عنوان گروه : فناوري انرژي های نو و تجدید پذیر


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر تامین و کنترل مواد در ساخت پیل سوختی 1-140-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 2 3 1 520 دانلود
2 مدیر راهبری نیروگاه های زیست توده 1-123-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 1 2 3 1 653 دانلود
3 طراح متمرکزکننده خورشیدی 1-070-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 1 1 2 167 دانلود
4 زمین شناس مطالعات سطح الارضی منابع انرژی زمین گرمایی 1-086-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 4 1 1 2 408 دانلود
5 ژئوشیمیست منابع انرژی زمین گرمایی 1-088-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 4 1 1 2 412 دانلود
6 طراح سیستم خنک کننده استک پیل سوختی7 1-105-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 4 4 1 2 559 دانلود
7 آزمایشگر سنجش کیفیت هیدروژن 1-109-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 370 دانلود
8 آزمایشگر سیستم های پیل سوختی 1-113-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 420 دانلود
9 آزمایشگر چاه های زمین گرمایی 1-126-105-3131 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 2470 دانلود
10 اپراتور ترکیب و فرآوری مواد اولیه ساخت پیل سوختی 1-116-105-3131 1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 465 دانلود
11 اپراتور ساخت سل پیل سوختی اکسید جامد 1/142-105-3131 1 0 0 0 5 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 309 دانلود
12 اپراتور ساخت لایه کاتد و الکترولیت پیل سوختی 1-117-105-3131 1 0 0 0 6 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 228 دانلود
13 سرپرست واحد ساخت و مونتاژ استک پیل سوختی 1-100-105-3131 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 471 دانلود
14 طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست توده 1-053-105-3131 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 217 دانلود
15 طراح سیستم های سوخت رسانی پیل سوختی 1-106-105-3131 1 0 0 0 9 0 0 7 0 0 4 5 4 1 2 418 دانلود
16 طراح سیستم های هاضم تولید بیوگاز 1-129-105-3131 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 319 دانلود
17 طراح قطعات استک و صفحات اتصال دهنده پیل سوختی 1-104-105-3131 1 0 0 0 1 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 525 دانلود
18 طراح واحد تولید توان استک پیل سوختی 1-107-105-3131 1 0 0 0 2 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 432 دانلود
19 مشاور نصب سیستم مولد نیرو پیل سوختی 1-124-105-3131 1 0 0 0 3 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 585 دانلود
20 تحلیلگر عملکرد سیستم های پیل سوختی 1-114-105-3131 1 0 0 0 4 1 0 7 0 0 4 5 4 1 2 662 دانلود
21 بازرس کیفیت تجهیزات پیل سوختی 1-110-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 6 4 1 2 165 دانلود
22 کوره بان واحد زینترینک تک سل پیل سوختی 1-101-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 6 4 1 2 82 دانلود
23 طراح سیستم های فتوولتائیک 1-068-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 302 دانلود
24 طراح سامانه مدیریت هوشمند پیل سوختی 1/140-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 391 دانلود
25 طراح واحد اتصالات الکتریکی و سامانه PC/ACپیل سوختی 1-142-105-3131 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 4 1 5 1 2 413 دانلود
26 بازرس کنترل کیفیت قطعات مکانیکی توربین بادی 3131-105-063-1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 5 1 1 3 180 دانلود
27 بازرس کنترل کیفیت جوش توربین بادی 1-062-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 7 1 1 3 150 دانلود
28 بازرس کنترل کیفیت قطعات کامپوزیتی توربین بادی 1-059-105-3131 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 7 1 1 3 150 دانلود
29 تکنسین سیستم های خورشیدی و فتوولتائیک 3131-10 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 1300 دانلود
30 نصب پانلهای خورشیدی 3131-3 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 100 دانلود
31 تکنسین توربین های بادی 313111 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 600 دانلود
32 مسئول سیستم های کشندی(جزر و مد) 313113 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 71 دانلود
33 نصاب توربین بادی 1-061-105-3131 1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 488 دانلود
34 نصاب آینه های نیروگاه های حرارتی خورشیدی 1-069-105-3131 1 0 0 0 5 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 153 دانلود
35 بازرس عملکرد مکانیکی توربین باد 1-058-105-3131 1 0 0 0 6 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 232 دانلود
36 ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی 1-071-105-3131 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 298 دانلود
37 بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی 1-073-105-3131 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 108 دانلود
38 مشاور انرژی 2151-17 1 0 0 0 9 0 0 7 0 0 3 1 3 1 3 290 دانلود
39 کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیک 1-066-105-3131 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 377 دانلود
40 کاربر بهره برداری و نگهداری نیروگاه حرارتی خورشیدی 1-067-105-3131 1 0 0 0 1 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 347 دانلود
41 مسئول سیستم های ژئوترمال(زمین گرمایشی) 3131-14 1 0 0 0 2 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 90 دانلود
42 پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی 1-072-105-3131 1 0 0 0 3 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 339 دانلود
43 راهبر سیستم های هاضم تولید بیوگاز 1-052-105-3131 1 0 0 0 4 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 281 دانلود
44 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی استحصال بیوگاز 3131-105-044-1 1 0 0 0 5 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 334 دانلود
45 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی استحصال بیوگاز 1-045-105-3131 1 0 0 0 6 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 238 دانلود
46 متصدی جمع آوری ‘کنترل‘بازچرخش وتصفیه شیرآبه در دفنگاه­های زباله شهری 1-043-105-3131 1 0 0 0 7 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 345 دانلود
47 متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهی 1-037-105-3131 1 0 0 0 8 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 271 دانلود
48 متصدی کار با سیستم های تولید سوخت های زیستی مایع 1-039-105-3131 1 0 0 0 9 1 0 7 0 0 3 1 3 1 3 388 دانلود
49 متصدی شبکه جمع آوری بیوگاز دفنگاه زباله شهری 1-038-105-3131 1 0 0 0 0 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 301 دانلود
50 متصدی کار با سیستم های زباله سوز ظرفیت پایین و عفونی 1-036-105-3131 1 0 0 0 1 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 183 دانلود
51 متصدی کنترل کیفی دفن زباله 1-042-105-3131 1 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 394 دانلود
52 متصدی کنترل کیفی سیستم پالایش پسماند و گازهای آلاینده خروجی سیستم زباله سوز 1-040-105-3131 1 0 0 0 3 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 194 دانلود
53 ناظر کیفی عملیات اجرایی دفنگاه زباله 1-046-105-3131 1 0 0 0 4 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 382 دانلود
54 اپراتور حفاری‘لوله گذاری و اتصالات دفنگاه زباله شهری 1-135-105-3131 1 0 0 0 5 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 310 دانلود
55 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه الکترولیز 1-094-105-3131 1 0 0 0 6 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 438 دانلود
56 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه خالص ساز هیدروژن 1/123-105-3131 1 0 0 0 7 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 470 دانلود
57 تکنسین نصب‘بهره برداری و نگهداری سامانه رفورمر 1-115-105-3131 1 0 0 0 8 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 485 دانلود
58 راهبر سیستم های تولید پلت سوختی 1-054-105-3131 1 0 0 0 9 2 0 7 0 0 3 1 3 1 3 260 دانلود
59 سرویسکار قطعات مکانیکی توربین بادی 1-064-105-3131 1 0 0 0 0 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 450 دانلود
60 متصدی ایمنی نیروگاه زمین گرمایی 1-078-105-3131 1 0 0 0 1 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 570 دانلود
61 متصدی بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات نیروگاه زمین گرمایی 1-079-105-3131 1 0 0 0 2 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 570 دانلود
62 متصدی برنامه ریزی و افزایش راندمان نیروگاه زمین گرمایی 1-080-105-3131 1 0 0 0 3 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 373 دانلود
63 متصدی بهره برداری نیروگاه زمین گرمایی 1-089-105-3131 1 0 0 0 4 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 620 دانلود
64 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی- کنترلی زباله سوز 1-095-105-3131 1 0 0 0 5 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 192 دانلود
65 متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی- مکانیکی زباله سوز 1-050-105-3131 1 0 0 0 6 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 250 دانلود
66 متصدی تعمیر و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-090-105-3131 1 0 0 0 7 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 395 دانلود
67 متصدی ساخت داخل نیروگاه زمین گرمایی 1-091-105-3131 1 0 0 0 8 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 622 دانلود
68 متصدی گروتینگ چاه های پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-092-105-3131 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0 3 1 3 1 3 256 دانلود
69 محاسب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-127-105-3131 1 0 0 0 0 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 418 دانلود
70 مونتاژکار پیل سوختی 1-119-105-3131 1 0 0 0 1 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 446 دانلود
71 نصاب پمپ حرارتی زمین گرمایی 1-085-105-3131 1 0 0 0 2 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 590 دانلود
72 تعمیر کار بخاری پلت سوز 1-128-105-3131 1 0 0 0 3 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 203 دانلود
73 سرویسکار قطعات الکتریکی توربین بادی 1-055-105-3131 1 0 0 0 4 4 0 7 0 0 3 1 3 1 3 326 دانلود
74 کاربر خط تولید ماژول خورشیدی 1-065-105-3131 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 2 1 2 8 295 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی