عنوان گروه : فناوری نرم وفرهنگی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 دهیار 2-02/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 1 1 1 354 دانلود - -
2 مدیریت رسانه ای بحران - 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0 4 9 4 3 1 195 دانلود - -
3 مسئول رسا محله 2641-73-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 1 3 4 1 122 دانلود - -
4 مشاور امور مهاجرتی 2635-05 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 4 3 2 4 2 920 دانلود - -
5 مشاور تحصیل در خارج از کشور 2635-10 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 4 3 2 4 2 100 دانلود - -
6 کار گروهی 1 -001 - 49 -2639 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0 4 2 3 6 2 40 دانلود - -
7 بکارگیری مهارت جامع برقراری ارتباط 2632-49-002-1 1 2 0 0 0 0 0 3 7 0 4 2 3 6 2 24 دانلود - -
8 ویراستار مطبوعات و کتاب 1-59/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 4 1 4 6 2 143 دانلود - -
9 بازاریاب مطبوعاتی 1-59/56/1/1 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 4 1 4 6 2 76 دانلود - -
10 دبیر سرویس خبر 2641-73-004-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 169 دانلود - -
11 خبرنگار 2641-73-001-2 1 0 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 276 دانلود - -
12 خبرنگاری رسا محله 2641-73-002-1 1 1 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 128 دانلود - -
13 خبرنگاری ورزشی 1-59/30/1/1 1 2 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 111 دانلود - -
14 خبرنگاری حوزه کودکان 2641/1/12 1 3 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 91 دانلود - -
15 خبرنگاری حوزه سیاسی 2641/1/13 1 4 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 100 دانلود - -
16 خبرنگاری زنان 2641/1/14 1 5 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 88 دانلود - -
17 روزنامه نگاری و خبرنویسی مطبوعات و روابط عمومی - 1 6 0 0 2 0 0 3 7 0 4 2 4 6 2 90 دانلود - -
18 بازاریاب رسا محله 2641-73-003-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 2 2 3 3 120 دانلود - -
19 مداح و ستایشگر اهل بیت (ع) 2652-73-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 4 1 4 3 188 دانلود - -
20 مسنول سمعی و بصری و روابط عمومی 1-39/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 3 4 3 148 دانلود - -
21 مسئول اندازه گیری رضایت مشتریان 2432/2 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 3 3 3 4 3 44 دانلود - -
22 بکارگیری چهره شناسی در مذاکرات - 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 52 دانلود - -
23 متصدی روابط عمومی 2-19/90/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 265 دانلود - -
24 بکارگیری مهارتهای زندگی 6330-73-001-1 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 36 دانلود - -
25 مسئول اطلاع رسانی 2641-73-005-1 1 2 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 25 دانلود - -
26 بکارگیری زبان بدن در بر قراری ارتباط 422520730020011 1 3 0 0 1 0 0 3 7 0 2 5 2 2 4 56 دانلود - -
27 بکارگیری مهارت های پیش از ازدواج - 1 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 1 2 3 5 74 دانلود - -
28 بکارگیری سواد فضای مجازی - 1 2 0 0 3 1 0 3 7 0 2 1 2 3 7 60 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی