عنوان گروه : مدیریت آب


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 آکواترونیست 3132-23-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 532 دانلود
2 نصب و تست سنسورهای عمومی تصفیه خانه های آب(سیستم های آکواترونیک) 3132-107-004-1 1 1 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 40 دانلود
3 ارزیابی سیستم و مصرف بهینه انرژی در سیستم های آکواترونیک 3132-107-007-1 1 2 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 16 دانلود
4 انجام آزمایش ها‘محاسبات و اندازه گیری نیروهای سیال آب در شبکه های آب و فاضلاب (سیستم های آکواترونیک) 3132-107-005-1 1 3 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 48 دانلود
5 بررسی و آنالیز کنترل خطی سیستم های آب و فاضلاب(سیستم های آکواترونیک) 3132-107-006-1 1 4 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 28 دانلود
6 بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب 3132-107-002-1 1 5 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 54 دانلود
7 تصفیه فاضلاب در سیستم آکواترونیک 3132-107-011-1 1 6 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 40 دانلود
8 راه اندازی سیستم های آکواترونیک توسط PLC 3132-107-008-1 1 7 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 64 دانلود
9 سنجش کیفیت آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک 3132-107-012-1 1 8 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 52 دانلود
10 کنترل سیستم های پنوماتیک در سیستم های آکواترونیک 3132-107-003-1 1 9 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 60 دانلود
11 مستند سازی و گزارش نویسی در ارتباط با سیستم های آکواترونیک 3132-107-014-1 1 0 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 16 دانلود
12 نصب و راه اندازی شیرهای صنعتی سیستم های آکواترونیک 3132-107-009-1 1 1 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 36 دانلود
13 نصب و راه اندازی پمپ های ویژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک 3132-107-010-1 1 2 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 36 دانلود
14 نظارت،کنترل،ارزیابی و بهینه سازی در تصفیه خانه های اب و فاضلاب 3132-107-013-1 1 3 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 48 دانلود
15 مدیریت منابع آب برای شهروندان 3132-36-001-1 1 4 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 20 دانلود
16 اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشمیاییBOD 3132-107-015-01 1 5 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 38 دانلود
17 کاروری تعمیرات شبکه آبیاری 3133/39 1 6 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 70 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی