عنوان گروه : خدمات حقوقی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت و ساز) بین المللی - 1 1 0 0 0 0 0 9 0 1 4 9 1 6 2 30 دانلود - -
2 تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری) بین المللی - 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 4 9 1 6 2 30 دانلود - -
3 تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی - 1 3 0 0 0 0 0 9 0 1 4 9 1 6 2 30 دانلود - -
4 تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، جوینت ونچر و مشارکت های عمومی – خصوصی بین المللی - 1 4 0 0 0 0 0 9 0 1 4 9 1 6 2 30 دانلود - -
5 متصدی معاملات املاک 333430290010001 1 0 0 0 1 0 0 9 0 1 3 4 3 3 3 216 دانلود - -
6 متخصص دعاوی اداری - 1 0 0 0 1 0 0 9 0 1 3 1 1 4 3 120 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی