عنوان گروه : گياهان دارويي و داروهای گیاهی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی 6112/157/1 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 4 3 2 2 1 235 دانلود
2 متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی 6112/55/1 1 0 0 0 6 5 0 5 0 1 4 3 2 2 1 172 دانلود
3 مدیر تولید واحد های داروسازی گیاهی 6112/166/1 1 0 0 0 9 5 0 5 0 1 4 9 3 4 1 324 دانلود
4 مدیر کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی 6112/69/1 1 0 0 0 0 6 0 5 0 1 4 9 3 4 1 490 دانلود
5 مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی 6112/33/1 1 0 0 0 2 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 317 دانلود
6 مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فراورده ها 6112/34/1 1 0 0 0 7 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 95 دانلود
7 مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی وفرآورده ها 6112/13/1 1 0 0 0 8 6 0 5 0 1 4 2 3 1 2 118 دانلود
8 مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی 6112/37/1 1 0 0 0 0 7 0 5 0 1 4 2 3 1 2 88 دانلود
9 مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی 6112/57/1 1 0 0 0 4 7 0 5 0 1 4 2 3 1 2 220 دانلود
10 بهره بردار بذور گیاهان دارویی 6112/145/1 1 0 0 0 8 0 0 5 0 1 4 9 6 2 2 153 دانلود
11 بهره بردار گیاهان دارویی برگی 6112/146/1 1 0 0 0 9 0 0 5 0 1 4 9 6 2 2 142 دانلود
12 بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ای 6112/147/1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 150 دانلود
13 بهره بردار گیاهان دارویی- شیرابه ای- صمغی و مان ها 6112/148/1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 160 دانلود
14 بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی 6112/149/1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 175 دانلود
15 طراح سیستم های اسانس گیری 6112/28/1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 1 4 9 6 2 2 196 دانلود
16 سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی 6112/24/1 1 0 0 0 2 2 0 5 0 1 4 9 6 2 2 217 دانلود
17 طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی 12/1/6112 1 0 0 0 1 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 211 دانلود
18 فرمولاتور تولید داروهای گیاهی 6112/62/1 1 0 0 0 3 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 540 دانلود
19 فرمولاتور تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی 6112/170/1 1 0 0 0 4 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 363 دانلود
20 کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی 6112/156/1 1 0 0 0 9 3 0 5 0 1 4 9 6 2 2 426 دانلود
21 کاربر اسانس های گیاهی 6-92/93/1/3 1 0 0 0 7 4 0 5 0 1 4 9 6 2 2 186 دانلود
22 متصدی انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان داروییی 6112/171/1 1 0 0 0 4 5 0 5 0 1 4 9 6 2 2 426 دانلود
23 مشاور ثبت علایم و اسامی تجاری فراورده های تجاری دارویی 6112/36/1 1 0 0 0 1 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 75 دانلود
24 مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی 6112/38/1 1 0 0 0 2 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 109 دانلود
25 مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فراورده ها 6112/35/1 1 0 0 0 3 7 0 5 0 1 4 2 1 4 2 112 دانلود
26 بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک 6112/78/1 1 0 0 0 7 0 0 5 0 1 3 2 2 1 3 254 دانلود
27 تکنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش 6112/16/1 1 0 0 0 7 1 0 5 0 1 3 2 2 1 3 207 دانلود
28 تکنسین نگهداری وتعمیرات خط تولید نیمه جامدات ازگیاهان دارویی 6112/15/1 1 0 0 0 8 1 0 5 0 1 3 2 2 1 3 225 دانلود
29 سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی 6112/70/1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 298 دانلود
30 سرپرست کنترل کیفیت فراورده های اولیه گیاهان دارویی 6112/99/1 1 0 0 0 3 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 213 دانلود
31 سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری گیاهان دارویی 6112/111/1 1 0 0 0 4 2 0 5 0 1 3 2 2 1 3 167 دانلود
32 اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی 6112/17/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 1 3 3 3 1 3 153 دانلود
33 اسانس گیری از گیاهان دارویی 2132/4 1 1 0 0 2 0 0 5 0 1 3 3 3 1 3 60 دانلود
34 اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن 6112/14/1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 1 3 3 3 1 3 221 دانلود
35 تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فراورده های گیاهان دارویی 6112/110/1 1 0 0 0 4 1 0 5 0 1 3 3 3 1 3 188 دانلود
36 تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی 6112/113/1 1 0 0 0 5 1 0 5 0 1 3 3 3 1 3 230 دانلود
37 سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی 6112/20/1 1 0 0 0 5 2 0 5 0 1 3 3 3 1 3 217 دانلود
38 مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی 6112/118/1 1 0 0 0 4 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 185 دانلود
39 مسئول کنترل کیفی فراورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی 6112/115/1 1 0 0 0 5 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 96 دانلود
40 مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی 11/1/6112 1 0 0 0 6 6 0 5 0 1 3 3 3 1 3 194 دانلود
41 تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فراورده های گیاهان دارویی 6112/22/1 1 0 0 0 6 1 0 5 0 1 3 9 3 1 3 217 دانلود
42 سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی 6112/23/1 1 0 0 0 1 2 0 5 0 1 3 9 3 1 3 180 دانلود
43 کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی 6112/150/1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 3 1 4 1 3 120 دانلود
44 تکنسین واحد خشک کن گیاهان دارویی 6112/18/1 1 0 0 0 9 1 0 5 0 1 3 1 4 1 3 203 دانلود
45 کارور کشت بافت گیاهان دارویی 6113-61-052-1 1 0 0 0 5 4 0 5 0 1 3 1 4 1 3 164 دانلود
46 متصدی کشت بافت گیاهان دارویی 6112/59/1 1 0 0 0 7 5 0 5 0 1 3 1 4 1 3 166 دانلود
47 متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی 6112/54/1 1 0 0 0 8 5 0 5 0 1 3 2 4 1 3 199 دانلود
48 کاربر گیاهان دارویی 6113-62-066-1 1 0 0 0 5 8 0 5 0 1 2 0 3 2 3 184 دانلود
49 جمع آوری و فرآوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی 6112/165/1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 1 3 0 3 2 3 240 دانلود
50 انباردار داروهای گیاهی طب سنتی 6112/120/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 3 0 3 2 3 100 دانلود
51 تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی معدنی و حیوانی (از بازار) 6112/122/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 4 0 3 2 3 86 دانلود
52 بازاریاب گیاهان دارویی 6112/92/1 1 0 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 231 دانلود
53 صادرات باریجه و آنغوزه 6112/30/1 1 1 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود
54 صادرات سدر 6112/29/1 1 2 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود
55 صادرات گل محمدی 6112/105/1 1 3 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
56 صادرات بیدمشک 6112/101/1 1 4 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
57 صادرات زعفران 6112/102/1 1 5 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
58 صادرات شیرین بیان 6112/103/1 1 6 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
59 صادرات کتیرا 6112/104/1 1 7 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
60 صادرات نعنا فلفلی 6112/106/1 1 8 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 50 دانلود
61 مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان دارویی 6112/94/1 1 9 0 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود
62 مدیریت فروش گیاهان دارویی 6112/40/1 1 0 1 0 3 1 0 5 0 1 3 2 2 3 3 45 دانلود
63 صادر کننده عرقیات گیاهی 6112/93/1 1 0 0 0 6 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 171 دانلود
64 صادرکننده زیره 6112/108/1 1 0 0 0 7 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 167 دانلود
65 صادرکننده عصاره و اسانس گیاهی 6112/31/1 1 0 0 0 8 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 171 دانلود
66 صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن 6112/91/1 1 0 0 0 9 2 0 5 0 1 3 2 2 3 3 167 دانلود
67 صادرکننده عمومی گیاهان دارویی 6112/90/1 1 0 0 0 0 3 0 5 0 1 3 2 2 3 3 192 دانلود
68 نماینده علمی شرکت دارویی و مکمل(گیاهی و شیمیایی) 3213-45-001-1 1 0 0 0 5 7 0 5 0 1 3 2 2 3 3 82 دانلود
69 واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی 6112/43/1 1 0 0 0 6 7 0 5 0 1 3 2 2 3 3 115 دانلود
70 انباردار گیاهان دارویی 6112/112/1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 2 1 2 3 4 219 دانلود
71 انباردار مواد موثره گیاهان دارویی 6112/114/1 1 0 0 0 5 0 0 5 0 1 2 1 2 3 4 199 دانلود
72 فروشنده گیاهان دارویی 6-92/97/1/2 1 0 0 0 8 3 0 5 0 1 2 1 1 2 5 216 دانلود
73 کارشناس بورس گیاهان دارویی 6112/107/1 1 0 0 0 0 4 0 5 0 1 2 1 1 2 5 150 دانلود
74 فروشندگی حنا 6112/96/1 1 5 0 0 3 1 0 5 0 1 2 3 2 2 5 50 دانلود
75 فروشندگی سدر 6112/95/1 1 6 0 0 3 1 0 5 0 1 2 3 2 2 5 50 دانلود
76 فروشندگی زعفران 6112/89/1 1 0 0 0 5 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود
77 فروشنده زیره 6112/88/1 1 0 0 0 6 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود
78 فروشنده عرقیات گیاهی 6112/97/1 1 0 0 0 7 3 0 5 0 1 2 3 2 2 5 110 دانلود
79 مسئول بهداشت وحفاظت فنی درواحدهای فرآوری گیاهان دارویی 6112/117/1 1 0 0 0 3 6 0 5 0 1 2 9 2 3 5 324 دانلود
80 پرورش دهنده گیاهان دارویی 6-92/96/1/4 1 0 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 175 دانلود
81 مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک 6112/39/1 1 1 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 164 دانلود
82 مدیریت تلفیقی آفات گیاهان دارویی 6112/74/1 1 2 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 80 دانلود
83 مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک 6112/42/1 1 3 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 88 دانلود
84 مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان دارویی 6112/41/1 1 4 0 0 6 0 0 5 0 1 2 1 1 1 6 72 دانلود
85 عشاب(داروچین) 6112/140/1 1 0 0 0 2 3 0 5 0 1 2 1 1 1 6 269 دانلود
86 مروج کشت گیاهان دارویی 6112/32/1 1 0 0 0 1 6 0 5 0 1 2 1 1 1 6 275 دانلود
87 تولید کننده بذر گیاهان دارویی 6112/25/1 1 0 0 0 9 7 0 5 0 1 2 1 1 1 6 212 دانلود
88 تولید کننده گل های دارویی 6112/61/1 1 0 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 206 دانلود
89 کشت گیاه دارویی مریم گلی 6112/73/1 1 1 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
90 کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 6112/72/1 1 2 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
91 کشت بابونه 6111-61-014-1 1 3 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 90 دانلود
92 کشت گلرنگ 2132/42 1 4 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 60 دانلود
93 کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار 6112/49/1 1 5 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
94 کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 6112/48/1 1 6 0 0 0 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
95 تولید کننده گیاهان دارویی برگی 6112/84/1 1 0 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 197 دانلود
96 کشت گیاه دارویی آویشن 6112/77/1 1 1 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
97 کشت گیاه دارویی بادرنجبویه 6112/76/1 1 2 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 48 دانلود
98 کشت گیاه دارویی رزماری 6112/98/1 1 3 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
99 کشت بید مشک 6111-62-020-1 1 4 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 50 دانلود
100 پرورش کرفس کوهی 6111-105-008-1 1 5 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 81 دانلود
101 کشت گیاه دارویی اسطوخودوس 6112/51/1 1 6 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
102 کشت گیاه دارویی صبر زرد 6112/47/1 1 7 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
103 کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی کمیاب 6111-105-010-1 1 8 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 175 دانلود
104 کشت گیاه دارویی مرزه 6112/50/1 1 9 0 0 1 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
105 تولید کننده گیاهان دارویی دانه ای 6112/83/1 1 0 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 136 دانلود
106 کشت گیاه دارویی زیره سیاه 6112/46/1 1 1 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 46 دانلود
107 کشت سیاه دانه 6111-105-009-1 1 2 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 50 دانلود
108 کشت خاکشی 6111-62-006-1 1 3 0 0 2 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 54 دانلود
109 تولید کننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده 6112/26/1 1 0 0 0 3 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 254 دانلود
110 تولید کننده گیاهان دارویی ریشه ای 6112/81/1 1 0 0 0 4 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 148 دانلود
111 تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی 6112/27/1 1 0 0 0 5 8 0 5 0 1 2 1 1 1 6 90 دانلود
112 کنترل‌کنندة آفات و بیماریهای گیاهان دارویی در مزرعه و انبار 6112/56/1 1 0 0 0 6 4 0 5 0 1 3 1 1 1 6 120 دانلود
113 کارگر خط تولید جامدات از گیاهان دارویی 6111-62-012-1 1 0 0 0 2 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 187 دانلود
114 کارگر فنی خط تولیدنیمه جامدات ازگیاهان دارویی 6111-62-013-1 1 0 0 0 3 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 175 دانلود
115 کارگرتوزین‘پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری 6112/100/1 1 0 0 0 4 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 167 دانلود
116 کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی 10/1/6112 1 0 0 0 8 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 136 دانلود
117 کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی 6112/53/1 1 0 0 0 9 4 0 5 0 1 1 2 2 6 9 95 دانلود
118 کارگر فنی خط تولید عرقیات 6112/66/1 1 0 0 0 0 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 228 دانلود
119 کارگر فنی واحد شستشو گیاه 6112/116/1 1 0 0 0 1 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 162 دانلود
120 کارگر ماهر برداشت گیاهان دارویی 6112/60/1 1 0 0 0 2 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 131 دانلود
121 کتیرا گیری 6111-105-011-1 1 1 0 0 2 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 48 دانلود
122 کارگر ماهر دمنوش(تی بگ و بسته بندی پودری) 6112/21/1 1 0 0 0 3 5 0 5 0 1 1 2 2 6 9 161 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی