عنوان گروه : مدیریت آب


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه آب 213140400030001 1 0 0 0 3 0 0 7 0 1 4 1 3 1 2 304 دانلود - -
2 آکواترونیست 3132-23-001-1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 532 دانلود - -
3 نصب و تست سنسورهای عمومی تصفیه خانه های آب(سیستم های آکواترونیک) 3132-107-004-1 1 1 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 40 دانلود - -
4 ارزیابی سیستم و مصرف بهینه انرژی در سیستم های آکواترونیک 3132-107-007-1 1 2 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 16 دانلود - -
5 انجام آزمایش ها‘محاسبات و اندازه گیری نیروهای سیال آب در شبکه های آب و فاضلاب (سیستم های آکواترونیک) 3132-107-005-1 1 3 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 48 دانلود - -
6 بررسی و آنالیز کنترل خطی سیستم های آب و فاضلاب(سیستم های آکواترونیک) 3132-107-006-1 1 4 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 28 دانلود - -
7 بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب 3132-107-002-1 1 5 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 54 دانلود - -
8 تصفیه فاضلاب در سیستم آکواترونیک 3132-107-011-1 1 6 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 40 دانلود - -
9 راه اندازی سیستم های آکواترونیک توسط PLC 3132-107-008-1 1 7 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 64 دانلود - -
10 سنجش کیفیت آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک 3132-107-012-1 1 8 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 52 دانلود - -
11 کنترل سیستم های پنوماتیک در سیستم های آکواترونیک 3132-107-003-1 1 9 0 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 60 دانلود - -
12 مستند سازی و گزارش نویسی در ارتباط با سیستم های آکواترونیک 3132-107-014-1 1 0 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 16 دانلود - -
13 نصب و راه اندازی شیرهای صنعتی سیستم های آکواترونیک 3132-107-009-1 1 1 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 36 دانلود - -
14 نصب و راه اندازی پمپ های ویژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک 3132-107-010-1 1 2 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 36 دانلود - -
15 نظارت،کنترل،ارزیابی و بهینه سازی در تصفیه خانه های اب و فاضلاب 3132-107-013-1 1 3 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 48 دانلود - -
16 مدیریت منابع آب برای شهروندان 3132-36-001-1 1 4 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 20 دانلود - -
17 اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشمیاییBOD 3132-107-015-01 1 5 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 38 دانلود - -
18 کاروری تعمیرات شبکه آبیاری 3133/39 1 6 1 0 1 0 0 7 0 1 3 2 3 1 3 70 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی