عنوان گروه : فناوري انرژي های نو و تجدید پذیر


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تامین و کنترل مواد در ساخت پیل سوختی 1-140-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 2 3 1 520 دانلود - -
2 مدیر راهبری نیروگاه های زیست توده 1-123-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 1 2 3 1 653 دانلود - -
3 زمین شناس مطالعات سطح الارضی منابع انرژی زمین گرمایی 1-086-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 4 1 1 2 408 دانلود - -
4 ژئوشیمیست منابع انرژی زمین گرمایی 1-088-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 4 1 1 2 412 دانلود - -
5 طراح سیستم خنک کننده استک پیل سوختی 1-105-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 4 4 1 2 559 دانلود - -
6 طراح پره ها و روتور توربین بادی 3131-105-060-1 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 4 4 1 2 116 دانلود - -
7 اپراتور ترکیب و فرآوری مواد اولیه ساخت پیل سوختی 1-116-105-3131 1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 465 دانلود - -
8 اپراتور ساخت سل پیل سوختی اکسید جامد 1/142-105-3131 1 0 0 0 5 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 309 دانلود - -
9 اپراتور ساخت لایه کاتد و الکترولیت پیل سوختی 1-117-105-3131 1 0 0 0 6 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 228 دانلود - -
10 سرپرست واحد ساخت و مونتاژ استک پیل سوختی 1-100-105-3131 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 421 دانلود - -
11 طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست توده 1-053-105-3131 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 217 دانلود - -
12 طراح سیستم های سوخت رسانی پیل سوختی 1-106-105-3131 1 0 0 0 9 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 418 دانلود - -
13 طراح سیستم های هاضم تولید بیوگاز 1-129-105-3131 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 319 دانلود - -
14 طراح قطعات استک و صفحات اتصال دهنده پیل سوختی 1-104-105-3131 1 0 0 0 1 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 525 دانلود - -
15 طراح واحد تولید توان استک پیل سوختی 1-107-105-3131 1 0 0 0 2 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 432 دانلود - -
16 مشاور نصب سیستم مولد نیرو پیل سوختی 1-124-105-3131 1 0 0 0 3 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 585 دانلود - -
17 تحلیلگر عملکرد سیستم های پیل سوختی 1-114-105-3131 1 0 0 0 4 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 662 دانلود - -
18 مدیریت عملکرد پیل سوختی 2149-1 1 1 0 0 4 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 108 دانلود - -
19 طراحی پیل سوختی 3131-38 1 2 0 0 4 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 108 دانلود - -
20 بازرس کیفیت تجهیزات پیل سوختی 1-110-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 6 4 1 2 165 دانلود - -
21 طراح متمرکزکننده خورشیدی 1-070-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 9 4 1 2 167 دانلود - -
22 طراح سیستم های فتوولتائیک 1-068-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 302 دانلود - -
23 طراحی و شبیه سازی سیستم‌های فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst - 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 140 دانلود - -
24 طراح سامانه مدیریت هوشمند پیل سوختی 3131-105-125-1 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 391 دانلود - -
25 طراح واحد اتصالات الکتریکی و سامانه DC/ACپیل سوختی 3131-105-143-1 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 413 دانلود - -
26 مسئول ساخت آرایه های فتوولتاییک 3131-35 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 2 5 1 2 126 دانلود - -
27 بازرس کنترل کیفیت قطعات مکانیکی توربین بادی 3131-105-063-1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 5 1 1 3 180 دانلود - -
28 سازنده سیستمهای تولید پلت سوختی و سوختهای جامد (RDF) از زائدات جامد شهری 3131-105-144-1 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 5 1 1 3 171 دانلود - -
29 بازرس کنترل کیفیت جوش توربین بادی 1-062-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 7 1 1 3 150 دانلود - -
30 بازرس کنترل کیفیت قطعات کامپوزیتی توربین بادی 1-059-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 7 1 1 3 150 دانلود - -
31 مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی PV/FC/Wind/Battery مجزا از شبکه قدرت 3131-105-047-1 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 125 دانلود - -
32 تکنسین سیستم های خورشیدی و فتوولتائیک 3131-10 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 1300 دانلود - -
33 نصب پانلهای خورشیدی 3131-3 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 100 دانلود - -
34 طراحی استخر خورشیدی 3131-105-005-1 1 2 0 0 1 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 118 دانلود - -
35 تکنسین توربین های بادی 313111 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 600 دانلود - -
36 مدیریت عملیات توربین های بادی 3131-1 1 1 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 90 دانلود - -
37 آزمایش توربین های بادی 3131-12 1 2 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 98 دانلود - -
38 طراحی مزرعه بادی 3131-105-057-1 1 3 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 120 دانلود - -
39 مشاوره مکان یابی احداث مزرعه بادی 3131-105-056-1 1 4 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 118 دانلود - -
40 نصاب توربین بادی 1-061-105-3131 1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 488 دانلود - -
41 نصب توربین های بادی 8211-1 1 1 0 0 4 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 90 دانلود - -
42 نصاب آینه های نیروگاه های حرارتی خورشیدی 1-069-105-3131 1 0 0 0 5 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 153 دانلود - -
43 بازرس عملکرد مکانیکی توربین باد 1-058-105-3131 1 0 0 0 6 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 232 دانلود - -
44 ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی 1-071-105-3131 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 298 دانلود - -
45 بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی 1-073-105-3131 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 108 دانلود - -
46 مشاور انرژی 2151-17 1 0 0 0 9 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 290 دانلود - -
47 کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیک 1-066-105-3131 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 377 دانلود - -
48 کاربر بهره برداری و نگهداری نیروگاه حرارتی خورشیدی 1-067-105-3131 1 0 0 0 1 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 347 دانلود - -
49 پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی 1-072-105-3131 1 0 0 0 3 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 339 دانلود - -
50 راهبر سیستم های هاضم تولید بیوگاز 1-052-105-3131 1 0 0 0 4 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 281 دانلود - -
51 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی استحصال بیوگاز 3131-105-044-1 1 0 0 0 5 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 334 دانلود - -
52 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی استحصال بیوگاز 1-045-105-3131 1 0 0 0 6 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 238 دانلود - -
53 متصدی جمع آوری ‘کنترل‘بازچرخش وتصفیه شیرآبه در دفنگاه­های زباله شهری 1-043-105-3131 1 0 0 0 7 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 345 دانلود - -
54 متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهی 1-037-105-3131 1 0 0 0 8 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 271 دانلود - -
55 متصدی کار با سیستم های تولید سوخت های زیستی مایع 1-039-105-3131 1 0 0 0 9 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 388 دانلود - -
56 متصدی شبکه جمع آوری بیوگاز دفنگاه زباله شهری 1-038-105-3131 1 0 0 0 0 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 301 دانلود - -
57 متصدی کار با سیستم های زباله سوز ظرفیت پایین و عفونی 1-036-105-3131 1 0 0 0 1 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 183 دانلود - -
58 متصدی کنترل کیفی دفن زباله 1-042-105-3131 1 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 394 دانلود - -
59 متصدی کنترل کیفی سیستم پالایش پسماند و گازهای آلاینده خروجی سیستم زباله سوز 1-040-105-3131 1 0 0 0 3 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 194 دانلود - -
60 ناظر کیفی عملیات اجرایی دفنگاه زباله 1-046-105-3131 1 0 0 0 4 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 382 دانلود - -
61 اپراتور حفاری‘لوله گذاری و اتصالات دفنگاه زباله شهری 1-135-105-3131 1 0 0 0 5 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 310 دانلود - -
62 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه الکترولیز 1-094-105-3131 1 0 0 0 6 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 438 دانلود - -
63 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه خالص ساز هیدروژن 3131-105-141-1 1 0 0 0 7 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 470 دانلود - -
64 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه رفورمر 1-115-105-3131 1 0 0 0 8 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 485 دانلود - -
65 راهبر سیستم های تولید پلت سوختی 1-054-105-3131 1 0 0 0 9 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 260 دانلود - -
66 سرویسکار قطعات مکانیکی توربین بادی 1-064-105-3131 1 0 0 0 0 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 450 دانلود - -
67 متصدی ایمنی نیروگاه زمین گرمایی 1-078-105-3131 1 0 0 0 1 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 570 دانلود - -
68 متصدی بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات نیروگاه زمین گرمایی 1-079-105-3131 1 0 0 0 2 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 570 دانلود - -
69 متصدی برنامه ریزی و افزایش راندمان نیروگاه زمین گرمایی 1-080-105-3131 1 0 0 0 3 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 373 دانلود - -
70 متصدی بهره برداری نیروگاه زمین گرمایی 1-089-105-3131 1 0 0 0 4 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 620 دانلود - -
71 اپراتوری CHP 3131-17 1 1 0 0 4 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 97 دانلود - -
72 اپراتوری میکروتوربین ها 3134-14 1 2 0 0 4 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 70 دانلود - -
73 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی- کنترلی زباله سوز 1-095-105-3131 1 0 0 0 5 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 192 دانلود - -
74 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی- مکانیکی زباله سوز 1-050-105-3131 1 0 0 0 6 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 250 دانلود - -
75 متصدی تعمیر و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-090-105-3131 1 0 0 0 7 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 395 دانلود - -
76 متصدی ساخت داخل نیروگاه زمین گرمایی 1-091-105-3131 1 0 0 0 8 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 622 دانلود - -
77 متصدی گروتینگ چاه های پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-092-105-3131 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 256 دانلود - -
78 محاسب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-127-105-3131 1 0 0 0 0 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 418 دانلود - -
79 مونتاژکار پیل سوختی 1-119-105-3131 1 0 0 0 1 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 446 دانلود - -
80 نصاب پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-085-105-3131 1 0 0 0 2 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 590 دانلود - -
81 تعمیر کار بخاری پلت سوز 1-128-105-3131 1 0 0 0 3 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 203 دانلود - -
82 سرویسکار قطعات الکتریکی توربین بادی 1-055-105-3131 1 0 0 0 4 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 326 دانلود - -
83 تکنسین سوخت های زیستی 2145-3 1 0 0 0 5 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 180 دانلود - -
84 طراحی سیستم های بیومس 8136-16 1 1 0 0 5 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 113 دانلود - -
85 آزمایشگر سنجش کیفیت هیدروژن 1-109-105-3131 1 0 0 0 6 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 370 دانلود - -
86 آزمایشگر سیستم های پیل سوختی 1-113-105-3131 1 0 0 0 7 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 420 دانلود - -
87 آزمایشگر چاه های زمین گرمایی 1-126-105-3131 1 0 0 0 8 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 2470 دانلود - -
88 کاربر خط تولید ماژول خورشیدی 1-065-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 2 1 2 8 295 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی