 دوزنده لباس محلی آذری زنانه - 1 0 0 0 8 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 260 دانلود - -
91 دوزنده لباس محلی زنان کتول - 1 0 0 0 9 1 0 1 8 0 2 1 3 5 7 240 دانلود - -
92 دوزنده لباس محلی مردان عرب (کرانه خلیج فارس) - 1 0 0 0 0 2 0 1 8 0 2 1 3 5 7 185 دانلود - -
93 دوزنده تیروسیخ، سدره، شوال، لچک و مکنا - 1 0 0 0 2 2 0 1 8 0 2 1 3 5 7 180 دانلود - -
94 پوستین دوز 7-95/45/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 2 5 3 5 7 200 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی