عنوان گروه : طلا و جواهرسازی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 گوهر شناس 2146-79-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 7 0 3 1 1 1 3 435 دانلود - -
2 گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهای آلی 2146-79-002-1 1 1 0 0 1 0 0 9 7 0 3 1 1 1 3 80 دانلود - -
3 ارزیاب الماس 2146-79-003-1 1 0 0 0 2 0 0 9 7 0 3 1 1 1 3 200 دانلود - -
4 ساخت زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره 8-80/91/1/1 1 1 0 0 0 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 75 دانلود - -
5 بازیابی طلا از خاک 8-80/19/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 75 دانلود - -
6 پوشش گر الکتریکی (آبکار)فلزات قیمتی 7-28/23/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 168 دانلود - -
7 طلا ساز 8-80/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 480 دانلود - -
8 النگوسازی - 2 4 1 0 3 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 115 دانلود - -
9 گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله تراش) 731320790040001 2 0 0 0 4 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 338 دانلود - -
10 تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا 7313-79-011-1 1 1 0 0 4 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 120 دانلود - -
11 گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(تراش زاویه) 8-80/85/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 257 دانلود - -
12 تراشکار فلزات قیمتی با دستگاه CNC طلا 8-80/93/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 170 دانلود - -
13 تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات 8-80/21/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 105 دانلود - -
14 جواهر ساز 731320790090001 2 0 0 0 9 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 530 دانلود - -
15 سازنده مدل های مومی طلا و جواهر 731320790100001 ** 731320790030121 2 0 0 0 0 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 180 دانلود - -
16 سازنده زیور آلات سنتی 8-80/53/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 280 دانلود - -
17 سازنده زیور آلات نقره ای ترکمن 8-80/52/1/1 1 1 0 0 3 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 277 دانلود - -
18 مهرسازی بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/36/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود - -
19 معرق سنگ های نیمه قیمتی 8-80/38/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 220 دانلود - -
20 مشبک کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/33/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود - -
21 عیار سنج فلزات قیمتی 0-36/11/1/2 1 0 0 0 0 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 118 دانلود - -
22 مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات قیمتی 8-80/13/1/3 1 0 0 0 1 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود - -
23 مرصع کار 8-39/53/1/2 1 0 0 0 5 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 96 دانلود - -
24 جواهرسازی سیمی 7313-79-022-1 1 0 0 0 6 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 170 دانلود - -
25 جواهرسازی مهره ای 7313-79-021-1 1 0 0 0 7 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 160 دانلود - -
26 حجم سازی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/37/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 273 دانلود - -
27 حکاکی ونقش برجسته کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/35/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 240 دانلود - -
28 خوشنویسی روی سنگهای قیمتی 8-80/34/1/1 1 0 0 0 0 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 160 دانلود - -
29 فیروزه کوبی 8-80/32/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 223 دانلود - -
30 فروشنده طلا و نقره و جواهر 4-31/35/1/2 1 0 0 0 2 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 154 دانلود - -
31 تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره ای (محصول محور) 7319-79-023-1 1 1 0 0 2 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 143 دانلود - -
32 طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی 2163-79-001-1 1 0 0 0 3 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 180 دانلود - -
33 طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته 2163-79-002-1 1 0 0 0 4 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 120 دانلود - -
34 طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی 2163-79-003-1 1 0 0 0 5 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 140 دانلود - -
35 طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته 2163-79-004-1 1 0 0 0 6 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 190 دانلود - -
36 ملیله ساز فلزات قیمتی 731320790370001 ** 731320790030131 2 0 0 0 7 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود - -
37 ریخته گر فلزات قیمتی 731320790030111 1 0 0 0 8 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 160 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی