عنوان گروه : منابع طبیعی (جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر بهره برداری از جنگل 6210/30/1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 0 4 1 1 3 1 129 دانلود
2 مدیر چرایی مرتع 3143/1/7 1 0 0 0 2 0 0 1 7 0 4 1 1 3 1 99 دانلود
3 مفسر عکس های هوایی حوضه ابخیز 6210/1/8 1 0 0 0 3 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 90 دانلود
4 طراح سیستم های چرایی 6210/27/1 1 0 0 0 5 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 99 دانلود
5 مسئول طرح جنگلداری 3143/1/4 1 0 0 0 6 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 186 دانلود
6 کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 6-12/28/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 47 دانلود
7 آبخیزدار 3143/6/1 1 0 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 137 دانلود
8 کاربرد نرم افزار طراحی کانالهای آبیاری و زهکش CSDP 2132/22 1 1 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
9 آنالیزو شبیه ­سازی رفتارهای دینامیکی وانتقال کیفیتی آب بانرم­افزار Epanet 2132/26 1 2 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
10 تحلیل و مدل سازی سازه ها و جریان های آب در حالت ماندگار و غیر ماندگار با نرم افزار HEC-RAS 2132/27 1 3 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
11 کنترل آبهای شور در توسعه کشاورزی 2132/25 1 4 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
12 شبیه سازی ، کنترل و نگهداری منابع آب با نرم افزار Saltmed 2132/34 1 5 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
13 آنالیز و محاسبه حوضه ­های آبریز EFH با نرم­ افزار کامپیوتری 2132/36 1 6 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 35 دانلود
14 آنالیز و محاسبه کانال­های روباز Flow Pro با نرم­ افزار کامپیوتری 2132/35 1 7 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
15 آنالیز و شبیه­ سازی سازه ­های هیدرولیکیHydraulics آب با نرم­افزار 2132/30 1 8 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
16 تجزیه وتحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با نرم افزار AQQA 2132/42/1 1 9 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 51 دانلود
17 شبیه سازی بارش وتحلیل رودخانه­ های حوضه­ های آبریز با نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS 2132/37 1 0 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
18 شبیه سازی کمی و کیفی آب  با نرم افزار SMADA 2132/29 1 1 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
19 طراحی و شبیه سازی سیستم های آبیاری تحت فشار با نرم افزار NETAFIM 2132/31 1 2 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
20 کارور نرم افزار سیستم اطلاعات جامع زمین و آبILWIS 2132/28/1 1 3 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 54 دانلود
21 کنترل و شبیه سازی آبیاری گیاه با نرم افزار کامپیوتری crop wat 2132/28 1 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
22 طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانی با نرم افزار Water Gems 2132/41/1 1 5 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 54 دانلود
23 آنالیز داده های آماری درهیدرولوژی 2132/45/1 1 6 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 45 دانلود
24 آنالیز رودخانه ها و آب های زیر زمینی 2132/51/1 1 7 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
25 آنالیز و کاهش الودگی آبهای زیرزمینی 2132/49/1 1 8 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
26 آنالیز و کنترل آبهای غیر متعارف 2132/41/1/1 1 9 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
27 تحلیل و طراحی ساختمان چاه های آبی 2132/48/1 1 0 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
28 تحلیل وطراحی قنات 2132/42/1/1 1 1 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
29 تحلیل وکنترل آبهای زیرزمینی ساحلی 2132/50/1 1 2 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
30 تحلیل وکنترل آبهای زیرزمینی کویری 2132/43/1 1 3 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 44 دانلود
31 طراحی وتحلیل سدهای زیرزمینی 2132/53/1 1 4 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
32 کنترل منابع آب کارستی 2132/44/1 1 5 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
33 کنترل واستخراج منابع آبهای زیرزمینی 2132/47/1 1 6 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود
34 بهره بردار زمین های شور و قلیایی 6113/55/1 1 7 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 120 دانلود
35 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ArcGIS 2133/71/001/1 1 8 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 49 دانلود
36 سنجش از دور(Remote sensing) با نرم افزار Envi 1311-107-001-1 1 9 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 95 دانلود
37 طراح سیستم های بیابان زدایی 6210/12/1 1 0 0 0 8 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 161 دانلود
38 اپراتور انفورماتیک اطلاعات آبخیزداری 3143/11/1 1 0 0 0 9 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 70 دانلود
39 تکنسین آزمایشگاه خاک حوزه آبخیز(آبخیزداری) 3143/1/10 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 4 3 3 1 2 62 دانلود
40 متصدی بند خاکی(سازه های مکانیکی آبخیزداری) 3134/1/9 1 0 0 0 1 1 0 1 7 0 4 3 3 1 2 69 دانلود
41 تکنسین آبخیزداری 3143/1/8 1 0 0 0 0 2 0 1 7 0 4 3 3 1 2 89 دانلود
42 بازاریاب چوب 6210/26/1 1 0 0 0 2 1 0 1 7 0 2 1 3 4 2 115 دانلود
43 تکنسین آزمایشگاه خاک و آب 6210/1/11 1 0 0 0 3 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 133 دانلود
44 تکنسین آزمایشگاه خاک مرتع 6210/1/10 1 0 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 133 دانلود
45 تحلیل و مدل سازی مدل های خاک با نرم افزار Hydro’s 2132/33 1 1 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 60 دانلود
46 آنالیز و شبیه ­سازی مشخصات خاک با نرم­ افزار 2132/32 1 2 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 60 دانلود
47 تکنسین آزمایشگاه گیاهان مرتعی 6210/7/1 1 0 0 0 5 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 89 دانلود
48 تکنسین کاشت نهال درختان جنگلی 6210/1/5 1 0 0 0 6 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 90 دانلود
49 شناسایی و بهره داری محصولات فرعی جنگل و مرتع 6210-71-001-1 1 1 0 0 6 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 92 دانلود
50 آماربردار جنگل 3143/3/1 1 0 0 0 7 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 84 دانلود
51 ارزیاب الوار درجنگل 6210/2/1 1 0 0 0 8 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 134 دانلود
52 تکنسین احیاء مرتع 6210/1/9 1 0 0 0 9 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 95 دانلود
53 تحلیل وشبیه سازی مدل های کشاورزی و اقلیمی با نرم افزار CLIMGEN 2313/56/1 1 1 0 0 9 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 45 دانلود
54 مرتع بان 6210/14/1 1 0 0 0 1 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 125 دانلود
55 مسئول آزمایشگاه مرتع 3143/1/9 1 0 0 0 2 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 158 دانلود
56 متصدی امور نشانه گذاری درختان جنگلی 6210/1/3 1 0 0 0 3 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 86 دانلود
57 متصدی تامین مصارف روستایی جنگل نشینان 6210/1/4 1 0 0 0 4 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 80 دانلود
58 کمک مرتعدار 6210/6/1 1 0 0 0 5 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 213 دانلود
59 جهت یاب جنگل 6210/29/1 1 0 0 0 6 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 100 دانلود
60 نهالکار مراتع 6210/13/1 1 0 0 0 7 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 72 دانلود
61 متصدی امور قطع و استحصال 9212/1/3 1 0 0 0 8 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 95 دانلود
62 کارگر حمل و نقل درختان جنگلی قطع شده 6210/23/1 1 0 0 0 4 0 0 1 7 0 1 5 1 2 9 101 دانلود
63 الواربر در جنگل 6210/24/1 1 0 0 0 9 2 0 1 7 0 1 5 1 2 9 132 دانلود
64 کارگر اره موتورچی 6210/21/1 1 0 0 0 0 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 163 دانلود
65 کارگر اطفاء حریق در جنگل 6210/25/1 1 0 0 0 1 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 94 دانلود
66 کارگر جنگل 6210/22/1 1 0 0 0 2 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 156 دانلود
67 کارگر حمل فراورده های جنگلی 6210/28/1 1 0 0 0 3 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 103 دانلود
68 زغال گیر در جنگل 9212/1/1 1 0 0 0 5 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 107 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی