عنوان گروه : گياهان دارويي و داروهای گیاهی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی 6112/157/1 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 4 3 2 2 1 235 دانلود - -
2 متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی 6112/55/1 1 0 0 0 6 5 0 5 0 1 4 3 2 2 1 172 دانلود - -
3 مدیر تولید واحد های داروسازی گیاهی 6112/166/1 1 0 0 0 9 5 0 5 0 1 4 9 3 4 1 325 دانلود - -
4 مدیر کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی 6112/69/1 1 0 0 0 0 6 0 5 0 1 4 9 3 4 1 491 دانلود - -
5 مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی 6112/33/1 1 0 0 0 2 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 318 دانلود - -
6 مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فراورده ها 6112/34/1 1 0 0 0 7 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 96 دانلود - -
7 مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی وفرآورده ها 6112/13/1 1 0 0 0 8 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 118 دانلود - -
8 مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی 6112/37/1 1 0 0 0 0 7 0 5 0 1 4 2 3 1 2 89 دانلود - -
9 مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی 6112/57/1 1 0 0 0 4 7 0 5 0 1 4 2 3 1 2 220 دانلود - -
10 بهره بردار بذور گیاهان دارویی 6112/145/1 1 0 0 0 8 0 0 5 0 1 4 9 6 2 2 153 دانلود - -
11 بهره بردار گیاهان دارویی برگی 6112/146/1 1 0 0 0 9 0 0 5 0 1 4 9 6 2 2 142 دانلود - -
12 بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ای 6112/147/1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 150 دانلود - -
13 بهره بردار گیاهان دارویی- شیرابه ای- صمغی و مان ها 6112/148/1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 160 دانلود - -
14 بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی 6112/149/1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 175 دانلود - -
15 طراح سیستم های اسانس گیری 6112/28/1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 196 دانلود - -
16 سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی 6112/24/1 1 0 0 0 2 2 0 5 0 1 4 9 6 2 2 217 دانلود - -
17 طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی 6112/180/1 1 0 0 0 1 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 212 دانلود - -
18 فرمولاتور تولید داروهای گیاهی 6112/62/1 1 0 0 0 3 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 200 دانلود - -
19 فرمولاتور تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی 6112/170/1 1 0 0 0 4 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 363 دانلود - -
20 کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی 6112/156/1 1 0 0 0 9 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 426 دانلود - -
21 متصدی انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان داروییی 6112/171/1 1 0 0 0 4 5 0 5 0 1 4 9 6 2 2 426 دانلود - -
22 مشاور ثبت علایم و اسامی تجاری فراورده های تجاری دارویی 6112/36/1 1 0 0 0 1 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 103 دانلود - -
23 مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی 6112/38/1 1 0 0 0 2 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 109 دانلود - -
24 مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فراورده ها 6112/35/1 1 0 0 0 3 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 112 دانلود - -
25 بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک 6112/78/1 1 0 0 0 7 0 0 5 0 1 3 2 2 1 3 254 دانلود - -
26 تکنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش 6112/16/1 1 0 0 0 7 1 0 5 0 1 3 2 2 1 3 207 دانلود - -
27 تکنسین نگهداری وتعمیرات خط تولید نیمه جامدات ازگیاهان دارویی 6112/15/1 1 0 0 0 8 1 0 5 0 1 3 2 2 1 3 226 دانلود - -
28 سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی 6112/70/1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 298 دانلود - -
29 سرپرست کنترل کیفیت فراورده های اولیه گیاهان دارویی 6112/99/1 1 0 0 0 3 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 213 دانلود - -
30 سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری گیاهان دارویی 6112/111/1 1 0 0 0 4 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 167 دانلود - -
31 اسانس گیری از گیاهان دارویی 2132/4 1 1 0 0 2 0 0 5 0 1 3 3 3 1 3 60 دانلود - -
32 اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن 6112/14/1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 1 3 3 3 1 3 221 دانلود - -
33 تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فراورده های گیاهان دارویی 6112/110/1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 1 3 3 3 1 3 188 دانلود - -
34 تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی 6112/113/1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 1 3 3 3 1 3 231 دانلود - -
35 سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی 6112/20/1 1 0 0 0 5 2 0 5 0 1 3 3 3 1 3 217 دانلود - -
36 مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی 6112/118/1 1 0 0 0 4 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 216 دانلود - -
37 مسئول کنترل کیفی فراورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی 6112/115/1 1 0 0 0 5 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 96 دانلود - -
38 مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی 6112/11/1 1 0 0 0 6 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 194 دانلود - -
39 تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فراورده های گیاهان دارویی 6112/22/1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 1 3 9 3 1 3 218 دانلود - -
40 سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی 6112/23/1 1 0 0 0 1 2 0 5 0 1 3 9 3 1 3 180 دانلود - -
41 کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی 6112/150/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 3 1 4 1 3 120 دانلود - -
42 متصدی کشت بافت گیاهان دارویی 6112/59/1 1 0 0 0 7 5 0 5 0 1 3 1 4 1 3 166 دانلود - -
43 متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی 6112/54/1 1 0 0 0 8 5 0 5 0 1 3 2 4 1 3 200 دانلود - -
44 جمع آوری و فرآوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی 6112/165/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 1 3 0 3 2 3 240 دانلود - -
45 انباردار داروهای گیاهی طب سنتی 6112/120/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 3 0 3 2 3 100 دانلود - -
46 تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی معدنی و حیوانی (از بازار) 6112/122/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 4 0 3 2 3 86 دانلود - -
47 صادرات باریجه و آنغوزه 6112/30/1 1 1 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود - -
48 صادرات سدر 6112/29/1 1 2 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود - -
49 صادرات گل محمدی 6112/105/1 1 3 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
50 صادرات بیدمشک 6112/101/1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
51 صادرات زعفران 6112/102/1 1 5 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
52 صادرات شیرین بیان 6112/103/1 1 6 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
53 صادرات کتیرا 6112/104/1 1 7 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
54 صادرات نعنا فلفلی 6112/106/1 1 8 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود - -
55 مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان دارویی 6112/94/1 1 9 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود - -
56 مدیریت فروش گیاهان دارویی 6112/40/1 1 0 1 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود - -
57 صادر کننده عرقیات گیاهی 6112/93/1 1 0 0 0 6 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 171 دانلود - -
58 صادرکننده زیره 6112/108/1 1 0 0 0 7 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 167 دانلود - -
59 صادرکننده عصاره و اسانس گیاهی 6112/31/1 1 0 0 0 8 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 171 دانلود - -
60 صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن 6112/91/1 1 0 0 0 9 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 167 دانلود - -
61 صادرکننده عمومی گیاهان دارویی 6112/90/1 1 0 0 0 0 3 0 5 0 1 3 2 2 3 3 192 دانلود - -
62 نماینده علمی شرکت دارویی و مکمل(گیاهی و شیمیایی) 3213-45-001-1 1 0 0 0 5 7 0 5 0 1 3 2 2 3 3 82 دانلود - -
63 واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی 6112/43/1 1 0 0 0 6 7 0 5 0 1 3 2 2 3 3 115 دانلود - -
64 انباردار گیاهان دارویی 6112/112/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 2 1 2 3 4 1612 دانلود - -
65 انباردار مواد موثره گیاهان دارویی )اسانس و عصاره( 432121050050001 2 0 0 0 5 0 0 5 0 1 2 1 2 3 4 224 دانلود - -
66 فروشنده گیاهان دارویی 521121050380001 2 0 0 0 8 3 0 5 0 1 2 1 1 2 5 256 دانلود - -
67 کارشناس بورس گیاهان دارویی 6112/107/1 1 0 0 0 0 4 0 5 0 1 2 1 1 2 5 150 دانلود - -
68 فروشندگی حنا 6112/96/1 1 5 0 0 3 1 0 5 0 1 2 3 2 2 5 50 دانلود - -
69 فروشندگی سدر 6112/95/1 1 6 0 0 3 1 0 5 0 1 2 3 2 2 5 50 دانلود - -
70 فروشندگی زعفران 6112/89/1 1 0 0 0 5 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود - -
71 فروشنده زیره 6112/88/1 1 0 0 0 6 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود - -
72 فروشنده عرقیات گیاهی 6112/97/1 1 0 0 0 7 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود - -
73 مسئول بهداشت وحفاظت فنی درواحدهای فرآوری گیاهان دارویی 6112/117/1 1 0 0 0 3 6 0 5 0 1 2 9 2 3 5 324 دانلود - -
74 پرورش دهنده گیاهان دارویی 611121050060001 2 0 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 294 دانلود - -
75 مدیریت تلفیقی آفات گیاهان دارویی 6112/74/1 1 2 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 80 دانلود - -
76 پرورش سالیکورنیا - 1 3 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 82 دانلود - -
77 مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان دارویی 6112/41/1 1 4 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 72 دانلود - -
78 پرورش مورینگا ( گازرخ ) - 1 5 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 73 دانلود - -
79 پرورش گیاه دارویی زرین گیاه - 2 6 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 213 دانلود - -
80 کاربر واحد خشک کن گیاهان دارویی 314131050190001 1 0 0 0 9 1 0 5 0 1 2 1 1 1 6 203 دانلود - -
81 عشاب(داروچین) 6112/140/1 1 0 0 0 2 3 0 5 0 1 2 1 1 1 6 269 دانلود - -
82 کنترل‌کننده آفات و بیماری های گیاهان دارویی در مزرعه و انبار 611131050460001 1 0 0 0 6 4 0 5 0 1 2 1 1 1 6 220 دانلود - -
83 مروج کشت گیاهان دارویی 6112/32/1 1 0 0 0 1 6 0 5 0 1 2 1 1 1 6 276 دانلود - -
84 تولید کننده بذر گیاهان دارویی 6112/25/1 ** 611121050790001 2 0 0 0 9 7 0 5 0 1 2 1 1 1 6 200 دانلود - -
85 تولید کننده گل های دارویی 611121050800001 2 0 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 213 دانلود - -
86 کشت گیاه دارویی مریم گلی 6112/73/1 1 1 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
87 کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 6112/72/1 1 2 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
88 کشت بابونه 6111-61-014-1 1 3 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 90 دانلود - -
89 کشت گلرنگ 2132/42 1 4 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 60 دانلود - -
90 کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار 6112/49/1 1 5 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
91 کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 6112/48/1 1 6 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
92 تکثیر و پرورش جوجوبا - 1 7 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 118 دانلود - -
93 تکثیر و پرورش گل یاسمن - 1 8 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 95 دانلود - -
94 کشت گیاه دارویی اکلیل الملک - 1 9 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
95 کشت گیاه دارویی خرنوب - 1 0 1 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
96 کشت گیاه دارویی چای قرمز - 1 1 1 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
97 تولید کننده گیاهان دارویی برگی 611121050810001 ** 6112/84/1 2 0 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 201 دانلود - -
98 کشت گیاه دارویی آویشن 6112/77/1 1 1 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
99 کشت گیاه دارویی بادرنجبویه 6112/76/1 1 2 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 48 دانلود - -
100 کشت گیاه دارویی رزماری 6112/98/1 1 3 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
101 کشت بید مشک 6111-62-020-1 1 4 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 50 دانلود - -
102 پرورش کرفس کوهی 6111-105-008-1 1 5 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 81 دانلود - -
103 کشت گیاه دارویی اسطوخودوس 6112/51/1 1 6 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
104 کشت گیاه دارویی صبر زرد 6112/47/1 1 7 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
105 کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی کمیاب 6111-105-010-1 1 8 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 175 دانلود - -
106 کشت گیاه دارویی مرزه 6112/50/1 1 9 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
107 پرورش رازیانه - 1 0 1 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 115 دانلود - -
108 تولید نشاء کلوس - 1 1 1 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 80 دانلود - -
109 تولید کننده گیاهان دارویی دانه ای 6112/83/1 1 0 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 137 دانلود - -
110 کشت گیاه دارویی زیره سیاه 6112/46/1 1 1 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود - -
111 کشت سیاه دانه 6111-105-009-1 1 2 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 50 دانلود - -
112 کشت خاکشی 6111-62-006-1 1 3 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 54 دانلود - -
113 تولید کننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده 6112/26/1 1 0 0 0 3 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 255 دانلود - -
114 تولید کننده گیاهان دارویی ریشه ای 6112/81/1 1 0 0 0 4 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 149 دانلود - -
115 تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی 611121050850001 2 0 0 0 5 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 200 دانلود - -
116 کاربر کشت بافت گیاهان دارویی 6113-61-052-1 ** 314131050450001 1 0 0 0 6 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 262 دانلود - -
117 تولید کننده عرقیات از گیاهان دارویی - 1 0 0 0 7 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 180 دانلود - -
118 کاربر گیاهان دارویی 6113-62-066-1 ** 323021050850001 1 0 0 0 1 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 258 دانلود - -
119 تکثیر و پرورش قارچ های خوراکی - دارویی (گانودرما – کفیر -کامبوجیا) - 1 1 0 0 1 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 100 دانلود - -
120 کاربر اسانس های گیاهی 226941050470001 1 0 0 0 2 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 200 دانلود - -
121 بررسی مزاج ها در کاربری گیاهان دارویی - 1 1 0 0 2 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 42 دانلود - -
122 متصدی تولید گیاهان دارویی ارگانیک 611121050060011 1 0 0 0 3 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 202 دانلود - -
123 تولید کننده و بهره بردار گیاهان دارویی(شیرابه ای، صمغی، مانها) - 1 0 0 0 5 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 182 دانلود - -
124 اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ‍‍ کردن اسانس گیاهان دارویی 313331050020001 1 0 0 0 6 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 156 دانلود - -
125 بازاریاب گیاهان دارویی 332231050130001 1 0 0 0 9 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 320 دانلود - -
126 فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی - 1 1 0 0 9 9 0 5 0 1 2 1 1 1 6 40 دانلود - -
127 کارگر خط تولید جامدات از گیاهان دارویی 6111-62-012-1 1 0 0 0 2 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 187 دانلود - -
128 کارگر فنی خط تولیدنیمه جامدات ازگیاهان دارویی 6111-62-013-1 1 0 0 0 3 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 175 دانلود - -
129 کارگرتوزین‘پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری 6112/100/1 1 0 0 0 4 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 167 دانلود - -
130 کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی 6112/10/1 1 0 0 0 8 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 137 دانلود - -
131 کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی 6112/53/1 1 0 0 0 9 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 95 دانلود - -
132 کارگر فنی خط تولید عرقیات 6112/66/1 1 0 0 0 0 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 228 دانلود - -
133 متصدی شستشوی گیاهان دارویی 962211050510001 2 0 0 0 1 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 103 دانلود - -
134 متصدی برداشت گیاهان دارویی 6112/60/1 ** 962211050520001 2 0 0 0 2 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 134 دانلود - -
135 کتیرا گیری 6111-105-011-1 1 1 0 0 2 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 48 دانلود - -
136 کارور تولید دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری ) 6112/12/1 ** 962211050530001 2 0 0 0 3 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 175 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی