عنوان گروه : طلا و جواهرسازی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 گوهر شناس 2146-79-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 7 0 4 6 4 1 2 435 دانلود
2 گوهرشناس مروارید و سایر گوهرهای آلی 2146-79-002-1 1 0 0 0 2 0 0 9 7 0 4 6 4 1 2 80 دانلود
3 ارزیاب الماس 2146-79-003-1 1 0 0 0 3 0 0 9 7 0 4 6 4 1 2 200 دانلود
4 پوشش گر الکتریکی (آبکار)فلزات قیمتی 7-28/23/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 168 دانلود
5 بازیاب طلا از خاک 8-80/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 75 دانلود
6 طلا ساز 8-80/10/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 480 دانلود
7 گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(تراش دامله) 8-80/86/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 348 دانلود
8 تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا 7313-79-011-1 1 1 0 0 4 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 120 دانلود
9 گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی(تراش زاویه) 8-80/85/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 257 دانلود
10 تراشکار فلزات قیمتی با دستگاه CNC طلا 8-80/93/1/1 1 0 0 0 6 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 170 دانلود
11 تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات 8-80/21/1/2 1 0 0 0 7 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 105 دانلود
12 جواهر ساز 7313-79-019-1 1 0 0 0 9 0 0 9 7 0 2 3 1 3 7 531 دانلود
13 سازنده مدل های مومی طلا و جواهر 7313-79-005-2 1 0 0 0 0 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 180 دانلود
14 سازنده زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره 8-80/91/1/1 1 0 0 0 2 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 75 دانلود
15 سازنده زیور آلات سنتی 8-80/53/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 280 دانلود
16 سازنده زیور آلات نقره ای ترکمن 8-80/52/1/1 1 1 0 0 3 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 277 دانلود
17 مهرسازی بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/36/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود
18 معرق سنگ های نیمه قیمتی 8-80/38/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 220 دانلود
19 مشبک کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/33/1/1 1 0 0 0 6 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود
20 ریخته گر فلزات قیمتی 7-25/12/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 7 0 2 3 1 3 7 90 دانلود
21 عیار سنج فلزات قیمتی 0-36/11/1/2 1 0 0 0 0 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 118 دانلود
22 مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روی فلزات قیمتی 8-80/13/1/3 1 0 0 0 1 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 200 دانلود
23 مدل ساز فلزات قیمتی 7-94/11/1/2 1 0 0 0 2 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 88 دانلود
24 ملیله کار و زنجیر باف 8-80/12/1/2 1 0 0 0 3 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 60 دانلود
25 النگو و حلقه ساز و تراش کار فلزات قیمتی 8-80/15/1/2 1 0 0 0 4 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 56 دانلود
26 مرصع کار 8-39/53/1/2 1 0 0 0 5 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 96 دانلود
27 جواهرسازی سیمی 7313-79-022-1 1 0 0 0 6 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 170 دانلود
28 جواهرسازی مهره ای 7313-79-021-1 1 0 0 0 7 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 160 دانلود
29 حجم سازی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/37/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 273 دانلود
30 حکاکی ونقش برجسته کاری بر روی سنگهای نیمه قیمتی 8-80/35/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 7 0 2 3 1 3 7 240 دانلود
31 خوشنویسی روی سنگهای قیمتی 8-80/34/1/1 1 0 0 0 0 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 165 دانلود
32 فیروزه کوبی 8-80/32/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 223 دانلود
33 فروشنده طلا و نقره و جواهر 4-31/35/1/2 1 0 0 0 2 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 154 دانلود
34 تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره ای (محصول محور) 7319-79-023-1 1 1 0 0 2 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 143 دانلود
35 طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی 2163-79-001-1 1 0 0 0 3 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 180 دانلود
36 طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته 2163-79-002-1 1 0 0 0 4 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 120 دانلود
37 طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی 2163-79-003-1 1 0 0 0 5 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 140 دانلود
38 طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته 2163-79-004-1 1 0 0 0 6 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 190 دانلود
39 ملیله ساز نقره 8-80/55/1/2 1 0 0 0 7 3 0 9 7 0 2 3 1 3 7 188 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی