عنوان گروه : فناوری هوایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 سازنده هواپیماهای مدل قابل پرواز 7232-109-001-1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 2 3 2 7 206 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی