عنوان گروه : حمل ونقل زمینی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر حمل و نقل زمینی 1324-12-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 4 2 3 1 102 دانلود - -
2 کارشناس اعلام وضعیت راه ها (صدا و سیما) 3-59/45/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 2 1 1 2 150 دانلود - -
3 تحلیلگر ترافیک 5-59/26/1/1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 64 دانلود - -
4 ممیز ایمنی معابر 5-59/25/1/1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 64 دانلود - -
5 کارشناس مسئول جایگاههای اخذ عوارض 0-23/15/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 4 4 6 1 2 140 دانلود - -
6 مسئول ایمنی و آتش نشانی 9-85/63/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 2 1 1 3 110 دانلود - -
7 باز بینی فنی ماشین آلات 9-49/81/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 5 1 1 3 200 دانلود - -
8 مسئول تعمیرگاه 8-43/21/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 3 5 1 1 3 130 دانلود - -
9 متصدی صدور بلیط شرکتهای حمل و نقل مسافری 3-94/58/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 2 2 4 90 دانلود - -
10 متصدی انبار توشه شرکتهای حمل و نقل باربری 3-91/33/1/1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 65 دانلود - -
11 متصدی انبار توشه مسافر 3-91/34/1/1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 70 دانلود - -
12 متصدی بارگیری در سامانه های هوشمند حمل بار - 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 125 دانلود - -
13 متصدی باسکول و توزین 3-91/51/2/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 2 3 4 120 دانلود - -
14 تکنسین پاکسازی و حفظ حریم راه 2/1/43/59-3 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 180 دانلود - -
15 راهدار 3-59/42/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 300 دانلود - -
16 رئیس ماشین آلات 2-19/65/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود - -
17 سر راهدار 3-59/41/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 200 دانلود - -
18 کاردان و مسئول وسایل نقلیه فرودگاه 3-59/75/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود - -
19 متصدی اطلاعات راهها 3-59/44/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود - -
20 مسئول حفاظت بارهای ترافیکی 9-49/85/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود - -
21 سرپرست کارگاه جرثقیل زرافه ای (گنتری کرین) 9-79/27/1/1 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 67 دانلود - -
22 کاردان مسئول تردد شماری 0-33/17/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 250 دانلود - -
23 باربند جرثقیل 9-71/92/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 104 دانلود - -
24 مسئول وسایل نقلیه مخصوص حمل گاز 9-85/93/1/1 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 3 2 3 4 150 دانلود - -
25 نگهبان ترمینال 5-89/46/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 5 1 5 86 دانلود - -
26 آتش نشانی حوادث رانندگی 5412-13-005-1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 1 4 5 31 دانلود - -
27 ایمنی ترافیک در مدارس سنین 22-15 دوره نهم تا دانشگاه 5412-13-009-1 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 1 4 5 138 دانلود - -
28 امدادگری سوانح و حوادث رانندگی 5412-13-004-1 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 1 4 5 32 دانلود - -
29 اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهای تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت 8322-12-007-1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2 3 8 16 دانلود - -
30 اصول و تکنیکهای رانندگی تدافعی 8322-13-001-1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 24 دانلود - -
31 اصول و تکنیک های دریفت 8322-13-002-1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 24 دانلود - -
32 اصول و تکنیک های رانندگی آفرود خارج از آسفالت 8322-13-003-1 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 26 دانلود - -
33 اصول و تکنیک های رانندگی استراتژیک 8322-13-004-1 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 25 دانلود - -
34 اصول و تکنیک های رانندگی حرفه ای 8322-13-005-1 1 5 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 24 دانلود - -
35 اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهری 8322-12-009-1 1 6 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 8 دانلود - -
36 اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهری 8322-12-008-1 1 7 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 8 دانلود - -
37 اصول ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ویژه بانوان 8322-12-013-1 1 8 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 6 دانلود - -
38 مهارت های تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه 8322-12-011-1 1 9 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 24 دانلود - -
39 اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس 8322-12-015-1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 8 دانلود - -
40 اصلاح رفتارهای ترافیکی و ایمنی - 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 40 دانلود - -
41 راننده پایه دو 9-85/32/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 240 دانلود - -
42 راننده وسایط نقلیه تندرو سبک مسافری 9-85/35/1/1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 65 دانلود - -
43 راننده وسایل نقلیه سبک فرودگاه 9-85/92/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 2 3 8 150 دانلود - -
44 راننده اتوبوسهای ویژه جابجایی مسافر در باند فرودگاه 9-85/40/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 150 دانلود - -
45 راننده وسایط نقلیه تندرو حمل و نقل بین‌المللی مسافری 9-85/37/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 100 دانلود - -
46 راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس 9-85/41/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 70 دانلود - -
47 رانندگی مسافری(مقدماتی) - 1 1 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 40 دانلود - -
48 راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع مینی بوس 9-85/67/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 70 دانلود - -
49 راننده پایه یک 9-85/66/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 128 دانلود - -
50 کمک راننده وسایط نقلیه مسافر بری 9-85/36/1/1 1 1 0 0 5 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 50 دانلود - -
51 راننده اتوبوس برون شهری ‍‍‍‍‍ - 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 51 دانلود - -
52 راننده حمل و نقل بین المللی مسافر‍‍‍‍‍ - 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 57 دانلود - -
53 راننده اتوبوس حمل و نقل اردوهای دانش آموزی و دانشجویی - 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 1 3 3 8 57 دانلود - -
54 اپراتور کمپرسور 9-69/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 96 دانلود - -
55 اپراتور نمک پاش 9-74/46/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 120 دانلود - -
56 اپراتور ویبره 9-74/54/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 80 دانلود - -
57 اپراتوری جارو 9-74/48/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 112 دانلود - -
58 اپراتوری قیرپاش 9-74/62/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 96 دانلود - -
59 اپراتور پمپ بتن 4-51/91/1/1 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 100 دانلود - -
60 اپراتور تریلرهای یخچال دار 7-74/36/1/1 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود - -
61 راننده بونکرهای حمل سیمان، گچ، آهک، گندم، ... 9-85/62/1/1 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود - -
62 راننده بونکرهای حمل گاز 9-85/61/1/1 1 0 0 0 9 0 0 3 1 0 2 2 3 3 8 150 دانلود - -
63 راننده خودرو آتش نشان 9-85/62/1/1/1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 95 دانلود - -
64 راننده وسایط نقلیه باری مواد سوزا (مواد منفجره) 9-79/35/1/1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 100 دانلود - -
65 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین باری 9-85/64/1/1 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 90 دانلود - -
66 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حامل دام و طیور 9-85/69/1/1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 60 دانلود - -
67 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین‌المللی باری 9-85/68/1/1 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 65 دانلود - -
68 راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختی 9-85/63/1/1 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 70 دانلود - -
69 رانندگی محموله های خطرناک - 1 1 0 0 5 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 24 دانلود - -
70 راننده وسایط نقلیه تندرو کانتینربر 9-79/36/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 85 دانلود - -
71 راننده وسایط نقلیه سنگین با تریلر 9-85/65/1/1 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 95 دانلود - -
72 رانندگی باری(مقدماتی) - 1 1 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 42 دانلود - -
73 راننده حمل و نقل بار درون شهری - 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 75 دانلود - -
74 راننده کامیون حمل و نقل کالا‍‍‍‍‍ - 1 0 0 0 9 1 0 3 1 0 2 2 3 3 8 54 دانلود - -
75 راننده حمل و نقل بین المللی کالا - 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 2 3 3 8 63 دانلود - -
76 راننده حمل و نقل مواد خطرناک - 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 2 3 3 8 78 دانلود - -
77 اپراتور آب پاش 9-74/63/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 112 دانلود - -
78 اپراتور آسفالت بر 9-74/67/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود - -
79 اپراتور آسفالت تراش 9-74/65/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 128 دانلود - -
80 اپراتور اسکریپر 9-74/53/1/2 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
81 اپراتور بچینگ 9-74/23/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود - -
82 اپراتور برف روب و برف خور 9-74/45/1/2 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود - -
83 اپراتور بکهو 9-74/24/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 136 دانلود - -
84 اپراتور بولدوزر 9-74/30/1/2 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
85 اپراتور بیل مکانیکی 9-74/22/1/2 1 0 0 0 9 0 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
86 اپراتور چکش هیدرولیکی 9-74/39/1/2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود - -
87 اپراتور دریل واگن 2-74/38/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 120 دانلود - -
88 اپراتور دستگاه حفار 9-74/95/1/2 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 136 دانلود - -
89 اپراتور دستگاه شستشوی علایم 9-74/61/1/2 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 104 دانلود - -
90 اپراتور شمع کوب 9-74/42/1/2 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 110 دانلود - -
91 اپراتور غلتک 9-74/52/1/2 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 140 دانلود - -
92 اپراتور فینیشر 9-74/66/1/2 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 176 دانلود - -
93 اپراتور کارخانه آسفالت 9-74/68/1/2 1 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
94 اپراتور گریدر 9-74/31/1/2 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
95 اپراتور لودر 9-74/32/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 1 0 2 2 4 3 8 160 دانلود - -
96 اپراتور گاردیل کوب 9-74/44/1/2 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 96 دانلود - -
97 کارگر ماهر نصب علائم 9-54/90/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 200 دانلود - -
98 مباشر نصب علائم 9-54/91/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 140 دانلود - -
99 راننده مینی لودر 9-79/36/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 2 2 4 3 8 34 دانلود - -
100 اپراتور جرثقیل پلی 9-73/38/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 225 دانلود - -
101 اپراتور جرثقیل دروازه ای 9-73/39/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 166 دانلود - -
102 کارور جرثقیل موبیل با دکل ثابت و گردان 9-73/32/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 90 دانلود - -
103 سیم بکسل انداز و ریگری جرثقیل 834320130040001 2 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 136 دانلود - -
104 کارور جرثقیل ماشینی 9-73/31/1/2 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 479 دانلود - -
105 مونتاژ کار جرثقیل برجی (تاور کرین ) - 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 134 دانلود - -
106 راننده جرثقیل ماشینی (صنایع) 9-79/32/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 217 دانلود - -
107 سرپرست ترانسپورت 2-19/62/1/2 1 0 0 0 8 0 0 3 1 0 2 3 4 3 8 52 دانلود - -
108 اپراتور بالابر 9-79/92/1/2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 116 دانلود - -
109 اپراتور جرثقیل 9-73/35/1/2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود - -
110 کارور انواع بالابر هیدرولیکی (با دکل کشویی مفصلی ) 9-79/24/1/2 1 1 0 0 2 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 24 دانلود - -
111 اپراتور جرثقیل برجی (تاور کرین) 834320130130001 2 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود - -
112 اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی 9-73/36/1/1 1 0 0 0 4 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 96 دانلود - -
113 اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار 9-73/38/1/2 1 0 0 0 5 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 165 دانلود - -
114 اپراتور بالابرهای فرودگاهی 9-73/37/1/1 1 0 0 0 6 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 148 دانلود - -
115 کارور سکوهای کاری بالابرنده سیار 834320130120021 2 0 0 0 7 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 100 دانلود - -
116 اپراتور ریچ استاکر 9-73/37/1/1/2 1 0 0 0 8 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 123 دانلود - -
117 اپراتورترانس تینر 9-73/36/1/1/2 1 0 0 0 9 1 0 3 1 0 2 3 4 3 8 73 دانلود - -
118 اپراتور بالابرهای بوم عایق 834320130200001 2 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 48 دانلود - -
119 کارور جرثقیل 140 تنی 9-73/38/1/1/1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 50 دانلود - -
120 کارور جرثقیل 30تنی 9-73/37/1/1/1 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 36 دانلود - -
121 کارور جرثقیل ریلی 9-73/36/1/1/1 1 0 0 0 3 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 86 دانلود - -
122 کارور دستگاه بغل گیر کانتینر (ساید لیفتراک) 9-79/26/1/1 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 34 دانلود - -
123 بهره بردار و نگهدارنده جرثقیل ریلی کایرو 8-43/47/1/1 1 0 0 0 5 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 120 دانلود - -
124 سرپرست کارگاه دستگاه چیدمان کانتینر(ریچ استاکر) 9-79/28/1/1 1 0 0 0 6 2 0 3 1 0 2 3 4 3 8 67 دانلود - -
125 راننده لیفتراک 9-79/31/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 4 4 3 8 160 دانلود - -
126 کارور تاپ لیفتراک 9-79/29/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 4 4 3 8 86 دانلود - -
127 اپراتور لیفتراک 9-79/22/1/2 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 4 4 3 8 150 دانلود - -
128 متصدی اخذ عوارض 0-33/16/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 5 2 6 9 150 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی