عنوان گروه : صنعت ورزش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی مهادا 3422-49-004-1 1 0 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 86 دانلود
2 اجرای من متناسب در مهادا 3422-49-007-1 1 1 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 132 دانلود
3 اجرای تکنیک های مقدماتی مهادا 3422-49-005-1 1 2 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 39 دانلود
4 اجرای تکنیک های پیشرفته مهادا 3422-49-006-1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 57 دانلود
5 انجام تکنیک های مهادا 3422-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 25 دانلود
6 مربی مهادای خنده 3422-49-007-001 1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 2 2 4 3 90 دانلود
7 مربی برای تونیک 3422-49-004-2 1 0 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 100 دانلود
8 مربی دفاع شخصی 3422-91-015-1 1 0 0 0 2 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3 97 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی