عنوان گروه : صنایع بسته بندی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارشناس بسته بندی پلیمری 1-001-37-2149 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 376 دانلود - -
2 کارشناس بسته بندی سلولزی 1-002-37-2149 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 376 دانلود - -
3 کارشناس بسته بندی فلزی 1-003-37-2149 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 372 دانلود - -
4 کارشناس بسته بندی شیشه ای 1-004-37-2149 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 384 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی