عنوان گروه : فناوری نانو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متصدی کاربری نانو فناوری درتولید و استخراج نفت وگاز 2146-95-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 4 6 4 1 2 150 دانلود
2 طراح سیستم های نانو الکترومکانیکی 2149-95-002-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 4 9 4 1 2 116 دانلود
3 طراح مدارات نانو الکترونیکی آنالوگ 2149-95-003-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 4 9 4 1 2 120 دانلود
4 متصدی خنک کاری قطعات با نانو سیالات 3117-95-006-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 156 دانلود
5 متصدی تولید نانو لوله های کربنی با روشCVD 3117-95-009-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 124 دانلود
6 متصدی تولید نانو کامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم 3117-95-012-1 1 0 0 0 3 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 108 دانلود
7 متصدی پوشش دهی نانو کامپوزیتی فلزات با فرایند آبکاری الکتریکی 3117-95-018-1 1 0 0 0 4 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 202 دانلود
8 متصدی تولید نانو ذرات نقره وطلا به روش شیمی تر 3117-95-023-1 1 0 0 0 5 0 0 5 9 0 3 1 1 1 3 136 دانلود
9 متصدی تولید نانو کامپوزیت های پودری پایه فلزی با روش آلیاژسازی مکانیکی 3117-95-014-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 140 دانلود
10 متصدی تولید نانو کامپوزیت زمینه فلزی به روش ریخته گری اغتشاشی 3117-95-017-1 1 0 0 0 2 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 150 دانلود
11 کارور دستگاه نانو لیتوگرافی پروب روبشی 311730950040001 1 0 0 0 4 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 115 دانلود
12 فن ورز آندایزینگ آلومینیوم 311730950050001 1 0 0 0 5 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 112 دانلود
13 خلاء کار 311730950060001 1 0 0 0 6 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 123 دانلود
14 کارور سیستم لایه نشانی به روش انباشت اتمی 311730950070001 1 0 0 0 7 0 0 5 9 0 3 7 1 1 3 130 دانلود
15 متصدی اتاق تمیز 2149-95-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 3 9 1 1 3 106 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی