عنوان گروه : امور اداری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 چیدمان زونکن 4415043001 10 دانلود - -
2 انجام مکاتبات اداری ساده 4416043001 14 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی