عنوان گروه : صنعت ورزش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مشاهده و توصیف در فوتبال 3421-91-008-1 1 3 0 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 128 دانلود -
2 بکارگیری فیزیولوژی در فوتبال (II) 3421-91-014-1 1 9 0 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
3 کاربرد ژیمناستیک در فوتبال 3421-91-012-1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 128 دانلود - -
4 بکارگیری ایمنی ، بهداشت و کمک های اولیه در صنعت فوتبال 3421-91-017-1 1 6 1 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
5 اجرای آزمون های ورزشی در فوتبال 3421-91-016-1 1 5 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
6 بکارگیری آناتومی در صنعت فوتبال I 3421-091-003-1 1 6 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
7 بررسی تاریخ فوتبال 3421-91-002-1 1 8 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
8 بکارگیری اصول مقدماتی فنی فوتبال 3421-91-009-1 1 5 3 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 192 دانلود - -
9 بکارگیری فیزیولوژی در فوتبال(I) 3421-91-013-1 1 8 3 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
10 بکارگیری اخلاق حرفه ای در صنعت فوتبال 3421-91-006-1 1 2 4 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
11 بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال 3421-91-001-1 1 9 4 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
12 بکارگیری مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبال 3421-91-007-1 1 0 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
13 بکارگیری آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال 3421-91-005-1 1 3 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 128 دانلود - -
14 بکارگیری مبانی روانشناسی فردی و اجتماعی در صنعت فوتبال 3421-91-015-1 1 6 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
15 کاربرد شنا در فوتبال 3421-91-010-1 1 8 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 128 دانلود - -
16 دروازه بانی در فوتبال 3421-91-011-1 1 6 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 128 دانلود - -
17 سوارکاری مبتدی اسب های سواری 6221-63-022-1 1 7 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 90 دانلود - -
18 سوارکاری مقدماتی 3423/1/1 1 8 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 67 دانلود - -
19 تجزیه و تحلیل ورزش فوتبال 2122-1-1 1 1 7 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 168 دانلود - -
20 بکارگیری آناتومی درصنعت فوتبال (II) 3421-091-004-1 1 2 7 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
21 سوارکار پیشرفته اسب های سواری 6221-63-023-1 1 6 6 0 9 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3 96 دانلود - -
22 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (I) 3422-91-001-1 1 4 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 83 دانلود - -
23 بکارگیری صنعت سینما در صنعت فوتبال 3422-91-036-1 1 5 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
24 مدیریت منابع انسانی در صنعت فوتبال 3422-91-026-1 1 6 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
25 بکارگیری صنعت رسانه در صنعت فوتبال 3422-91-022-1 1 7 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
26 بکارگیری کلیات علم اقتصاد با رویکرد صنعت فوتبال 3422-91-016-1 1 0 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
27 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (III) 3422-91-003-1 1 2 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
28 آنالیز فوتبال(پیشرفته) 3422-91-013-2 1 3 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
29 بکارگیری رایانه در صنعت فوتبال(مقدماتی) 3422-91-008-1 1 4 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
30 بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-020-2 1 5 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
31 بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال (جهان) 3422-91-024-2 1 6 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
32 بکارگیری تاریخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبال 3422-91-018-1 1 8 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
33 بکارگیری آمار در صنعت فوتبال (پیشرفته) 3422-91-009-2 1 9 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
34 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (V) 3422-91-005-1 1 1 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
35 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (IV) 3422-91-004-2 1 2 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
36 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (VII) 3422-91-007-2 1 4 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
37 بررسی نهادهای حقوقی در صنعت فوتبال ایران 3422-91-033-1 1 9 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
38 بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال (پیشرفته) 3422-91-025-2 1 0 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
39 بکارگیری اصول و مبانی مدیریت در صنعت فوتبال 3422-91-027-1 1 1 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
40 آنالیز فوتبال(مقدماتی) 3422-91-012-2 1 2 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
41 بررسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری در صنعت فوتبال 3422-91-034-1 1 6 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 63 دانلود - -
42 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (VI) 3422-91-006-1 1 7 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
43 بکارگیری اصول وفنون تبلیغات در صنعت فوتبال 3422-91-029-2 1 0 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
44 بکارگیری اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات در صنعت فوتبال 3422-91-028-1 1 1 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
45 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (II) 3422-91-002-1 1 3 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
46 نقل و انتقالات بازیکنان در صنعت فوتبال 3422-91-038-1 1 4 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
47 بکارگیری آئین نگارش و مکاتبات اداری در صنعت فوتبال(مقدماتی) 3422-91-010-2 1 6 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 32 دانلود - -
48 بکارگیری مبانی اقتصاد خرد در صنعت فوتبال(با نگرش بر اقتصاد باشگاه های فوتبال ایران) 3422-91-017-2 1 7 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 94 دانلود - -
49 مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-030-2 1 8 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
50 بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال 3422-91-021-1 1 9 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
51 بکارگیری آمار در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-014-2 1 2 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
52 بررسی ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد کاربردی در صنعت فوتبال) 3422-91-031-2 1 5 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
53 تبیین مبانی حقوق تجارت در صنعت فوتبال 3422-91-035-1 1 9 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
54 مربیگری درجه 4 فوتبال 3422-91-011-2 2 2 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 96 دانلود - -
55 حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبال 3422-91-019-1 1 3 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
56 تبیین قوانین و مقررات عمومی صنعت فوتبال 3422-91-037-1 1 5 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
57 بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال (ایران) 3422-91-023-1 1 7 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
58 تبیین مبانی حقوق ورزش در صنعت فوتبال 3422-091-032-1 1 0 7 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 64 دانلود - -
59 ایجاد من متناسب در مهادا 3422-49-040-1 1 1 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 132 دانلود - -
60 اجرای تکنیک های مقدماتی مهادا 3422-49-005-1 1 2 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 39 دانلود - -
61 اجرای تکنیک های پیشرفته مهادا 3422-49-006-1 1 3 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 57 دانلود - -
62 انجام تکنیک های مهادا 3422-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 25 دانلود - -
63 مربی دفاع شخصی 3422-91-015-1 1 0 0 0 2 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 97 دانلود - -
64 مربی برای تونیک 3422-49-004-2 1 0 0 0 3 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 100 دانلود - -
65 مربی مهادای خنده 3422-49-007-01 1 0 0 0 4 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 90 دانلود - -
66 مربی مهادا 3422-49-004-1 1 0 0 0 5 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 86 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی