عنوان گروه : منابع طبیعی (جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر بهره برداری از جنگل 6210/30/1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 0 4 1 1 3 1 129 دانلود - -
2 مدیر چرایی مرتع 343/7/1 1 0 0 0 2 0 0 1 7 0 4 1 1 3 1 100 دانلود - -
3 مفسر عکس های هوایی حوضه ابخیز 6210/8/1 1 0 0 0 3 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 100 دانلود - -
4 طراح سیستم های چرایی 6210/27/1 1 0 0 0 5 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 100 دانلود - -
5 مسئول طرح جنگلداری 3143/1/4 1 0 0 0 6 0 0 1 7 0 4 2 3 1 2 186 دانلود - -
6 کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 6-12/28/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 101 دانلود - -
7 آبخیزدار 3143/6/1 1 0 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 137 دانلود - -
8 کاربرد نرم افزار طراحی کانالهای آبیاری و زهکش CSDP 2132/22 1 1 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
9 آنالیزو شبیه ­سازی رفتارهای دینامیکی وانتقال کیفیتی آب بانرم­افزار Epanet 2132/26 1 2 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
10 تحلیل و مدل سازی سازه ها و جریان های آب در حالت ماندگار و غیر ماندگار با نرم افزار HEC-RAS 2132/27 1 3 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
11 کنترل آبهای شور در توسعه کشاورزی 2132/25 1 4 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
12 شبیه سازی ، کنترل و نگهداری منابع آب با نرم افزار Saltmed 2132/34 1 5 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
13 آنالیز و محاسبه حوضه ­های آبریز EFH با نرم­ افزار کامپیوتری 2132/36 1 6 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 35 دانلود - -
14 آنالیز و محاسبه کانال­های روباز Flow Pro با نرم­ افزار کامپیوتری 2132/35 1 7 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
15 آنالیز و شبیه­ سازی سازه ­های هیدرولیکیHydraulics آب با نرم­افزار 2132/30 1 8 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
16 تجزیه وتحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با نرم افزار AQQA 2132/42/1 1 9 0 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 51 دانلود - -
17 شبیه سازی بارش وتحلیل رودخانه­ های حوضه­ های آبریز با نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS 2132/37 1 0 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
18 شبیه سازی کمی و کیفی آب  با نرم افزار SMADA 2132/29 1 1 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
19 طراحی و شبیه سازی سیستم های آبیاری تحت فشار با نرم افزار NETAFIM 2132/31 1 2 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
20 کارور نرم افزار سیستم اطلاعات جامع زمین و آبILWIS 2132/28/1 1 3 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 54 دانلود - -
21 کنترل و شبیه سازی آبیاری گیاه با نرم افزار کامپیوتری crop wat 2132/28 1 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
22 طراحی و آنالیز شبکه های آبرسانی با نرم افزار Water Gems 2132/41/1 1 5 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 54 دانلود - -
23 آنالیز داده های آماری درهیدرولوژی 2132/45/1 1 6 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 45 دانلود - -
24 آنالیز رودخانه ها و آب های زیر زمینی 2132/51/1 1 7 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
25 آنالیز و کاهش الودگی آبهای زیرزمینی 2132/49/1 1 8 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
26 آنالیز و کنترل آبهای غیر متعارف 2132/41/1/1 1 9 1 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
27 تحلیل و طراحی ساختمان چاه های آبی 2132/48/1 1 0 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
28 تحلیل وطراحی قنات 2132/42/1/1 1 1 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
29 تحلیل وکنترل آبهای زیرزمینی ساحلی 2132/50/1 1 2 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
30 تحلیل وکنترل آبهای زیرزمینی کویری 2132/43/1 1 3 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 44 دانلود - -
31 طراحی وتحلیل سدهای زیرزمینی 2132/53/1 1 4 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
32 کنترل منابع آب کارستی 2132/44/1 1 5 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
33 کنترل واستخراج منابع آبهای زیرزمینی 2132/47/1 1 6 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 60 دانلود - -
34 بهره بردار زمین های شور و قلیایی 6113/55/1 1 7 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 120 دانلود - -
35 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزارArcGIS در کشاورزی 2133/71/001/1 1 8 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 49 دانلود - -
36 سنجش از دور(Remote sensing) با نرم افزار Envi 1311-107-001-1 1 9 2 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 95 دانلود - -
37 تحلیل و مدل‌سازی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز با استفاده از مدل SWAT - 1 0 3 0 7 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 110 دانلود - -
38 طراح سیستم های بیابان زدایی 6210/12/1 1 0 0 0 8 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 161 دانلود - -
39 اپراتور انفورماتیک اطلاعات آبخیزداری 3143/11/1 1 0 0 0 9 0 0 1 7 0 4 3 3 1 2 135 دانلود - -
40 تکنسین آزمایشگاه خاک حوزه آبخیز(آبخیزداری) 3143/10/1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 4 3 3 1 2 105 دانلود - -
41 متصدی بند خاکی(سازه های مکانیکی آبخیزداری) 3134/9/1 1 0 0 0 1 1 0 1 7 0 4 3 3 1 2 111 دانلود - -
42 تکنسین آبخیزداری 3143/8/1 1 0 0 0 0 2 0 1 7 0 4 3 3 1 2 105 دانلود - -
43 بازاریاب چوب 6210/26/1 1 0 0 0 2 1 0 1 7 0 2 1 3 4 2 115 دانلود - -
44 تکنسین آزمایشگاه خاک و آب 6210/11/1 1 0 0 0 3 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 133 دانلود - -
45 تکنسین آزمایشگاه خاک مرتع 6210/10/1 1 0 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 133 دانلود - -
46 تحلیل و مدل سازی مدل های خاک با نرم افزار Hydro’s 2132/33 1 1 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 60 دانلود - -
47 آنالیز و شبیه ­سازی مشخصات خاک با نرم­ افزار 2132/32 1 2 0 0 4 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 60 دانلود - -
48 تکنسین آزمایشگاه گیاهان مرتعی 6210/7/1 1 0 0 0 5 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 112 دانلود - -
49 تکنسین کاشت نهال درختان جنگلی 6210/5/1 1 0 0 0 6 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 111 دانلود - -
50 شناسایی و بهره داری محصولات فرعی جنگل و مرتع 6210-71-001-1 1 1 0 0 6 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 92 دانلود - -
51 آماربردار جنگل 3143/3/1 1 0 0 0 7 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 100 دانلود - -
52 ارزیاب الوار درجنگل 6210/2/1 1 0 0 0 8 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 134 دانلود - -
53 تکنسین احیاء مرتع 6210/1/9 1 0 0 0 9 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 95 دانلود - -
54 تحلیل وشبیه سازی مدل های کشاورزی و اقلیمی با نرم افزار CLIMGEN 2132/56/1 1 1 0 0 9 1 0 1 7 0 3 3 4 1 3 45 دانلود - -
55 مرتع بان 6210/14/1 1 0 0 0 1 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 125 دانلود - -
56 تبدیل و ویرایش نقشه ها و تصاویر ماهواره ای با نرم افزار Global Mapper - 1 1 0 0 1 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 33 دانلود - -
57 استفاده از نرم افزارGoogle Earth درعلوم کشاورزی و منابع طبیعی - 1 2 0 0 1 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 32 دانلود - -
58 تحلیل داده های آماری کشاورزی با استفاده از نرم افزار R - 1 3 0 0 1 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 37 دانلود - -
59 مسئول آزمایشگاه مرتع 3143/9/1 1 0 0 0 2 2 0 1 7 0 3 3 4 1 3 158 دانلود - -
60 متصدی امور نشانه گذاری درختان جنگلی 6210/3/1 1 0 0 0 3 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 106 دانلود - -
61 متصدی تامین مصارف روستایی جنگل نشینان 6210/4/1 1 0 0 0 4 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 110 دانلود - -
62 کمک مرتعدار 6210/6/1 1 0 0 0 5 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 213 دانلود - -
63 جهت یاب جنگل 6210/29/1 1 0 0 0 6 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 100 دانلود - -
64 نهالکار مراتع 6210/13/1 1 0 0 0 7 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 114 دانلود - -
65 متصدی امور قطع و استحصال 9212/3/1 1 0 0 0 8 2 0 1 7 0 2 0 1 2 6 101 دانلود - -
66 کارور چرایی مراتع مناطق خشک - 1 0 0 0 6 3 0 1 7 0 2 0 1 2 6 300 دانلود - -
67 کاربر احیای پوشش گیاهی در مناطق بیابانی - 1 0 0 0 7 3 0 1 7 0 2 0 1 2 6 465 دانلود - -
68 مجری برنامه های چرایی در مراتع مناطق خشک - 1 0 0 0 8 3 0 1 7 0 2 0 1 2 6 361 دانلود - -
69 مجری سیستم های بیابان زدایی - 1 0 0 0 9 3 0 1 7 0 2 0 1 2 6 584 دانلود - -
70 کارگر حمل و نقل درختان جنگلی قطع شده 6210/23/1 1 0 0 0 4 0 0 1 7 0 1 5 1 2 9 101 دانلود - -
71 الواربر در جنگل 6210/24/1 1 0 0 0 9 2 0 1 7 0 1 5 1 2 9 138 دانلود - -
72 کارگر اره موتورچی 6210/21/1 1 0 0 0 0 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 163 دانلود - -
73 کارگر اطفاء حریق در جنگل 6210/25/1 1 0 0 0 1 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 105 دانلود - -
74 کارگر جنگل 6210/22/1 1 0 0 0 2 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 157 دانلود - -
75 کارگر حمل فراورده های جنگلی 6210/28/1 1 0 0 0 3 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 103 دانلود - -
76 زغال گیر در جنگل 9212/1/1 1 0 0 0 5 3 0 1 7 0 1 5 1 2 9 107 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی