عنوان گروه : فناوری نرم وفرهنگی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 دهیار 2-02/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 1 1 1 354 دانلود
2 مسئول رسا محله 1-001-73-2641 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 1 3 4 1 122 دانلود
3 مشاور امور مهاجرتی 2635-05 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 2 3 2 4 2 920 دانلود
4 مشاور تحصیل در خارج از کشور 2635-10 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 3 2 4 2 100 دانلود
5 ویراستار مطبوعات و کتاب 1-59/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 4 1 4 6 2 143 دانلود
6 بازاریاب مطبوعاتی 1-59/56/1/1 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 4 1 4 6 2 76 دانلود
7 دبیر سرویس خبر 2641-73-004-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 169 دانلود
8 خبرنگار 2641-73-001-2 1 0 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 236 دانلود
9 خبرنگاری رسا محله 2641-73-002-1 1 1 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 128 دانلود
10 خبرنگاری ورزشی 1-59/30/1/1 1 2 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 123 دانلود
11 خبرنگاری حوزه کودکان 2641/1/12 1 3 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 91 دانلود
12 خبرنگاری حوزه سیاسی 2641/1/13 1 4 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 100 دانلود
13 خبرنگاری زنان 2641/1/14 1 5 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 88 دانلود
14 بازاریاب رسا محله 2641-73-003-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 2 2 3 3 120 دانلود
15 مداح و ستایشگر اهل بیت (ع) 2652-73-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 4 1 4 3 188 دانلود
16 مسنول سمعی و بصری و روابط عمومی 1-39/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 3 4 3 148 دانلود
17 مسئول اندازه گیری رضایت مشتریان 194342 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 3 4 3 44 دانلود
18 متصدی روابط عمومی 2-19/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 265 دانلود
19 بکارگیری مهارتهای زندگی 6330-73-001-1 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 36 دانلود
20 مسئول اطلاع رسانی 2641-73-005-1 1 2 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 25 دانلود
21 بکارگیری زبان بدن در بر قراری ارتباط 422520730020011 1 3 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 56 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی