عنوان گروه : حمل و نقل ریلی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 راهبر کنترل ترافیک مراکز فرمان 1213-14-001-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 4 4 2 3 1 1190 دانلود
2 تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی 3113-14-001-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 1146 دانلود
3 تکنسین فنی ایستگاه 3115-14-003-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 5 1 1 3 800 دانلود
4 تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی 3115-14-001-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 5 1 1 3 1050 دانلود
5 فن ورز ترافیک راه آهن 3-59/23/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 970 دانلود
6 ناظر تخلیه و بارگیری 3-59/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 260 دانلود
7 رئیس قطار 9-83/23/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 266 دانلود
8 متصدی آزمایش تهویه واگن 8-81/09/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 7 2 1 7 154 دانلود
9 تعمیر کار ترمز لکوموتیو آلستوم 9-84/26/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 92 دانلود
10 تعمیر کار موتور لکوموتیو آلستوم 9-84/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 357 دانلود
11 بازدیدکننده فنی قطارهای مسافری 9-83/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112 دانلود
12 عیب یاب ژنراتورهای لکوموتیو 8-43/46/1/1 1 0 0 0 5 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 50 دانلود
13 کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی 8-43/49/1/1 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 120 دانلود
14 کنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگن 8-43/48/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112 دانلود
15 کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو 8-55/45/1/1 1 0 0 0 8 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 70 دانلود
16 تعمیرکار برق لکوموتیو GM 8-55/44/1/1 1 0 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 380 دانلود
17 تعمیر کار مکانیک لکوموتیوGM 8-43/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 346 دانلود
18 تعمیرکار ترمز لکوموتیو GM , GE 9-84/27/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 96 دانلود
19 بازرس موتور لکوموتیوGM 9-83/24/1/1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 3 3 3 2 7 30 دانلود
20 راهبر کارورز مانور لکوموتیو 9-83/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1073 دانلود
21 راننده درزین 8-83/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 858 دانلود
22 راهبری قطارهای برقی شهری و حومه 8311-13-001-1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 729 دانلود
23 راهبر ماشین آلات مکانیزه خط 8311-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1000 دانلود
24 راهبردیزل لکوموتیو 8311-14-004-1 1 0 0 0 5 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1680 دانلود
25 راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی 8311-14-002-1 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1014 دانلود
26 راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای 8311-14-003-1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 635 دانلود
27 مانورچی 3-91/26/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 2 1 3 8 1050 دانلود
28 تعمیرکاران خطوط و ابنیه فنی راه آهن 8-83/45/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 222 دانلود
29 کاربر ماشین آلات خطوط راه آهن 8-83/44/1/1 1 0 0 0 2 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 874 دانلود
30 راهدار خط 3-59/46/1/1 1 0 0 0 3 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 268 دانلود
31 تعمیرکار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریک 8-43/45/1/1 1 0 0 0 6 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 88 دانلود
32 سرمانورچی 3-91/27/1/1 1 0 0 0 8 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 298 دانلود
33 سوزن بان 9-83/42/1/3 1 0 0 0 9 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 342 دانلود
34 بارگیر و باربند 9-71/91/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 3 3 3 9 120 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی