عنوان گروه : حمل ونقل دریایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 پذیرش انواع کانتینر 3152-13-001-3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 3 2 3 4 20 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی